Google'a Sor

Şunu aradınız:: lagerplatz (Almanca - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Almanca

Lehçe

Bilgi

Almanca

e) Lagerplatz oder Lagerplätze,

Lehçe

e) miejsca lub miejsc składowania;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Almanca

Welch schlimmer Trank und welch schlechter Lagerplatz!

Lehçe

Jakże to nieszczęsny napój! Jakże to złe miejsce wypoczynku!

Son Güncelleme: 2014-07-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Wie vorzüglich ist der Lohn und wie schön der Lagerplatz!

Lehçe

Jakże to piękne miejsce wypoczynku!

Son Güncelleme: 2014-07-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

c) Die Stämme haben den Versandhafen frühestens am 15. Oktober verlassen und erreichen den Lagerplatz spätestens am 30. April des folgenden Jahres.

Lehçe

c) kłody są wysłane z portów załadunku najwcześniej dnia 15 października i docierają do miejsca składowania najpóźniej dnia 30 kwietnia następnego roku;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Almanca

(b) verstauen den gesamten verarbeiteten Fang in den Laderäumen so, dass der Lagerplatz jeder Art einem an Bord des Fischereifahrzeugs befindlichen Stauplan zu entnehmen ist.

Lehçe

(b) przechowywanie w ładowni całego przetworzonego połowu w sposób umożliwiający lokalizację każdego gatunku na podstawie planu sztauerskiego prowadzonego na pokładzie statku rybackiego.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Befinden sich der Ankunftshafen und der erste Lagerplatz in verschiedenen Mitgliedstaaten, so einigen sich die betreffenden Mitgliedstaaten über den Ort, an dem die Untersuchungen vorzunehmen sind, und über die Einzelheiten des Informationsaustausches über die Ankunft und Lagerung der Sendungen.

Lehçe

Jeżeli port rozładunku i pierwsze miejsce składowania znajdują się w różnych Państwach Członkowskich, Państwa te powinny dokonać między sobą uzgodnień co do miejsca inspekcji oraz wymiany informacji na temat przybycia i składowania przesyłek.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Almanca

Schiffe, für die diese Ausnahmeregelung gilt, geben im Stauplan den Lagerplatz von Gefrierfrisch gemäß Artikel 14 Absatz 1 an und tragen Folgendes in ihr Produktionslogbuch ein:

Lehçe

Statki korzystające z tego odstępstwa określają w planie sztauerskim, gdzie w ładowni znajdują się zamrożone ryby, o których mowa w art. 14 ust. 1, i zapisują w dzienniku produkcyjnym następujące informacje:

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Die walisische Regierung hat den Zuschuss an lokale Behörden für Renovierungsarbeiten und die Schaffung neuer Lagerplätze von 75 % auf 100 % erhöht.

Lehçe

Walijskie władze regionalne zwiększyły finansowanie władz lokalnych na renowację i tworzenie nowych osiedli z 75 proc. do 100 proc.

Son Güncelleme: 2017-04-25
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Der benannten Stelle, die mit der Prüfung der Ausführung beauftragt ist, ist ständig Zutritt zu den Baustellen, den Fertigungsstätten, den Lagerplätzen und gegebenenfalls zu den Vorfertigungsstätten, zu den Versuchsanlagen sowie generell zu allen Orten zu gewähren, deren Überprüfung sie im Rahmen ihres Auftrags für notwendig erachtet.

Lehçe

Jednostka Organ notyfikowanay odpowiedzialnay za kontrolę wykonania musi mieć stały dostęp do placów budowy, warsztatów produkcyjnych, przestrzeni składowania oraz, gdzie jest to właściwe, urządzeń prefabrykujących lub testujących, jak też, ogólniej, wszelkich pomieszczeń, jakie uzna ona za konieczne do wykonania swych zadań.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Die walisische Regierung hat die Mittel, die sie den Lokalbehörden für Renovierungsarbeiten und die Schaffung neuer Lagerplätze zur Verfügung stellte, von 75 % auf 100 % aufgestockt.

Lehçe

Środki udostępnione władzom lokalnym przez rząd walijski na finansowanie remontów oraz budowę nowych obiektów zwiększono z 75% do 100%.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Erlass von Vorschriften über Pläne der Lagerplätze und

Lehçe

dostosowania norm dotyczących planów ładowni;

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

In besonderen Fällen können Durchführungsbestimmungen über das Ausfüllen eines Stauplans an Bord, nach Arten, von verarbeiteten Erzeugnissen mit Angabe ihres Lagerplatzes im Fischladeraum nach dem Verfahren des Artikels 111 erlassen werden.

Lehçe

W szczególnych przypadkach szczegółowe zasady dotyczące stosowanego na pokładzie planu sztauowania, w podpodziale na gatunki, w odniesieniu do przetworzonych produktów, zawierającego informacje dotyczące miejsca w ładowni, w którym składowane są te produkty, mogą zostać przyjęte zgodnie z procedurą ustaloną w art. 111.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Mangelnde Fortschritte sind hauptsächlich auf Folgendes zurückzuführen: Grauzonen bei der Legalisierung bestehender Wohnungen und Lagerplätze, wie aus Urteilen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte ersichtlich25; Nichtzustandekommen eines echten Dialogs zwischen der allgemeinen Gesellschaft und lokalen Romagemeinschaften (z. B. in Bulgarien); Mangel an nationalen öffentlichen Mitteln und zögerliche Inanspruchnahme von verfügbaren EU-Mitteln trotz Anleitung der Kommission26 sowie einen in mehreren Mitgliedstaaten unterentwickelten sozialen Wohnungsbau.

Lehçe

Na brak postępów wpływ mają głównie następujące czynniki: nieuregulowane obszary dotyczące legalizacji istniejących mieszkań i obozowisk, co widać na przykładzie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka25, brak faktycznego dialogu zarówno ze społecznościami lokalnymi stanowiącymi większość, jak i z lokalną społecznością romską (np. w Bułgarii), deficyt krajowych funduszy publicznych i słabe wykorzystanie dostępnych funduszy UE pomimo wytycznych Komisji26, konieczność dalszego rozwoju sektora mieszkalnictwa socjalnego w szeregu państw członkowskich.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Unbeschadet des Artikels 44 wird die Kommission ermächtigt, delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 119a zu erlassen, um Regeln für das Ausfüllen eines Stauplans an Bord von verarbeiteten Erzeugnissen mit Angabe ihres Lagerplatzes im Fischladeraum, getrennt nach Arten, aufzustellen.“

Lehçe

Bez uszczerbku dla art. 44, Komisja jest uprawniona do przyjęcia aktów delegowanych zgodnie z art. 119a, do przyjęcia przepisów w sprawie trzymania na pokładzie planu sztauerskiego dotyczącego przetworzonych produktów rybołówstwa, zawierającego informacje dotyczące miejsca w ładowni, w którym składowane są te produkty, w podziale na gatunki.”

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

gegebenenfalls die Verfügbarkeit, Bezahlbarkeit und Qualität von Sozialwohnungen und Lagerplätzen mit Zugang zu bezahlbaren Leistungen im Rahmen eines integrierten Ansatzes verbessern.

Lehçe

w stosownych przypadkach poprawić dostępność, przystępność cenową oraz jakość mieszkań socjalnych oraz obozowisk z dostępem do przystępnych cenowo usług, w ramach zintegrowanego podejścia.

Son Güncelleme: 2017-04-07
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

Der benannten Stelle, die mit der Prüfung der Ausführung beauftragt ist, ist ständig Zutritt zu den Baustellen, den Fertigungsstätten, den Lagerplätzen und gegebenenfalls zu den Vorfertigungsstätten, zu den Versuchsanlagen sowie generell zu allen Orten zu gewähren, deren Überprüfung sie im Rahmen ihres Auftrags für notwendig erachtet.

Lehçe

Jednostka notyfikowana odpowiedzialna za kontrolę tworzenia podsystemu musi mieć stały dostęp do placów budowy, warsztatów produkcyjnych, przestrzeni składowania oraz w stosownych przypadkach do urządzeń prefabrykujących lub testujących, jak też, ogólniej, do wszelkich pomieszczeń, jakie uzna ona za konieczne do wykonania swych zadań.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

oder unverzüglich an geeigneten Orten außerhalb des Waldes entrindet, bevor es unter amtlicher Aufsicht zu Lagerplätzen verbracht wird, an denen das Holz mit einem geeigneten Insektizid behandelt wird oder die über angemessene und zugelassene, zumindest für den genannten Zeitraum zur Verfügung stehende Nasslagereinrichtungen verfügen, um anschließend weiterbefördert zu werden zu einem Industriebetrieb und

Lehçe

natychmiast okorowane w odpowiednich miejscach poza lasem, zanim zostanie przemieszczone pod urzędową kontrolą do miejsc składowania, gdzie drewno jest poddane zabiegowi przy użyciu odpowiedniego insektycydu lub jest przechowywane w odpowiednich i zatwierdzonych warunkach mokrego przechowywania dostępnych przynajmniej podczas wspomnianego okresu, w celu dalszego przemieszczenia do zakładu przemysłowego, gdzie drewno jest:

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Almanca

(1) Die Stämme werden nur an Lagerplätzen gelagert, die bei den zuständigen amtlichen Stellen des betreffenden Mitgliedstaats angemeldet und von diesen zugelassen worden sind und die mit geeigneten, für den Zeitraum gemäß Absatz 2 zur Verfügung stehenden Nasslagereinrichtungen ausgestattet sind.

Lehçe

1. Kłody są składowane wyłącznie w takich miejscach, które zostały zgłoszone oraz zatwierdzone przez odpowiedzialne organy urzędowe w danych Państwach Członkowskich oraz które posiadają odpowiednie baseny do moczenia drewna, dostępne w okresie określonym w ust. 2.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Almanca

(1) Die gemäß Artikel 13 der Richtlinie 2000/29/EG vorgeschriebenen Untersuchungen werden von für die Zwecke dieser Entscheidung besonders angewiesenen oder ausgebildeten Beamten mit Unterstützung durch die in Artikel 21 der Richtlinie 2000/29/EG genannten Sachverständigen nach dem darin festgelegten Verfahren entweder in den in Anhang II genannten Häfen oder am ersten Lagerplatz gemäß Artikel 5 vorgenommen.

Lehçe

1. Inspekcje wymagane na mocy art. 13 dyrektywy 2000/29/WE są przeprowadzane przez urzędników specjalnie poinstruowanych lub przeszkolonych do celów niniejszej decyzji, w obecności biegłych określonych w art. 21 dyrektywy 2000/29/WE, zgodnie z procedurą określoną w wymienionym artykule, w portach wymienionych w załączniku II albo w pierwszym miejscu składowania wymienionym w art. 5.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Almanca

(1) Vor der Einfuhr meldet der Einführer jede Sendung rechtzeitig bei der zuständigen amtlichen Stelle des Mitgliedstaats des vorgesehenen ersten Lagerplatzes mit folgenden Angaben an:

Lehçe

1. Przed przywozem importer powiadamia z odpowiednim wyprzedzeniem odpowiedzialne organy urzędowe Państwa Członkowskiego o każdej przesyłce i o przewidywanym pierwszym miejscu składowania ze wskazaniem:

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam