Google'a Sor

Şunu aradınız:: riskipääomatoimia (Fince - Maltaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Fince

Maltaca

Bilgi

Fince

EIPtarjoaaja hallinnoi lähinnä seuraavanlaisia riskipääomatoimia:

Maltaca

L-operazzjonijiet ta’ kapital ta’ riskju provduti u ġestiti mill-BEI ħadu, b’mod partikolari,l-għamlata’:

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Viides luetelmakohta – Riskipääomatoimia koskeva strategia on määritelty ENPI:n yhteydessä.

Maltaca

Il-ħames inċiż – Kienet iddefinita strateġija għall-kapitalta’riskjufi ħdanl-ENPI.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Korkotukea ja riskipääomatoimia koskevien hankkeiden osalta tilanne oli vaihtelevampi, koska niiden tavoitteet saavutettiin vain osittain.

Maltaca

Għalproġettita’sussidjifuqir-ratatal-imgħax u operazzjonijiet ta’ kapital ta’ riskju, is-sitwazzjonikienetaktarvarjataperessli kisbul-objettivitagħhom biss parzjalment.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

Vuoden200711lopussa MEDA:n riskipääomatoimia koskevan salkun sidottu kokonaismäärä oli 309,1 miljoonaa euroaja nettomääräinen arvo 159 miljoonaa euroa.

Maltaca

159 miljuneurofl-aħħartal-200711.Il-firxaġeografikatal-portafoll hija ppreżentatafil-grafikat’hawntaħt:

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Fince

1. Pankki pyytää 9 artiklassa tarkoitetulta komitealta lausunnon riskipääomatoimia koskevista hankkeista. Komission edustaja ilmoittaa komiteassa komission kannan kyseisestä hankkeesta, erityisesti sen yhdenmukaisuudesta kyseisten maiden kanssa tehtyjen pöytäkirjojen tavoitteiden ja neuvoston antamien yleisten suuntaviivojen kanssa.

Maltaca

1. Il-Bank għandu jissottometti proġetti li jikkonċernaw operazzjonijiet ta'flus investiti f'intrapriżi spekulattivi (risk capital) lill-Kumitat li għalih hemm provdut fl-Artikolu 9 għall-opinjoni tiegħu. Ir-rappreżentant tal-Kummissjoni għandu jagħti lill-Kumitat il-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar il-proġett konċernat u b'mod partikolari dwar il-konformità tiegħu ma'l-għanijiet tal-Protokoll konkluż mal-pajjiż konċernat u mal-linji ta'gwida ġenerali addottati mill-Kunsill.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Euroopan riskipääomatoimien mukaisesti pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi myönnetyn unionin tuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Maltaca

Ħlas lura ta’ appoġġ tal-Unjoni għal attivitajiet Ewropej ta’ kapital ta’ riskju favur intrapriżi żgħar u medji — Dħul assenjat

Son Güncelleme: 2014-11-12
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Alamomentille otetaan tulot taloudellisesti kannattaviksi osoittautuneille hankkeille myönnetyn tuen täysimääräisestä tai osittaisesta palauttamisesta sekä mahdolliset osuudet sellaisten avustusten tuotoista, jotka on myönnetty osana pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi toteutettavia Euroopan riskipääomatoimia Venture Consort -välineestä tai Eurotech Capital -välineestä.

Maltaca

Il-ħlas lura tal-appoġġ kollu jew parti minnu ta’ proġetti li jkunu rnexxew kummerċjalment, bil-parteċipazzjoni possibbli tal-profitti li jkunu rriżultaw mill-għotjiet bħala parti mill-attivitajiet Ewropej tal-kapital tar-riskju b’appoġġ għall-intrapriżi ż-żgħar u medji taħit l-istrumenti Venture Consort u Eurotech Capital.

Son Güncelleme: 2014-11-10
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

30 kesken olevaa riskipääomatoimea, joista yksi on komission suoraan hallinnoima toimi. Toimet poimittiin kaudelta 1989–2006, ja niiden osuus yhteisöjen varainhoitovuoden 2006 taseessa määritellystä nettoarvosta on 82 prosenttia.

Maltaca

30 operazzjonita’kapitalta’riskjufis-seħħ,lijinkludu operazzjoni waħda ġestita direttament mill-Kummissjoni, magħżulin mill-perijodu 1989 sa 2006 u li jirrappreżentaw kopertura ta’ 82 % f’termini ta’ valur nett hekk kif definit fil-karta tal-bilanċ tal-Komunitajiet tal-2006.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

41.Tämän riskipääomatoimen keskeisin tavoite on kumppanimaiden yksityissektorin kehityksen tukeminen.

Maltaca

41.L-għanprinċipalital-RCOhulijsostni l-iżvilupp tas-settur privat filpajjiżi Msieħba.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

ENPI:n riskipääomatoimia koskeva strategia sisältää todellakin mahdollisuuden joustoon jasoveliaimmantäytäntööönpanomallin valintaan, joten valittavissa on – tilintarkastustuomioistuimen suosituksen mukaisesti – joko suora hallinnointi tai kansainvälisten tai paikallisten yhteistyökumppaneiden suorittama hallinnointi.

Maltaca

L-istrateġijatal-ENPIgħall-operazzjonijiet tal-kapitalta’riskjutippreveditabilħaqq il-flessibiltà biextagħżell-aħjar proċessta’ implimentazzjoni. Dintippermettiġestjoni diretta jew ġestjoni bir-reqqa mill-imsieħba internazzjonali/lokali kif tkun irrakkomandat il-Qorti.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

ESIMERKKI RISKIPÄÄOMATOIMESTA, JONKA TAVOITTEITA EI SAAVUTETTU AJOISSA

Maltaca

EŻEMPJU TA’ OPERAZZJONI TA’ KAPITAL TA’ RISKJU LI MA KISBITX LOBJETTIVI MEĦTIEĠA FILĦIN

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

ESIMERKKI TEKNISEN AVUN JA RISKIPÄÄOMATOIMEN ONNISTUNEESTA YHDISTELMÄSTÄ

Maltaca

EŻEMPJU TA’ TAĦLITA B’SUĊĊESS TA’ ASSISTENZA TEKNIKA U OPERAZZJONI TA’ KAPITAL TA’ RISKJU

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Euroopan riskipääomatoimien mukaisesti pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi myönnetyn tuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot p.m.

Maltaca

Rimborż tas-sussidji mogħtija fil-qafas ta’ attività Ewropea tar-risk capital favur intrapriżi żgħar u medji — riċevuti maħruġa p.m.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Globaaleilla riskipääomatoimilla saavutetaan usein suuri määrä edunsaajia, muttatoimia on vaikea hallinnoidaja ne vaativat tiivistäseurantaa.EIPei ollutaiemminvarmistanut,että globaaleja riskipääomatoimia käytetään tehokkaasti (ks. myös laatikko 2).

Maltaca

Għalkemm l-operazzjonijiet ta’ kapital ta’ riskju jaslu għand numru kbir ta’ benefiċjarji, huma diffiċli biexjiġu ġestiti ujeħtieġu monitoraġġ intensiv.Fil-passat,il-BEI maassiguraxużueffiċjentital-operazzjo-nijiet globalita’kapitalta’riskju(ara wkollil-Kaxxa2).

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Globaaleille riskipääomatoimille oli ominaista varojen kanavointi pk-yrityksille paikallisten rahoituksen välittäjien kautta keskitettyä välittäjää hyödyntäen.

Maltaca

Dawn l-operazzjonijiet globali ta’ kapital ta’ riskju kienu kkaratterizzati bit-twassil ta’ fondi għand l-SMEs permezz ta’ intermedjarji finanzjarji lokali bis-saħħa ta’ intermedjarju ċċentralizzat.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Globaalit riskipääomatoimet – Marokko

Maltaca

Operazzjonijiet globali ta’ kapital ta’ riskju – il-Marokk

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Kolmaskappale– Nämävanhat Marokkoa koskevattoimet,jotka ovat peräisin MEDA-valtuutuksia edeltävältä ajalta, käsittävät 7,5 prosenttia riskipääomatoimille tällä hetkellä varatusta kokonaismäärästä, eivätkä ne anna luotettavaa kuvaa sittemmin allekirjoitetuista, vuoden 2002 Euro–Välimeri-inves-tointivälineen (FEMIP) käyttöönoton jälkeen toteutetuistariskipääomatoimista.

Maltaca

It-tielet paragrafu – Dawn l-operazzjonijiet Marokkiniantiki,likienujeżistuqabelil-mandatital-MEDA,jammontawgħal7,5 % tal-ammont totali li hu attwalment kommess mill-RCOumhuxrappreżentatmill-RCOs reċentisa mill-bidutal-FEMIP,fl-2002.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Komissio ei ottanut käyttöön valvontamenettelyjä havaitakseen, hyötyikö yksi ja sama edunsaaja eri riskipääomatoimista, joita hallinnoitiin joko suoraan tai rahoituksen välittäjien kautta.

Maltaca

Il-Kummissjoni ma waqqfitxkontrollisabiextosservajekkl-istess benefiċjarjukienxqiegħedjibbenifika minndiversioperazzjonijiet ta’kapitalta’riskjudifferenti,ġestitidirettamentjewpermezzta’ intermedjarjifinanzjarji.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Korkotukien ja riskipääomatoimien yhteydessä oli enemmän vaihtelua, mutta yleisesti ottaen tilanne oli siitä huolimatta myönteinen,sillä MEDA-asetuksessa mää-ritettytavoite(eli MEDA:n piiriin kuuluvien maiden yksityisen ja rahoitussektorin vahvistaminen) saavutettiin. Nämätoimet ovat vaikuttaneet myönteisestityöllisyyteenja edistäneet osaltaan Välimeren alueen kump-panuusmaidentaloudellista kehitystä.

Maltaca

Fir-rigwardtas-sussidjifuqir-ratital-inte-ressi u l-RCO, issitwazzjoni kienet tabilħaqq aktar differenti,iżda b’mod ġenerali kienet pożittivaminħabbalintlaħqul-għanijiet stabbiliti fir-Regolament MEDA (jiġifieri, “biexjiġimsaħħaħis-setturprivatujiġi rinfurzatis-setturfinanzjarjutal-pajjiżital-MEDA”).Dawnl-operazzjonijietkellhom impattpożittivfir-rigwardtal-impjiegili nħolqu u kienu ta’ kontribut fl-iżvilupp eko-nomikutal-Pajjiżi Mediterranji Msieħba.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Fince

Kuten kohdassa 37 todettiin, alun perin riskipääomatoimien tarkoituksena oli saattaa yhteen EU:n ja Välimerenalueenedunsaajat, mutta viime aikoina toteutetuissa hankkeissa mukana on ollut pääasiallisesti Välimeren alueen yhteistyökumppaneita.

Maltaca

Hekk kifindikatfil-paragrafu 37,filwaqtlil-operazzjonijietta’ kapi-talta’riskjuinizjalikienuffukawfuql-għanlijgħaqqduflimkien benefiċjarjital-UE u dawk Mediterranji, proġetti aktarreċentiinvol-vew prinċipalmentimsieħba Mediterranji biss.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam