Google'a Sor

Şunu aradınız:: saantimahdollisuuksien (Fince - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Lehçe

Bilgi

Fince

Pilottitutkimukset tehdään tietojen relevanssin ja niiden saantimahdollisuuksien arvioimiseksi.

Lehçe

Badania pilotażowe są przeprowadzane w celu dokonania oceny przydatności oraz możliwości uzyskania danych.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

2. Pilottitutkimuksia on tehtävä tietojen relevanssin ja niiden saantimahdollisuuksien arvioimiseksi. Komissio arvioi pilottitutkimuksista saatavia tuloksia ja ottaa huomioon tietojen saannista koituvat edut suhteessa niiden keruukustannuksiin ja yrityksille koituvaan taakkaan.

Lehçe

2. Badania pilotażowe są przeprowadzane w celu dokonania oceny przydatności oraz możliwości uzyskania danych. Wyniki badań pilotażowych są poddawane ocenie Komisji, z uwzględnieniem korzyści wynikających z dostępności danych w stosunku do kosztów ich gromadzenia oraz obciążenia przedsiębiorstw.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(82) Yhteisön tuotannonalan pääoman saantimahdollisuuksien ei huomattu tarkastelujaksolla juurikaan kärsineen, sillä samankaltaisen tuotteen osuus on vain murto-osa yhtymän koko liiketoiminnasta.

Lehçe

(82) Ustalono, że zdolność przemysłu wspólnotowego do pozyskiwania kapitału uległa znacznemu pogorszeniu w badanym okresie, uwzględniając fakt, iż produkt podobny stanowi jedynie niewielki procent ogólnej działalności gospodarczej tej grupy.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Kuten väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 105 kappaleessa mainittiin, kulutusta, myyntimäärää, tuotantoa, tuotantokapasiteettia, kapasiteetin käyttöastetta, kasvua, investointeja, varastoja, työllisyyttä, tuottavuutta, kassavirtaa, investointien tuottoa, pääoman saantimahdollisuuksia ja polkumyyntimarginaalin suuruutta olisi tarkasteltava ottaen huomioon unionin tuotannonalan koko toiminta, siis kytkösmarkkinakäyttö mukaan luettuna, koska asianomaisesta maasta tulevan tuonnin aiheuttama kilpailu vaikutti myös kytkösmarkkinakäyttöön tarkoitettuun tuotantoon.

Lehçe

Jak wspomniano w motywie 105 rozporządzenia w sprawie ceł tymczasowych, w odniesieniu do całkowitej działalności sektora unijnego, tj. wraz z użytkiem własnym, należy zbadać konsumpcję, wielkość sprzedaży, produkcję, moce produkcyjne, wykorzystanie mocy produkcyjnych, wzrost, inwestycje, zapasy, zatrudnienie, wydajność, przepływy pieniężne, zwrot z inwestycji, zdolność do pozyskania kapitału oraz rozmiar marginesu dumpingu, ponieważ konkurencja ze strony przywozu z państwa, którego dotyczy postępowanie, w równym stopniu wpłynęła na produkcję przeznaczoną na rynek sprzedaży wewnętrznej.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Lukuun ottamatta markkinaosuutta ja investointeja, jotka kasvoivat, ja tuotantokapasiteettia, keskihintoja ja pääoman saantimahdollisuuksia, jotka pysyivät ennallaan, kaikki muut vahingon osoittimet kehittyivät kielteiseen suuntaan.

Lehçe

Z wyjątkiem udziału rynkowego i inwestycji, które zwiększyły się, oraz zdolności produkcyjnej, średnich cen i możliwości podwyższania kapitału, które pozostały na niezmienionym poziomie, wszystkie inne wskaźniki szkody wykazały zmianę ujemną.

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Pk-yritykset eivät ehkä tunne ja ymmärrä riittävästi erilaisia tarjolla olevia riskirahoituksen muotoja ja sen saantimahdollisuuksia, ja niiden liiketoimintasuunnitelmat saattavat olla puutteellisia tai huonosti esitettyjä.

Lehçe

Utrudnieniem dla MŚP może być także ograniczona świadomość i zrozumienie różnorodnych form dostępnych funduszy kapitału ryzyka oraz sposobu dostępu do nich, a także niedostatecznie opracowane lub słabo zaprezentowane biznes plany.

Son Güncelleme: 2014-11-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Arvioimme siksi kaikkien jäsenkaupunkien tietojen saantimahdollisuuksia, vahvistimme eri osastojen välisiä yhteyksiä ja toimimme yhteistyössä erityisesti vammaisjärjestöjen kanssa.”

Lehçe

Dzięki INTERREG natychmiast skorzystaliśmy z napływu francuskich turystów i – co ważniejsze – z cennego doświadczenia MSN.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(10) On tärkeää, että pienet ja keskisuuret yritykset osallistuvat EMAS-järjestelmään ja että niiden osallistumista tuetaan helpottamalla tiedonsaantia sekä olemassa olevia taloudellisen tuen saantimahdollisuuksia ja julkisten laitosten palvelujen käyttöä sekä ottamalla käyttöön tai edistämällä teknisiä tukitoimenpiteitä.

Lehçe

(10) Ważne jest, aby małe i średnie przedsiębiorstwa uczestniczyły w EMAS, a ich udział powinien być wspierany przez ułatwienie dostępu do informacji, do istniejących funduszy wsparcia i do instytucji publicznych oraz poprzez ustanowienie lub wspieranie działań w zakresie pomocy technicznej.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(51) Maakaasun, joka on ureantuotannon pääasiallinen raaka-aine, samankaltaisten saantimahdollisuuksien osalta tehtiin sen toimitusta urean tuottajille koskeva analyysi. Analyysissä vahvistui, että siinä missä yhdysvaltalaistuottajan käyttämä maakaasu tuli Ukrainan tapaan useammalta toimittajalta, liettualaistuottajalla oli vain yksi toimittaja, eikä sillä ollut mahdollisia vaihtoehtoisia toimittajia. Lisäksi Yhdysvallat on Ukrainan tapaan sekä maakaasun tuottaja että sen tuoja, kun taas Liettualla ei ole omia maakaasuvaroja.

Lehçe

(51) W odniesieniu do podobieństw w dostępie do gazu ziemnego, głównego surowca stosowanego w produkcji mocznika, dokonano również analizy dostaw do producentów mocznika. Zostało potwierdzone, że podczas gdy amerykański producent otrzymywał gaz ziemny od więcej niż jednego dostawców, podobnie jak miało to miejsce na Ukrainie, to producent litewski miał tylko jednego dostawcę i nie miał żadnych ewentualnych dostawców alternatywnych. Ponadto, podobnie jak w przypadku Ukrainy, USA jest zarówno producentem, jak i importerem gazu ziemnego, podczas gdy Litwa nie posiada własnych zasobów gazu ziemnego.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(61) Valituksen tehneiden yritysten rakenteen vuoksi eli siksi, että lannoitteiden tuottajat kuuluvat muitakin tuotteita tuottaviin suuriin kemian alan konserneihin, pääoman saantimahdollisuuksia ei voitu määrittää ainoastaan tarkasteltavana olevan tuotteen osalta, ja tämän vuoksi sitä ei pidetty merkityksellisenä osoittimena vahingon mittaamisessa.

Lehçe

(61) Z uwagi na strukturę przedsiębiorstw składających skargę, tj. faktu że producenci nawozów stanowią część dużych grup przemysłu chemicznego zajmujących się również innymi produktami, nie było możliwe określenie zdolności do pozyskania kapitału tylko w odniesieniu do rozpatrywanego produktu i dlatego nie została uznana za wskaźnik mający znaczenie dla pomiaru szkody.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

-Yhä useammat verkossa asioivat kansalaiset odottavat ja vaativat tehokkaita ja yksinkertaistettuja tietojen ja palveluiden saantimahdollisuuksia.

Lehçe

-Coraz więcej obywateli korzystających z Internetu będzie oczekiwało i wymagało skutecznego i uproszczonego elektronicznego dostępu do informacji i usług.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

118. Kysyntäpuolen rajoitukset haittaavat yhtä merkittävästi pääomarahoituksen kulkua sijoittajilta pk-yrityksiin. Tutkimuksissa on noussut esiin useita ongelmia, jotka estävät pienyrityksiä tavoittelemasta osakepääomaa. Pk-yritysten useimmin mainitsemia huolenaiheita ovat hallinnan menettäminen ja johdon vapauksien rajoittaminen, mutta yleisiä esteitä ovat myös pääomarahoituksen hankkimisen kustannukset ja ulkopuolisia rahoituslähteitä koskevan tiedon puute. Monet yrityksistä, jotka tavoittelevat aktiivisesti pääomainvestointeja, kärsivät myös investointivalmiuden puutteesta. Pk-yritykset eivät ehkä tunne ja ymmärrä riittävästi erilaisia tarjolla olevia riskirahoituksen muotoja ja sen saantimahdollisuuksia, ja niiden liiketoimintasuunnitelmat saattavat olla puutteellisia tai huonosti esitettyjä. Yrityksen riittämätön valmistelu ja suunnittelu karkottavat mahdollisia investoijia, etenkin koska informointi-ja tutustumiskustannuksia tarvitaan tällöin enemmän.

Lehçe

118. Ograniczenia po stronie popytu są równie znaczące w ograniczaniu przepływu funduszy kapitałowych od inwestorów do MŚP. Badania ujawniły szereg kwestii, które powstrzymują małe przedsiębiorstwa przed poszukiwaniem kapitału własnego. Utrata kontroli i ograniczona swoboda zarządzania to problemy często przytaczane przez MŚP, lecz powszechnymi przeszkodami są również koszty zabezpieczenia finansowania kapitałowego oraz brak znajomości zewnętrznych źródeł funduszy. Wiele z przedsiębiorstw, które aktywnie poszukują inwestycji kapitałowych jest również ograniczonych przez brak%quot%gotowości inwestycyjnej%quot%. Utrudnieniem dla MŚP może być także ograniczona świadomość i zrozumienie różnorodnych form dostępnych funduszy kapitału ryzyka oraz sposobu dostępu do nich, a także niedostatecznie opracowane lub słabo zaprezentowane biznes plany. Nienależyte przygotowanie i zaplanowanie działalności gospodarczej będzie powstrzymywać potencjalnych inwestorów, zwłaszcza wskutek zwiększenia kosztów związanych z informacją i wymaganą starannością.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Hiljattain tehty kyselytutkimus[2] osoittaa, että Euroopan unionissa toimivista 23 miljoonasta pk-yrityksestä 14 prosenttia tarvitsee parempia velkarahoituksen saantimahdollisuuksia, sillä niillä voi yhä olla vaikeuksia saada laina tai mikroluotto seuraavalle hankkeelleen.

Lehçe

Niedawno przeprowadzone badanie[2] wykazało, że 14% z 23 mln MŚP zarejestrowanych w Unii Europejskiej potrzebuje lepszego dostępu do finansowania dłużnego, ponieważ w dalszym ciągu mogą mieć kłopoty przy szukaniu kredytów lub mikrokredytów na kolejny projekt.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) on uusi teknisen avun väline, jota EIP:n on määrä hallinnoida. Komissio ja EIP sopivat siitä ja perustivat sen vuonna 2005 yhteistoiminnassa EAKR:n kanssa avustaakseen koheesiojäsenvaltioita. Lissabonin toimintasuunnitelman keskeisenä tavoitteena on parantaa EU:n alueiden pk-yritysten mahdollisuuksia rahoituksen ja riskipääoman hankkimiseen. Tässä tarkoituksessa komissio ja EIP-ryhmä (EIP-EIR) käynnistivät uuden yhteisen aloitteen, “JEREMIE” (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises), parantaakseen rahoituksen saantimahdollisuuksia ja kehittääkseen mikroluottoja pk-yrityksille alueilla, joita rakennerahastot tukevat seuraavalla varainhoitokaudella.

Lehçe

Nowym narzędziem pomocy technicznej zarządzanym przez EBI jest JASPERS (Wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich). Została ona powołana do życia i uruchomiona w 2005 r. przez Komisję i EBI, we współpracy z EBRD w celu zapewnienia wsparcia państwom członkowskim korzystającym z Funduszu Spójności. Jednym z najważniejszych elementów strategii lizbońskiej jest poprawa dostępu do finansowania i subwencji kapitałowych podwyższonego ryzyka dla MŚP w regionach UE. W tym kontekście Komisja i grupa EBI (EBI-EFI) uruchomiła w 2005 r. nową inicjatywę, zwaną „JEREMIE” (Wspólne zasoby europejskie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), której zadaniem jest poprawa dostępu do finansowania i opracowanie mikro-pożyczek dla MŚP w regionach korzystających z pomocy funduszy strukturalnych w kolejnym okresie budżetowym.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Vuonna 2005 toimet keskittyivät etenkin ohjelmakauden 2000–2006 onnistuneeseen päättämiseen sekä koheesiopolitiikan uuden ohjelmasukupolven valmisteluun (vuodet 2007–2013). Osana tätä valmistelua komissio esitti heinäkuussa taloudellista, sosiaalista ja alueellista koheesiota koskevien yhteisön tason strategisten suuntaviivojen luonnosta käsittelevän tiedonannon[1]. Suuntaviivoissa vahvistetaan yhteisön painopisteet uusissa ohjelmissa. Lisäksi komissio käynnisti vuoden 2005 aikana neuvottelut Euroopan investointipankin ja muiden kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa tiivistääkseen yhteistyötä koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamisen alalla. Vuonna 2005 päästiin sopimukseen kahdesta aloitteesta: JASPERS (Joint assistance to support projects in the European regions – Euroopan alueiden hankkeille annettava yhteinen apu), jonka tarkoituksena on auttaa koheesiopolitiikan merkittävimpiä edunsaajia valmistelemaan laadukkaita hankkeita, sekä JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises – Euroopan yhteiset resurssit mikro-ja keskikokoisten yritysten tukemiseksi), jolla helpotetaan pienten ja keskisuurten yritysten ja mikroyritysten rahoituksen saantimahdollisuuksia[2].

Lehçe

Rok 2005 to z jednej strony intensywne prace związane z pomyślnym zakończeniem okresu programowania 2000-2006, a z drugiej przygotowywanie nowej generacji programów w ramach polityki spójności na lata 2007-2013. W odniesieniu do tej ostatniej kwestii w lipcu Komisja opublikowała komunikat w sprawie projektu wspólnotowych wytycznych strategicznych dotyczących spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej[1]. Wytyczne określają priorytety Wspólnoty dla nowych programów. Ponadto w 2005 r. Komisja rozpoczęła negocjacje z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i innymi instytucjami finansowymi, mające na celu nawiązanie ściślejszej współpracy na rzecz spełnienia celów polityki spójności. W 2005 r. zatwierdzono dwie inicjatywy: JASPERS (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions – wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich), której celem jest pomaganie głównym beneficjentom polityki spójności w przygotowaniu projektów dobrej jakości oraz JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises -wspólne europejskie zasoby dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw) ułatwiająca dostęp do źródeł finansowania dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw[2].

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam