Google'a Sor

Şunu aradınız:: raamatupidamisstandarditele (Estonca - İsveççe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Estonca

İsveççe

Bilgi

Estonca

Seetõttu järeldati, et raamatupidamisaruandeid ei koostatud ega auditeeritud vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele.

İsveççe

Därför anses räkenskaperna inte ha utarbetats och reviderats enligt internationella redovisningsstandarder (IAS).

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

Raamatupidamisaruanded, sh audiitorite aruanded, ei vastanud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele ning seetõttu leiti need olevat mitteusaldusväärsed.

İsveççe

Räkenskaperna, inbegripet revisionsberättelserna, uppfyllde inte kraven enligt internationella redovisningsstandarder och ansågs därför otillförlitliga.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

EIP koostab vastavad raamatupidamisarvestuse eeskirjad ja meetodid vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele ning teavitab nendest komisjoni ja liikmesriike.

İsveççe

EIB och kommissionen ska tillsammans fastställa tillämpliga regler och metoder för redovisningen i enlighet med internationella redovisningsstandarder och meddela medlemsstaterna dessa.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

Tänu sellele saavad äriühingud vastavalt India raamatupidamisstandarditele kirjendada DEPB-krediidi eksporditehingu hetkel kui tulu.

İsveççe

I enlighet med de indiska redovisningsnormerna kan företagen således bokföra tullkrediten som inkomst vid tidpunkten för exporttransaktionen.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

on kindlakstehtavad, kontrollitavad, kirjendatud töövõtja raamatupidamises ning kindlaks määratud vastavalt spetsifikatsioonis ja lepingus viidatud raamatupidamisstandarditele;

İsveççe

De är särskiljbara, verifierbara, registrerade i uppdragstagarens bokföring och fastställda enligt de redovisningsstandarder som anges i kravspecifikationen och kontraktet.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Estonca

Audiitorid tõendavad, et raamatupidamisaruanne on koostatud õigesti vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele ning et see annab keskuse finantsseisundist tõese ja erapooletu ülevaate.

İsveççe

Revisorerna skall intyga att bokslutet är uppställt korrekt och i enlighet med internationella redovisningsstandarder och att det ger en sann och rättvisande översikt av centrumets finansiella ställning.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Audiitorid tõendavad, et raamatupidamisaruanne on koostatud õigesti vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele ning et see annab keskuse finantsseisundist tõese ja erapooletu ülevaate.

İsveççe

Revisorerna skall intyga att bokslutet är uppställt korrekt och i enlighet med internationella redovisningsstandarder och att det ger en sann och rättvisande översikt av centrumets finansiella ställning.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Audiitorid tõendavad, et raamatupidamisaruanne on koostatud nõuetekohasel viisil vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele, ning et see annab keskuse finantsseisundist tõese ja erapooletu ülevaate.

İsveççe

Revisorerna skall intyga att bokslutet har upprättats på ett riktigt sätt och i enlighet med internationella redovisningsnormer, samt att det ger en sann och rättvisande bild av centrumets ekonomiska ställning.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Lisaks sellele leiti uurimisel, et kõnesolevate eksportijate raamatupidamine ei vastanud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele, mistõttu oleks kohustuste täitmist eriti raske kontrollida.

İsveççe

Vidare framgick det vid undersökningen att exportörerna inte förde sina räkenskaper i enlighet med internationella redovisningsstandarder. Det skulle därför bli mycket svårt att övervaka åtagandet.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Lisaks, nagu on kirjas põhjenduses 52, võivad ettevõtted vastavalt India raamatupidamisstandarditele arvestada DEPBS krediiti tekkepõhiselt sissetulekuna selles eksporditehingu staadiumis.

İsveççe

Dessutom kan företag, enligt vad som anges i skäl 52, i enlighet med indiska redovisningsprinciper periodisera krediter inom ramen för tullkreditsystemet och bokföra dem som inkomster när exportåtagandet uppfylls.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Audiitor juhtis tähelepanu küll sellele, et halbade laenude provisjonide arvutusmeetodi muudatus ei vasta ka Hiina raamatupidamisstandarditele, kuid ei osutanud laenuga seotud probleemile.

İsveççe

Revisorn påpekade visserligen att det till och med var oförenligt med de kinesiska redovisningsstandarderna att ändra metod för avsättning för osäkra fordringar, men undlät att ta upp problemet med lånet.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Audiitor juhtis tähelepanu küll sellele, et halbade laenude provisjonide arvutusmeetodi muudatus ei vasta ka Hiina raamatupidamisstandarditele, kuid ei pakkunud lahendust laenuga seotud probleemile.

İsveççe

Revisorn påpekade visserligen att det till och med var oförenligt med de kinesiska redovisningsstandarderna att ändra metod för avsättning för osäkra fordringar, men underlät att ta upp problemet med lånet.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Uus raamatupidamissüsteem vastab rahvusvahelistele avaliku sektori raamatupidamisstandarditele, mille on välja töötanud Rahvusvaheline Raamatupidajate Föderatsioon, ning võib aidata komisjonil selles valdkonnas juhtrolli saavutada.

İsveççe

Det nya bokföringssystemet uppfyller de internationella redovisningsstandarder för den offentliga sektorn som har utvecklats av den internationella revisorsorganisationen IFAC, och det kan bidra till att göra kommissionen ledande på detta område.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(52) Samuti leiti, et vastavalt India raamatupidamisstandarditele saab DEPBS krediiti arvestada pärast ekspordikohustuse täitmist tekkepõhiselt sissetulekuna raamatupidamisaruannetes.

İsveççe

(52) Det konstaterades även att det enligt indiska redovisningsprinciper är möjligt att periodisera krediter inom ramen för tullkreditsystemet och bokföra dem som inkomster i affärsredovisningen när exportåtagandet uppfylls.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 7
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Pakti reformimise kooskõlastamise ajal oli nõukogu seisukohal, et eelarvepoliitilise raamistiku tõhusaks rakendamiseks on otsustava tähtsusega kvaliteetne, usaldusväärne, õigeaegne, ühtlustatud ja Euroopa raamatupidamisstandarditele vastav eelarvestatistika.

İsveççe

I samband med beslutet om reformen av stabilitets- och tillväxtpakten ansåg rådet att ett effektivt genomförande av den finansiella ramen främst bygger på den harmoniserade finansstatistikens kvalitet, tillförlitlighet och punktlighet i enlighet med europeiska redovisningsstandarder.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Kui mõnda konkreetset raamatupidamiskäsitlust ei ole käesolevas otsuses sätestatud ja nõukogu ei ole otsustanud teisiti, järgib EKP hindamispõhimõtteid vastavalt Euroopa Liidu poolt kasutusele võetud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele, mis on asjakohased EKP tegevuse ja raamatupidamisarvestuse suhtes.

İsveççe

Om en särskild behandling ur redovisningssynpunkt inte fastställs i detta beslut och såvida inte ECB-rådet har beslutat om annat, ska ECB följa värderingsprinciper i enlighet med internationella redovisningsstandarder som antas av Europeiska unionen och som är relevanta för ECB:s verksamhet och räkenskaper.

Son Güncelleme: 2014-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Kui mõnda konkreetset raamatupidamiskäsitlust ei ole käesolevas otsuses sätestatud ja puudub nõukogu vastupidine otsus, järgib EKP hindamispõhimõtteid vastavalt Euroopa Liidu poolt kasutusele võetud rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele, mis on asjakohased EKP tegevuse ja raamatupidamisarvestuse suhtes.

İsveççe

Om en särskild behandling ur redovisningssynpunkt inte fastställs i detta beslut och såvida inte ECB-rådet har beslutat om annat, skall ECB följa värderingsprinciper i enlighet med internationella redovisningsstandarder som antas av Europeiska unionen och som är relevanta för ECB:s verksamhet och räkenskaper.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(5) Ühenduse kapitaliturgude konkurentsivõime seisukohalt on oluline lähendada Euroopas raamatupidamisaruannete koostamiseks kasutatavaid standardeid rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele, mida saab kasutada välistehingute või noteerimise puhul kogu maailmas.

İsveççe

(5) För att gemenskapens kapitalmarknader skall kunna vara konkurrenskraftiga är det av vikt att de standarder som tillämpas i Europa vid upprättandet av redovisningar närmas till internationella redovisningsstandarder som kan användas globalt, när det gäller gränsöverskridande transaktioner och börsintroduktioner överallt i världen.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Seepärast tuli järeldada, et kõigi kolme asjaomase äriühingu raamatupidamisdokumente ei auditeeritud vastavalt rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele, nagu on ette nähtud algmääruse artikli 2 lõike 7 punkti c teises taandes, ning kõnealused taotlused lükati tagasi.

İsveççe

Därför måste slutsatsen dras att samtliga tre företags räkenskaper inte var föremål för revision i överensstämmelse med internationella redovisningsnormer, såsom krävs i artikel 2.7 c andra strecksatsen i grundförordningen, varför deras ansökningar avslogs.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

(234) BGB konsolideeritud aruandluse muutmine vastavaks rahvusvahelistele raamatupidamisstandarditele (International Financial Reporting Standards) aastal 2005 nõuab muuhulgas pensionireservide ümberhindamist.

İsveççe

(234) Ändringen av BGB: s räkenskaper för att anpassa dem till IFRS (International Financial Reporting Standards) 2005 kräver bl.a. en ny värdering av pensionsavsättningarna.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam