Google'a Sor

Şunu aradınız:: täytäntöönpanotoiminnasta (Fince - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

İngilizce

Bilgi

Fince

Ensimmäisessä kilpailukomitean kokouksessa käsiteltiin Turkinvertaisarviointia ja Turkin raporttia sen lisääntyvästä täytäntöönpanotoiminnasta.

İngilizce

The CC secretariat alsopresented its note on product market competition,on which the EU expressed a positive position,adding that the performance indicators needed tobe developed and updated.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Ensimmäisessä kilpailukomitean kokouksessa käsiteltiin Turkin vertaisarviointia ja Turkin raporttia sen lisääntyvästä täytäntöönpanotoiminnasta.

İngilizce

The first CC meeting dealt with the peer review of Turkey and Turkey’s report focusing on its growing enforcement efforts.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Ensimmäisessä kilpailukomitean kokouksessa käsiteltiin Turkin vertaisarviointia ja Turkin raporttia sen lisääntyvästä täytäntöönpanotoiminnasta.

İngilizce

Thefirst CC meeting dealt with the peer review of Turkey and Turkey’s report focusing on its growingenforcement efforts.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Suuriosa komission täytäntöönpanotoiminnasta vuonna 2000 keskittyi juuri vapautetuille markkinoille, joillakilpailuolosuhteet eivät ole vielä täysin vakiintuneet.

İngilizce

Alarge part of the Commission’s enforcement activity in 2000 was focused on recently liberalised markets,where a competitive environment is not yet fully established.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Suuri osa komission täytäntöönpanotoiminnasta vuonna 2000 keskittyi juuri vapautetuille markkinoille, joilla kilpailuolosuhteet eivät ole vielä täysin vakiintuneet.

İngilizce

A large part of the Commission’s enforcement activity in 2000 was focused on recently liberalised markets, where a competitive environment is not yet fully established.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että potilas- ja kuluttajajärjestöille tiedotetaan täytäntöönpanotoiminnasta siinä määrin kuin se voidaan sovittaa yhteen toimintaan liittyvien tarpeiden kanssa.

İngilizce

Member States should ensure that patients’ and consumers’ organisations are kept informed about enforcement activities to the extent that this is compatible with operational needs.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Arvopaperimarkkinaviranomainen toimii 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja kollegioiden oikeudenomistajana sellaisesta valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnasta johtuvissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä, jota kyseiset toimivaltaiset viranomaiset ja kollegiot ovat harjoittaneet tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

İngilizce

ESMA shall act as the legal successor of the competent authorities and colleges referred to in paragraph 1 in any administrative or judicial proceedings that result from supervisory and enforcement activity pursued by those competent authorities and colleges in relation to matters that fall under this Regulation.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Yhteisellä tarkastusorganisaatiolla odotetaan päästävän tarkastus- ja täytäntöönpanotoiminnassa parempaan kustannus-hyötysuhteeseen.

İngilizce

The Agency is expected to make for a better cost-effectiveness of inspection and enforcement activities.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Viraston tehtävänä on pääasiallisesti valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnan operatiivinen koordinointi.

İngilizce

The tasks of the Agency will focus on operational coordination of control and enforcement.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tämän vuoksi on asianmukaista luoda jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten välille eurooppalainen tuoteturvallisuusverkko, jonka tarkoituksena on helpottaa yhteistyötä markkinoiden valvonnan toteuttamisessa ja muussa täytäntöönpanotoiminnassa, erityisesti riskien arvioinnissa, tuotteiden testauksessa, asiantuntemuksen ja tieteellisten tietojen vaihdossa, yhteisten valvontahankkeiden toteutuksessa sekä vaarallisten tuotteiden jäljityksessä, markkinoilta vetämisessä ja palautusmenettelyn käytössä.

İngilizce

It is, therefore, appropriate to establish a European Product Safety Network between the enforcement authorities of the Member States to facilitate collaboration at operational level on market surveillance and other enforcement activities, in particular risk assessment, testing of products, exchange of expertise and scientific knowledge, execution of joint surveillance projects and tracing, withdrawing or recalling dangerous products.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Sopimuksessa määrätään muun muassa (i) sopimuspuolten kilpailuviranomaisen harjoittaman täytäntöönpanotoiminnan vastavuoroisesta ilmoittamisesta, jos kyseinen toiminta voi vaikuttaa toisen sopimuspuolen tärkeisiin etuihin, (ii) sopimuspuolen kilpailuviranomaisen toisen sopimuspuolen kilpailuviranomaiselle täytäntöönpanotoiminnassa antamasta avusta, (iii) sopimuspuolten viranomaisten täytäntöönpanotoimien yhteensovittamisesta, (iv) täytäntöönpanotoimien toteuttamista koskevista pyynnöistä, jotka sopimuspuoli esittää toisen sopimuspuolen kilpailuviranomaiselle (positive comity), (v) toisen sopimuspuolen tärkeiden etujen huomioonottamisesta täytäntöönpanotoiminnassa (traditional comity) ja (vi) sopimuspuolten välisestä tietojenvaihdosta, jossa on kuitenkin noudatettava luottamuksellisten tietojen suojaamista koskevia kansallisia lakeja.

İngilizce

The agreement provides for, among other things: (i) reciprocal notification of enforcement activities by either competition authority, where such activities may affect the important interests of the other party; (ii) one competition authority rendering assistance to the competition authority of the other party in its enforcement activities; (iii) coordination by the two authorities of their enforcement activities; (iv) requests by a party that the competition authority of the other party take enforcement action (positive comity); (v) one party to take into account the important interests of the other party in the course of its enforcement activities (traditional comity); and (vi) the exchange of information between the parties, subject to applicable domestic laws to protect confidential information.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Lausuntojen antamisen on kuitenkin perustuttava komission harkintavaltaan, jotta se ei vaarantaisi komission täytäntöönpanotoiminnan uudelleensuuntaamista.

İngilizce

This possibility must remain at the discretion of the Commission so as not to jeopardise the intended refocusing of the Commission’s enforcement activities.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten ja kollegioiden on myös annettava EAMV:lle kaikki tarpeellinen apu ja neuvot, joilla helpotetaan tehokasta ja toimivaa siirtoa ja luottoluokituslaitoksia koskevan valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnan aloittamista.

İngilizce

Those competent authorities and colleges shall also render all necessary assistance and advice to ESMA to facilitate effective and efficient transfer and taking up of supervisory and enforcement activity in the field of credit rating agencies.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

lainsäädäntö määrittää edellytykset ja rajat komission täytäntöönpanotoiminnalle ja

İngilizce

legislation defines the conditions and limits within which the Commission carries out its executive role, and

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Kukin kilpailuviranomainen voi ilmoittaa toisille kilpailuviranomaisille halukkuudestaan tehdä yhteistyötä täytäntöönpanotoiminnan osalta.

İngilizce

Each Competition Authority may inform the other Competition Authorities of its willingness to co-operate with respect to enforcement activity.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

EAMV toimii 1 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten ja kollegioiden oikeudenomistajana sellaisesta valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnasta johtuvissa hallinnollisissa tai oikeudellisissa menettelyissä, jota on harjoitettu tämän asetuksen nojalla ennen [yhden kuukauden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta].

İngilizce

ESMA shall act as the legal successor of competent authorities and colleges referred to in paragraph 1 in any administrative or judicial proceedings that result from supervisory and enforcement activity pursued under this Regulation prior to [one month after the entry into force of this Regulation].

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Komission ehdotuksessa esimerkiksi mahdollistetaan kansallisten viranomaisten täytäntöönpanotoiminnan tehostaminen horisontaalisen yhteistyön avulla.

İngilizce

For example, the Commission’s proposal makes provision for more efficient enforcement by national authorities through horizontal cooperation.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Eräs suurimmista komission täytäntöönpanotoiminnan riskeistä on johdonmukaisuuden puute kansallisten kilpailuviranomaisten ja tuomioistuinten soveltaessa EY:n kilpailusääntöjä, minkä myös OECD on havainnut373.

İngilizce

One of the major risks to the Commission’s enforcement activity, as also recognized by the OECD373, is lack of coherence in the application of EC competition rules by national competition authorities and national courts.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Tämän vuoksi jäsenvaltioiden täytäntöönpanoviranomaisten on syytä edistää eurooppalaisen tuoteturvallisuusverkon toimintaa. Verkon tarkoituksena on koordinoidusti muiden yhteisön menettelyjen, erityisesti yhteisön nopean tietojenvaihtojärjestelmän (RAPEX) kanssa, helpottaa yhteistyön parantamista markkinoiden valvonnan toteuttamisessa ja muussa täytäntöönpanotoiminnassa, erityisesti riskien arvioinnissa, tuotteiden testauksessa, asiantuntemuksen ja tieteellisten tietojen vaihdossa, yhteisten valvontahankkeiden toteutuksessa sekä vaarallisten tuotteiden jäljityksessä, markkinoilta poistamisessa ja palauttamismenettelyssä.

İngilizce

It is, therefore, appropriate to promote the operation of a European network of the enforcement authorities of the Member States to facilitate, in a coordinated manner with other Community procedures, in particular the Community Rapid Information System (RAPEX), improved collaboration at operational level on market surveillance and other enforcement activities, in particular risk assessment, testing of products, exchange of expertise and scientific knowledge, execution of joint surveillance projects and tracing, withdrawing or recalling dangerous products.

Son Güncelleme: 2017-02-08
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Fince

Kyseisten toimivaltaisten viranomaisten ja kollegioiden on myös annettava arvopaperimarkkinaviranomaiselle kaikki tarpeellinen apu ja neuvot, joilla helpotetaan tehokasta ja toimivaa siirtoa ja luottoluokituslaitoksia koskevan valvonta- ja täytäntöönpanotoiminnan aloittamista.

İngilizce

Those competent authorities and colleges shall also render all necessary assistance and advice to ESMA to facilitate effective and efficient transfer and taking-up of supervisory and enforcement activity in the field of credit rating agencies.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam