Şunu aradınız:: keskuskirjanpitojärjestelmässä (Fince - Maltaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Maltaca

Bilgi

Fince

keskuskirjanpitojärjestelmässä (abac) esiintyy edelleen joitakin vähäisiä ongelmia, mutta paikallisissa kirjanpidon osajärjestelmissä on yhä olennaisia ongelmia

Maltaca

kwistjonijiet minuri għadhom pendenti fil-livell tas-sistema ċentrali tal-kontabilità (abac) — imma għad hemm problemi materjali fil-livell tas-sistemi lokali tal-kontabilità sussidjarji

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

kirjanpidossa käytettäviä tietojenkäsittelyjärjestelmiä ja niiden osajärjestelmiä koskevissa kuvauksissa on myös mainittava, miten kyseiset järjestelmät ovat yhteydessä keskuskirjanpitojärjestelmään, esimerkiksi miten tietoja siirretään ja saldoja täsmäytetään.

Maltaca

id-deskrizzjoni tas-sistemi u sottosistemi kkompjuterizzati għaż-żamm tal-kotba trid tgħid fejn ikollhom x'jaqsmu mas-sistema ċċentralizzata taż-żamm tal-kotba, b'mod partikolari rigward it-trasferiment tat-tagħrif u r-rikonċiljazzjoni tal-bilanċi.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

51. komissio yhdisti erilliset ten-t-tietokannat yhdeksi tietokonejärjestelmäksi vuoden 2003 loppuun mennessä, kuten tilintarkastustuomioistuin oli varainhoitovuosia 2001 ja 2002 koskevissa vuosikertomuksissaan suositellut [57]. vaikka komissio on laatinut käyttöoppaan, kouluttanut käyttäjiä ja lisännyt järjestelmään toimintoja, hankkeesta vastaavat virkamiehet eivät yleensä käytä tietokonejärjestelmää, jonka tiedot eivät ole ajan tasalla ja luotettavia. tilintarkastustuomioistuimen tekemä tutkimus hankkeisiin osallistuneesta energian ja liikenteen pääosaston henkilöstöstä osoitti, että hankkeesta vastaavat virkamiehet eivät käytä järjestelmää, koska se ei ole käyttäjäystävällinen ja on suunnattu liian pitkälti ttk-puiteohjelmien tarpeisiin. tästä johtuu, että komissio ei voi esittää raportoinnissaan luotettavia ja kattavia tietoja ilman laajamittaista ja aikaavievää yhdenmukaistusta komission keskuskirjanpitojärjestelmän sisältämien tietojen kanssa.

Maltaca

51. kif rakkomandat mill-qorti fir-rapport annwali 2001 u 2002, il-kummissjoni integrat id-databases differenti ten-t f’sistema it ċentrali lejn l-aħħar ta'l-2003 [57]. għalkemm sforzi saru mill-kummissjoni sabiex jiġi stabbilit manwal għall-użu, sabiex jitħarrġu min juża u jiżdiedu funzjonalitajiet, din is-sistema it ma hix utilizzata minn uffiċjali ta'proġett u għaldaqshekk ma għandiex informazzjoni aġġornata u affidabbli. ir-riċerka tal-qorti tal-persunal ta'dĠ tren uriet li uffiċjali ta'proġett mhumiex qed jużaw is-sistema minħabba li mhix faċli li tintuża u orjentata wisq lejn il-bżonnijiet tal-programmi ta'qafas rdt. b’riżultat, il-kummisjsoni ma tistax tipprovdi informazzjoni affidabbli u kompleta fir-rappurtar tagħha, mingħajr xogħol ta'rikonċiljazzjoni estensiv u li jieħu ħafna żmien ma'l-informazzjoni dwar kontabilità fis-sistema ċentrali ta'kontabilità tal-kummissjoni.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

tarkoituksenmukaisen kirjanpitojärjestelmän puuttuessa varainhoitovuoden lopun tilinpäätöksen valmistelu perustuu paljolti kirjanpidon ulkopuolisiin selvityksiin, ja tätä tarkoitusta varten tehdyt arvioinnit eivät aina liity vastaaviin talousarviotoimiin. nykyisen kirjanpitojärjestelmän avulla pääomamenoja ei voi erottaa muista menoista eikä lopullisia maksuja ennakkomaksuista taikka edes määrittää velkojen ja saamisten määrää. tämä vaikeuttaa taloudellisen tuloksen laskemista. -euroopan yhteisöt käyttävät kassaperusteista kirjanpitoa kuten useimmat julkisen sektorin organisaatiot. komissio on tietoinen tämän menetelmän rajoituksista, minkä vuoksi se on käynnistänyt hankkeen kirjanpitojärjestelmän uudistamiseksi ja siirtymiseksi suoriteperusteiseen kirjanpitoon. komission tavoitteena on noudattaa kansainvälisiä julkisen sektorin kirjanpitostandardeja (ipsas) vuoteen 2005 mennessä. -keskuskirjanpitojärjestelmä otettiin yleisen talousarvion osalta käyttöön 10. tammikuuta 2005. komission mukaan pääkirjanpito on nykyään kaikilta muilta osin suoriteperusteista paitsi yhteisön ulkopuolisissa lähetystöissä ja komission päätoimipaikan ulkopuolisissa lehdistöpalveluissa, joiden osalta rahoitusvastuu on hajautettu ja jotka otetaan mukaan keskusjärjestelmään asteittain vuodesta 2005 alkaen. vuoden 2005 tilien päättämistä ja vuoden 2005 tilinpäätöksen laatimista koskevat menettelyt on vielä saatava valmiiksi. -

Maltaca

fin-nuqqas ta'sistema ta'kontabilità adegwata, il-preparazzjoni tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji ta'għeluq is-sena hija l-biċċa l-kbira bbażata fuq reġistrazzjonijiet li ma kinux fil-kontijiet u l-valutazzjonijiet użati għal din il-preparazzjoni ma kinux dejjem marbutin mat-tranżazzjonijiet tal-budget korrispondenti. is-sistema ta'kontabilità preżenti ma tipprovdiex il-possibilità li ssir distinzjoni bejn nefqa kapitali u nefqa mhux kapitali, bejn pagamenti finali u dawk iffinanzjati minn qabel jew anke biex tiddetermina l-ammont tad-djun u riċevibbli. il-kalkolazzjoni tar-riżultat ekonomiku hija għaldaqstant milquta avversament -il-komunitajiet ewropej jużaw kontabilità bbażata fuq il-flus, kif jagħmlu ħafna mill-organizzazzjonijiet tas-settur pubbliku. il-kummissjoni tagħraf il-limitazzjonijiet ta'dan l-approċċ, dan għaliex hija ħadet ir-responsabbiltà ta'l-organizzazzjoni għall-modernizzazzjoni ta'sistema ta'kontabilità. il-kummissjoni timmira li tikkonforma ma'l-istandards ipsas sa'l-2005. -fl-10 ta'jannar 2005, is-sistema ta'kontabilità ċentrali kienet miftuħa għall-budget ġenerali. skond il-kummissjoni, il-kontabilità ġenerali issa hija kompletament fuq il-bażi ta'dovuti għad-delegazzjonijiet esterni u l-uffiċċji ta'l-istampa barra l-kwartieri ġenerali tal-kummissjoni, li għalihom ir-responsabiltajiet ġew iddekonċentrati u li ser ikunu integrati progressivament fis-sistema ċentrali mis-sena 2005. il-proċeduri għall-għeluq tal-kontijiet tas-sena 2005 u għall-preparazzjoni tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji għadhom iridu jiġu. -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

1.18. keskuskirjanpitojärjestelmän turvallisuutta lisäävän, kattavan toimintasuunnitelman täytäntöönpanon jälkeen päätökseen on saatava vielä jäljellä olevat kaksi tehtävää: käyttöoikeuksien tarkistaminen budjettipääosastossa ja keskuskirjanpitojärjestelmän työnkulkujärjestelmän (workflow) [13] turvallisuuden uudelleenarviointi. budjettipääosaston pääjohtaja ei pidä merkittävänä sitä, että kyseiset tehtävät ovat yhä suorittamatta, erityisesti siitä syystä, että käytössä on vaikuttava seurantajärjestelmä. täten vuotuisessa toimintakertomuksessa 2004 esitetty järjestelmän turvallisuutta ja käyttöoikeuksia koskeva varauma poistettiin. tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa saatiin vahvistus sille, että keskuskirjanpitojärjestelmän turvallisuus on parantunut.

Maltaca

1.18. wara l-implimentazzjoni ta'pjan ta'azzjoni komprensiv sabiex tiġi rrinforzata s-sigurtà fis-sistema ċentrali tal-kontabilità, żewġ kwistjonijiet għad iridu jiġu kompletati, jiġifieri r-reviżjoni tad-drittijiet ta'aċċess fid-direttorat-Ġenerali għall-baġit u r-rivalutazzjoni tas-sigurtà fl-abac workflow [13]. minħabba li x-xogħol li għad fadal fuq dawn il-kwistjonijiet mhuwiex ikkunsidrat bħala materjali mid-direttur-Ġenerali għall-baġit, b'mod partikolari minħabba li sistema effettiva ta'monitoraġġ tinsab f'postha, ir-riżerva fuq is-sigurtà tas-sistema u fuq id-drittijiet ta'aċċess ġiet imneħħija. il-verifika tal-qorti tikkonferma s-sigurtà mtejba ta'l-abac.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

1.19. monet pääosastot käyttävät omia tietoteknisiä järjestelmiään, kun on kyse varainhallinnosta ja keskuskirjanpitojärjestelmään sovellusliittymän kautta lähetettävien tapahtumien luomisesta. tällaisten järjestelmien hyväksymiseen ja uudenaikaistamiseen kuluu tavallista kauemmin aikaa.

Maltaca

1.19. diversi direttorati-Ġenerali jużaw is-sistemi ta'l-it tagħhom stess għall-finijiet tal-ġestjoni finanzjarja u għall-kreazzjoni ta'tranżazzjonijiet li jiġu mibgħuta lis-sistema ċentrali tal-kontabilità (abac) permezz ta'interface. madanakollu, ser jittieħed aktar żmien sabiex dawn is-sistemi jiġu validati u modernizzati.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

1.22. budjettipääosaston pääjohtaja esitti lausumassaan varauman (ks. kohdat 1.18–1.21 ja 1.28–1.58), jossa todettiin, että kolmea paikallista järjestelmää ei hyväksytty ja että kirjanpidon johdonmukaisuutta koskevat tarkastukset on yhä saattamatta päätökseen; kyseiselle varaumalle saatiin tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa vahvistus. lausumassa havaittujen puutteiden yhteisvaikutusta koskevissa yleisissä päätelmissä budjettipääosaston pääjohtaja totesi, että budjettipääosasto ja muut komission yksiköt ryhtyvät lisätoimiin jäljellä olevien virheiden tai epävarmuustekijöiden osalta ja pyrkivät edelleen vuonna 2006 tehostamaan yhteisön keskuskirjanpitojärjestelmää. […] tätä varten on varmistettava, että välineet, kuten koulutus, asiakirja-aineistot ja tietotekniikkajärjestelmät, ovat asianmukaisia, ja tehtävä kulttuurimuutosta edistävää työtä. näin mahdollistetaan kohtuullisen varmuuden saaminen lausumassa esitetyt ajatukset huomioon ottaen.

Maltaca

1.22. id-direttur-Ġenerali għall-baġit inkluda riżerva fid-dikjarazzjoni tiegħu, li hija wkoll konfermata mill-verifika tal-qorti (ara l-paragrafi 1.18 sa 1.21 u 1.28 sa 1.58), li jirrigwardaw%quot%tlett sistemi lokali mhux validati u kontrolli tal-koerenza fuq il-kontabilità li għad iridu jiġu mitmuma%quot%. fil-konklużjoni ġenerali fuq l-impatt konġunt tan-nuqqasijiet identifikati fid-dikjarazzjoni tiegħu huwa qal: id-dĠ baĠit, flimkien mas-servizzi l-oħra tal-kummissjoni, ser jieħu aktar azzjoni dwar l-iżbalji jew l-inċertezzi li jifdal u ser ikompli jinvesti matul is-sena 2006 sabiex isaħħaħ is-sistema tal-kontabilità ta'l-abac għall-komunità…hija kwistjoni ta'għodda adattati bħal taħriġ, dokumentazzjoni u sistemi ta'l-it imma wkoll ta'ħidma fuq il-bidla kulturali relatata. fuq din il-bażi, tista'tingħata assigurazzjoni raġonevoli skond il-linji previsti mid-dikjarazzjoni.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

[13] keskuskirjanpitojärjestelmän työnkulkujärjestelmä on tietotekniikkamoduuli, jota kautta suurin osa budjetti-ja kirjanpitotiedoista syötetään järjestelmään.

Maltaca

[13] abac workflow huwa modulu ta'l-it li huwa l-punt ta'tluq għall-parti l-kbira tad-dejta tal-baġit u tal-kontabilità.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

[17] keskuskirjanpitojärjestelmässä perintätoimia ei tarvitse yhdistää vastaaviin sitoumuksiin, laskut sekä tavarantoimittajien ja palveluntarjoajien antamat tiedot, kirjanpitotiedot sap:stä sekä vakuuden yhdistäminen sitä vastaavaan puitesopimukseen keskuskirjanpitojärjestelmän vakuuksiin kirjaamisen yhteydessä.

Maltaca

[17] ir-rabta bejn irkupru u l-impenn relatat mhix obbligatorja fl-abac, fatturi u rendikonti ta'min iforni, rappurtar tal-kontabilità mill-sap u t-tqabbil ta'garanzija ma'kuntratt ta'qafas korrispondenti mad-dħul f'garanzija abac.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

työtä on kuitenkin jäljellä. kaikkien tilinpäätösstandardien täydellinen noudattaminen on prosessi, jonka loppuun saattaminen vie aikaa. komission ulkomaanlähetystöjen ennakkomaksujärjestelmät on sisällytettävä keskuskirjanpitojärjestelmään ja euroopan kehitysrahaston hallinnointiin käytettävä atk-järjestelmä on modernisoitava. viiveet näiden tehtävien toteutuksessa johtuvat vaikeuksista, joita on ollut uusien järjestelmien käyttöönotossa ja tarvittavan koulutuksen järjestämisessä maantieteellisesti hajallaan sijaitsevissa yksiköissä. viivästymiset eivät vaikuta olennaisesti kirjanpitoon.

Maltaca

minkejja dan fadal x'isir. il-proċess biex jintlaħqu kompletament l-istandards tal-kontabilità hu wieħed li jieħu ż-żmien biex jitlesta. il-kontijiet imprest miżmuma mid-delegazzjonijiet esterni tal-kummissjoni jeħtieġ li jiġu inkorporati fis-sistema ċentrali ta'kontabilità, u l-fondi ewropej għall-iżvilupp hemm bżonn li jittieħdu fuq sistema modernizzata ta'l-it. id-dewmien f’dawn il-ħidmiet inqala'minħabba d-diffikultajiet fl-introduzzjoni ta'sistemi ġodda u t-taħriġ meħtieġ f'servizzi ġeografikament mferxxa, u li m'għandhomx impatt materjali fuq il-kontabilità.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

operatiivisten tilien alkusaldojen määrittämiseksi käytännöllisesti katsoen kaikki suoriteperusteisessa kirjanpidossa tarvittavat tiedot vietiin keskuskirjanpitojärjestelmään tammikuussa 2005: yli 7 000 laskua tai maksatushakemusta, 30 000 ennakkomaksukirjausta, 92 000 omaisuuserää ja 3 100 vakuutta. kutakin toimialaa pyydettiin tarkastamaan näiden tietojen paikkansapitävyys 1. toukokuuta 2005 mennessä ja heinäkuussa 2005 kutakin pääjohtajaa ja toimialajohtajaa pyydettiin muodollisesti vahvistamaan operatiivisten tilien alkusaldot. varmistusten ja tarkastusten jälkeen kaikki pääosastot vahvistivat luvut mutta pyysivät joitakin korjauksia tietojen laadun varmistamiseksi. viimeisinkin vahvistus saatiin tammikuussa 2006.

Maltaca

sabiex jiġu stabbiliti l-bilanċi operattivi tal-ftuħ, essenzjalment l-informazzjoni kollha meħtieġa għas-sistema ta'kontabilità fuq bażi ta'dovuti ttellgħet fis-sistema ta'kontabilità ċentrali f’jannar 2005; dan kien jinkludi iktar minn 7000 fattura jew talbiet għall-ispejjeż, 30 000 entrata ta'pre-finanzjament, 92 000 ass u 3 100 garanzija. kull servizz ġie mitlub jivverifika dawn l-uploads bir-reqqa, u f’lulju 2005 kull direttorat Ġenerali u kap ta'servizz intalab biex jivvalida formalment il-bilanċi operattivi tal-ftuħ. wara l-verifiki u l-kontrolli kull dĠ vvalida l-figuri imma talab xi korrezzjonijiet sabiex jiżgura l-kwalità tad-data. l-aħħar validazzjoni waslet f’jannar 2006.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

abac-moduuleja on parannettu vähitellen laatimalla niistä uudet versiot vuoden 2005 huhti-, kesä-ja marraskuussa sekä maaliskuussa 2006. laskuja, maksuja ja oikeushenkilöitä koskevat tietueet voidaan nyt tallentaa web-sovelluksia käyttäen. pääsyä keskuskirjanpitojärjestelmään (sap) säätelevien turvajärjestelyjen kehittämistä jatkettiin ja atk-henkilöstön pääsyä järjestelmään rajoitettiin helmikuussa 2006. yleisesti ottaen abac-järjestelmä toimi hyvin, mutta viiveet atk-kehitysohjelman täytäntöönpanossa johtivat siihen, etteivät toimialat pystyneet tekemään tiettyjä kirjanpidon oikaisuja ennen maaliskuuta 2006.

Maltaca

il-moduli abac ġew progressivament imtejba permezz ta'stqarrijiet matul april, Ġunju u novembru 2005, u f'marzu 2006. fatturi, ħlasijiet u fajls ta'entità legali issa jistgħu jkunu rreġistrati permezz ta'applikazzjonijiet permezz ta'l-internet. Ħidma biex tittejjeb is-sigurtà fl-aċċess għas-sistema ta'kontabilità ċentrali (sap) kompliet, u aċċessi restritti ġodda għal staff ta'l-it ġew implimentati fi frar 2006. is-sistema abac ġeneralment ħadmet tajjeb, iżda xi dewmien fl-implimentazzjoni tal-programm ta'żvilupp ta'l-it wassal biex is-servizzi ma setgħux jagħmlu ċerti korrezzjonijiet fil-kontijiet qabel marzu 2006.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

maiden lyhenteinä on käytetty komission keskuskirjanpitojärjestelmän (abac) maakoodeja.

Maltaca

id-distribuzzjoni ġeografika hija skond ilkodiċi tal-pajjiżi fissistema ta' informaz­zjoni talkontabilità talkummissjoni (abac).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam