Google'a Sor

Şunu aradınız:: tullisuspensiomenettelyjen (Fince - Çekçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Çekçe

Bilgi

Fince

34) Edellä tarkoitettujen tullisuspensiomenettelyjen soveltaminen ei kuitenkaan saisi johtaa kolmansista maista tulevaan tarjontaan poikkeuksellisen alhaisilla hinnoilla. Sen vuoksi olisi asetettava kyseisten suspensioiden edellytykseksi erikseen määriteltävien yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti laskettavan viitehinnan noudattaminen.

Çekçe

(34) Použití výše popsaného režimu pozastavení cel však nesmí vést k dodávkám ze třetích zemí za neobvykle nízké ceny; využívání uvedeného pozastavení je tedy možné pouze při dodržování referenční ceny, vypočítané podle stanovených pravidel.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

että tuote on kolmannessa maassa tullisuspensiomenettelyyn asetettuna 12 kuukautta sen jälkeen, kun se on viety yhteisöstä ilman, että sitä on merkittävästi käsitelty tai jalostettu kolmannessa maassa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklan mukaisesti ja että vienti ei ole tapahtunut tavanomaisena kaupallisena toimena;

Çekçe

že je produkt propuštěn ve třetí zemi do režimu s podmíněným osvobozením od cla 12 měsíců po dni vývozu ze Společenství, aniž by došlo k jeho podstatnému zpracování nebo opracování ve třetí zemi ve smyslu článku 24 nařízení (EHS) č. 2913/92, a že vývoz nebyl proveden jako běžná obchodní transakce;

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Tämän direktiivin III ja IV lukua ei sovelleta tullisuspensiomenettelyssä tai -järjestelmässä oleviin valmisteveron alaisiin tavaroihin.

Çekçe

Kapitoly III a IV se nepoužijí na zboží podléhající spotřební dani, na něž se vztahují režimy s podmíněným osvobozením od cla.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Koska yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 [10] mukaisissa suspensiomenettelyissä säädetään asianmukaisesta valvonnasta ja koska valmisteveron alaisiin tavaroihin sovelletaan mainitun asetuksen säännöksiä, ei ole tarpeen soveltaa erikseen valmisteveron valvontajärjestelmää silloin, kun valmisteveron alaisiin tavaroihin sovelletaan yhteisön tullisuspensiomenettelyä tai -järjestelmää.

Çekçe

Jelikož režimy s podmíněným osvobozením od cla podle nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství [10], stanoví přiměřené kontroly a uvedené nařízení se vztahuje i na zboží podléhající spotřební dani, není nutné zvláštní uplatňování kontrolního systému pro spotřební daně po dobu, kdy zboží podléhající spotřební dani podléhá celnímu režimu Společenství s podmíněným osvobozením od cla.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

’tullisuspensiomenettelyllä tai -järjestelmällä’ jotakin asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 säädettyä yhteisön tullialueelle tuotavia muita kuin yhteisötavaroita koskevaa tullivalvontaa, väliaikaista varastointia, vapaa-alueita tai vapaavarastoja koskevaa erityismenettelyä tai jotakin kyseisen asetuksen 84 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua menettelyä;

Çekçe

„režimem s podmíněným osvobozením od cla“ kterýkoli ze zvláštních režimů stanovených v nařízení (EHS) č. 2913/92 v souvislosti s celním dohledem, jemuž podléhá zboží, které není zbožím Společenství, při vstupu na celní území Společenství, dočasné uskladnění, svobodná celní pásma nebo svobodné celní sklady, jakož i kterýkoli z režimů uvedených v čl. 84 odst. 1 písm. a) zmíněného nařízení;

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

’väliaikaisen verottomuuden järjestelmällä’ verojärjestelmää, jota sovelletaan tullisuspensiomenettelyyn tai -järjestelmään kuulumattomien valmisteveron alaisten tavaroiden tuotantoon, jalostukseen, hallussapitoon tai siirtoon väliaikaisesti valmisteverottomina;

Çekçe

„režimem s podmíněným osvobozením od daně“ daňový režim používaný při výrobě, zpracování, držení nebo přepravě zboží podléhajícího spotřební dani podmíněně osvobozeného od spotřební daně, na něž se nevztahuje režim s podmíněným osvobozením od cla;

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

’valmisteveron alaisten tavaroiden tuonnilla’ valmisteveron alaisten tuotteiden saapumista yhteisön alueelle, paitsi jos tavarat on asetettu niiden yhteisön alueelle saapumisen yhteydessä tullisuspensiomenettelyyn tai -järjestelmään, sekä niiden poistumista tullisuspensiomenettelystä tai -järjestelmästä;

Çekçe

„dovozem zboží podléhajícího spotřební dani“ vstup zboží podléhajícího spotřební dani na území Společenství, pokud není toto zboží při vstupu do Společenství propuštěno do režimu s podmíněným osvobozením od cla, a dále propuštění tohoto zboží z režimu s podmíněným osvobozením od cla;

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

oli varmasti määrättävien tullien perimisen jälkeen tullattu tullisuspensiomenettelyssä odotettaessa ratkaisua siitä, täyttyvätkö polkumyyntitullin soveltamisedellytykset.

Çekçe

bylo zjištěno, zda jsou splněny podmínky pro uplatnění antidumpingového cla, bylo zboží procleno v režimu podmíněně odloženého cla po zaplacení správných celních poplatků.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

USEtullivapaus (2011)tullisuspensio (2011)tullisuspensiomenettely (2011)tullit (2011) tullitariffeja ja kauppaa koskeva yleissopimus

Çekçe

USEdohoda o dobrovolném omezení (2021)sníjení cel (2011) samoobsluhasníjení celních po p l a t k C USE obchod se samoobsluhou (2036)USEsníjení cel (2011) samoobslujná prodejnasníjení celních t a r i f C USE obchod se samoobsluhou (2036)USEsníjení cel (2011) samoregulační o p a t R e ní sob'stačnost (2016)

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

RTArushan sopimus (1016)RT & E)TA (7611)RTEfta (7611)RTtaloudellinen yhdentyminen (1606)RTvapaakauppasopimus (2021) yhteisön tullimenettely NT1 tullisuspensiomenettely tullimääräykset

Çekçe

NT2Zákon o r o z ; í R e ní obchodu NT1 n o m e n k l a tu r a celního s a ze b ní ku NT1 zn o v u zaveden í c e l NT2 k o m b in o v a n á nomenklatura

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

b) että tuote on kolmannessa maassa tullisuspensiomenettelyyn asetettuna 12 kuukautta sen jälkeen, kun se on viety yhteisöstä ilman, että sitä on merkittävästi käsitelty tai jalostettu kolmannessa maassa asetuksen (ETY) N:o 2913/92 24 artiklan mukaisesti ja että vienti ei ole tapahtunut tavanomaisena kaupallisena toimena;

Çekçe

b) že je produkt propuštěn ve třetí zemi do režimu s podmíněným osvobozením od cla 12 měsíců po dni vývozu ze Společenství, aniž by došlo k jeho podstatnému zpracování nebo opracování ve třetí zemi ve smyslu článku 24 nařízení (EHS) č. 2913/92, a že vývoz nebyl proveden jako běžná obchodní transakce;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

7) Lisätään 18 artiklaan kohta seuraavasti:%quot%6 Tämän artiklan säännöksiä sovelletaan myös valmisteveron alaisiin tuotteisiin, jotka liikkuvat tullisuspensiomenettelyssä samassa jäsenvaltiossa sijaitsevien kahden verottoman varaston välillä toisen jäsenvaltion alueen kautta.%quot%

Çekçe

"6. Tento článek se vztahuje rovněž na výrobky podléhající spotřební dani, které jsou přepravovány v režimu s podmíněným osvobozením od daně mezi dvěma sklady s daňovým dozorem umístěnými v témž členském státě tranzitem přes území jiného členského státu."

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

Jos valmisteveron alaiset tuotteet liikkuvat tullisuspensiomenettelyssä kahden jäsenvaltion välillä, näiden jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää yhteisellä sopimuksella kevennyksen saateasiakirjan käsittelyyn yksinkertaistetun tai automaattisella tietojenkäsittelymenetelmällä annetun todistuksen avulla.%quot%

Çekçe

Jsou-li výrobky podléhající spotřební dani přepravovány často a pravidelně mezi dvěma členskými státy v režimu s podmíněným osvobozením od daně, mohou příslušné orgány těchto členských států vzájemnou dohodou zjednodušit postup vyřizování režimu za použití průvodního dokladu v podobě souhrnného nebo automatizovaného ověřování.";

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

%quot%4 Valmisteveron alaiset tuotteet, jotka jäsenvaltioon sijoittautunut valtuutettu varastonpitäjä lähettää vientiä varten yhden tai useamman jäsenvaltion kautta, hyväksytään kuljetukseen tullisuspensiomenettelyssä 4 artiklan c alakohdan mukaisesti. Menettely on päätettävä lähtötoimipaikan, jonka kautta tuotteet poistuvat yhteisöstä, antamalla vakuutuksella, että tuotteet on viety yhteisön alueelta. Tämän lähtötullitoimipaikan on palautettava lähettäjälle tälle tarkoitettu saateasiakirjan kappale varmennettuna.

Çekçe

"4. Výrobky podléhající spotřební dani odeslané oprávněným skladovatelem usazeným v některém členském státě k vývozu tranzitem přes jeden nebo více jiných členských států se propustí k přepravě v režimu s podmíněným osvobozením od daně podle čl. 4 písm. c). Tento režim se vyřídí na základě osvědčení vyhotoveného celním úřadem na výstupu ze Společenství potvrzujícího, že výrobky skutečně opustily území Společenství. Celní úřad zašle zpět odesílateli potvrzené vyhotovení průvodního dokladu určené odesílateli."

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

(6) Arvioinnin mukaan huumausaineiden lähtöaineiden kulkeutumisen estämiseen tähtäävien valvontamekanismien parantamiseksi valvontavaatimukset olisi laajennettava koskemaan myös yhteisöön sijoittautuneita, kolmansien maiden välistä kauppaa helpottavia toimijoita, lupien myöntämisessä olisi otettava käyttöön koko yhteisössä sovellettava toimintamalli ja tullisuspensiomenettelyjen yhteydessä sovellettavia valvontavaatimuksia olisi tiukennettava.

Çekçe

(6) Podle tohoto hodnocení a pro zlepšení kontrolních mechanismů určených k zamezení zneužívání prekursorů drog je nezbytné stanovit další požadavky na sledování hospodářských subjektů působících ve Společenství, které usnadní obchod se třetími zeměmi, zavést přístup Společenství k postupům vydávání licencí a zpřísnit požadavky na sledování, které se vztahují na režimy s podmíněným osvobozením od cla.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 6
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam