Şunu aradınız:: kelpoisuusvaatimusten (Fince - İsveççe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

İsveççe

Bilgi

Fince

2) joidenkin jälkimarkkinakelpoisten velkainstrumenttien kelpoisuusvaatimusten muutokset

İsveççe

2) ändringar av de godtagbarhetskriterier som rör vissa omsättbara skuldinstrument.

Son Güncelleme: 2017-04-28
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

hakijoiden pitäisi tietenkin itse ehdottaa tavanomaisten kelpoisuusvaatimusten mukaisia toimia.

İsveççe

det skulle, naturligtvis, vara upp till de sökande att föreslå åtgärder i enlighet med normala urvalsregler .

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

avoimen viran kelpoisuusvaatimusten mahdollisimman tarkka esittäminen on hyvien hallintotapojen mukaista.

İsveççe

det hör till god förvaltningssed att lämna så korrekt information som möjligt om villkorenför att komma ifråga för en tjänst.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

1.5avoimen viran kelpoisuusvaatimusten mahdollisimman tarkka esittäminen onhyvien hallintotapojen mukaista.

İsveççe

1.5det hör till god förvaltningssed att lämna så korrekt information som möjligt om villkoren för att komma ifråga för en tjänst.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

niille ilmoitetaan kelpoisuusvaatimusten täyttymisestä mahdollisuuksien mukaan ennen täydellisen hakemuksen toimittamista.

İsveççe

de ska, om möjligt innan de lämnar in ett fullständigt projektförslag, informeras om huruvida så är fallet.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Fince

huomionarvoista on myös valmistautuminen uuden tyyppiseen työhön sopeutumiseen ja samanaikaisesti kelpoisuusvaatimusten kasvu.

İsveççe

notera också omsorgen vid förberedelse av anpassningen till nya typer av arbeten med samtidig förstärkning av utbildningsnivåerna.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

arviointikomitea voi kuitenkin pyytää ehdokasta tai tarjoajaa täydentämään hakemustaan valintakelpoisuuden ja kelpoisuusvaatimusten täyttämättömyyden osoittavien todisteiden osalta tai esittämään tarvittavat todisteet komitean esittämässä määräajassa.

İsveççe

utvärderingskommittén får emellertid uppmana den anbudssökande eller anbudsgivaren att komplettera eller precisera uppgifterna i de styrkande handlingar som skall framläggas för bedömningen av kriterierna för uteslutning och urval inom en tidsfrist som kommittén bestämmer.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

arviointikomitea voi kuitenkin pyytää ehdokasta tai tarjoajaa täydentämään hakemustaan valintakelpoisuuden ja kelpoisuusvaatimusten täyttämättömyyden osoittavien todisteiden osalta tai esittämään tarvittavat todisteet komitean esittämässä määräajassa.

İsveççe

utvärderingskommittén får emellertid uppmana anbudssökande eller anbudsgivare att inom en angiven tidsfrist komplettera eller förtydliga uppgifterna i de styrkande handlingar som skall framläggas för bedömningen av kriterierna för uteslutning och urval.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

koska näihin arvopapereihin sovellettavien kelpoisuusvaatimusten muutokset eivät johtane nykyisin vakuuskelpoisten arvopapereiden vakuuskelpoisuuden päättymiseen, vakuuksien poistoa koskevat siirtymäsäännöt eivät ole tarpeen.

İsveççe

eftersom ändringarna av de godtagbarhetskriterier som gäller dessa tillgångar inte väntas göra nuvarande godtagbara tillgångar icke godtagbara, behövs inga regler för utfasning.

Son Güncelleme: 2017-04-28
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(2) mainitun direktiivin 9 a artiklassa säädetään yksinkertaistetusta menettelystä liitteen muuttamisesta niin, että varmistetaan kelpoisuusvaatimusten täysimääräinen noudattaminen,

İsveççe

(2) genom artikel 9a i direktivet kan direktivets bilaga genom ett förenklat förfarande ändras så att det säkerställs att villkoren för att ingå i bilagan är helt uppfyllda.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

prosessikuvaus menettelystä, jota käytetään, jos seuranta- ja arviointiohjelmien avulla ei kyetä varmistamaan ohjaamomiehistölle määriteltyjen pätevyys- ja kelpoisuusvaatimusten noudattamista;

İsveççe

ett förfarande som beskriver den metod som ska användas om programmen för övervakning och utvärdering inte säkerställer efterlevnad av fastställda standarder för flygbesättningsmedlemmars kompetens och kvalifikationer.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

sen leonardo da vinci -ohjelman tavoitteisiin ja ensisijaisiin aiheisiin perustuva toiminta liittyi erityisesti ammatillisen koulutuksen järjes telmiin, innovaatioon ja kelpoisuusvaatimusten muutoksiin; myös ammatillisen

İsveççe

vidare har nya riktlinjer fastställts för ett program på medellång sikt, vars viktigaste teman är främjande av kompetens och livslångt lärande, samt uppföljning av utvecklingen vad gäller yrkesutbildning i medlemsstaterna, till stöd för rörlighet och utbyte i gemenskapen.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

2005/0289/i -luonnos määräykseksi kiertoajeluihin tarkoitettujen pienoisjunien liikennöintiin ja ohjaamiseen liittyvien yhtenäistämisperusteiden määrittelyä ja teknisten kelpoisuusvaatimusten varmistamista koskevista määräyksistä -26.9.2005 -

İsveççe

2005/0289/i -förslag till dekret om normer för fastställande av kriterier för besiktning och framförande samt fastställande av tekniska krav för turisttåg -26.9.2005 -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(2) direktiivin 92/14/ety, sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston direktiivillä 98/20/ey(3), 9 a artiklassa säädetään yksinkertaistetusta menettelystä liitteen muuttamiseksi, jotta varmistetaan kelpoisuusvaatimusten täysimääräinen noudattaminen.

İsveççe

(2) enligt artikel 9a i direktiv 92/14/eeg, ändrat genom rådets direktiv 98/20/eg(3), skall direktivets bilaga ändras genom ett förenklat förfarande, i syfte att säkerställa att villkoren för undantag är helt uppfyllda.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

yhteisön tasolla ei ole vielä vahvistettu lupakirjojen edellyttämiä kelpoisuusvaatimuksia; jäsenvaltioilla on siksi edelleen mahdollisuus vahvistaa näiden kelpoisuusvaatimusten taso varmistaakseen niiden alueella rekisteröidyillä ilma-aluksilla tarjottavien palvelujen turvallisuuden; rikkomatta niille perustamissopimuksen mukaan kuuluvia velvollisuuksia jäsenvaltiot eivät saa vaatia minkään jäsenvaltion kansalaista hankkimaan sellaista pätevyyttä, jonka ne määrittelevät ainoastaan viittaamalla omaan kansalliseen koulutusjärjestelmäänsä, jos kyseinen henkilö on jo hankkinut tuon pätevyyden toisessa jäsenvaltiossa,

İsveççe

de kvalifikationer som krävs för certifikat är för närvarande inte fastställda på gemenskapsnivå. medlemsstaterna har därför kvar möjligheten att bestämma nivån på dessa kvalifikationer för att garantera säkerheten i de tjänster som tillhandahålls av luftfartyg som är registrerade inom deras territorium. medlemsstaterna får inte, utan att överträda de skyldigheter som följer av fördraget, kräva att en medborgare i en annan medlemsstat skall förvärva dessa kvalifikationer, som de i allmänhet bestämmer enbart genom att hänvisa till sitt eget nationella utbildningssystem, om denne redan har skaffat sig dessa kvalifikationer i en annan medlemsstat.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

1. mitä 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, sovelletaan, jos yhden jäsenvaltion antama ja toisessa jäsenvaltiossa hyväksyttäväksi esitetty lupakirja perustuu hyväksymispyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa sovellettavia vaatimuksia vastaaviin vaatimuksiin. jotta toimivaltaiset viranomaiset voisivat arvioida toisten jäsenvaltioiden antamien lupakirjojen vastaavuutta, komissio suorittaa kussakin jäsenvaltiossa samoihin tehtäviin oikeuttavien lupakirjojen saamiseen sovellettavien kelpoisuusvaatimusten vertailun ja toimittaa sen kaikille jäsenvaltioille 1 päivään tammikuuta 1992 mennessä.

İsveççe

1. artikel 3.1 skall tillämpas när ett certifikat, som är utfärdat av en medlemsstat och föreläggs en annan medlemsstat för godtagande, är baserat på krav som motsvarar de som gäller i värdmedlemsstaten. för att möjliggöra för behöriga myndigheter att bedöma likvärdigheten hos certifikat som är utfärdade av andra medlemsstater, skall kommissionen färdigställa och till alla medlemsstater före den 1 januari 1992 vidarebefordra en jämförelse av de krav som ställs i varje medlemsstat för att utfärda certifikat för samma funktioner.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

1. poiketen siitä, mitä asetuksen (ey) n:o 2535/2001 25 artiklan 1 kohdassa säädetään, asetuksen (ey) n:o 2535/2001 liitteessä iii a vahvistettua tullia sovelletaan tämän asetuksen mukaisesti tuotuun uuden-seelannin voihin ainoastaan, jos tuoja esittää vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevan ilmoituksen ja ima 1 -todistuksen, jotka osoittavat kyseisen ilmoituksen kattaman voin kelpoisuusvaatimusten noudattamisen ja alkuperän.

İsveççe

1. med avvikelse från artikel 25.1 i förordning (eg) nr 2535/2001 skall den tullsats som föreskrivs i bilaga iii a till den förordningen tillämpas på smör från nya zeeland som importeras enligt denna förordning endast om en deklaration om övergång till fri omsättning har uppvisats tillsammans med ett ima 1-intyg som styrker ursprunget och uppfyllandet av kraven för berättigande för det smör som omfattas av deklarationen.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

asetuksessa (eu) n:o 576/2013 säädetään, että koiria, kissoja ja frettejä ei saa siirtää jäsenvaltioon muulta alueelta tai muusta kolmannesta maasta kuin niistä, jotka on mainittu täytäntöönpanoasetuksen (eu) n:o 577/2013 liitteessä ii olevassa luettelossa, ellei niille ole tehty raivotaudin vasta-ainetutkimusta, joka on asetuksen (eu) n:o 576/2013 liitteessä iv vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukainen.

İsveççe

i förordning (eu) nr 576/2013 föreskrivs också att hundar, katter och illrar inte får förflyttas till en medlemsstat från ett annat territorium eller tredjeland än de som förtecknas i bilaga ii till genomförandeförordning (eu) nr 577/2013, om de inte har genomgått en titrering av rabiesantikroppar i enlighet med giltighetskraven i bilaga iv till förordning (eu) nr 576/2013.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

tai [c) ovat enintään 12 viikon ikäisiä eivätkä ole saaneet raivotautirokotusta, tai ovat 12–16 viikon ikäisiä ja ovat saaneet raivotautirokotuksen, mutta euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (eu) n:o 576/2013 liitteessä iii vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukaisesti annetun ensimmäisen raivotautirokotuksen antamisesta ei ole kulunut vähintään 21:tä päivää, ja

İsveççe

eller [c) är yngre än 12 veckor och har inte vaccinerats mot rabies eller är mellan 12 och 16 veckor och har vaccinerats mot rabies, men det har inte förflutit minst 21 dagar sedan slutförandet av den första vaccinationen mot rabies i enlighet med giltighetskraven i bilaga iii till europaparlamentets och rådets förordning (eu) nr 576/2013, samtidigt som

Son Güncelleme: 2014-11-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

tai [ii) niiden emo, josta ne ovat vielä riippuvaisia ja jonka passista käy ilmi, että emo on saanut ennen niiden syntymää raivotautirokotuksen, joka on euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (eu) n:o 576/2013 liitteessä iii vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukainen];

İsveççe

eller [ii) moderdjuret, som de fortfarande är beroende av, och det från moderdjurets pass kan fastställas att moderdjuret före ungarnas födsel har vaccinerats mot rabies i enlighet med giltighetskraven i bilaga iii till europaparlamentets och rådets förordning (eu) nr 576/2013,]

Son Güncelleme: 2014-11-09
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam