Google'a Sor

Şunu aradınız:: forskningsrammeprogram (Danca - Maltaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Danca

Maltaca

Bilgi

Danca

syvende forskningsrammeprogram

Maltaca

Seba' Programm Kwadru tal-Komunità Ewropea għall-attivitajiet ta' riċerka, ta' żvilupp teknoloġiku u ta' dimostrazzjoni (2007-2013)

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Danca

-2. DET SYVENDE FORSKNINGSRAMMEPROGRAM: 4 MÅL

Maltaca

-2. IS-SEBA'PROGRAMM TA'QAFAS TA'RIĊERKA: 4 GĦANIJIET

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

— Syvende forskningsrammeprogram (herunder afslutningen af sjette forskningsrammeprogram)

Maltaca

— Is-Seba’ Programm Qafas dwar ir-Riċerka (inkluż it-tlestija tas-Sitt Programm Qafas dwar ir-Riċerka)

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Finansieringen kommer dels fra Fællesskabets Euratom forskningsrammeprogram, dels fra nationale bevillinger i medlemsstaterne og i Schweiz.

Maltaca

Il-fondi jiġu mill-Programm ta’ Riċerka Euratom tal- Komunita u minn fondi nazzjonali ta’ l-Istati Membri u tal-Isvizzera.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Der investeres massivt i disse teknologier gennem EU’s syvende forskningsrammeprogram for 2007-2013.

Maltaca

Dawn ser jibbenefikaw minn investiment tassew kbir bissaħħa tas-Seba’ Programm ta’ Qafas għar-Riċerka ta’ l-UE għall-2007-2013.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Men den europæiske forskningspolitiks fokusering og gennemførelse skal også underkastes en fornyet behandling. Det syvende forskningsrammeprogram vil have følgende mål:

Maltaca

Imma lkonƒentrazzjoni u t-twassil talpolitika Ewropea tar-riƒerka g¢andhom ukoll jin¢admu mill-¿did.Is-7 Programm ta’Qafas g¢ar-riƒerka ser ikun immirat lejn l-iskopijiet li ¿ejjin:

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

• Iværksætte fælles, tværgående indkaldelser af forslag under det 7. forskningsrammeprogram med henblik på at fremme en integreret tilgang og øge kendskabet til maritime anliggender

Maltaca

It-tibdil klimatiku jolqot ir-reġjuni talkosta b’mod partikolari, u l-ġestjoni tarriskju tista’ tħalli impatt drammatiku fuq il-baġit u l-ekonomija tagħhom.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Afgørelse nr. 1982/2006/EF om det syvende forskningsrammeprogram er det seneste i en række af programmer, der finansierer produktionen og anvendelsen af havdata.

Maltaca

Id-Deċiżjoni 1982/2006/KE dwar is-Seba’ (7) Programm Kwadru ta’ Riċerka hija l-aħħar f’serje ta’ programmi ta’ fondi għall-produzzjoni u l-użu taddejta marittima.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Emnet blev indledningsvis behandlet i EU’s femte forskningsrammeprogram (FP5), dernæst i FP6, og det vil blive fulgt op i de fremtidige programmer.

Maltaca

Dan ġie indirizzat għall-ewwel darba fil-Ħames Programm Kwadru ta’ Riċerka ta’ l-UE (FP5), u wara ntmiss bl-FP6, u bħalissa qiegħed fil-fażi li jiġi żviluppat fi programmi futuri.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

-EU’s syvende forskningsrammeprogram vil komme til at spille en vigtig rolle, da det fremmer anvendt forskning i de marine økosystemer og deres dynamik og i bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

Maltaca

-Is-7 Programm ta'Qafas ta'l-UE għar-Riċerka se jaqdi rwol importanti billi jintensifika l-attivitajiet ta'riċerka applikata fuq l-ekosistemi u d-dinamika ta'l-ibħra, kif ukoll fuq l-użu sostenibbli tar-riżorsi ta'l-ibħra.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Det Europæiske Rumagentur (ESA) vil en indlemmelse af »rummet« i det 7. forskningsrammeprogram og i fællesskabspolitikkerne samt tæt koordination være af særlig stor nytte.

Maltaca

Minbarra l-Aġenzija Spazjali Ewropea (ASE), iż-żieda ta’ “l-ispazju” fl-FP7 u fil-politiki tal-Komunità u koordinazzjoni mill-qrib ikunu tassew ta’ ġid.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Europa-Parlamentet opfordrede i sin beslutning af 11. november 2010 om forenkling af gennemførelsen af forskningsrammeprogrammerne [6] til en pragmatisk ændring i retning af administrativ og finansiel forenkling og erklærede, at forvaltningen af europæisk forskningsstøtte burde være mere tillidsbaseret og risikotolerant over for deltagerne.

Maltaca

Il-Parlament Ewropew, fir-Riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta’ Novembru 2010 dwar is-simplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Programmi Qafas tar-Riċerka [6], talab għal bidla prammatika lejn is-simplifikazzjoni amministrattiva u finanzjarja u ddikjara li l-ġestjoni tal-finanzjament tar-riċerka tal-Unjoni għandha tkun ibbażata aktar fuq il-fiduċja u għandha tkun tolleranti għar-riskju lejn il-parteċipanti.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Reglerne i denne forordning for deltagelse, udnyttelse og formidling i Horisont 2020 ("reglerne") bør på passende vis afspejle Europa-Parlamentets anbefalinger i dets beslutning af 11. november 2010 om forenkling af gennemførelsen af forskningsrammeprogrammerne [5] og Rådets anbefalinger om forenkling af de administrative og finansielle krav inden for rammeprogrammerne for forskning.

Maltaca

Ir-regoli għall-parteċipazzjoni, l-isfruttament u d-disseminazzjoni f'Orizzont 2020 stipulati f'dan ir-Regolament ("ir-Regoli") għandhom jirriflettu b’mod adegwat ir-rakkomandazzjonijiet tal-Parlament Ewropew fir-riżoluzzjoni tiegħu tal-11 ta' Novembru 2010 dwar is-semplifikazzjoni tal-implimentazzjoni tal-Programmi Qafas tar-Riċerka [5], u tal-Kunsill fir-rigward tas-simplifikazzjoni tar-rekwiżiti amministrattivi u finanzjarji tal-programmi qafas ta’ riċerka.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Interregionalt samarbejde skal, hvor dette er relevant, omfatte fremme af samarbejde mellem innovative forskningsintensive klynger samt udvekslinger mellem forskningsinstitutioner under hensyntagen til erfaringerne i de "videnbaserede regioner" og "forskningspotentialet i konvergensregioner og fjernområder" under det syvende forskningsrammeprogram.

Maltaca

Il-kooperazzjoni interreġjonali għandha, fejn xieraq, tinkludi l-promozzjoni ta’ kooperazzjoni bejn raggruppamenti u skambji innovattivi li jkunu intensivi fir-riċerka bejn istituzzjonijiet ta’ riċerka li jqisu l-esperjenza ta’ “Reġjuni ta’ Għarfien” u “Potenzjal ta’ riċerka fir-reġjuni ta’ Konverġenza u Ultraperiferiċi” taħt is-Seba’ Programm Qafas għar-Riċerka.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

UN/EDIFACT Glossary, udgivet af UNECE (www.unece.org/trade/untdid/texts/d300_d.htm); Transport & Logistics Glossary, F&U-projekter under EU's forskningsrammeprogrammer — INDRIS (RP4), COMPRIS (RP5), MARNIS (RP6).

Maltaca

Lessiku UN/EDIFACT, editjat mill-UNECE (www.unece.org/trade/untdid/texts/d300_d.htm); Lessiku tat-Trasport u Loġistika, proġetti R&D fil-kwadru tal-Programmi Kwadri Ewropej għal RTD – INDRIS (FP4), COMPRIS (FP5), MARNIS (FP6) Sors:

Son Güncelleme: 2014-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Danca

Der vil under forskningsrammeprogrammet blive sikret synergier med de »teknologiske platforme«, som oprettes på industriens initiativ: Deinvolverede parter vil udvikle forskningsagendaer, som tager sigte på industriens konkurrenceevne i samvirke med konkurrenceevneprogrammet.

Maltaca

Is-siner¿iji ser ikunu ma¢luqa bi “Pjattaformiteknolo¿iƒi” mmexxija mill-industrija skond il-programm ta’qafas tar-Riƒerka, fejn il-persuniinteressati ser ji∆viluppaw a¿endi tar-riƒerka mmirati lejn kompetittività industrijali flimkienma’programm tal-kompetittività.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Finansieringen ydes gennem to hovedkanaler: støtte til nationale fiskeridataindsamlingsprogrammer og dertil knyttede undersøgelser samt finansiering af avancerede forskningsprojekter på EU-plan, som forvaltes under forskningsrammeprogrammet (se faktablad om fiskeriforskning).

Maltaca

Dan il-finan-zjament huwa pprovdut permezz ta’ żewġ kanali prinċipali: sostenn għallprogrammi nazzjonali ta’ ġbir ta’ dejta dwar issajd, flimkien malistudji assoċjati; u finanzjament għal proġetti avanzati ta’ riċerka fuq livell talUE taħt il-Programm ta’ Qafas dwar irRiċerka (ara l-folja ta’ fatti fuq irriċerka dwar is-sajd).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Forskningsrammeprogrammerne

Maltaca

Programmi Qafas għarRiċerka

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Forskningsrammeprogrammerne har udviklet sig til komplicerede finansieringsmekanismer, som Kommissionen har opbygget tilsvarende tunge forvaltnings- og kontrolsy­stemer til.

Maltaca

L-FPs tarriċerka żviluppaw f'mekkaniżmi kumplessi ta' finanzjament, li għalihom ilKummissjoni stabbiliet sistemi daqstant ieħor qawwija ta' ġestjoni u kontroll.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Danca

Jf. også de sammenlignende forskningsprojekter, der støttes under forskningsrammeprogrammerne - http://www.cordis.lu/citizens/home.html

Maltaca

Ara wkoll il-Proõetti ta’ Riåerka Kumparattiva ffinanzjati fi ±dan il-Programmi ta’ Qafas ta’ Riåerka – http://www.cordis.lu/citizens/home.html

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam