Şunu aradınız:: märkimisväärsemad (Estonca - İsveççe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Estonca

İsveççe

Bilgi

Estonca

neist märkimisväärsemad seonduvad järgmiste valdkondadega:

İsveççe

de viktigaste av dessa projekt gällde

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

tervikliku lähenemise tulemuseks on parem planeerimine ja märkimisväärsemad tulemused.

İsveççe

den integrerade ansatsen leder till bättre planering och tydligare resultat.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

kõige märkimisväärsemad on olnud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonipoliitika valdkonna meetmed.

İsveççe

responsen har varit mest betydande inom fou och innovation.

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

eeldatakse, et sellise kasvanud ekspordi puudumise korral oleksid kaod olnud veelgi märkimisväärsemad.

İsveççe

utan denna ökning av exporten skulle förlusterna antagligen ha varit ännu större.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

käesolevas jaotises tulevad vaatluse alla kõige märkimisväärsemad lahendid menetlusküsimuste, kohtuasja sisu ja kohtukuludega seonduvalt.

İsveççe

i detta avsnitt kommer personaldomstolens mest betydelsefulla avgöranden vad gäller förfarandet, avgöranden i sak och beträffande rättegångskostnader att behandlas.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

kõige märkimisväärsemad kõrvaltoimed, mida on kirjeldatud efavirensi kliinilistes uuringutes, on nahalööbed ja närvisüsteemi sümptomid.

İsveççe

de mest påtagliga biverkningarna som har rapporterats i kliniska studier med efavirenz är utslag och centralnervösa symtom.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Estonca

aruanne algab ombudsmani eessõnaga, milles ta toob esile möödunud aasta kõige märkimisväärsemad arengud ning kirjeldab tulevikuplaane.

İsveççe

den börjar med en personlig inledning av ombudsmannen, där han går igenom årets viktigaste händelser och blickar fram mot det kommande året.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

kõnealused märkused on seda märkimisväärsemad, et need on tehtud menetluse algatamise otsuses kirjeldatud meetmeprojekti põhjal, mille kohaldamisala on nüüdseks vähendatud.

İsveççe

dessa synpunkter är desto mer relevanta eftersom de utarbetades med utgångspunkt i det förslag som beskrevs i beslutet att inleda förfarandet och att tillämpningsområdet har minskat jämför det med detta.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

aastatel 2001–2003 on ühendus vastavalt koostööprioriteetidele või poliitilistele kokkulepetele partnerriikidega toetanud ka teisi koostööprojekte. neist märkimisväärsemad seonduvad järgmiste valdkondadega:

İsveççe

vissa andra projekt tilldelades, med beaktande av prioriteterna för samarbetet med varje partnerland eller av de politiska dagordningarna med partnerländerna, också stöd från gemenskapen under perioden 2001-2003. de viktigaste av dessa projekt gällde

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

see rubriik seondub praegu kahjude hüvitamiseks komisjoni vastu esitatud hagidega ning muude kohtuvaidluste ja prognoositud kohtukuludega. kõige märkimisväärsemad summad võib kokku võtta järgmiselt:

İsveççe

tillgångar som kan säljas -25564200 -83102060 -791230957 -84470004 -984367221 -totalt -340646290 -83102060 -791230957 -84470004 -1299449311 -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

see rubriik seondub praegu kahjude hüvitamiseks komisjoni vastu esitatud hagidega ning muude kohtuvaidluste ja prognoositud kohtukuludega. kõige märkimisväärsemad summad võib kokku võtta järgmiselt:

İsveççe

avgift till pensionssystem _bar_ ej tillämpl. _bar_ ej tillämpl. _bar_ ej tillämpl. _bar_ ej tillämpl. _bar_ 9,75 % _bar_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

seetõttu tulevad käsitlusele vaid selle aasta kõige märkimisväärsemad lahendid, mis puudutavad esiteks ühenduse avaliku teenistuse õiguse üldpõhimõtteid ja teiseks uute personalieeskirjade põhisätete tõlgendamist, mida analüüsitakse personalieeskirjade artiklite järjekorras.

İsveççe

vissa nyheter har dock införts för att ge innehåll åt det som rådet har beslutat, bland annat i artikel 7 i bilaga i till domstolens stadga, och för att beakta personaldomstolens egenart och de särskilda kännetecken som de tvister som personaldomstolen har att pröva uppvisar.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(138) lisaks sellele tuleb märkida, et ühenduse tootmisharu poolt kannatatud kahju ei seisnenud üksnes müügimahu ja turuosade kaotuses ühenduse turul. seda iseloomustas ka dumpinguhinnaga impordi põhjustatud tugev hinnalangus ja ühenduse tootmisharu hindade märkimisväärne allalöömine, mis tõi kaasa olulised rahalised kahjud. sellist negatiivset mõju hindadele ei saa kindlasti omistada vaatlusaluse toote ekspordimüügi kasvule. vastupidi, leitakse, et suurenenud ekspordimüügi maht võis ühenduse tootmisharul võimaldada saada kasu mastaabisäästust ning seega samasuguse toote kogukulude arvelt. eeldatakse, et sellise kasvanud ekspordi puudumise korral oleksid kaod olnud veelgi märkimisväärsemad. seepärast järeldatakse, et ühenduse tootmisharu poolt kannatatud kahju ei saa omistada suurenenud ekspordile.

İsveççe

(138) dessutom bör det noteras att den skada som gemenskapsindustrin lidit inte bara utgjordes av en förlust av försäljningsvolym och marknadsandelar på gemenskapsmarknaden. den kännetecknades också av ett starkt pristryck som vållades av den dumpade importen och ett betydande underskridande av gemenskapsindustrins priser, vilket ledde till stora ekonomiska förluster. dessa negativa verkningar för priserna kan säkerligen inte tillskrivas en ökning av exportförsäljningen av den berörda produkten. tvärtom anses att gemenskapsindustrin tack vare ökad exportförsäljning kunde uppnå stordriftsfördelar och därmed hålla de samlade kostnaderna för den likadana produkten inom rimliga ramar. utan denna ökning av exporten skulle förlusterna antagligen ha varit ännu större. slutsatsen är därför att den skada som gemenskapsindustrin lidit inte kan tillskrivas dess ökade export.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

-kumuleerunud kulude peamised summad seonduvad eaggfi tagatisrahastuga, millest 26,3 miljardit eurot moodustavad 16. oktoobril kuni 31. detsembril 2004. aastal kantud kulud, mille liikmesriigid deklareerisid pärast selle aja möödumist, mille jooksul neid oleks saanud raamatupidamisaruande koostamisel arvesse võtta; 21,2 miljardit eurot moodustavad turumeetmed, sealhulgas otsetoetused (need koosnevad 2004. aastal tekkinud nõuetest, mille finantsmõju ilmneb 2005. aastal) ja maaelu arengu toetused (need koosnevad ettevõtjate ja makseasutuste kuni 31.12.2004 kantud abikõlblikest kuludest, mille kohta ühendused ei ole veel maksetaotlust saanud). veel üks märkimisväärne summa väljendab struktuurifondide kumuleerunud kulusid, mis 31. detsembri 2004. aasta seisuga jagunes 6,3 miljardi euro ulatuses euroopa regionaalarengu fondi 2000–2006, ispa ja uuenduslike meetmete ning 5,1 miljardi euro ulatuses euroopa sotsiaalfondi vahel. Ülejäänud summad (5,3 miljardit eurot) koosnevad muude poliitikavaldkondade kumuleerunud kuludest, millest kõige märkimisväärsemad on teadusuuringute valdkonna kulud, mille suuruseks on +/-eur 1,5 miljardit eurot (vt lisa 3.18.4).

İsveççe

-huvuddelen av de upplupna kostnaderna avser garantisektionen vid eugfj: 26,3 miljarder euro avser utgifter som uppkommit mellan den 16 oktober och den 31 december 2004 och som deklarerades av medlemsstaterna för sent för att hinna komma med i utarbetandet av årsräkenskaperna medan 21,2 miljarder euro avser sådana marknadsåtgärder som direkt stöd (fordringar som uppstått 2004 men givit ekonomisk effekt 2005) eller stöd för landsbygdsutveckling (stödberättigande utgifter som aktörerna eller de utbetalande organen ådragit sig före den 31 december 2004, men för vilka de ännu inte lämnat någon begäran om betalning till gemenskaperna). en annan väsentlig del av de upplupna kostnaderna avser strukturfonderna: den 31 december 2004 uppgick beloppet till 6,3 miljarder euro för europeiska regionala utvecklingsfonden 2000-2006, ispa och innovativa åtgärder samt 5,1 miljarder euro för europeiska socialfonden. de återstående beloppen på 5,3 miljarder euro avser upplupna kostnader för övriga politikområden, varav särskilt kan nämnas forskning som står för +/-1,5 miljarder euro – se anmärkning 3.18.4.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

veel üks märkimisväärne summa väljendab struktuurifondide kumuleerunud kulusid, mille 31. detsembri 2004. aasta seisuga moodustasid 7,9 miljardi euro ulatuses euroopa regionaalarengu fond 2000–2006, ispa ja uuenduslikud meetmed (2004. aastal 6,3 miljardit eurot) ning 5,1 miljardi euro ulatuses euroopa sotsiaalfond (2004. aastal 5,1 miljardit eurot). Ülejäänud summad (4,5 miljardit eurot; 2004. aastal 5,2 miljardit eurot) koosnevad muude poliitikavaldkondade kumuleerunud kuludest, millest kõige märkimisväärsemad on teadusuuringute valdkonna kulud, mille suurus nii 2005. kui ka 2004. aastal oli +/-1,5 miljardit eurot.

İsveççe

ett annat betydande belopp svarar mot upplupna kostnader för strukturfonderna: den 31 december 2005 7,9 miljarder euro för eruf 2000–2006, ispa, innovativa åtgärder (6,3 miljarder euro 2004) och 5,1 miljarder euro för esf (5,1 miljarder euro 2004). de återstående beloppen på 4,5 miljarder euro (5,2 miljarder euro 2004) täcker upplupna kostnader för övrig politik, av vilka det största avser forskningsområdet med +/-1,5 miljarder euro 2005 och 2004.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

tervikliku lähenemise tulemuseks on parem planeerimine ja märkimisväärsemad tulemused. selgelt määratletud eesmärgid, tunnustatud vastutus, edu jälgimise kord, avalik arutelu, korrigeerimine, auditeerimine ja aruandlus on meetmete tõhusaks rakendamiseks üliolulised. paljud edukad linnad on kehtestanud sellised keskkonnajuhtimise süsteemid nagu emas või iso 14001, et kindlustada poliitika eesmärkide saavutamine ja üldsuse kontroll edusammude üle. suur tähtsus on teabekampaaniatel, millega teavitatakse tehtud parendustest (nt euroopa mobiilsusnädal).

İsveççe

den integrerade ansatsen leder till bättre planering och tydligare resultat. tydligt angivna mål, ansvarstagande, metoder att mäta utvecklingen, offentligt samråd, granskning, revision och rapportering är av betydelse för att åtgärderna skall få genomslag. många framgångsrika städer har infört miljöförvaltningssystem av typ emas eller iso 14001 för att förvissa sig om att målen för politiken uppnås och för att ge tillfälle till offentlig granskning av utvecklingen. informationskampanjer om de förbättringar som uppnås är viktiga (t.ex. european mobility week).

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

kokkuvõtvalt võib öelda, et kui andmete kättesaadavus võimaldas teostada analüüsi, leiti, et b.9 korrigeerimiste absoluutne keskmine määr kõikus belgias, saksamaal, prantsusmaal ja Ühendkuningriigis vahemikus 0,2%–0,4% sisemajanduse kogutoodangust (skt). teises liikmesriikide rühmas – taanis, hispaanias, madalmaades, portugalis ja soomes – kõikus korrigeerimiste absoluutne keskmine määr kahe aasta jooksul 0,6%–0,9% sktst. kolmanda rühma moodustavad liikmesriigid, kelle korrigeerimiste absoluutne keskmine määr ületab 1% sktst; siia gruppi kuuluvad kreeka (3,2%), itaalia (1,5%), läti (2,1%), luksemburg (8,1%), austria (1,1%) ja rootsi (1,2%). väärtuse aritmeetiliselt keskmised korrigeerimised kaks aastat hiljem tunduvad näitavat korrigeerimiste vähesemat mõju. liikmesriigid, kelle keskmised korrigeerimised olid sel perioodil kõige märkimisväärsemad, olid kreeka (-3,2%),[12] luksemburg (5,7%) ja rootsi (1,2%).

İsveççe

sammanfattningsvis konstateras att för de medlemsstater där denna analys kunde utföras med hänsyn till tillgången på uppgifter varierar den genomsnittliga revideringen i absoluta värden av b.9 mellan 0,2% och 0,4% av bruttonationalprodukten i belgien, tyskland, frankrike och förenade kungariket. i en annan grupp av medlemsstater – danmark, spanien, nederländerna, portugal och finland – uppgår den genomsnittliga revideringen över två år i absoluta värden till 0,6–0,9% av bnp. en tredje grupp uppvisar en genomsnittlig revidering på över 1% av bnp i absoluta värden. till denna grupp hör grekland (3,2%), italien (1,5%), lettland (2,1%), luxemburg (8,1%), Österrike (1,1%) och sverige (1,2%). baserat på det aritmetiska medelvärdet av revideringarna efter två år är effekten i allmänhet mindre. de medlemsstater som uppvisat de mest betydande genomsnittliga revideringarna under denna period är grekland (-3,2%)[12], luxemburg (5,7%) och sverige (1,2%).

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

liikmesriigid, kelle keskmised korrigeerimised olid sel perioodil kõige märkimisväärsemad, olid kreeka (-3,2%),[12] luksemburg (5,7%) ja rootsi (1,2%).

İsveççe

de medlemsstater som uppvisat de mest betydande genomsnittliga revideringarna under denna period är grekland (-3,2 %)[12], luxemburg (5,7 %) och sverige (1,2 %).

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

sarnast nägemust propageerib ka arigna piirkond (iirimaa), kus kohalike kogukondadega tehtud töö ja sotsiaalküsimustele pööratud tähelepanu on selle kogemuse kõige märkimisväärsemad ja originaalsemad elemendid, ehk nagu sõnastas projekti edendaja claire carty:„sotsiaalne toimivus on sama oluline kui äri või raha …”

İsveççe

Även i guadix (spanien) har ”distriktets image förbättrats betydligt, liksom även invånarnas känsla av äganderätt, vilket är grundläggande för att förbättra samarbetet mellan invånarna och institutionerna med utgångspunkt i strategiska mål som har fastställts och accepterats av alla och som alla strävar efter”.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

veel üks märkimisväärne summa väljendab struktuurifondide kumuleerunud kulusid, mille 31. detsembri 2004. aasta seisuga moodustasid 7,9 miljardi euro ulatuses euroopa regionaalarengu fond 2000–2006, ispa ja uuenduslikud meetmed (2004. aastal 6,3 miljardit eurot) ning 5,1 miljardi euro ulatuses euroopa sotsiaalfond (2004. aastal 5,1 miljardit eurot). Ülejäänud summad (4,5 miljardit eurot; 2004. aastal 5,2 miljardit eurot) koosnevad muude poliitikavaldkondade kumuleerunud kuludest, millest kõige märkimisväärsemad on teadusuuringute valdkonna kulud, mille suurus nii 2005. kui ka 2004. aastal oli +/-1,5 miljardit eurot.

İsveççe

eventualförpliktelser i samband med domstolens domar i väntan på verkställande _bar_ 6.6.2 _bar_ 0,00 _bar_ 8508000,00 _bar_ böter – överklaganden till eg-domstolen _bar_ 6.7 _bar_ 4427429022,00 _bar_ 3837913801,00 _bar_

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam