Şunu aradınız:: konzer (Almanca - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Almanca

Lehçe

Bilgi

Almanca

bei konzer-ten, gigs und auftritten in clubs war sie oftmals die einzige weibliche kŸnstlerin.

Lehçe

w ~ród nich był br ak pozy- nego i hip-hopowego.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

kläger(in/nen): pia fischer (konz-roscheid, deutschland) (prozessbevollmächtigte[r]: rechtsanwältin c. marhuenda)

Lehçe

strona skarżąca: pia fischer (konz-roscheid, niemcy) [przedstawiciel: c. marhuenda, avocat]

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

inhalt (konze n- tration)

Lehçe

zawartość (stężenie)

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Almanca

kopfschmerzen konvulsionen, verringertes bewusstsein, somnolenz, aphasie, gleichgewichts- störungen, schwindel, verwirrtheit, gedächtnisstörungen, konzen- trationsstörungen, neuropathie, parästhesie, sprachstörungen, zittern

Lehçe

ból głowy drgawki, zmniejszenie świadomości, senność, afazja, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, splątanie, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, neuropatia, parastezje, zaburzenia mowy, drżenia

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Almanca

%s฀emplehlt sich diese !rt von /perationen abzu sondern฀ und฀ in฀ 2� um en ฀ aus zu f � h ren฀ die฀ von฀ der฀ �b r i gen฀ & ertigung฀ ab getrennt฀ sind฀ $adurch฀ wird฀ die฀ 6erbreitung฀ von฀ kontaminierter฀ ,uft฀ und฀ von฀ 3chmutz฀ in฀ anderen฀ "ereichen฀ vermieden฀ und฀die฀ , � f t u ng s฀ und฀ 2einigungs m a � nahmen฀ k � n nen฀ auf฀ we n i g er฀ 2� um e ฀ konzen t r ie r t ฀ werden฀ wodurch฀ die฀ 7irksamkeit฀ gesteigert฀wird฀und฀die฀+osten฀ reduziert฀ werden 23a4227a37;;avzvafg0kpff"""64

Lehçe

nie mogą istnieć obszary martwe ze słabą wentylacją lub bez wentylacji.czyste powietrze zasysa substancję zanieczyszczającą w okolicę ust i nosa pracownika.istnieją obszary martwe ze słabą wentylacją lub bez wentylacji.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

* britta konz: "bertha pappenheim (1859–1936).

Lehçe

* britta konz, "bertha pappenheim (1859–1936).

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

5m฀ die฀ 7erte฀ f � r ฀ 2� c k g e wi n n u ng ฀ und฀ 0 r � z i s i on ฀ der฀ validierten฀ 6erfahren฀ im฀ & all฀ der฀ p afir t i k u l � ren฀ & luoride ฀ verwenden฀ und฀mit฀ dem฀ aktuellen฀'renzwert฀ f � r ฀ ฀ 3tunden฀ afls s o z ii e ren฀ zu฀ k � n nen฀ muss฀ ein฀ e m p f o h l en es฀ 0robenahmevolumen฀ festgelegt฀ werden฀ $ a mit฀ die฀ e r f afls ste ฀ -enge฀ in฀ p afir t i k u l � ren฀ & luor i d konzen t r a tionen฀ in฀,uft฀ zwischen฀ ฀ bis฀ ฀ '7 ฀ entspricht฀ muss฀ eine฀ 0robe฀ von฀mindestens฀ ฀ l ฀ bei฀ einem฀6olumenstrom฀ von฀ ฀ l m in฀ unter฀ den฀ im฀"latt฀ angegebenen฀ "edingungen฀ genommen฀ werden : 5 3� 4 : , ) #(% ฀ ! . ' ! " %.

Lehçe

3, zaleca się stosowanie absorpcyjnej spektrome- poziom oznaczanego ołowiu jest niski, np. poniżej 0,05 mg/m trii atomowej z komorą gratową jako alternatywnej metody analitycznej; dzięki temu zalecaną objętość można znacznie zmniejszyć [2][4][5].

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

d" $ie฀ k � r perliche฀ 5ntersuchung฀ ist฀ auf฀die฀ 6erdauungsorgane฀ und฀ das฀ (erz +reislaufsystem฀ ein sch lie � lich฀ "lutdruckmessung ฀ sowie฀ auf฀das฀ .ervensystem ฀ zu฀ konzen t r ie r en

Lehçe

• inne możliwe badania: uwzględniając warunki narażenia oraz cechy indywidualne narażonych pracowników, można zastosować szereg dodatkowych badań, nierutynowych i wykonywanych z przepisu lekarza, takich jak:

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

d" dem฀ 0rodukt฀ zugeordnete฀ 3 3� t z e ฀ 3icherheit฀ :ubereitung฀ nicht฀ als฀ g e f � h r lich฀ eingestuft฀ ist฀ aber฀ aus฀der฀ in฀!nhang฀ ฀ aufge f � h r ten฀ ,iste฀ 3ie฀ eine฀ %in z e l konzen tration฀ i ฀ ฀ 'e w ฀ bei฀ nicht฀ g afls stellen฀ 3icherheits r a t sch l � ge฀ dar ฀ die฀ bei฀ der฀ f � r mi gen฀ :ubereitungen฀ b z w ฀i฀ ฀ 6 ol ฀ bei฀ g afls (andhabung฀und฀6erwendung฀des฀0rodukts฀zu฀ f � r mi gen฀ :ubereitungen฀ von฀mindestens฀ einem฀

Lehçe

celem arkuszy danych dotyczących bezpieczeństwa jest dostarczenie osobom wykorzystującym środki zawodowo prawidłowych i ścisłych danych o zagrożeniu dla zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska, stwarzanym przez produkt, tak aby mogły ocenić potencjalne ryzyko dla pracowników związane z wykorzystaniem środków chemicznych oraz zagrożenia stwarzane przez inne środki, jeśli proponuje się użycie środków zamiennych.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Almanca

die weigerung der industrie, jegliches de signrisikozuübernehmen,daihrder Überblick, die validierungsmöglichkeiten sowie die beteiligung an der iov-phase fehlten, wurde während der verhandlung heftig bekämpft, da der potenzielle konzes-sionsinhaberhauptsächlichausdenselben akteuren bestand, die einen Überblick über ihre eigene leistung in der designphase hatten.

Lehçe

postawaprzemysłu,odrzucającego możli-wośćpodjęciaryzykazwiązanegozprojek-towaniemzewzględunabrak możliwości obserwowania i kontrolowania fazy iov orazuczestnictwawnimzostałamocno podana w wątpliwość wtrakcienegocjacji ze względunafakt,żepotencjalnykonce-sjonariuszobejmowałbytesameprzedsię-biorstwa przemysłowe, które znały przecież prace przeprowadzone przezsiebie naeta-pie projektowania.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

elena könz (* 12.

Lehçe

elena könz (ur.

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

grosses erÖffnungskonzert : polnisches national-radio-sinfonieorchester katowice klavierkonzert „resurrection » von krzysztof penderecki sinfonie nr. 7 a-dur op. 92 von ludwig van beethoven ein außergewöhnlicher höhepunkt ist die aufführung von krzysztof pendereckis „konzer t für klavier und orchester -- resurrection » .

Lehçe

koncert inauguracyjny narodowa orkiestra symfoniczna polskiego radia w katowicach koncert fortepianowy „zmartwychwstanie » krzysztofa pendereckiego vii symfonia op. 92 a-dur ludwiga van beethovena inauguracją programu będzie koncert na fortepian i orkiestrę „zmartwychwstanie » krzysztofa pendereckiego , jednego z najznamienitszych współczesnych kompozytorów , cieszącego się międzynarodowym uznaniem również jako dyrygent .

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

im rahmen einer bereits genehmigten fazilität von 925 mio eur zur unterstützung der 12 regionalen öffentlichen konzes-sionsgesellschaften, die sich überwie-

Lehçe

bank udziela kredytów – z gwarancjami banków komercyjnych – również koncesjonariuszom sektora wodnego w portugalii; zgodził się także przyjąć ryzyko związane z innowacyj-nym projektem holenderskim typu dbfo (design-build-finance-operate)dotyczą- dotyczą-

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

inhalt (konze ntratio n)

Lehçe

zawartość

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

inhalt (konzen- tration)

Lehçe

eu/1/10/655/001 eu/1/10/655/002 eu/1/10/655/003

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

inhalt (konzen- tration)

Lehçe

opakowania

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

inhalt (konzen- tration)

Lehçe

zawartość (stężenie)

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

konvulsionen, verringertes bewusstsein, somnolenz, aphasie, gleichgewichts- störungen, schwindel, verwirrtheit, gedächtnisstörungen, konzen- trationsstörungen, neuropathie, parästhesie, sprachstörungen, zittern

Lehçe

drgawki, zmniejszenie świadomości, senność, afazja, zaburzenia równowagi, zawroty głowy, splątanie, zaburzenia pamięci, zaburzenia koncentracji, neuropatia, parastezje, zaburzenia mowy, drżenia

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

nachbargemeinden sind im uhrzeigersinn (beginnend im norden):* schweich, longuich, kenn und nochmals longuich im bereich der verbandsgemeinde schweich an der römischen weinstraße* mertesdorf, kasel, waldrach, morscheid, korlingen und gusterath im bereich der verbandsgemeinde ruwer* hockweiler und franzenheim im bereich der verbandsgemeinde trier-land* konz und wasserliesch im bereich der verbandsgemeinde konz* igel, trierweiler, aach, newel, kordel und zemmer im bereich der verbandsgemeinde trier-land=== stadtgliederung ===das stadtgebiet von trier gliedert sich in 19 ortsbezirke.

Lehçe

trewir graniczy z następującymi gminami (zgodnie z ruchem wskazówek zegara):* schweich, kenn i longuich na terenie gminy związkowej schweich an der römischen weinstraße* mertesdorf, kasel, waldrach, morscheid, korlingen, gutweiler, sommerau i gusterath na terenie gminy związkowej ruwer* hockweiler i franzenheim na terenie gminy związkowej trier-land* konz, pellingen na terenie gminy związkowej konz* igel, trierweiler, aach, newel, kordel i zemmer na terenie gminy związkowej trier-land=== podział administracyjny i zagospodarowanie przestrzenne ===po moguncji, ludwigshafen am rhein i koblencji, trewir jest czwartym co do wielkości miastem nadrenii-palatynatu.

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Almanca

inhalt (konze n- tration)

Lehçe

zawartość (stężenie)

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam