Google'a Sor

Şunu aradınız:: ostojärjestelmä (Fince - Maltaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Maltaca

Bilgi

Fince

sähköinen ostojärjestelmä

Maltaca

sistema ta’ akkwist-e

Son Güncelleme: 2014-11-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: IATE

Fince

(1) Asetuksella (EY) N:o 1254/1999 otetaan käyttöön 1 päivästä heinäkuuta 2002 alkaen siirtymäkauden jälkeen, jonka aikana aiemmat ostojärjestelmät ovat edelleen voimassa, yhtenäinen julkisten interventioiden ostojärjestelmä, joka korvaa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 805/68(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1633/98(3), säädetyt ostojärjestelmät. Tämän uuden järjestelmän huomioon ottamiseksi on tarpeen muuttaa neuvoston asetuksen (ETY) N:o 805/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan yleisten ja erityisten interventiotoimenpiteiden osalta 1 päivänä syyskuuta 1993 annettua komission asetusta (ETY) N:o 2456/93(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2304/98(5). Selkeyden vuoksi tässä muutoksessa olisi laadittava asetus uudelleen. Uuteen asetukseen siirtymisen helpottamiseksi voimassa olevat säännökset olisi pidettävä voimassa vuoden 2000 maaliskuun toiseen tarjouskilpailuun asti. Olisi myös kumottava 1 päivästä heinäkuuta 2002 naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla 9 päivänä kesäkuuta 1989 annettu komission asetus (ETY) N:o 1627/89(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 34/2000(7).

Maltaca

(1) Mill-1 ta'Lulju 2002, wara perjodu transitorju taż-żmien li matulu l-arranġamenti ta'qabel għax-xiri għall-ħażna jridu jissoktaw japplikaw, ir-Regolament (KE) Nru 1254/1999 jintroduċi skema waħda ta'xiri għall-ħażna sabiex tieħu l-post ta'l-arranġamenti tax-xiri għall-ħażna pprovvduti fir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 805/68 [2], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1633/98 [3]. Minħabba l-iskema l-ġdida, irid jiġi emendat ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2456/93 ta'l-1 ta'Settembru 1993 li jistabbilixxi regoli dettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 805/68 rigward il-miżuri speċjali ta'l-intervent għal-laħam taċ-ċanga [4], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 2304/98 [5]. Meta ssir din l-emenda, għall-għan taċ-ċarezza, dan ir-Regolament għandu jiġi abbozzat mill-ġdid. Sabiex tiġi żgurata bidla mingħajr xkilijiet tar-Regolament il-ġdid, id-disposizzjonijiet fis-seħħ bhalissa għandhom jisoktaw jinżammu sat-tieni sejħa għall-offerti ta'Marżu tas-sena 2000. Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KEE) Nru 1627/89 tad-9 ta'Ġunju 1989 dwar ix-xiri għall-ħażna tal-laħam taċ-ċanga bis-sejħa għall-offerti [6], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 34/2000 [7], għandu wkoll jiġi mħassar b’effett mill-1 ta'Lulju 2002.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 562/2000(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1082/2001(4), säädetään asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta. Erityisesti asetuksen (EY) N:o 562/2000 17 artiklassa säädetään tietyistä edellytyksistä, jotka on täytettävä tarjouskilpailua varten.

Maltaca

(1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 562/2000 [3], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1082/2001 [4], jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament (KE) Nru 1254/1999 rigward ix-xiri għall-ħażna tal-laħam taċ-ċanga. B’mod partikolari, l-Artikolu 17 tar-Regolament (KE) Nru 562/2000 jistabbilixxi l-kondizzjonijiet li għandhom jintlaħqu għall-offerti.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(1) Komission asetuksessa (EY) N:o 562/2000(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1564/2001(4), vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta. Erityisesti 10 artiklassa ja 16 artiklan 2 kohdassa määritellään tarjousten esittämistä ja toimituksia koskevat määräajat. Vuoden 2002 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen yleiset vapaapäivät huomioon ottaen on käytännön syistä tarpeen peruuttaa vuoden 2002 maaliskuun toinen tarjouskilpailu ja muuttaa toimitusten määräaikaa vuoden 2002 toisen vuosineljänneksen toisen tarjouskilpailun osalta. Tämän vuoksi olisi poikettava asetuksesta (EY) N:o 562/2000.

Maltaca

(1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 562/2000 [3], kif l-aħħar emendat permezz tar-Regolament (KE) Nru 1564/2001 [4], jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 għal dak li jirrigwarda x-xiri għall-ħażna ta’-ċanga. B’mod partikolari l-Artikoli 10 u 16(2) jiddefinixxu l-perjodi għas-sottomissjoni ta'offerti u d-distribuzzjoni rispettivament. In vista tad-dati li fihom jaqgħu l-festi pubbliċi fl-ewwel u t-tieni kwart ta'l-2002, huwa neċessarju għal raġunijiet prattiċi li s-sejħa għall-offerti tkun ikkanċellata u li t-tieni sejħa għall-offerti tat-tieni kwart ta'Marzu 2002 u li d-data għall-għeluq tad-distribuzzjoni għat-tieni offerta għat-tieni kwart tas-sena 2000. Għaldaqstant, għandha ssir deroga mir-Regolament (KE) Nru 562/2000.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(1) Naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta tai sen muuttamisesta 14 päivänä joulukuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2734/2000(2) otetaan käyttöön tietty määrä muutoksia tai poikkeuksia, jotka liittyvät asetukseen (EY) N:o 562/2000(3) ja joiden tarkoituksena on reagoida poikkeukselliseen markkinatilanteeseen, joka johtuu naudan spongiformiseen enkefalopatiaan (BSE) liittyvistä viimeaikaisista tapahtumista.

Maltaca

(1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2734/2000 ta'l-14 ta'Diċembru 2000 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1627/89 dwar ix-xiri taċ-ċanga permezz ta'stedina għall-offerti u li jidderoga jew li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 dwar ix-xiri taċ-ċanga [2], jintroduċi għadd ta'emendi għal u derogi mir-Regolament (KE) Nru 562/2000 [3] sabiex jindirizza s-sitwazzjoni eċċezzjonali fis-suq li tirriżulta mill-avvenimenti riċenti fir-rigward tal-BSE (bovine spongiform encephalopathy).

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(1) Naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta tai sen muuttamisesta 14 päivänä joulukuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2734/2000(2), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 3/2001(3), otetaan käyttöön tiettyjä komission asetusta (EY) N:o 562/2000(4) koskevia muutoksia ja poikkeuksia naudan spongiformiseen enkefalopatiaan eli BSE:hen liittyvistä viimeaikaisista tapahtumista aiheutuneen poikkeuksellisen markkinatilanteen selvittämiseksi.

Maltaca

(1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 2734/2000 ta'l-14 ta'Diċembru 2000 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1627/89 dwar ix-xiri għall-ħażna b’sejħa għall-offerti u li jidderoga minn jew jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2000 li jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 rigward ix-xiri għall-ħażna tal-laħam taċ-ċanga [2], kif emendat bir-Regolament (KE) Nru 3/2001 [3], jintroduċi numru ta'emendi jew derogi mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 562/2000 [4] sabiex jindirizza s-sitwazzjoni eċċezzjonali fis-suq li tirriżulta mill-avvenimenti riċenti li għanhom x’jaqsmu ma'l-enċifalopatija sponġiformi ta'l-ifrat (BSE).

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(1) Naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta tai sen muuttamisesta 14 päivänä joulukuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2734/2000(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 283/2001(3), otetaan käyttöön tietty määrä komission asetusta (EY) N:o 562/2000(4) koskevia muutoksia tai poikkeuksia, joilla pyritään reagoimaan naudan spongiformiseen enkefalopatiaan (BSE) liittyvistä viimeaikaisista tapahtumista johtuvaan poikkeukselliseen markkinatilanteeseen.

Maltaca

(1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Numru 2734/2000 tal-14 ta'Diċembru 2000 li jemenda r-Regolament (KEE) Numru 1627/89 dwar ix-xiri taċ-ċanga bi stedina għall-offerti u li jidderoga minn u jemenda r-Regolament (KE) Numru 562/2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Numru 1254/1999 dwar ix-xiri taċ-ċanga għal ħażna [2], kif l-aħħar emendat mir-Regolament (KE) Numru 283/2001 [3], jdaħħal għadd ta'emendi u derogi mir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Numru 562/2000 [4] biex indirizza s-sitwazzjoni eċċezzjonali fis-suq b’konsegwanza ta'dak li ġara dan l-aħħar dwar il-BSE.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(1) Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta 15 päivänä maaliskuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 562/2000(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1082/2001(4), säädetään ennen kaikkea säännöt palojen käärimiseksi välittömästi lihan luuttomaksi leikkaamisen jälkeen sekä interventiolihan luuttomaksi leikkaamista koskevat erityisvaatimukset.

Maltaca

(1) Ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 562/2000 tal-15 ta'Marzu 2000 jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 rigward ix-xiri għall-ħażna tal-laħam taċ-ċanga [3], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1082/2001 [4], jistabbilixxi regolari partikolari dwar l-ippakkjar minnufih tal-qatgħat wara li jitneħħielhom il-għadam mill-laħam u l-ħtiġiet speċifiċi għat-tneħħija tal-għadam għall-intervent.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(2) Edellä kuvatun markkinatilanteen huomioon ottamiseksi ja toteutettavien toimenpiteiden tehokkuuden parantamiseksi on neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta 15 päivänä maaliskuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 562/2000(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 503/2001(3), mukaiseen interventioon syytä hyväksyä lisätuotteita, sallia ruhojen nykyistä suurempi enimmäispaino niiden eläinten osalta, joita on jouduttu pitämään kauemmin kysynnän vähäisyyden vuoksi, ja tilapäisesti mukauttaa markkinoiden keskihintaan sovellettavan ja enimmäisostohinnan määrittelemisessä käytettävän korotuksen määrää, jotta otettaisiin erityisesti huomioon alalla tapahtunut kustannusten lisääntyminen ja tulojen vähentyminen.

Maltaca

(2) Minħabba is-sitwazzjoni tas-suq imfissra hawn fuq u biex tittejjeb l-effettività tal-miżuri li jridu jittieħdu, għandhom jiġu aċċettati prodotti addizzjonali għall-intervent, kif ipprovvdut bir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 562/2000 tal-15 ta'Marzu 2000 li jistabbilixxi regoli sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 rigward ix-xiri għall-ħażna tal-laħam taċ-ċanga [2], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 503/2000 [3], il-karkassi tal-bhejjem li jaqbżu l-piż massimu permess bħal issa u li kellhom jinżammu għal perjodu itwal minn dak normali minħabba d-domanda baxxa għandhom jiġu aċċettati u, finalment, iż-żieda li trid tiġi applikata għall-prezz medju fis-suq sabiex jiġi kkalkolat il-prezz massimu tax-xiri għall-ħażna għandu jiġi aġġustat temporanjament sabiex jitqiesu, b’mod partikolari, in-nefqa miżjuda u d-dħul imnaqqas fis-settur.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(3) Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alalla julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta 20 päivänä kesäkuuta 2001 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1209/2001(5), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1496/2001(6), englanninkielisen toisinnon 1 artiklan 2 kohdan b alakohdassa on virhe. Tämän vuoksi kyseinen asetus olisi oikaistava.

Maltaca

(3) L-Artikolu 1(2)(b) tal-verżjoni bl-Ingliż tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1209/2001 tal-20 ta'Ġunju 2001 li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 562/2000 li jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 rigward ix-xiri għall-ħażna tal-laħam taċ-ċanga [5], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1496/2001 [6], fih żball. Għalhekk, dan ir-Regolament għandu jiġi kkoreġut.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(3) Ottaen huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1254/1999 47 artiklassa säädetään voimassa olevien interventio-ostojärjestelmien säilyttämisestä 30 päivään kesäkuuta 2002 asti, on tarpeen antaa siirtymäsäännöksiä, jotka kattavat edellä mainittuihin järjestelmiin sisältyvät yksityiskohtaiset säännöt.

Maltaca

(3) Ġaladarba l-Artikolu 47 tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999 jipprovdi sabiex l-arranġamenti għax-xiri għall-ħażna jissoktaw japplikaw sat-30 ta'Ġunju 2002, għandhom jiġu ddikjarati d-disposizzjonijiet transitorji li jistabbilixxu regoli ddettaljati ta'applikazzjoni speċifiċi għall-dawn l-arranġamenti.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

(7) Luullisen interventionaudanlihan myynnistä saadun kokemuksen perusteella on tarpeen vahvistaa tuotteiden laatutarkastusta ennen niiden toimittamista ostajille etenkin sen varmistamiseksi, että tuotteet ovat neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta 15 päivänä maaliskuuta 2000 annetun asetuksen (EY) N:o 562/2000(5), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1592/2001(6), liitteen III säännösten mukaisia.

Maltaca

(7) A bażi ta'l-esperjenza akkwistata rigward id-disponiment ta'canga ta'l-intervent bl-ghadam fiha, huwa mehtieg illi jigu rinforzati l-kontrolli dwar il-kwalità tal-prodotti qabel il-konsenja taghhom lix-xerrejja, partikolarment biex jigi accertat illi l-prodotti jikkonformaw mad-dispożizzjonijiet tal-Anness II tar-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 562/2000 tal-15 ta'Marzu 2000 li jistipula regoli dettaljati ghall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1245/1999 rigward ix-xiri ta'canga [5], kif l-ahhar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1592/2001 [6].

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

1) Asetuksella (EY) N:o 1255/1999 on korvattu asetus (ETY) N:o 804/68(2), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1587/96(3), ja muun ohessa neuvoston asetus (ETY) N:o 777/87(4), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1634/91(5), voin ja rasvattoman maitojauheen interventio-ostojärjestelmän muuttamisesta. Tämän uuden järjestelmän vuoksi ja huomioon ottaen saatu kokemus soveltamista koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä olisi muutettava ja tarvittaessa selkeytettävä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteitä. Selkeyden vuoksi erityiset asetukset, jotka käsittelevät intervention eri näkökulmia eli komission asetus (ETY) N:o 2315/76(6), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1824/97(7), asetus (ETY) N:o 1547/87(8), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1802/95(9), asetus (ETY) N:o 1589/87(10), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 124/1999(11), ja asetus (EY) N:o 454/95(12), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 390/1999(13), olisi laadittava uudelleen ja koottava niiden säännökset yhdeksi säädökseksi.

Maltaca

(1) Ir-Regolament (KE) Nru 1255/1999, biddel ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 804/87 [2], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1587/96 [3], u, inter alia, ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 777/86 [4], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KEE) Nru 1634/91 [5], dwar l-arranġamenti ta'intervent tal-butir u trab tal-ħalib bla xaħam. Minħabba dawn l-arranġamenti l-ġodda u fid-dawl ta'l-esperjenza miksuba, huwa xieraq li jiġu emendati, u fejn meħtieġ issimplifikati r-regoli dettaljati li jirregolaw l-intervent fis-suq tal-butir u l-krema. Fl-interess taċ-ċarezza, għalhekk, għandu jitwettaq l-immudellar mill-ġdid tar-Regolamenti speċifiċi li jirregolaw l-aspetti varji ta'l-intervent, jiġifieri r-Regolamenti tal-Kummissjoni (KEE) Nru 2315/76 [6], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1824/97 [7], (KEE) Nru 1547/87 [8], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 1802/95 [9], (KEE) Nru 1589/87 [10], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 124/1999 [11], u (KE) Nru 454/95 [12], kif l-aħħar emendat bir-Regolament (KE) Nru 390/1999 [13].

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

6. Edellä 2 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa ostojärjestelmissä voidaan hyväksyä ainoastaan sellaiset tarjoukset, jotka vastaavat enintään jäsenvaltion tai sen alueen markkinoilla noteerattuja keskihintoja, joita on korotettu objektiivisilla perusteilla määritettävällä lisällä.

Maltaca

6. Dawk l-offerti biss li jkunu daqs jew anqas mill-medja tal-prezz tas-suq kif irreġistrat fi Stat Membru jew reġjun ta'Stat Membru u miżjud b’ammont li għandu jiġi stabbilit fuq il-bażi ta'kriterji oġġettivi jistgħu jiġu aċċettati permezz tas-sistemi ta'xiri li hemm referenza għaliha fil-paragrafi 2 u 5.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Sähköisten luettelojen käyttäminen on myös merkittävä kysymys. Niiden käyttäminen on tärkeää erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) saamiseksi mukaan julkisiin hankintoihin. Nykysovellusten avulla yritykset voivat esitellä tuotteitaan ja palvelujaan hankintayksiköille käyttämällä siihen vain kohtuullisesti rahaa, aikaa ja työtä. Yhdenmukaisten määrittelyjen ja standardien puuttuminen sähköisiltä luetteloilta tarkoittaa sitä, että markkinoilla saattaa olla tietoteknisiä sovelluksia, jotka eivät täytä julkisen sektorin vaatimuksia. CEN/ISSS-erityistyöryhmä valmistelee parhaillaan puitestandardeja luetteloinnille. Sähköisten luetteloiden käyttämistä dynaamisissa ostojärjestelmissä ja sähköistä hankintaa koskevissa puitesopimuksissa voidaan tutkia ja testata edelleen HVT-ohjelman toiminnallisia vaatimuksia koskevaan hankkeeseen pohjautuen.

Maltaca

Argument importanti ieħor jinvolvi il-katalogi elettroniċi. It-tqassim u l-użu tagħhom huwa importanti b’mod partikulari, sabiex l-intrapriżi żgħar u dawk medji (SMEs) ikunu involuti fix-xiri pubbliku. L-applikazzjonijiet attwali joffru l-opportunità lill-intrapriżi li jippreżentaw il-prodotti u s-servizzi tagħhom lill-entitajiet li jixtiquhom għall-prezzijiet, ħinijiet u sforzi raġonevoli. In-nuqqas ta'speċifikazzjonijiet u standards uniformi fejn jidħlu l-katalogi jfisser li hemm ir-riskju li jkun hemm fis-suq, applikazzjonijiet b’mezzi elettroniċi li ma jissodisfawx il-ħtiġiet tas-settur pubbliku. Ix-xogħol involut biex isir qafas ta'standards rigward l-ikkatalogar għaddej bħalissa f'workshop speċifiku tal-CEN/ISSS. Sabiex jitkompla l-proċess involut fil-proġett tal-ħtiġiet funzjonali ta'l-IDA huwa meħtieġ li l-użu tal-katalogi elettroniċi fis-sistemi dinamiċi ta'xiri u l-qafas tax-xiri b'mezzi elettroniċi jkunu studjati aktar u ttestjati.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Tehokkuuden kasvattaminen riippuu automatisoinnin asteesta koko julkisten hankintojen alalla, mutta kehittämällä vaiheittain sähköisiä hankintoja todennäköisimmin maksimoidaan sekä julkiselle että yksityiselle sektorille koituvat edut. Komissio kehottaa kaikkia jäsenvaltioita saattamaan kaikki lainsäädäntöpaketin osat kattavasti osaksi kansallista lainsäädäntöä. Viranomaisten olisi kuitenkin voitava mukauttaa uusien sähköisten välineiden ja tekniikoiden soveltamista ajan myötä. Niiden olisi erityisesti kiinnitettävä huomiota ostojen ylenmääräiseen tai epäasialliseen keskittämiseen, sähköisten huutokauppojen epäasianmukaiseen käyttöön ja suljettujen ostojärjestelmien (kuten puitesopimusten) valitsemiseen avointen järjestelmien sijasta. Tällaiset käytännöt voivat kumota tehostumisen tuomat edut.

Maltaca

L-effiċjenza akbar tiddependi fuq il-grad ta'awtomazzjoni fl-ambitu tax-xiri pubbliku b’mod ġenerali, minkejja li żvilupp mifrux fuq fażijiet x’aktarx li jżied l-importanza tal-benefiċċji fis-settur pubbliku u dak privat. Il-Kummissjoni tistieden lill-Istati Membri kollha sabiex jittrasferixxu l-aspetti kollha tal-pakkett leġislattiv fil-liġijiet nazzjonali b’mod li jiftiehem. Madakollu, il-gvernijiet iridu jkunu jistgħu jimmodulaw u jirranġaw l-implimentazzjoni ta'għodod u tekniki elettroniċi ġodda fuq medda ta'żmien. B’mod partikulari, għandhom jagħmlu mezz li ma jkunx hemm il-possibbiltà ta'ċentralizzazzjoni eċċessiva jew abużiva tax-xiri, l-użu mhux xieraq ta'irkanti elettroniċi u preferenza għas-sistemi ta'xiri magħluqa (eż. ftehim qafas) minflok is-sistemi miftuħa. Tali prattika tista'tikkanċella l-benefiċċji li jinħolqu bħala riżultat ta'effiċjenza mtejba.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Tässä asetuksessa vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1254/1999 27 ja 47 artiklassa säädettyjen naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

Maltaca

Dan ir-Regolament jistabbilixxi regoli ddettaljati dwar ix-xiri għall-ħażna tal-laħam taċ-ċanga kif ipprovvdut fl-Artikoli 27 u 47 tar-Regolament (KE) Nru 1254/1999.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Vuoden 2005 jälkipuoliskolla komissio harkitsee julkisissa hankinnoissa tarvittavien kaupallisten tietojen ja todistusten tarjoamista sähköisesti osana HVTYK-ohjelmaa. Vuonna 2005–2006 jäsenvaltiot ja komissio sopivat yhteisestä usein vaadittujen todistusten kokoelmasta käytettäväksi sähköisissä hankintamenettelyissä. Vuonna 2005 komissio ehdottaa sähköisiä luetteloita dynaamisissa ostojärjestelmissä ja sähköisissä puitesopimuksissa koskevan tutkimuksen käynnistämistä CEN/ISSS-työryhmän HVTYK-ohjelman puitteissa tekemän työn pohjalta. Vuonna 2005 julkisten hankintojen verkko aloittaa sähköisten hankintajärjestelmien avoimuutta, tarkastusta ja jäljitettävyyttä koskevan esikuva-analyysin suorittamisen. Vuonna 2006 julkisten hankintojen verkko järjestää työpajoja tarjouskilpailuasiakirjojen standardointia koskevan vaihdon edistämiseksi. Vuosina 2005–2007 jäsenvaltiot käynnistävät ja tukevat pk-yrityksille kansallisella ja alueellisella tasolla tarkoitettuja erityisiä tietoisuuskampanjoja ja koulutusohjelmia. -

Maltaca

It-tieni nofs ta'l-2005 Il-Kummissjoni tikkunsidra li tipproponi servizzi għall-forniment elettroniku ta'informazzjoni u ċertifikati kummerċjali fix-xiri pubbliku fl-implimentazzjoni tagħhom taħt il-programm IDABC Fl-2005-2006 L-Istati Membri u l-Kummissjoni jaqblu fuq sett komuni ta'ċertifikati elettroniċi l-aktar mitluba għall-użu fil-proċeduri tax-xiri pubbliku Fl-2005 Il-Kummissjoni tipproponi li tvara studju dwar il-katalogi elettroniċi fl-ambitu tas-sitemi dinamiċi ta'xiri u l-ftehim qafas fl-elettronika billi tinqeda bix-xogħol magħmul mill-CEN/ISSS taħt il-programm IDABC Fl-2005 In-Netwerk tax-Xiri Pubbliku jvara eżerċizzju ta'benchmarking fuq it-trasparenza, traċċabilità u l-verifika tal-kontijiet fejn jidħlu s-sistemi tax-xiri b’mezzi elettroniċi Fl-2006 In-Netwerk tax-Xiri Pubbliku jorganizza workshops biex imexxi ’l quddiem it-tpartit ta'informazzjoni dwar l-istandardizzazzjoni tad-dokumenti li għandhom x’jaqsmu mal-ħruġ ta'l-offerti Bejn l-2005 u l-2007 L-Istati Membri jvaraw u jappoġġjaw kampanji speċifiċi li jqajmu kuxjenza, kif ukoll programmi ta'taħriġ immirati lejn l-SMEs fuq livell nazzjonali u reġjonali -

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta tai sen muuttamisesta

Maltaca

li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1627/89 dwar ix-xiri għall-ħażna tal-laħam taċ-ċanga permezz tas-sejħa għall-offerti u li jidderoga mir-Regolament (KE) Nru 532/2000 li jistabbilixxi regoli ddettaljati sabiex jiġi applikat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 rigward ix-xiri għall-ħażna tal-laħam taċ-ċanga jew li jemendah

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

naudanlihan ostamisesta tarjouskilpailulla annetun asetuksen (ETY) N:o 1627/89 muuttamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alan julkisten interventioiden ostojärjestelmien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 562/2000 poikkeamisesta tai sen muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2734/2000 muuttamisesta

Maltaca

li jemenda r-Regolament (KE) Nru 2734/2000 li jemenda r-Regolament (KEE) Nru 1627/89 dwar ix-xiri taċ-ċanga permezz ta'stedina għall-offerti u li jidderoga jew li jemenda r-Regolament (KE) Nru 562/2000 li jistabbilixxi regoli dettaljati għall-applikazzjoni tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1254/1999 dwar ix-xiri taċ-ċanga għall-ħażna

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam