Google'a Sor

Şunu aradınız:: gynhaliol (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

Hapusrwydd a chynnydd y plentyn yw'r nod , a hynny mewn awyrgylch gynhaliol a chysurus

İngilizce

The aim is to ensure the happiness and progress of the child , in a supportive and comfortable environment

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Byddem hefyd yn dymuno gweld arolygiadau fel rhan o bartneriaeth a dylent fod yn gynhaliol yn hytrach nag yn feirniadol

İngilizce

I would also wish to see inspections happening in partnership and they should be supportive rather than critical

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yr oeddem wedi deall fod y prosiect yn ddatblygiad a fyddai'n hunan-gynhaliol yn y pen draw

İngilizce

We had understood that the project was a development that would become self-supporting

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Rhaid inni ochel rhag trin busnes fel actor hunan-gynhaliol sy'n sefyll yn gyfan gwbl ar wahân

İngilizce

We must be wary of treating business as an entirely separate self-contained actor

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Dylai hwn gael ei newid i alluogi pobl sengl o dan 25 i wneud cais am lety hunan-gynhaliol yn hytrach na llety wedi'i rannu

İngilizce

This should be altered to enable single people under 25 to claim for self-contained rather than shared accommodation

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yr ail ddiffiniad yw mai datblygiad ydyw y gellir ei ysgogi gan gefnogaeth allanol i fynd yn hunan-gynhaliol a pharhau wedi i'r cyllid allanol ddod i ben

İngilizce

The second definition is that it is development that can be stimulated by external support to become self-sustaining and continue after external funding has come to an end

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae gan gwmnïau sector preifat gyfle i dendro am y seilwaith gynhaliol drwy yr ymarferiad caffael agored sy'n cael ei weinyddu ar hyn o bryd ar ran y Cynulliad gan Rhwydweithio Cymru Cyfyngedig

İngilizce

Private sector companies have the opportunity to tender for the backbone infrastructure through the open procurement exercise currently being managed on behalf of the Assembly by Welsh Networking Limited

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Rhaid inni ddod o hyd i ffordd i helpu adfywio cymunedau er mwyn iddynt dyfu'n gryf , yn gydlynol , yn hyderus ac yn hunan-gynhaliol

İngilizce

We must find a way to help regenerate communities so that they become strong , cohesive , confident and self-sustaining

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yr ydych wedi gweld y weledigaeth ar gyfer dyfodol amaethyddiaeth yng Nghymru , ar gyfer diwydiant hunan-gynhaliol , cynaliadwy yn cynhyrchu cynnyrch o ansawdd uchel , â gwerth ychwanegol

İngilizce

You have seen the vision for the future of agriculture in Wales , for a self-financing , sustainable industry producing high quality , value-added products

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Dylem ystyried ein blaenoriaethau o ran eu heffaith ar gymunedau a sut y gallant gryfhau'r cymunedau hynny a'u gwneud yn fwy hunan-gynhaliol

İngilizce

We should consider our priorities in terms of their impact on communities and how they can strengthen those communities and make them more self-reliant

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Rhaid inni alluogi'r gwledydd hyn i ofalu amdanynt eu hunain , i addysgu eu pobl eu hunain , i dyfu eu cnydau eu hunain ac i fod yn hunan-gynhaliol

İngilizce

We must enable these countries to look after themselves , educate their own people , grow their own crops and be self-sufficient

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

` I Gymru sicrhau lefel hirdymor , gynhaliol o weithgaredd entrepreneuraidd , rhaid wrth gryn ymrwymiad a buddsoddiad mewn addysg ar lefel ôl-uwchradd . '

İngilizce

` For Wales to achieve long term , sustained level of entrepreneurial activity , there has to be a substantial commitment and investment in education at post-secondary level . '

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

O ran y materion eraill ynghylch gefeillio , a sut y byddai o gymorth ar raddfa lai i helpu pysgotwyr i ailddechrau pysgota er mwyn iddynt allu dod yn hunan-gynhaliol cyn gynted â phosibl , bydd angen cyngor arnom ar hynny

İngilizce

Regarding the other issues about twinning , and how it would assist on a smaller scale to get the fishing boats up and running again so that they are self-sustaining as quickly as possible , we will need advice on that

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Gareth Jones : A all y Gweinidog ail-lunio'r broses bresennol a chreu cyfundrefn arolygiaeth Gymreig , un a fyddai'n llawer mwy llyfn , yn gynhaliol ac yn feirniadol ond yn llawer llai trwsgl , biwrocrataidd a Thatcheraidd ei naws na'r un bresennol ?

İngilizce

Gareth Jones : Can the Minister re-visit the current process and create a Welsh inspection regime , one that would be far more smoothly run , would be supportive and critical , but far less cumbersome , bureaucratic and Thatcherite than the one that we have at present ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae'n hanfodol bod rhaglenni a noddir gan Ewrop , megis Llwybr/ Pathway -- -- a grëwyd o dan y gyn-gronfa ddatblygu ranbarthol Ewropeaidd , Amcan 5b , sy'n cwmpasu y rhan fwyaf o drefi bach Cymru wledig mewn ffigur wyth , o ogledd-ddwyrain Cymru i Hwlffordd , Caerfyrddin ac yn ôl -- -- wedi gwneud gwaith da wrth ddarparu'r system gynhaliol sylfaenol o leiaf

İngilizce

It is critical that European subsidised programmes , such as Llwybr/Pathway -- created under the previous European regional development fund , Objective 5b , which covers most of the small towns of rural Wales in a figure of eight , from north-east Wales to Haverfordwest , Carmarthen and back again -- have done a good job in providing at least the basic backbone system

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yn ddiweddar tynnodd Dunn a Bradstreet sylw at y cynnydd o 34 y cant mewn methiannau busnes yng Nghymru gyda chynnydd o 35 y cant yn y busnesau sydd yn mynd i'r wal -- dyna fethiant 1 ,300 o fusnesau , 1 ,300 o syniadau , 1 ,300 o gyflogwyr a 1 ,300 o unigolion hunan-gynhaliol a fu'n ddigon dewr i ddilyn eu greddf a gwneud y naid honno o fod yn weithiwr i fod yn gyflogwr

İngilizce

Dunn and Bradstreet recently highlighted the 34 per cent increase in business failures in Wales with business bankruptcies up 35 per cent -- that is 1 ,300 failing businesses , 1 ,300 ideas , 1 ,300 employers and 1 ,300 self sustaining individuals who had the courage to follow their instincts and make that jump from being an employee to becoming an employer

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam