Google'a Sor

Şunu aradınız:: panelrapport (Danca - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

Lehçe

Bilgi

Danca

Panelrapport, EC-Salmon, pkt. 7.358.

Lehçe

Sprawozdanie panelu WE dotyczącego łososia, pkt 7.358.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Den endelige panelrapport forventes ved udgangen af september 2005.

Lehçe

Sprawozdania końcowego z jej działalności należy się spodziewać pod koniec września 2005 r.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

(Panelrapport om indkaldelse af forslag FP6-2003-Infrastructures-4, 7.³maj 2004).

Lehçe

Zaproszenie było otwarte dla projektówzkażdej dziedziny naukii technologii.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

10Forskningsinfrastruktur – Indkaldelse af forslag FP6-2003-Infrastructures-4: Panelrapport, s. 4.

Lehçe

10Działanie infrastruktury badawcze¼– sprawozdanie panelowe dotyczące zaproszenia do składania wniosków FP6–2003-Infrastructures-4, s. 4.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Tvistbilæggelsesorganet vedtog den 26. juli 2000 en panelrapport, der kritiserede den vigtigste del af Section 110(5).

Lehçe

Dnia 26 lipca 2000 r. Organ ds. Rozstrzygania Sporów przyjął sprawozdanie panelu, potępiające kluczową część sekcji 110 ust. 5.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

I en særlig, uafhængig panelrapport gennemgås resultaterne af 70 EU-finansierede INCO-projekter i de seneste tyve år.

Lehçe

Specjalny niezależny raport panelowy analizuje postęp 70 projektów INCO sfinansowanych przez Unię Europejską w ciągu ostatnich 20 lat i zaleca, aby Unia Europejska kontynuowała inwestycje w takie badania naukowe oraz ich utrzymywanie.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Panelrapporten US-Endelig antidumping- og udligningstold på visse varer fra Kina, pkt. 16.9.

Lehçe

Sprawozdanie panelu, US-Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, pkt 16.9.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Panelrapporten om US–Endelig antidumping- og udligningstold på visse varer fra Kina, pkt. 10.187.

Lehçe

Sprawozdanie panelu, US — Definitive Anti-Dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China, pkt 10.187.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Eksportørerne henviser til EU's afgørelse i sagen om Biodiesel fra USA (betragtning 97 i Kommissionens forordning (EF) nr. 194/2009, EUT L 67 af 12.3.2009, s. 50) og til WTO's praksis i sagen U.S.-Lead Bars (punkt 6.50, 6.53, 6.56 og 6.57 i panelrapporten), Canada-Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft (pkt. 9.112 i panelrapporten), Brazil-Export Financing Programme for Aircraft (pkt. 7.24 i panelrapporten), og Canada-Measures Affecting the Export of Civilian Aircraft (pkt. 157 og 159 i appelorganets rapport).

Lehçe

Eksporterzy ci odnoszą się do decyzji UE w sprawie przywozu biodiesla ze Stanów Zjednoczonych (motyw 97 rozporządzenia Komisji (WE) nr 194/2009, Dz.U. L 67 z 12.3.2009, s. 50) oraz do orzecznictwa WTO w sprawach Stany Zjednoczone — sztaby z ołowiu (pkt 6.50, 6.53, 6.56 i 6.57 sprawozdania panelu), Kanada — środki wpływające na przywóz samolotu cywilnego (pkt 9.112 sprawozdania panelu), Brazylia — program finansowania wywozu statków powietrznych (pkt 7.24 sprawozdania panelu) i Kanada — środki wpływające na przywóz samolotu cywilnego (pkt 157 i 159 sprawozdania Organu Apelacyjnego).

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Den kinesiske regering påberåber sig WTO's panelrapport EC-Salmon [95], som konkluderede, at fraværet af et kontrolbesøg ikke udtømmer alle muligheder for at verificere dokumenter.

Lehçe

Rząd ChRL przywołuje sprawozdanie panelu WTO [95], w którym stwierdzono, że brak wizyty na miejscu nie wyczerpuje wszystkich możliwości weryfikacji dokumentów.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

Panelrapport, China — Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler Products from the United States (WT/DS427/R, vedtaget den 25. september 2013), stk. 7.164.

Lehçe

Sprawozdanie zespołu orzekającego WTO: China – Anti-Dumping and Countervailing Duty Measures on Broiler Products from the United States (WT/DS427/R, przyjęte dnia 25 września 2013 r.), pkt 7.164.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Danca

(101) Panelet fastslog i panelrapportens punkt 8.1, litra e), at Fællesskabet ikke havde sikret, at skade, der forvoldes af "nedgang i efterspørgslen", ikke blev tilskrevet den subsidierede indførsel.

Lehçe

(101) W ust. 8.1 lit. e) swojego sprawozdania panel stwierdził, że WE nie upewniła się, czy szkody wywołane "spadkiem popytu" nie zostały przypisane przywozowi towarów subsydiowanych.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

(101) Panelet fastslog i panelrapportens punkt 8.1, litra e), at Fællesskabet ikke havde sikret, at skade, der forvoldes af "nedgang i efterspørgslen", ikke blev tilskrevet den subsidierede indførsel.

Lehçe

(101) W ust. 8.1(e) swojego sprawozdania panel stwierdził, że WE nie upewniła się, czy szkody wywołane „spadkiem popytu” nie zostały przypisane przywozowi towarów subsydiowanych.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

(11) Panelrapporten indeholdt ingen påstande angående konklusionerne i den endelige forordning, for så vidt angår den pågældende vare og samme vare.

Lehçe

(11) Sprawozdanie panelu nie objęło żadnych twierdzeń dotyczących ustaleń zawartych w rozporządzeniu ostatecznym, odnoszących się do produktu objętego dochodzeniem i produktu podobnego.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

(12) Denne del indeholder de resultater, som Kommissionen er nået frem til efter en fornyet vurdering på basis af konklusionerne og henstillingerne i panelrapporten, for så vidt angår:

Lehçe

(12) Niniejsza część zawiera ustalenia oceny przeprowadzonej ponownie w oparciu o wnioski i zalecenia sprawozdania panelu w odniesieniu do następujących kwestii:

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

(125) Indholdet og konklusionerne i betragtning 206-209 til den endelige forordning forbliver uberørte af panelrapporten.

Lehçe

(125) Treść i wnioski wyciągnięte w motywach 206-209 rozporządzenia ostatecznego pozostają bez zmian w związku ze sprawozdaniem panelu.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

(126) Panelrapporten og de nye konklusioner vedrører ikke Samsung, da det i den oprindelige undersøgelse blev konstateret, at selskabet ikke havde modtaget subsidier, og der derfor blev fastsat en toldsats på 0 %.

Lehçe

(126) Sprawozdanie panelu i poddane ponownej ocenie ustalenia nie dotyczą firmy Samsung, której nie uznano za otrzymującą subsydia i w rezultacie przypisano jej stawkę cła w wysokości 0 %.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

(2) Den eksporterende producent anmodede om en fornyet undersøgelse med den begrundelse, at selskabets individuelle antidumpingtoldsats er baseret på metoder, der ikke er i overensstemmelse med konklusionerne i appelorganets rapport og en panelrapport som ændret af appelorganets rapport i sagen "De Europæiske Fællesskaber - Antidumpingforanstaltninger vedrørende importen af sengelinned af bomuld fra Indien"(4) (i det følgende benævnt "rapporterne") og særlig den retlige fortolkning i disse rapporter af artikel 2.2.2 (ii) og 2.4.2 i WTO's antidumpingaftale, som vedtaget af WTO's Tvistbilæggelsesorgan.

Lehçe

(2) Producent eksportujący złożył wniosek o rewizje twierdząc, iż jego indywidualna stawka cła antydumpingowego opiera się na metodach niezgodnych z wnioskami zawartymi w sprawozdaniu organu odwoławczego oraz w sprawozdaniu grupy specjalnej, zmienionym sprawozdaniem organu odwoławczego w sprawie "Wspólnoty Europejskie — środki antydumpingowe na przywóz bawełnianych tkanin pościelowych z Indii" [4] (zwane dalej "sprawozdaniami"), w szczególności z podaną w tych sprawozdaniach wykładnią prawną art. 2 ust. 2 pkt 2 ii) oraz art. 2 ust. 4 pkt 2 Porozumienia antydumpingowego WTO, przyjętej przez Organ Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

(3) Den 26. september 2000 erklærede Verdenshandelsorganisationens Tvistbilæggelsesorgan ved vedtagelsen af Appelorganets rapport(2) og panelrapporten(3), som stadfæstet ved Appelorganets rapport, at antidumpingloven af 1916 var uforenelig med USA's forpligtelser i henhold til WTO-aftalerne, idet den tillod afhjælpende foranstaltninger mod dumping i form af tredobbelt skadeserstatning, bøder og fængsling, idet intet af dette er tilladt i henhold til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 ("GATT 1994") eller aftalen om anvendelsen af artikel VI i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 ("AD-aftalen").

Lehçe

(3) W dniu 26 września 2000 roku Organ Rozstrzygania Sporów Światowej Organizacji Handlu (WTO), przyjmując sprawozdanie Organu Odwoławczego [2] i sprawozdanie Izby [3], podtrzymane sprawozdaniem Organu Odwoławczego, uznał Ustawę Antydumpingową z 1916 r. za niezgodną ze zobowiązaniami USA wynikającymi z porozumień WTO przez dopuszczenie środków przeciwko dumpingowi, takich jak nakładanie odszkodowań potrójnej wysokości, grzywien i kar więzienia, z których żaden nie jest dozwolony na mocy Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 roku ("GATT 1994") lub na mocy Umowa w sprawie wykonania art. VI Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu z 1994 roku ("Umowa AD").

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

(30) Kommissionen har ikke på ny gennemgået sine konklusioner eller foretaget nogen nye beregninger med hensyn til de indholds- og proceduremæssige spørgsmål, der bekræftes i panelrapporten, eller som efter panelets opfattelse er uforenelige med SCM-aftalen , herunder, men ikke kun: Hynix' finansielle situation og værdi, betingelserne på DRAM-markedet, betingelserne på de finansielle markeder og anvendelsen af de foreliggende faktiske oplysninger.

Lehçe

(30) Komisja nie zbadała ponownie ani nie poczyniła nowych ustaleń w odniesieniu do zagadnień merytorycznych i proceduralnych potwierdzonych sprawozdaniem panelu lub nieuznanych przez panel za sprzeczne z Porozumieniem w sprawie subsydiów i środków wyrównawczych , w tym: sytuacji finansowej firmy Hynix lub jej wartości, warunków panujących na rynku pamięci DRAM, warunków na rynkach finansowych oraz wykorzystania dostępnych faktów.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam