Google'a Sor

Şunu aradınız:: veripalvelulaitoksissa (Fince - Hollandaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Hollandaca

Bilgi

Fince

2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että veripalvelulaitoksissa käytössä olevalla jäljitettävyysjärjestelmällä voidaan jäljittää veren komponenttien sijainti ja käsittelyvaihe.

Hollandaca

2. De lidstaten zorgen ervoor dat het in een bloedinstelling toegepaste traceerbaarheidssysteem de mogelijkheid biedt om bloedbestanddelen te traceren tot de plaats waar en het stadium van bewerking waarin zij zich bevinden.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Neljätoista jäsenvaltiota ilmoitti, että niiden veripalvelulaitoksissa tutkitaan kaikki veren ja sen komponenttien luovutukset liitteessä IV lueteltujen vaatimusten mukaisesti.

Hollandaca

Veertien lidstaten hebben meegedeeld dat hun bloedinstellingen alle donaties van bloed en bloedbestanddelen testen overeenkomstig de voorschriften van bijlage IV.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Yhdeksän jäsenvaltiota ilmoitti, että arviointimenettelyt ja luovutuskiellon perusteet olivat käytössä veripalvelulaitoksissa kaikkien veren ja sen komponenttien luovuttajien osalta.

Hollandaca

Negen lidstaten hebben meegedeeld dat in de bloedinstellingen keuringsprocedures en uitsluitingscriteria voor alle donors van bloed en bloedbestanddelen worden toegepast.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikissa veripalvelulaitoksissa käytössä oleva laatujärjestelmä on tämän direktiivin liitteessä vahvistettujen yhteisön standardien ja spesifikaatioiden mukainen.

Hollandaca

1. De lidstaten zorgen ervoor dat in alle bloedinstellingen het kwaliteitszorgsysteem voldoet aan de communautaire normen en specificaties in de bijlage.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

1. Jäsenvaltioiden on huolehdittava, että toimivaltainen viranomainen järjestää tarkastuksia ja asianmukaisia valvontatoimenpiteitä veripalvelulaitoksissa sen varmistamiseksi, että tämän direktiivin vaatimuksia noudatetaan.

Hollandaca

1. De lidstaten zien erop toe dat de bevoegde autoriteit bij bloedinstellingen inspecties verricht en passende controlemaatregelen treft om te waarborgen dat aan de bepalingen van deze richtlijn wordt voldaan.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Seitsemän jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset olivat järjestäneet tarkastuksia ja valvontatoimenpiteitä veripalvelulaitoksissa varmistaakseen direktiivin vaatimusten noudattamisen. Tarkastusten ja valvontatoimenpiteiden suorittamistiheys kuitenkin vaihteli kuudesta kuukaudesta kolmeen vuoteen. Kiireellisiä tarkastuksia tehtiin tarvittaessa.

Hollandaca

De bevoegde autoriteit heeft in zeven lidstaten inspecties en controles verricht om ervoor te zorgen dat de voorschriften van de richtlijn werden nageleefd. De tijdvakken tussen twee inspecties of controles varieerden echter van zes maanden tot drie jaar. Zo nodig zijn spoedinspecties uitgevoerd.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Jäsenvaltioille ja veripalvelulaitoksille on tarjottava mahdollisuus turvata kannustimien avulla harvinaisten veriryhmien sekä niiden komponenttien kerääminen, tutkiminen, säilytys ja jakelu sikäli kuin tähän on tarvetta.

Hollandaca

De landen en de bloedinstellingen moeten de mogelijkheid hebben om indien nodig hun behoeften op het gebied van de inzameling, het testen, de opslag en de distributie van zeldzame bloedgroepen en bloedbestanddelen te dekken met het bieden van bepaalde stimulansen

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

. ( PT) Mekin haluamme, että verenluovuttajien hyväksymisessä otetaan käyttöön entistä ankarampia määräyksiä ja perustetaan veripalvelulaitoksille yhteisötason laatujärjestelmä.

Hollandaca

Ook wij zijn van mening dat er strenge regels moeten komen voor de toelating van bloeddonoren, en dat er op communautair niveau een eersteklassysteem moet worden gecreëerd voor de bloedverzamelende en bloedverwerkende instellingen.

Son Güncelleme: 2012-03-22
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

h) veripalvelulaitoksia koskevaan laatujärjestelmään liittyvät yhteisön standardit ja eritelmät;

Hollandaca

h) communautaire normen en specificaties betreffende een kwaliteitszorgsysteem voor bloedinstellingen;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

2. Toimivaltaisen viranomaisen on säilytettävä veripalvelulaitoksilta 5, 7, 8, 9 ja 15 artiklan mukaisesti saatavat tiedot.

Hollandaca

2. De bevoegde autoriteit houdt de administratie bij van de gegevens die zij overeenkomstig de artikelen 5, 7, 8, 9 en 15 van de bloedinstellingen ontvangt.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Jäsenvaltiot voivat päättää pitää kansalliset säännökset voimassa yhdeksän kuukauden ajan 32 artiklassa säädetyn päivämäärän jälkeen, jotta niiden lainsäädännön mukaisesti toiminnassa olevat veripalvelulaitokset voisivat täyttää tämän direktiivin vaatimukset.

Hollandaca

De lidstaten kunnen besluiten de nationale bepalingen gedurende negen maanden na de in artikel 32 vastgestelde datum te handhaven teneinde de bloedinstellingen die volgens hun wetgeving werken, de gelegenheid te geven aan de bepalingen van deze richtlijn te voldoen.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että jokainen veripalvelulaitos kehittää veripalvelulaitoksia koskevan hyviin käytäntöihin perustuvan laatujärjestelmän ja ylläpitää sitä.

Hollandaca

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat elke bloedinstelling een kwaliteitszorgsysteem voor bloedinstellingen invoert en toepast op basis van de beginselen van goede praktijken.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

d) "laadunhallinnalla" organisaation johtamisen ja valvonnan edellyttämiä laatua koskevia yhteensovitettuja toimia kaikilla tasoilla veripalvelulaitoksessa;

Hollandaca

d) "kwaliteitszorg": de gecoördineerde activiteiten om een organisatie te sturen en te beheersen met betrekking tot de kwaliteit op alle niveaus in de bloedinstelling;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

d) "toimittamisella" tarkoitetaan veren tai veren komponenttien luovuttamista veripalvelulaitoksesta tai sairaalan veripankista verensiirtoa varten;

Hollandaca

d) "uitgifte": de verstrekking van bloed of bloedbestanddelen door een bloedinstelling of een ziekenhuisbloedbank voor transfusie bij een ontvanger;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Fince

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että kaikki henkilöt, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa luovuttaa verta tai sen komponentteja yhteisön alueella, antavat veripalvelulaitokselle 29 artiklan c alakohdassa tarkoitetut tiedot.

Hollandaca

De lidstaten treffen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat alle donors in de Gemeenschap, nadat zij zich bereid verklaard hebben om bloed of bloedbestanddelen te doneren, aan de bloedinstelling de in artikel 29, onder c), bedoelde gegevens verstrekken.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

VERIPALVELULAITOKSIA KOSKEVAT SÄÄNNÖKSET

Hollandaca

BEPALINGEN BETREFFENDE BLOEDINSTELLINGEN

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ilmoittautuessaan halukkaiksi luovuttamaan verta tai sen komponentteja luovuttajat antavat veripalvelulaitokselle liitteessä II olevassa B osassa vahvistetut tiedot.

Hollandaca

De lidstaten zorgen ervoor dat alle donors nadat zij zich bereid hebben verklaard om bloed of bloedbestanddelen te doneren, de bloedinstelling de in deel B van bijlage II bedoelde gegevens verstrekken.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

-panna täytäntöön 10, 11, 12, 13, 14 ja 15 artiklan vaatimukset veripalvelulaitoksessa.

Hollandaca

-de bepalingen van de artikelen 10 tot en met 15 in de bloedinstelling worden toegepast.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 5
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että veripalvelulaitokset, sairaalan veripankit tai muut laitokset säilyttävät liitteessä I vahvistettua tietoa asianmukaisella ja luettavalla säilytysvälineellä vähintään 30 vuotta jäljitettävyyden varmistamiseksi.

Hollandaca

De lidstaten zorgen ervoor dat bloedinstellingen, ziekenhuisbloedbanken en inrichtingen de in bijlage I vermelde gegevens gedurende ten minste 30 jaar op een geschikt, uitleesbaar opslagmedium bewaren om de traceerbaarheid te waarborgen.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

3. Toimivaltaisen viranomaisen on tutkittuaan, onko veripalvelulaitos tämän direktiivin vaatimusten mukainen, ilmoitettava veripalvelulaitokselle, mitä tehtäviä se saa suorittaa ja mitä ehtoja sovelletaan.

Hollandaca

3. Nadat de bevoegde autoriteit is nagegaan of de bloedinstelling voldoet aan de voorschriften van deze richtlijn, laat zij de bloedinstelling weten welke werkzaamheden zij mag verrichten en welke voorwaarden van toepassing zijn.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 4
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam