Google'a Sor

Şunu aradınız:: ricercae (İtalyanca - Letonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

İtalyanca

Letonca

Bilgi

İtalyanca

Ricercae innovazione

Letonca

Pētniecības infrastruktūras

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

• Il più alto livello e aumento della spesa interna lorda per ricercae sviluppo nel 2001

Letonca

• SaglabÇ vadošo lomu pÇrejÇ uz tautsaimniec¥bu, kas balst¥ta uz zinÇšanÇm.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Il sistema scolastico, le reti di ricercae di scambio, l'università e l'ES

Letonca

SE uzdevums ir pārvarēt apdraudējumu, korada tai piemītošo raksturīgo īpašību,kuras nosaka īpašo sabiedrisko labumu,izzušanas vai izsīkšanas iespēja. Tādēļ SE dalībniekiem ir

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Alivello comunitario, è necessario che il Parlamento europeoe il Consiglio adottino in tempi brevi il prossimo programma quadro per la ricercae un nuovoprogramma per la competitività e l’occupazione, che saranno presentati entrambi in aprile.

Letonca

Eiropas Savien¥bÇ Eiropas Parlamentam un Padomei pïc iespïjas ÇtrÇk jÇpie¿em nÇkamÇ Izpïtes pamatprogramma un jaunaprogramma attiec¥bÇ uz konkurïtspïju un jauninÇjumiem. Programmasiesniegs apr¥l¥.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

Collaborando con le aziende, le università, altri istituti di ricercae gli Stati Membri, i sette istituti scientifici appartenenti al CCRsvolgono attività di ricerca che riguardano da vicino i cittadinidell'Unione Europea.

Letonca

Kop¥gajam pïtniec¥bas centram ir septi¿i zinÇtniskie institti un tr¥s direktorÇti, kas, sadarbojoties arklientu apkalpo‰anas ÆenerÇldirektorÇtiem, rpniec¥bu, universitÇtïm, pïtnieciskajÇm organizÇcijÇm un dal¥bvalstu iestÇdïm, veic tie‰i ES pilso¿iem vajadz¥gos pït¥jumus.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

"1 bis.Tassa di ricercaa)per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)]b)per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) _BAR_ Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall’Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio" _BAR_

Letonca

"1a.Meklējumu maksaa)par Kopienas preču zīmes pieteikumu (39. panta 2. punkts, 4. noteikuma c) punkts)b)par starptautisko reģistrāciju, kas attiecināta uz Eiropas Kopienu (39. panta 2. punkts un 150. panta 2. punkts, 10. noteikuma 2. punkts) _BAR_ Summa, ko veido EUR 12 reizinājums ar Regulas 39. panta 2. punktā minēto centrālo rūpnieciskā īpašuma biroju skaitu; šo summu un turpmākās izmaiņas Birojs publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī."; _BAR_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

İtalyanca

—stimolare la creatività nella ricerca di base favorendo la concorrenza tra i gruppi di ricercaa livello europeo;

Letonca

—ar konkurences palīdzību starp pētniecības komandām Eiropas līmenī veicināt kreativitātifundamentālajos pētījumos;

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

• Infine, per la preparazione dei futuri programmi i nuovi Stati membri hanno ricevutoorientamenti incentrati sulla modernizzazione delle reti, l’ambiente, l’occupazione, la ricercae l’innovazione.

Letonca

• Visbeidzot, turpmko programmu izstr dei jaunÇs dal¥bvalstis sa¿ïmušas orientïjošus norÇd¥jumus, kas akcentït¥klu modernizïšanu, apkÇrtïjo vidi, nodarbinÇt¥bu, pïtniec¥bu un jauninÇjumus.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

•Il nesso tra un’elevata capacità di ricercae un’economia dinamica è evidente: nel 2002 il Consiglio europeo ha fissato l’obiettivo di devolvere alla ricerca il 3 % del PIL, di cui l’1 % acarico del settore pubblico, entro il 2010.

Letonca

•Saikne starp lielu izpēteskapacitāti un plaukstou ekonomiku ir skaidra: 2002. gadā Eiropadome noteica mērķi līdz 2010. gadam atvēlēt pētniecībai 3 % no ES IKP, tostarp 1 % būtu jāsedz no publiskiem finansējuma avotiem.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

İtalyanca

"1 bis.Tassa di ricercaa)per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)]b)per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) -Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall’Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio" -

Letonca

"1a.Meklējumu maksaa)par Kopienas preču zīmes pieteikumu (39. panta 2. punkts, 4. noteikuma c) punkts)b)par starptautisko reģistrāciju, kas attiecināta uz Eiropas Kopienu (39. panta 2. punkts un 150. panta 2. punkts, 10. noteikuma 2. punkts) -Summa, ko veido EUR 12 reizinājums ar Regulas 39. panta 2. punktā minēto centrālo rūpnieciskā īpašuma biroju skaitu; šo summu un turpmākās izmaiņas Birojs publicē Biroja Oficiālajā Vēstnesī."; -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam