Google'a Sor

Şunu aradınız:: bioakkumulerbare (Danca - İtalyanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

İtalyanca

Bilgi

Danca

Organiske farvestoffer må ikke være potentielt bioakkumulerbare.

İtalyanca

Le tinture o le sostanze coloranti organiche non devono presentare caratteristiche di potenziale bioaccumulo.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Persistente carbonhydrider og persistente og bioakkumulerbare giftige organiske stoffer

İtalyanca

Idrocarburi persistenti e sostanze organiche tossiche persistenti e bioaccumulabili

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Blandt disse findes hårdføre, bioakkumulerbare stoffer, der omfatter pesticider og industrielle kemikalier samt mange andre syntetiske produkter.

İtalyanca

Vi si annoverano composti biocumulativi persistenti, fra cui rientrano alcuni pesticidi e sostanze chimiche industriali, nonché altri prodotti sintetici.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

De foreløbige analyseresultater tyder på, at SCCP kunne opfylde kriterierne for persistente, bioakkumulerbare og toksiske stoffer (PBT).

İtalyanca

I risultati preliminari di tali analisi sembrano indicare che le SCCP potrebbero essere sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT).

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

UD FRA FØLGENDE BETRAGTNINGER: Organiske halogenforbindelser, som er toksiske, persistente og bioakkumulerbare, forårsager havforurening, som kræver hastende indgreb;

İtalyanca

CONSIDERANDO che i composti alogenuro-organici, che sono tossici, persistenti e bioaccumulabili, sono una fonte di inquinamento marino che richiede urgenti misure d'intervento;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Ændringsforslag 94, som drejer sig om at forebygge mod og begrænse giftige, persistente og bioakkumulerbare forurenende stoffer og indføre en kontrolprocedure fra medlemsstaternes side, er et positivt forsøg på at forbedre betænkningen.

İtalyanca

L’ emendamento n. 94, che propone di prevenire o limitare l’ immissione di sostanze persistenti, bioaccumulanti e tossiche e introduce una procedura per i controlli da parte degli Stati membri, è uno sforzo positivo per migliorare la relazione.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Hvad angår de sidste 10 prioriterede stoffer, foreligger der ikke materiale, der giver grundlag for at betegne dem som "toksiske, persistente og bioakkumulerbare", anfører Kommissionen.

İtalyanca

Il Consiglio è poi sollecitato a sostenere progetti congiunti come l'attuazione del programma di navigazione satellitare.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Men helt sort ser det nu ikke ud, og i Europa er vi i stand til at forbyde brugen af kemikalier, som er toksiske, persistente og bioakkumulerbare, og bruge videnskaben til at udvikle sikre alternativer, hvorfor dette direktiv er kærkomment.

İtalyanca

Ma non è tutto così nero e in Europa siamo in grado di vietare l' uso di sostanze chimiche tossiche, persistenti e bioaccumulative e di utilizzare la scienza per mettere a punto alternative sicure: la direttiva è una buona novella per questo motivo.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

persistent, bioakkumulerbar og toksisk

İtalyanca

persistente, bioaccumulante e tossico

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

bioakkumulerbar

İtalyanca

bioaccumulabile

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

(15) Identificeringen af prioriterede farlige stoffer i listen over prioriterede stoffer bør ske under hensyntagen til bl.a. farlige stoffer, med hensyn til hvilke der skal ske udfasning eller standsning af emissioner, udledning og tab i henhold til internationale aftaler, farlige stoffer, som skal udfases i henhold til aftaler indgået i internationale organisationer, herunder Den Internationale Søfartsorganisation, UNEP og UN-ECE, farlige stoffer, med hensyn til hvilke standsning af emissioner, udledninger og tab i henhold til OSPAR-konventionen er et prioriteret mål, herunder farlige stoffer, der er identificeret ved OSPAR's Dynamec-selection I(8) eller III(9), farlige stoffer, som giver anledning til en "tilsvarende bekymring" som stoffer, som er persistente, toksiske og bioakkumulerbare (PTB), som f.eks. hormonforstyrrende stoffer, der er identificeret som led i OSPAR-strategien, og tungmetaller, som er omfattet af protokollen om tungmetaller til UN-ECE's konvention om grænseoverskridende luftforurening over store afstande, som er udvalgt med henblik på prioriterede foranstaltninger i forbindelse med OSPAR 1998 og 2000, og som giver anledning til en "tilsvarende bekymring" som PTB.

İtalyanca

(15) L'individuazione delle "sostanze pericolose prioritarie" nell'elenco delle sostanze prioritarie dovrebbe essere operata con riferimento, tra l'altro, alle sostanze pericolose per le quali si è decisa l'eliminazione graduale o l'arresto degli scarichi, emissioni e perdite nell'ambito di accordi internazionali, come le sostanze pericolose di cui si è decisa l'eliminazione graduale in sedi internazionali fra cui IMO, PNUA o UNECE, le sostanze pericolose per le quali si è deciso l'arresto di scarichi, emissioni e perdite quale priorità nell'ambito della convenzione OSPAR, comprese le sostanze pericolose individuate da OSPAR DYNAMEC Selection I(8) o III(9), le sostanze pericolose che "danno adito a preoccupazioni analoghe" a quella suscitata da sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili (PTB), quali ad esempio le sostanze che alterano il sistema endocrino individuate nel quadro della strategia OSPAR, i metalli pesanti compresi nel protocollo sui metalli pesanti della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza e selezionati per un'azione prioritaria nel quadro di OSPAR 1998 e 2000, che danno adito a preoccupazioni analoghe a quelle suscitate dalle sostanze PTB.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

(2) Det er påkrævet, at medlemsstaterne gennemfører en generel og samtidig aktion med henblik på at beskytte Fællesskabets vandmiljø mod forurening og særlig mod den forurening, som forårsages af visse persistente, toksiske og bioakkumulerbare stoffer.

İtalyanca

(2) È necessario che gli Stati membri intraprendano un'azione generale e simultanea diretta a proteggere l'ambiente idrico della Comunità contro l'inquinamento, in particolare quello provocato da certe sostanze persistenti, tossiche e bioaccumulabili.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

(7) Det er umuligt fuldstændigt at fjerne uønskede stoffer, men det er vigtigt at nedbringe indholdet af dem i produkter bestemt til foder under skyldig hensyntagen til stoffets akutte giftighed, dets bioakkumulerbarhed og dets nedbrydelighed, så der ikke opstår uønskede og skadelige virkninger.

İtalyanca

(7) È impossibile escludere totalmente la presenza di sostanze indesiderabili ma è importante che la loro quantità nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali sia ridotta, con dovuto riguardo alla tossicità acuta, bioaccumulabilità e degradabilità della sostanza, in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

29) "Farlige stoffer": stoffer eller grupper af stoffer, som er toksiske, persistente og bioakkumulerbare, og andre stoffer eller grupper af stoffer, som giver anledning til en tilsvarende bekymring.

İtalyanca

29) "sostanze pericolose": le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bio-accumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe;

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Farlige stoffer er i direktivet defineret som "stoffer eller grupper af stoffer, som er toksiske, persistente og bioakkumulerbare, og andre stoffer eller grupper af stoffer, som giver anledning til en tilsvarende bekymring".

İtalyanca

Le sostanze pericolose sono definite nella suddetta direttiva come "le sostanze o gruppi di sostanze tossiche, persistenti e bioaccumulabili e altre sostanze o gruppi di sostanze che danno adito a preoccupazioni analoghe".

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Indtil den i stk . 3 omhandlede bortskaffelse er ophoert, skal medlemsstaterne sikre, at der udstedes tilladelser til bortskaffelsen for den samlede maengde giftige persistente eller bioakkumulerbare stoffer i slam, der bortskaffes til overfladevand, og at der sker en gradvis nedbringelse af maengden .

İtalyanca

Fino alla cessazione dello smaltimento di cui al paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché le quantità totali di materie tossiche, persistenti o bioaccumulabili, presenti nei fanghi immessi nelle acque superficiali siano assoggettate ad una licenza per lo smaltimento e progressivamente ridotte.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Biocider, som anvendes i konserveringsøjemed og opfylder kriterierne for at blive klassificeret med R 50-53 eller R 51-53 i medfør af direktiv 67/548/EØF eller Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF [3], er kun tilladt som enten en del af recepten eller en del af et præparat, der indgår i recepten, hvis de ikke er potentielt bioakkumulerbare.

İtalyanca

I biocidi utilizzati per conservare il prodotto, sia come componenti della formulazione che come componenti di qualsiasi preparato incluso nella formulazione, e che rispondono ai criteri per la classificazione con le frasi di rischio R50-53 o R51-53 ai sensi della direttiva 67/548/CEE o della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [3], sono autorizzati ma solo a condizione che non siano potenzialmente tendenti al bioaccumulo.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Er et biocid ikke let bionedbrydeligt, skal der forelægges prøvningsresultater for potentiel bioakkumulerbarhed.

İtalyanca

Se il biocida non è a biodegradabilità rapida, è necessario presentare anche i risultati delle prove sul bioaccumulo potenziale.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

For ingredienser, der ikke er optaget på DID-listen, forelægges prøvningsresultater og -metoder angående økotoksicitet (langtidseffekter (NOEC-data) hos fisk, daphnia magna og alger), bionedbrydelighed og bioakkumulerbarhed.

İtalyanca

Per gli ingredienti non inseriti nell’elenco DID, occorre presentare i risultati e i metodi di prova dell’ecotossicità [effetti a lungo termine (dati NOEC) sui pesci, Daphnia magna e sulle alghe], della biodegradazione e del bioaccumulo.

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

Foreligger der ingen prøvningsresultater for BCF (biokoncentrationsfaktor), kan bioakkumulerbarheden påvises med log Pow (log oktanol/vand-fordelingskoefficienten).

İtalyanca

Se non sono disponibili i risultati del test FBC (fattore di bioconcentrazione), è possibile dimostrare il bioaccumulo calcolando il logPow (log coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua).

Son Güncelleme: 2014-10-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam