Google'a Sor

Şunu aradınız:: standardisoimisjärjestön (Fince - Estonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Estonca

Bilgi

Fince

Jos tutkimustuloksista ei ole yksimielisyyttä jäsenvaltioiden välillä, vertailumenetelmänä käytetään tällöin Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardisoitua menetelmää ISO 6579:1993 tai sen tarkistettuja painoksia.%quot%

Estonca

Liikmesriikide vahelistes analüüsi tulemusi käsitlevates vaidlusküsimustes tuleks standardmeetodina käsitada Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni standardit ISO 6579:1993 või selle täiendatud väljaandeid."

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

Jos tutkimustuloksista ei ole yksimielisyyttä jäsenvaltioiden välillä, vertailumenetelmänä käytetään tällöin Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardisoitua menetelmää ISO 6579:1993 tai sen tarkistettuja painoksia.%quot%

Estonca

Liikmesriikide vahelistes analüüsitulemusi käsitlevates vaidlusküsimustes tuleks standardmeetodina käsitada Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni standardit ISO 6579:1993 või selle täiendatud väljaandeid."

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

Näissä tarkistuksissa käytettävät vertailumenetelmät ovat usein esimerkiksi Euroopan standardointikomitean (CEN), kansainvälisen meijeriliiton (IDF), kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) ja AOAC Internationalin (Scientific Association dedicated to the analytical Excellence) julkaisemia ja säännöllisesti päivittämiä.

Estonca

Kõnealuste vastavustõendamiste standardmeetoditeks on sageli meetodid, mille on avaldanud sellised rahvusvahelised organisatsioonid nagu Euroopa Standardikomitee (CEN), Rahvusvaheline Piimandusföderatsioon (IDF), Rahvusvaheline Standardiorganisatsioon (ISO) ja Analüütilise Keemia Laboratooriumides Töötavate Pädevate Keemikute Rahvusvahelise Assotsiatsioon (AOAC International), kes neid meetodeid ka korrapäraselt ajakohastavad.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

XI Sopimuspuolet sopivat, että sopimuksen IV osastoa sovellettaessa Kansainvälisen viiniviraston (OIV:n) vertailumenetelmäksi hyväksymiä ja julkaisemia analyysimenetelmiä tai, jos kyseisessä julkaisussa ei ole asianmukaista menetelmää, Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO:n) suosittamien standardien mukaista analyysimenetelmää käytetään vertailumenetelminä viinin analyyttisen koostumuksen määrittämiseksi valvontatoimenpiteiden yhteydessä.

Estonca

Lepingu IV jaotise kohaldamisel lepivad lepinguosalised kokku, et Rahvusvahelise Veiniameti poolt standardmeetoditena tunnustatud ja nimetatud ameti avaldatud analüüsimeetodeid või, kui kõnealuse väljaandes asjakohast meetodit ei esitata, rahvusvahelise standardiorganisatsiooni (ISO) poolt soovitatud standarditele vastavat analüüsimeetodit käsitatakse standardmeetodi(te)na veini analüütilise koostise kindlaksmääramiseks kontrollitoimingute raames.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Tämä julkaisu korvaa myös standardiluetteloon 23. maaliskuuta 2006 tehdyt vuorovaikutteisiin digitaalitelevisiopalveluihin liittyvät muutokset (2006/C 71/04). Tämän standardiluettelon julkaiseminen ei vaikuta direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) 18 artiklassa tarkoitettuun ominaisuuksiltaan yhdenmukaistettujen kiinteiden yhteyksien vähimmäisvalikoimaan ja siihen liittyviin standardeihin, jotka julkaistiin 24. heinäkuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/548/EY.Puitedirektiivin 17 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jos tarvittavaa standardia ja/tai spesifikaatiota ei ole luettelossa, jäsenvaltioiden on edistettävä eurooppalaisten standardoimisjärjestöjen laatimien standardien ja/tai spesifikaatioiden käyttöä, ja jos tällaisia standardeja ja/tai spesifikaatioita ei ole, niiden on edistettävä kansainvälisen teleliiton (International Telecommunication Union, ITU), kansainvälisen standardisoimisjärjestön (International Organisation for Standardisation, ISO) tai kansainvälisen sähkötekniikan toimikunnan (International Electrotechnical Commission, IEC) laatimien kansainvälisten standardien tai suositusten käyttöä.

Estonca

Käesolev väljaanne asendab ka 23. märtsi 2006. aasta standardite loetelus (2006/C 71/04) tehtud “interaktiivse digitaaltelevisiooni” muudatuse. Antud standardite loetelu avaldamine ei mõjuta komisjoni 24. juuli 2003. aasta otsuses (2003/548/EÜ) avaldatud direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse direktiiv) artiklis 18 osutatud ühtlustatud omadustega püsiliinide miinimumkogumit ja asjaomaseid standardeid.Raamdirektiivi artikli 17 lõike 2 kohaselt peavad liikmesriigid juhul, kui käesolevas loetelus vastavad standardid ja/või spetsifikaadid puuduvad, soodustama Euroopa standardiorganisatsioonide vastuvõetud standardite ja/või spetsifikaatide rakendamist ning selliste standardite ja/või spetsifikaatide puudumise korral soodustama Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU), Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) või Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) vastuvõetud rahvusvaheliste standardite või soovituste rakendamist.

Son Güncelleme: 2014-11-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Mikrobiologiset testit näytteiden tutkimiseksi salmonellan eristämiseksi on tehtävä Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardisoidun menetelmän ISO 6579:1993 tai sen tarkistettujen painosten mukaisesti taikka Pohjoismaisen elintarvikkeiden metodiikkakomitean hyväksymän menetelmän (NMKL-menetelmä n:o 71, 4. painos, 1991) tai sen tarkistettujen painosten mukaisesti. Vastaavat takeet tarjoavat menetelmät voidaan kuitenkin hyväksyä direktiivin 64/433/ETY 16 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

Estonca

Proovide mikrobioloogilisel uurimisel kodulindude salmonelloosi suhtes tuleks kasutada Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standardit ISO 6579: 1993 või selle täiendatud väljaandeid või Põhjamaade Toidu Analüüsimetoodika Komitee kirjeldatud meetodit (NMKLi meetod nr 71, 4. väljaanne, 1991) või selle täiendatud väljaandeid. Direktiivi 64/433/EMÜ artiklis 16 sätestatud korras võib kinnitada meetodeid, mis pakuvad võrdväärseid tagatisi.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(11) Laadunhallintajärjestelmän kehittämisellä, käyttöönotolla ja ylläpitämisellä terminaalit voisivat varmistaa, että terminaalin soveltamat yhteistyö-ja yhteydenpitomenettelyt sekä käytännön lastaus-ja lastinpurkumenetelmät suunnitellaan ja toteutetaan kansainvälisesti tunnustetun ja auditoitavan järjestelmän mukaisesti. Kansainvälisen tunnustuksen saavuttamiseksi laadunhallintajärjestelmän olisi oltava yhteensopiva Kansainvälisen standardisoimisjärjestön ISO 9000 -sarjan standardien kanssa. Jotta uusilla terminaaleilla olisi riittävästi aikaa hoitaa asianmukainen sertifiointi, on tärkeää huolehtia siitä, että niillä on mahdollisuus saada rajoitetuksi ajaksi tilapäinen toimilupa.

Estonca

(11) Kvaliteedijuhtimise süsteemi väljaarendamine, rakendamine ja järelevalve terminalides tagaks, et koostöö-ja teabevahetusprotseduurid ning terminalis toimuv tegelik lastimine ja lossimine kavandatakse ja teostatakse vastavalt rahvusvaheliselt tunnustatud ning auditeeritavale ühtlustatud raamistikule. Rahvusvahelist tunnustust silmas pidades peaks kvaliteedijuhtimise süsteem vastama Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni poolt vastuvõetud ISO 9000 seeria standarditele. Andmaks uutele terminalidele vastavaks sertifitseerimiseks piisavalt aega on vaja tagada neile piiratud tähtajaga ajutise tegevusloa kättesaadavus.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

b) jos soveltuvaa määritysmenetelmää ei ole a alakohdassa tarkoitettujen joukossa, sellaista määritysmenetelmää, joka vastaa Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) suosittamia standardeja; taikka

Estonca

b) mis vastab Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) soovitatud standardile, juhul kui punktis a nimetatute hulgas vajalikku analüüsimeetodit ei ole; või

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

-Jos tutkimustuloksista ei ole yksimielisyyttä jäsenvaltioiden välillä, viitemenetelmänä käytetään tällöin Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardisoitua menetelmää ISO 6579:1993 tai sen tarkistettuja laitoksia.%quot%

Estonca

-Kui liikmesriigid vaidlustavad analüüsi tulemused, tuleks standardmeetodina käsitada Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standardit ISO 6579:1993 või selle täiendatud versioone."

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

näissä olosuhteissa asetuksen (ETY) N:o 3254/91 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun kiellon voimaantulo 1 päivänä tammikuuta 1995 voisi paitsi haitata kansainvälisen standardisoimisjärjestön kansainvälisiä kivuttoman pyynnin normeja koskevaa työtä myös vähentää huomattavasti kolmansien maiden halukkuutta jatkaa kivuttoman pyynnin edistämistä,

Estonca

selles olukorras võib nõukogu määruse (EMÜ) nr 3254/91 artikli 3 lõike 1 keelu rakendamine 1. jaanuaril 1995 mitte ainult negatiivselt mõjutada Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni tööd rahvusvaheliste humaansete püünisjahi meetodite väljatöötamisel, vaid võib ka tõsiselt vähendada kolmandate riikide motivatsiooni humaanset püünisjahti siseriiklikult edasi arendada;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(2) Kansainvälistä standardia ISO 14001:1996 muutettiin vuonna 2004 ympäristöjärjestelmää käsittelevän Kansainvälisen standardisoimisjärjestön (ISO) komitean TC207/SC1 työn perusteella, jotta voitaisiin yhdenmukaistaa standardi ISO 14001 standardin ISO 9001 kanssa ja selkeyttää standardin ISO 14001 olemassa olevaa tekstiä lisäämättä standardiin uusia vaatimuksia.

Estonca

(2) Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) keskkonnajuhtimissüsteemi alase komitee TC207/SC1 töö tulemusel muudeti 2004. aastal rahvusvahelist standardit ISO 14001:1996, et parandada ISO 14001 ühtivust ISO 9001ga ja muuta selgemaks ISO 14001 senist teksti, lisamata uusi täiendavaid nõudmisi.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Jos tällaisia standardeja ja/tai eritelmiä ei ole, jäsenvaltioiden on edistettävä kansainvälisen teleliiton (International Telecommunications Union, ITU), kansainvälisen standardisoimisjärjestön (International Organisation for Standardisation, ISO) tai kansainvälisen sähkötekniikan toimikunnan (International Electrotechnical Committee, IEC) antamien kansainvälisten standardien tai suositusten käyttöä.

Estonca

Selliste standardite ja/või spetsifikaatide puudumise korral soodustavad liikmesriigid Rahvusvahelise Telekommunikatsiooniliidu (ITU), Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) või Rahvusvahelise Elektrotehnikakomisjoni (IEC) vastuvõetud rahvusvaheliste standardite või soovituste rakendamist.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

-Mikrobiologiset kokeet näytteiden tutkimiseksi salmonellan eristämiseksi on tehtävä Kansainvälisen standardisoimisjärjestön standardisoidun menetelmän ISO 6579:1993 tai sen tarkistettujen laitosten mukaisesti taikka Elintarvikkeiden pohjoismaisen metodiikkakomitean hyväksymän menetelmän (NMKL-menetelmä n:o 71, 4. laitos, 1991) tai sen tarkistettujen laitosten mukaisesti.

Estonca

-Proovide mikrobioloogiline uurimine kodulindude salmonelloosi suhtes tuleks viia läbi vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni standardile ISO 6579:1993 või selle täiendatud versioonidele või Põhjamaade Toidu Analüüsimetoodika Komitee kirjeldatud meetodile (NMKLi meetod nr 71, 4. trükk, 1991) või selle täiendatud versioonidele.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam