Google'a Sor

Şunu aradınız:: fireårsperiode (Danca - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

Lehçe

Bilgi

Danca

Mens regeringens mandat dækker en fireårsperiode, er henstillingerne i denne meddelelse ikke bundet til en specifik tidshorisont.

Lehçe

Kadencja rządu obejmuje okres czterech lat, jednak zalecenia przedstawione w niniejszym komunikacie nie są powiązane z określonym harmonogramem.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Som led i den åbne koordinationsmetode for ungdomsområdet har medlemsstaterne forpligtet sig til at aflægge rapport om gennemførelsen af de forskellige prioriteter over en fireårsperiode.

Lehçe

W ramach otwartej metody koordynacji w zakresie młodzieży państwa członkowskie podjęły się przedstawiania sprawozdań dotyczących wdrażania poszczególnych priorytetów w ciągu czterech lat.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Det er nødvendigt at vedtage nærværende afgørelse med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2005 for at sætte Fællesskabet i stand til at overholde sine forpligtelser i en fireårsperiode at regne fra nævnte dato.

Lehçe

Niezbędne jest, aby niniejsza decyzja była stosowana z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia 2005 r., aby umożliwić Wspólnocie wypełnienie zobowiązań przez okres czterech lat od tej daty.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

(4) EF's finansielle bidrag til trustfonden bør derfor hæves med 3500000 EUR fra 4500000 EUR til 8000000 EUR i en fireårsperiode.

Lehçe

(4) Wkład Wspólnoty do Funduszu Powierniczego powinien zatem zostać zwiększony o 3500000 EUR z kwoty 4500000 EUR do 8000000 EUR na okres czterech lat.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

En nærmere analyse af projekterne over en fireårsperiode viser, at 87% naturtyperne af fællesskabsbetydning mindst én gang havde været genstand for et Life-Natur projekt.

Lehçe

Szczegółowa analiza projektów zrealizowanych w okresie czterech lat wykazuje, że 87 % ważnych dla Wspólnoty rodzajów siedlisk było co najmniej raz objęte projektem w ramach programu LIFE-Przyroda.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Pr. 1. januar 2001 fastsættes EF's finansielle forpligtelse over for den fond, der er omhandlet i stk. 1, til højst 1 800000 EUR for en fireårsperiode.

Lehçe

Od dnia 1 stycznia 2001 r. zobowiązanie finansowe Wspólnoty w stosunku do funduszu, określonego w ust. 1, zostaje ustalone na poziomie wynoszącym maksimum 1800000 EUR na okres czterech lat.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Pr. 1. januar 2005 fastsættes EF's finansielle forpligtelse over for den fond, der er omhandlet i stk. 1, til højst 4500000 EUR for en fireårsperiode.

Lehçe

Od dnia 1 stycznia 2005 r. zobowiązanie finansowe Wspólnoty w stosunku do Funduszu określonego w ust. 1 zostaje ustalone na poziomie wynoszącym maksymalnie 4500000 EUR na okres czterech lat.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Vedtægterne er offentliggjort i EF-Tidende af 28. maj 2002, og den fireårsperiode, der omhandles i førnævnte tekst, udløber dermed ved midnat den 28. maj 2006.

Lehçe

Statut został opublikowany w Dzienniku Urzędowym z dnia 28 maja 2002 r., a wspomniany w nim okres czterech lat kończy się dnia 28 maja 2006 r. o północy.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Under denne aktion vil partnerskabsprojekter, der har vist sig at være af særligt fremragende kvalitet, kunne tildeles yderligere støtte efter den oprindelige tre- eller fireårsperiode alene med det formål at finansiere yderligere mobilitetsmuligheder for studerende.

Lehçe

W ramach tego działania, projekty konsorcjów odznaczających się wyjątkową jakością mogłyby otrzymywać dalsze wsparcie finansowe pod koniec pierwotnego 3 lub 4-letniego okresu wyłącznie w celu finansowania dodatkowych możliwości w zakresie mobilności studentów.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Under denne aktion vil partnerskabsprojekter, der har vist sig at være af særligt fremragende kvalitet, tildeles yderligere støtte efter den oprindelige tre- eller fireårsperiode med det formål alene at finansiere yderligere mobilitetsmuligheder for studerende.

Lehçe

W ramach tego działania, projekty konsorcjów oznaczających się wyjątkową jakością mogłyby otrzymywać dalsze wsparcie finansowe pod koniec pierwotnego okresu 3- lub 4-letniego wyłącznie w celu finansowania dodatkowych możliwości w zakresie mobilności studentów.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Pr. 1. januar 2005 fastsættes EF's finansielle bidrag til den fond, der er omhandlet i stk. 1, til højst 8000000 EUR for en fireårsperiode."

Lehçe

Od dnia 1 stycznia 2005 r. wkład finansowy Wspólnoty w stosunku do Funduszu określonego w ust. 1 zostaje ustalony na poziomie wynoszącym maksymalnie 8000000 EUR na okres czterech lat.";

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Desuden faldt priserne med yderligere 7,6 %, mens omkostningerne steg til det gennemsnitlige niveau for fireårsperioden.

Lehçe

Ponadto ceny spadły o kolejne 7,6 %, natomiast koszty wzrosły do średniego poziomu za okres czteroletni.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Ved Kommissionens afgørelse 2005/436/EF af 13. juni 2005 om EF's samarbejde med FN's Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation, navnlig om Europa-Kommissionens foranstaltninger til bekæmpelse af mund- og klovesyge [2], blev EF's finansielle forpligtelse over for trustfond 911100MTF/INT/003/EØF (TFEU 970089129), herefter benævnt trustfonden, fastsat til højst 4500000 EUR for en fireårsperiode.

Lehçe

Decyzją Komisji 2005/436/WE z dnia 13 czerwca 2005 r. w sprawie współpracy Wspólnoty z Organizacją ds. Wyżywienia i Rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem działań przeprowadzanych przez Europejską Komisję ds. Zwalczania Pryszczycy [2], obowiązek finansowy Wspólnoty wobec Funduszu Powierniczego 911100MTF/INT/003/EWG (TFEU 970089129), „Fundusz Powierniczy” ustalono na minimalną kwotę 4500000 EUR na okres czterech lat.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

(11) EF-bidraget til trustfond 911100/MTF/INT/003/EEC bør fastsættes til højst 1,8 mio. EUR for en fireårsperiode.

Lehçe

(11) Wydaje się stosowne ustalenie wkładu wspólnotowego w Fundusz Powierniczy 911100/MTF/INT/003/EEC na poziomie maksymalnym wynoszącym 1,8 miliona EUR na okres czterech lat.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

(11) For at forny gennemførelsesaftalen mellem de to internationale organisationer og for at tage hensyn til udvidelsen af Fællesskabet bør EF-bidraget til trustfond 911100/MTF/INT/003/EEC fastsættes til højst 4,5 mio. EUR for en fireårsperiode.

Lehçe

(11) Stosownym jest odnowić Umowę wykonawczą pomiędzy tymi dwiema organizacjami międzynarodowymi oraz, biorąc pod uwagę poszerzoną Wspólnotę, ustalić wkład Wspólnoty w Fundusz Powierniczy 911100MTF/ INT/003/EEC na maksymalnym poziomie 4,5 mln EUR na okres czterech lat.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

(6) under en traktatmæssig økonomisk politik påhviler det i første række operatørerne i sektoren selv at regulere lastekapaciteten; derfor må omkostningerne ved de foranstaltninger, der skal iværksættes, bæres af de virksomheder, der driver indlandsskibsfart; reguleringen består i at opstille betingelser for idriftsættelse af en vis ny kapacitet, uden at adgangen til markedet blokeres fuldstændig; betingelserne kan gøres tidsbegrænsede, deres grad af indgriben kan begrænses og de kan gøres variable, så de smidigt kan følge markedsudviklingen, men kompensationsforholdene skal gradvis sænkes til nul, hvilket skal være sket senest den 29. april 1999; den reguleringsmekanisme, der går under betegnelsen "gammelt for nyt"-reglen kan opretholdes med et kompensationsforhold på nul også efter ovennævnte fireårsperiode, idet den da vil fungere som overvågningsmekanisme; de særlige bidrag, der betales i medfør af "gammelt for nyt"-reglen placeres i reserven og kan benyttes til at bevilge ophugningspræmier, hvis det bliver nødvendigt at gribe ind på markedet;

Lehçe

(6) W kontekście zgodnej z Traktatem polityki gospodarczej odpowiedzialność za regulację zdolności przewozowych spoczywa w pierwszym rzędzie na właściwych podmiotach w tym sektorze; z tego też względu koszty wprowadzenia środków powinny być poniesione przez przedsiębiorstwa żeglugi śródlądowej; regulacja zdolności przewozowej ma określić warunki wprowadzenia do eksploatacji określonych nowych zdolności przewozowych bez powodowania całkowitego zablokowania dostępu do rynku; warunki te mogą być ograniczone w zakresie okresu stosowania i ich wpływu, mogą być ponadto elastycznie dostosowywane do tendencji rynkowych, jednak stosunek "stary za nowy" musi zostać stopniowo, w ciągu czterech lat poczynając od dnia 29 kwietnia 1999 r., zredukowany do zera; mechanizm regulacji, określany jako zasada "stary za nowy", powinien zostać utrzymany jako mechanizm zapasowy, kiedy tylko stosunek "stary za nowy" osiągnie zero; specjalne składki płacone według zasady "stary za nowy" powinny zostać ulokowane w funduszu rezerwowym i mogą być wykorzystywane do przyznawania premii za złomowanie, jeśli interwencja na rynku okaże się niezbędna.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

De årlige betalinger af andelene vil ske over fireårsperioden 2007-2010.

Lehçe

Udziały zostaną opłacone w czterech rocznych ratach w latach 2007-2010.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Den gennemsnitlige sendetid for europæiske programmer i EU-15 var 66,95 % i 2001 og 66,10 % i 2003, hvad der giver en stigning over en fireårsperiode (1999-2002) på 5,42 %.

Lehçe

Średni czas nadawania dla utworów europejskich w UE-15 wyniósł 66,95 % w 2001 r. i 66,10 % w 2002 r., co stanowi wzrost o 5,42 punkty procentowe w okresie czterech lat (1999 – 2002).

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Den vejledende budgetbevilling for fireårsperioden vil blive på omkring 100 mio. EUR, dvs. 25 mio. EUR pr. år.

Lehçe

Szacunkowe środki budżetowe w tym czteroletnim okresie wyniosłyby łącznie około 100 mln EUR, tj. około 25 mln EUR rocznie.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Der opstilles vejledende programmer for tre- til fireårsperioder efter proceduren i artikel 13, stk. 2.

Lehçe

Programy indykatywne, obejmujące okresy od trzech do czterech lat, ustanawia się zgodnie z procedurą określoną w art. 13 ust. 2.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam