Google'a Sor

Şunu aradınız:: verotustoimenpiteiden (Fince - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Lehçe

Bilgi

Fince

Komissio muistuttaa, että ympäristötukea koskevien suuntaviivojen 50 kohdan mukaan verotustoimenpiteiden on edistettävä merkittävällä tavalla ympäristönsuojelua.

Lehçe

Komisja przypomina, że zgodnie z pkt 50 wspólnotowych wytycznych dotyczących ochrony środowiska środki podatkowe, o których mowa, powinny w istotny sposób przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego.

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

50. Toteutettavien verotustoimenpiteiden on edistettävä merkittävällä tavalla ympäristönsuojelua. On varmistettava, että poikkeukset tai verovapautukset eivät luonteensa puolesta haittaa yleisten tavoitteiden saavuttamista.

Lehçe

50. Ogólnie rzecz biorąc, środki podatkowe, o których mowa powinny w istotny sposób przyczyniać się do ochrony środowiska naturalnego. Należy dołożyć starań, by zapewnić, że zwolnienia, ze względu na swój charakter, nie miały niekorzystnego wpływu na realizację ogólnych celów.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(115) Komissio ei voi hyväksyä Yhdistyneen kuningaskunnan väitettä, jonka mukaan veroalueella, joka ei kata koko jäsenvaltiota, ei voitaisi ottaa käyttöön muuta kuin valtion toisella veroalueella sovellettavaa verokantaa. Kuten edellä on mainittu, verotustoimenpiteiden analyysissa valtiontuen kannalta on keskeistä selvittää sovellettava yhteinen järjestelmä eli tässä tapauksessa Yhdistyneen kuningaskunnan verojärjestelmä. Tässä yhteydessä on pantava merkille, ettei tarkasteltava päätös koske järjestelyä, jolla kaikille tietyntasoisille (alueellisille tai muille) paikallisyhteisöille annettaisiin mahdollisuus ottaa käyttöön ja kantaa paikallisveroa. Kyseessä on sitä vastoin alennettu verokanta, joka on sovellettavissa yksinomaan Gibraltarissa. Vaikka verotuksellinen etu on valtiontukea, se ei tarkoita, ettei sitä voida pitää yhteismarkkinoille soveltuvana.

Lehçe

(115) Komisja nie może zaakceptować sugestii Zjednoczonego Królestwa, że jurysdykcja podatkowa nieobejmująca całego Państwa Członkowskiego nie miałaby możliwości przyjęcia stawki podatkowej innej niż stawka stosowana w innej jurysdykcji podatkowej w danym Państwie. Jak wspomniano powyżej, kluczem do analizy środków podatkowych pod kątem pomocy państwa jest ustalenie wspólnego stosowanego systemu, w tym przypadku — systemu podatkowego Zjednoczonego Królestwa. W tym kontekście należy zauważyć, że niniejsza decyzja nie dotyczy mechanizmu, który pozwalałby wszystkim władzom lokalnym konkretnego szczebla (regionalnym, terytorialnym lub innym) na wprowadzanie i naliczanie podatków lokalnych. Przeciwnie — rozpatrywany przypadek wiąże się z redukcją stosowaną wyłącznie w Gibraltarze. W każdym bądź razie fakt, że korzyść fiskalna stanowi pomoc państwa, nie oznacza, że nie może zostać ona uznana za zgodną ze wspólnym rynkiem.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(156) Komissio torjuu Gibraltarin hallituksen väitteen, jonka mukaan komissio ei ole valtiontukea koskevissa toimissaan kunnioittanut yhtäläistä kohtelua. Tämän väitteen tueksi ei ole esitetty erityisiä todisteita. Joka tapauksessa komissio on mahdollista EY:n perustamissopimuksen 87 artiklassa tarkoitettua valtiontukea tutkiessaan velvollinen arvioimaan kutakin toimenpidettä yksinomaan sen omien ansioiden perusteella. Gibraltarin hallitus väittää, että EY:n perustamissopimuksen 95—97 artiklassa tarkoitetut toimenpiteet ovat asianmukainen menettelytapa, mutta komissio huomauttaa, että tiedonannon 15 kohtaa on luettava yhdessä 6 kohdan kanssa, jossa viitataan selvästi mahdollisiin menettelytapoihin jäsenvaltioiden sisäisten yleisten verotustoimenpiteiden vaikutusten osalta. Tähän sisältyy epäsuora vaatimus siitä, että Gibraltaria on kohdeltava ikään kuin se olisi täysivaltainen jäsenvaltio, ja Ahvenanmaan maakuntahallitus väittää vastaavasti, että itsehallintoalueiden toteuttamia välittömiä verotustoimenpiteitä olisi arvioitava ikään kuin ne olisivat jäsenvaltion toteuttamia. EY:n perustamissopimuksessa ei kuitenkaan ole perustaa tällaiselle väitteelle.

Lehçe

(156) Komisja odrzuca komentarz rządu gibraltarskiego, że Komisja nie szanuje równości traktowania w swoich działaniach w zakresie pomocy państwa. Na poparcie tej sugestii nie przytoczono żadnych konkretnych dowodów. W każdym przypadku, prowadząc postępowanie wyjaśniające odnośnie do możliwej pomocy państwa w znaczeniu art. 87 Traktatu WE, Komisja zobowiązana jest przyjrzeć się każdemu środkowi, wyłącznie kierując się własnymi kryteriami. Mimo iż rząd Gibraltaru sugeruje, że środki na mocy art. 95 — 97 Traktatu WE stanowią odpowiedni tryb działań, Komisja zauważa, że pkt 15 obwieszczenia należy czytać w powiązaniu z pkt 6, który wyraźnie odnosi się do możliwych trybów działań w stosunku do skutków ogólnych środków podatkowych w ramach Państw Członkowskich. Z sugestii tej wynika żądanie, aby Gibraltar traktować tak, jakby był on sam Państwem Członkowskim, tak samo jak Åland Executive twierdzi, że bezpośrednie środki podatkowe przyjmowane przez regiony samorządowe powinny być oceniane tak, jak gdyby były one przyjęte przez Państwo Członkowskie. Jednakże Traktat WE nie formułuje podstaw dla takiego twierdzenia.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(71) Jos itsehallintoalueella on yksinomainen lainsäädäntövalta välittömään yhtiöverotukseen liittyvissä asioissa ja jos kyseisellä alueella otetaan käyttöön verotustoimenpide, toimenpide on arvioitava ja hyväksyttävä samojen periaatteiden mukaisesti, joita sovellettaisiin, jos toimenpide olisi jäsenvaltion toteuttama. Itsehallintoaluetta on tarkasteltava erillisenä lainkäyttöalueena niillä aloilla, joilla sen lainsäätäjällä on yksinomainen lainsäädäntövalta. Tämä tarkoittaa, että verotustoimenpiteen soveltuvuutta valtiontukisääntöjen nojalla on arvioitava samalla tavoin riippumatta siitä, onko se jäsenvaltion vai itsehallintoalueen toteuttama. Muu päätelmä merkitsisi, ettei itsehallinnon alainen alue voisi käyttää lainsäädäntövaltaansa muusta jäsenvaltiosta poikkeavalla tavalla. Vastaavasti itsehallintoalueen sisällä selkeästi yleistä verotustoimenpidettä ei voida katsoa valikoivaksi, eikä se ole EY:n perustamissopimuksen 87 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua valtiontukea, siltä osin kuin alueella on yksinomainen toimivalta verotusasioissa, riippumatta siitä, poikkeaako alueella kannettava vero siinä jäsenvaltiossa kannettavasta verosta, johon alue kuuluu. Muu tulkinta vaarantaisi alueen päätösvallan verotusasioissa.

Lehçe

(71) Jeżeli samorządowy region ma wyłączne uprawnienia do stanowienia prawa w sprawach związanych z bezpośrednim opodatkowaniem firm i region taki wprowadza środek podatkowy, środek ten musi zostać poddany ocenie i zatwierdzony zgodnie z tymi samymi zasadami, które miałyby zastosowanie, gdyby środek został przyjęty przez Państwo Członkowskie. Region samorządowy należy postrzegać jako odrębną jurysdykcję w obszarach, w których kompetencje stanowienia prawa leżą wyłącznie w ramach jego prawodawstwa. Oznacza to, że zgodność środka podatkowego z zasadami pomocy państwa należy oceniać w ten sam sposób w przypadku jego przyjęcia przez Państwo Członkowskie czy przez region samorządowy. Wszelkie inne wnioski uniemożliwiłyby regionowi wykonywanie swoich samorządowych uprawnień prawodawczych w sposób różniący się od pozostałego obszaru Państwa Członkowskiego. Stosownie, środek podatkowy, który w ramach regionu samorządowego ma charakter zwykłego ogólnego środka, nie może być uważany za selektywny i nie stanowi pomocy państwa dla celów art. 87 ust. 1 Traktatu WE, jeżeli region posiada wyłączne kompetencje w kwestiach podatkowych, bez względu na to, czy podatek naliczany w danym obszarze jest inny niż podatek naliczany w Państwie Członkowskim, do którego należy region. Każda inna interpretacja zagrażałaby uprawnieniom regionalnym w kwestiach podatkowych.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(82) Työnantajamaksun teknistä mekanismia voidaan pitää haitallisena menettelysääntöjen B kohdan nojalla, ja lisäksi Gibraltarin verojärjestelmässä, sellaisena kuin se nyt on, verorasitus on merkittävästi kevyempi kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa yleisesti syntyvä verorasitus. Uudistus toimisi pidäkkeenä merkittävälle taloudelliselle läsnäololle Gibraltarissa, joten se täyttäisi menettelysääntöjen B kohdan 3 alakohdassa mainitun verotustoimenpiteiden haitallisuutta koskevan perusteen. Yhdistynyt kuningaskunta ei toistaiseksi ole täyttänyt OECD:ssä antamiaan lupauksia, joiden mukaan se poistaa Gibraltarin yhteistyöhaluttomien verokeitaiden luettelosta.

Lehçe

(82) Mechanizm techniczny podatku od wynagrodzenia może być uważany za szkodliwy w znaczeniu punktu B Kodeksu Postępowania, oprócz faktu, że gibraltarski system podatkowy sam w sobie tworzy obciążenie podatkowe, które jest znacznie niższe niż obciążenia generalnie nakładane w Zjednoczonym Królestwie. Reforma zniechęcałaby do zasadniczej gospodarczej obecności w Gibraltarze i w ten sposób podlegałaby kryterium uważania środków podatkowych za szkodliwe wskazanym w punkcie B.3 Kodeksu Postępowania. Zjednoczone Królestwo nie dotrzymało dotychczas obietnic, jakie złożyło pod auspicjami OECD w kontekście usunięcia Gibraltaru z listy niewspółpracujących rajów podatkowych.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam