Google'a Sor

Şunu aradınız:: sisekontrollistandardite (Estonca - Letonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Estonca

Letonca

Bilgi

Estonca

-märkis ära fondi jõupingutused sisekontrollistandardite järgmisel;

Letonca

-atzīmē fonda centienus atbilst iekšējās kontroles standartiem,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

määrusega ette nähtud kohustustega konkreetsemalt seotud komisjoni sisekontrollistandardite täitmata jätmisele vastutavate töötlejate poolt

Letonca

par datu apstrādi atbildīgās personas neievēro tos Komisijas iekšējās kontroles standartus, kas konkrētāk saistīti ar regulā noteiktajiem pienākumiem,

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Kontrollikoda uuris komisjoni sisekontrollistandardite rakendamist ja testis järelevalve-ja kontrollisüsteemide tõhusust. Kuigi edasiminek on toimunud, tuleks veelgi täiustada järgnevaid valdkondi:

Letonca

Palāta izskatīja Komisijas iekšējās kontroles standartus un pārbaudīja pārraudzības un kontroles sistēmu efektivitāti. Lai gan attīstība ir notikusi, turpmāki uzlabojumi ir vajadzīgi šādās jomās:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

a) sisekontrollistandardite rakendamise mõju on piiratud, sest nende rakendamine delegatsioonides on seotud üleandmisprotsessiga, mis ei pea olema lõpuni viidud enne 2004. aasta lõppu;

Letonca

a) iekšējās kontroles standartu realizācija ir ierobežota, jo to ieviešana delegācijās ir saistīta ar regresa procesu, kuru nevarēja veikt līdz 2004. gada beigām,

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2.4 -Tehingutega seonduvate teatud sisekontrollistandardite järgimise tegelik tase -B -B/A -B/A -

Letonca

2.4 -Patiesais līmenis, kādā tiek piemēroti atlasīti iekšējās kontroles standarti saistībā ar pakārtotajiem darījumiem -B -B/A -B/A -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Selleks teostab amet koos oma Euroopa partneritega enesehindamisi, mis on osa ELi võrdlussüsteemist, vaatab üle sisekontrollistandardite rakendamise ulatuse, teostab iga- aastaseid juhtimise ülevaatusi ning hindab riskijuhtimise valdkonnas saavutatud tulemusi ja auditite põhjal tehtud paranduste mõju.

Letonca

Lai to panāktu, Aģentūra: veiks pašnovērtējuma darbības ES kritēriju sistēmas ietvaros kopā ar saviem Eiropas partneriem; pārskatīt iekšējo kontroles standartu ieviešanas līmeni; veikt ikgadējās vadības pārskata darbības; novērtēt tās sasniegumus riska vadības jomā; un novērtēt uzlabojumu ietekmi pēc revīzijām.

Son Güncelleme: 2012-04-10
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2007. aastal keskendus kontrollikoja siseaudititalituse töö finantsauditile (sh kontrollikoja välisaudiitori toetamine), eelkontrolli ülevaatamisele, sisekontrollistandardite rakendamisele, kontrollikoja praeguste hoonete laiendamisele (nn K2 hoone) ja kontrollikoja värbamismenetlusele.

Letonca

2007. gadā Palātas Iekšējās revīzijas dienesta primārie darbi bija saistīti ar finanšu revīziju (tostarp atbalsts Palātas ārējam revidentam), ex ante apstiprinājuma pārbaužu pārskatīšanu, iekšējās kontroles standartu ieviešanu, Palātas jauno “K2” ēku un darbā pieņemšanas procesu.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

1.53. Kontrollikoja audit näitas, et indikaatorite ülesehitus ja komisjonipoolne kasutus ei ole veel piisav, [45] hindamaks sisekontrollisüsteemi kvaliteeti ja raamatupidamisaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse aspekte (vt punkt 1.61). [46]1.53. Komisjon kasutab juba kontrollikojaga sarnaseid järelevalvenäitajaid (vt märkus 44): sisekontrollistandardite miinimumnõuete rakendamise järelevalve sisekontrolli üldaruandes, reformiga seotud tegevuse ja peadirektorite reservatsioonide järelevalve reformi eduaruandes ja aasta tegevusaruannete kokkuvõttes ning kinnitavas avalduses esitatud märkuste järelevalve, eriti täitmise kinnitamise järelmeetmete osas. Komisjon tunnistab, et nimetatud näitajaid on võimalik veelgi laiendada, mida on riskijuhtimise puhul plaanis teha.

Letonca

[68] Piem., Budžeta ģenerāldirektorāts, Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts, Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts, Paplašināšanās ģenerāldirektorāts, Zivsaimniecības un jūras lietu ģenerāldirektorāts, Informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu ģenerāldirektorāts, Rakstiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts, Enerģētikas un transporta ģenerāldirektorāts, Mutiskās tulkošanas ģenerāldirektorāts, Tiesiskuma, brīvības un drošības ģenerāldirektorāts, Pētniecības ģenerāldirektorāts, EuropeAid sadarbības birojs, Eiropas Kopienu Oficiālo publikāciju birojs.[69] Komisijas paziņojums, Stratēģiskie mērķi 2005–2009, Eiropa 2010: Partnerība Eiropas atjaunotnei, labklājībai, solidaritātei un drošībai. (KOM(2005) 12, 26.1.2005.).

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

1.80. Kontrollikoda analüüsis sisekontrollistandardite [64] rakendamist komisjoni 14 peadirektoraadis. [65] Eesmärgiks polnud mitte ainult standardite rakendamise taseme, vaid ka nende toimimise tõhususe hindamine raamatupidamisaruannete aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse osas (vt punktid 1.58 ja 1.71).

Letonca

3.15. Vienā dalībvalstī fiskālā riska profili uz robežām bija samazināti un aizvietoti ar fiskālās kontroles mehānismiem, kas balstīti uz revīziju un notiek uzņēmēju telpās. Šī stratēģija atbilst Komisijas priekšlikumam tās 2003. gada jūlija paziņojumā. Tomēr šī pieeja var vājināt muitas kontroli, jo daudzu uzņēmēju pārbaudes nenotiek pietiekami bieži.3.15. Komisija dalībvalstīm atgādinās par kontroles biežuma izšķirošo lomu uz revīzijas rezultātiem balstītas stratēģijas īstenošanā.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

1.81. Keskrahandustalituse esitatud suunised sisekontrollistandardite (baasnõuete) määratlemise kohta 2004. eelarveaastaks ei sisaldanud olulisi muudatusi võrreldes 2003. aastaga. [66]

Letonca

-3.17. Lai novērtētu riska pārvaldības sistēmas ietekmīgumu un efektivitāti, muitas iestādēm ir regulāri jāuzrauga un jāpārskata muitas kontroles rezultāti, izmantojot atgriezenisko saiti no muitošanas procesa, lai atjaunotu kontroles darba analīzi un prioritāšu noteikšanu.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

1.82. Ülevaatele komisjoni peadirektoraatide ja talituste sisekontrolli olukorrast 2004. aastal (vt punkt 1.71) lisatud isehindamiste kohaselt täidavad peadirektoraadid 2004. eelarveaastal 93% keskrahandustalituse poolt määratletud baasnõuetest. Üldiselt kinnitab kontrollikoja analüüs seda seisukohta. Võttes arvesse, et baasnõuetesse ei tehtud olulisi muudatusi, leidis kontrollikoda, et sisekontrollistandardite järgimine on võrreldes 2003. aastaga (91%) veidi paranenud. Kontrollikoja analüüs sisekontrollistandardite rakendamise kohta on toodud tabelis 1.4.

Letonca

Summas, kas ir noteiktas, bet vēl nav pieejamas Komisijai (B konti)3.19. Prasījumi bez nodrošinājuma un tie, kas tiek apstrīdēti un, iespējams, var mainīties, nav jādara pieejami Komisijai, ja tā vietā dalībvalstis tos iegrāmato atsevišķos kontos (B kontos). Katra dalībvalsts reizi ceturksnī sniedz Komisijai pārskatu par saviem B kontiem. Tīrais atlikums, kas iekļauts Kopienu bilances sadaļā "Summas, ko ir parādā dalībvalstis", ir 739,4 miljoni EUR (2003. gadā: 729,3 miljoni EUR).

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

1.83. 2004. eelarveaasta sisekontrollisüsteemi hindamise suunised sisaldavad uuendusena peadirektoraatide hinnangut sisekontrollistandardite rakendamise tõhususe kohta. Kontrollikoja poolt teostatud aasta tegevusaruannete hindamine näitas siiski, et hinnangud on väga üldised ega võimalda süstemaatiliselt määratleda parandamist vajavaid valdkondi (vt punkt 1.58). Mitmed peadirektoraadid [67] ei hinnanud piisavalt oma sisekontrollisüsteemi tõhusust. Suurem osa piisava isehindamise teinud talitustest [68] märkis, et sisekontrollistandardite nr 11 "Riskianalüüs ja juhtimine" ja/või nr 17 "Järelevalve" tõhusaks toimimiseks tuleb teha täiendavaid jõupingutusi.

Letonca

3.27. Pretēji ES ieņēmumiem, ko nodrošina tradicionālie pašu resursi, PVN un NKI pašu resursi atspoguļo makroekonomikas statistiku, ar kuru saistītos datus tieši revidēt nevar. Šā iemesla dēļ par PVN/NKI revīzijas atskaites punktu tiek uzskatīts makroekonomikas rādītāju kopums, ko Komisijai iesniedz dalībvalstis (prognožu veidā vai kā galīgos skaitļus), un revīzijas gaitā mēģina novērtēt Komisijas datu apstrādes sistēmu līdz brīdim, kad attiecīgie dati beidzot tiek iekļauti galīgajos pārskatos. Tādējādi revīzija aptver gada budžeta noteikšanu un izpildi dalībvalstu ikmēneša maksājumu jomā. Revīzija tālāk pievēršas Komisijas pārraudzības un kontroles sistēmām, kuru mērķis ir nodrošināt, ka ES ieņēmumi tiek pareizi noteikti un iekasēti. PVN/NKI pašu resursu īpaši aspekti ir atsevišķu revīziju subjekts.--

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Estonca

19.2004. aastal jätkati järjekindlalt komisjoni sisekontrollistandardite rakendamist nii peakorteris kui delegatsioonides, mis aitas kaasa järelevalve-ja kontrollisüsteemide paremale toimimisele. Järgnevad valdkonnad vajavad siiski veel täiustamist (vt punktid 20–36). --

Letonca

19.Komisijas iekšējās kontroles standartu (IKS) īstenošana gan Komisijas centrālajos dienestos, gan delegācijās 2004. gadā nepārtraukti turpinājās un sekmēja labāku pārraudzības un kontroles sistēmu darbību. Tomēr vēl vairākās jomās veicami uzlabojumi (sk. 20.-36. punktu). --

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2.1.Nagu eelmistel aastatelgi, uuris kontrollikoda komisjoni reformiprogrammi finantsaspektide rakendamisel tehtud edusamme. Täpsemalt kontrolliti järgmist:komisjoni peadirektorite aasta tegevusaruandeid. Need näitavad, kuidas iga peadirektor on oma kohustusi kandnud, ja sisaldavad hinnangut kulude seaduslikkuse ja korrektsuse määra kohta. Nende dokumentide kvaliteet ja usaldusväärsus on oluline, võimaldades komisjonil veenduda, et ta on eelarve täitmisel oma ülesandeid rahuldavalt täitnud;komisjoni kokkuvõtvat aruannet, mis aasta tegevusaruannetele toetudes sisaldab üldist hinnangut komisjoni sisekontrollisüsteemile;komisjoni sisekontrollistandardite rakendamist. --

Letonca

2.1.Tāpat kā iepriekšējos gados Palāta pārbaudīja Komisijas veikumu saistībā ar Komisijas īstenoto reformu programmas finanšu aspektiem. Jo īpaši pārbaude attiecās uz:Komisijas ģenerāldirektoru gada darbības pārskatiem. Tajos norādīts, kā katrs ģenerāldirektors ir pildījis savus pienākumus, un tie ietver novērtējumu par to, kādā mērā viņa atbildībā ietilpstošie izdevumi ir likumīgi un pareizi. Tādējādi šo dokumentu kvalitāte un ticamība ir svarīga, lai Komisija varētu pārliecināties par to, ka tā ir apmierinoši pildījusi savus pienākumus saistībā ar budžeta izpildi;Komisijas Kopsavilkuma ziņojumu, kas ietver vispārīgu novērtējumu par Komisijas iekšējās kontroles sistēmu, pamatojoties uz gada darbības pārskatiem;Komisijas iekšējās kontroles mehānismu sistēmu. --

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2.21. Kontrollikoda analüüsis 14 [29] komisjoni talituse sisekontrollistandardite rakendamist [30] eesmärgiga hinnata mitte ainult miinimumnõuete (baasnõuete) rakendamise ulatust, vaid ka määra, mil need aitasid tagada tehingute seaduslikkust ja korrektsust. Sisekontrollistandardite vahetu otsene mõju erineb eelarve rakendamise juhtimise valdkonnast. Näiteks põllumajanduse ja struktuurifondide puhul, kus igapäevast juhtimist viivad läbi siseriiklikud või piirkondlikud ametiasutused, laienevad komisjoni sisekontrollid juhtimise järelevalvele ja kontrollisüsteemidele liikmesriikides.

Letonca

2.24. Palāta norāda, ka 2005. finanšu gadā Komisijas iekšējās kontroles sistēma turpināja uzlaboties. Rīcības plāns virzībai uz integrētu iekšējās kontroles pamatsistēmu ir solis tuvāk plāna izpildei [36]. Palāta vērtēs tā rezultātus, kad attiecīgie pasākumi būs ieviesti un būs iespējams noteikt to ietekmi.2.24. Lai gan Komisija atzinīgi vērtē Revīzijas palātas pieeju, kurā galvenā loma piešķirta rezultātiem, rīcības plānā izpaužas Komisijas centieni pastiprināt iekšējās kontroles sistēmu, lai sniegtu Revīzijas palātai revīzijas pierādījumus par kļūdas risku apmierinošu pārvaldību. Ģenerāldirektorātiem un dienestiem pasākumi jāīsteno ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2.22. Eelarve peadirektoraadi poolt esitatud ülevaade komisjoni peadirektoraatide ja talituste sisekontrolli olukorrast 2004. aastal [31] näitab, et 2005. eelarveaastal järgisid peadirektoraadid baasnõudeid keskmiselt 95% ulatuses. Et baasnõuded olid põhiliselt samad, [32] märkis kontrollikoda sisekontrolli standardi järgimise osas paranemist võrreldes 2005. aastaga (93%). Kontrollikoja analüüs sisekontrollistandardite rakendamise kohta on üldiselt kooskõlas komisjoni hinnanguga ja esitatud tabelis 2.2.

Letonca

Attiecīgie ģenerāldirektorāti pašu veiktajās revīzijās dažās dalībvalstīs ir apzinājuši trūkumus, kas līdzinās Revīzijas palātas konstatētajiem trūkumiem, un, pildot uzraudzības funkcijas, nodrošina, lai pienācīgi tiktu risināts risks saistībā ar Kopienas līdzekļiem, vajadzības gadījumā arī piemērojot finanšu korekcijas mehānismus. Komisija uzskata, ka šis rādītājs liecina par to, ka Komisija efektīvi īsteno savas uzraudzības funkcijas. -2.26. Palāta iesaka Komisijai turpināt centienus uzlabot savu ģenerāldirektorātu pārraudzības un kontroles sistēmas, pievēršoties šādām jomām:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

2.4.Ühest küljest uuris kontrollikoda, millises ulatuses leiavad peadirektorite iga-aastastes aruannetes ja avaldustes ning komisjoni kokkuvõttes sisalduvad juhtkonna seisukohad kinnitust kontrollikoja auditileidudes ning kui palju võib neid vajaduse korral kinnitava avalduse puhul arvesse võtta. Kontrollikoda analüüsis ka sisekontrollistandardite rakendamisel tehtud edusamme ja eelarveliste maksete aluseks olevate tehingute seaduslikkuse ja korrektsuse tagamiseks arendatud uute menetluste ja vahendite mõjusust. --

Letonca

2.4.Palāta pārbaudīja, kādā mērā vadības apliecinājumus, kas ietverti ģenerāldirektoru gada darbības pārskatos un deklarācijās, kā arī Komisijas kopsavilkuma ziņojumā, apstiprina Palātas konstatējumi un kādā mērā tie ir svarīgi, sagatavojot Ticamības deklarāciju. Palāta arī analizēja panākto attīstību, īstenojot iekšējās kontroles standartus, un novērtēja ieviesto procedūru un izstrādāto instrumentu efektivitāti darījumu likumības un pareizības nodrošināšanai saistībā ar budžeta maksājumiem. --

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

23. Majandus-ja sotsiaalkomiteel on kahtlusi seoses halduskulude tulemusnäitajate asjakohasusega ja ta teeb ettepaneku need kaotada. Komitee rõhutab raskusi kinnisvaraprojektide ühitamisel eelarve aastasuse põhimõttega ning kinnitab, et institutsioonidele pandud aruandluskohustused on suurenenud. Komitee teeb ettepaneku need ratsionaalsemaks muuta. Samuti avaldatakse soovi, et loodaks ühine infrastruktuur keskandmekogu jaoks (finantsmääruse artikkel 95). Regioonide komitee rõhutab suurt halduskoormust, mille on kaasa toonud sisekontrollistandardite kehtestamine. Need ületavad väikeste institutsioonide, millel on ainult halduskulud, vahendite võimalused.

Letonca

23. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja šaubās par administratīvo izdevumu darbības rādītāju piemērotību un iesaka tos atcelt; tā konstatē grūtības, saskaņojot celtniecības projektus ar budžeta gada principu, un ka ir palielinājušies pienākumi iestādēm sagatavot ziņojumus; tā iesaka tos racionalizēt. Tā vēlas, lai tiktu izveidota kopēja centrālās datu bāzes infrastruktūra (FR 95. pants). Reģionu komiteja uzsver smagu administratīvo noslogojumu, ko rada iekšējās kontroles standartu ieviešana, kas pārsniedz mazo iestāžu līdzekļus, kurām ir tikai administratīvās izmaksas.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

28. võtab teadmiseks komisjoni aruande üleandmisprotsessi hindamise kohta [15]; on teadlik, et hajutamispraktika on peaaegu lõpule viidud; soovib kinnitust, et vahendite ja otsustamisõiguste üleandmisega delegatsioonidele kaasnevad sobivad kontrollimeetmed; palub järgmise kinnitamisülesande ajaks aruannet, mis annaks ülevaate üleandmisprotsessi seisundist, kirjeldaks loodetavat kasu mõõdetavate näitajatega, tooks esile seni saavutatud kasu ning esitaks üksikasjad delegatsioonides olemasolevate kontrollistruktuuride, sh sisekontrollistandardite rakendamise seisundi kohta;

Letonca

28. atzīmē Komisijas ziņojumu par saistību nodošanas procesa novērtējumu [15]; saprot, ka dekoncentrācijas mēģinājums ir gandrīz pabeigts; gaida apstiprinājumu, ka resursu un lēmumu pieņemšanas tiesību nodošanai delegācijām sekos attiecīgu kontroles mehānismu ieviešana; nosaka termiņu ziņojumam par nākošo izdevumu izpildes novērtēšanas lietu stāvokli saistību nodošanas procesā, aprakstot sagaidāmos ieguvumus kopā ar kvantitatīvi novērtējamiem rādītājiem un norādot jau sasniegtos ieguvumus, kā arī detalizējot vietējās kontroles struktūras, ieskaitot iekšējo kontroles standartu īstenošanas stāvokli;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Estonca

Halduskulud -Sisekontrollistandardite rakendamine ELi delegatsioonides. -× -× --A -A -= -/----B -A -+ -B -A -+ -

Letonca

[45] Revīzijas palātas 2002. gada pārskata 1.68.-1.74. punkts un 2003. gada pārskata 1.85.-1.87. punkts.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam