Google'a Sor

Şunu aradınız:: ugeinfed ben blwydd (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

cacen ben-blwydd

İngilizce

birthday cake

Son Güncelleme: 2014-02-02
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Galce

Bu rhaglen Cymru ar gyfer gwella ar waith ers blwyddyn -- gellid dweud mai heddiw yw ei ben blwydd

İngilizce

The Wales programme for improvement has been in operation for a year -- you could say that it is its birthday

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ar ben-blwydd cyntaf plentyn, llenwir basged ag amrywiol bethau sy'n cynrychioli swyddi gwahanol.

İngilizce

On a child's first birthday, a basket is filled with various objects to represent different jobs.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Janet Davies : Gan edrych yn ôl ar orffennol Casnewydd , dathlasom ben-blwydd gorymdaith y Siartwyr yr wythnos diwethaf

İngilizce

Janet Davies : Looking back to Newport's past , we celebrated the anniversary of the Chartists ' march last week

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Arweinydd Grwp Democratiaid Rhyddfrydol Cymru ( Michael German ) : Brif Weinidog , dymunaf ben blwydd hapus i chi ar gyfer dydd Iau

İngilizce

The Leader of the Welsh Liberal Democrat Group ( Michael German ) : First Minister , I wish you a happy birthday for Thursday

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Llongyfarchaf y sefydliad ar ei ben-blwydd yn 21 -- byddai'n dda gennyf pe bawn innau'n 21 heddiw hefyd

İngilizce

I congratulate the organisation on being 21 -- I wish that I was 21 today as well

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Dechreuodd o ddim yn Abertawe rhyw ddwy flynedd yn ôl , gan greu 2 ,000 o swyddi yn ei anterth , a mynd i'r wal cyn ei ail ben blwydd

İngilizce

It started from nothing in Swansea some two years ago , creating 2 ,000 jobs at its peak , and it collapsed before its second birthday

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ddydd Llun yr wythnos hon , cynhaliodd Radio Cymru gyfweliad â'm merch hynaf yn Ne Affrica , ar ben-blwydd ethol Nelson Mandela

İngilizce

On Monday of this week , Radio Cymru interviewed my eldest daughter in South Africa , on the anniversary of Nelson Mandela's election

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Mae'n cael ei ben-blwydd yr wythnos hon , ac yr oeddwn yn bwriadu gofyn ichi ganu Pen-blwydd Hapus , pe caniateid hynny o dan y Rheolau Sefydlog

İngilizce

It is his birthday this week and I was going to ask you to sing Pen-blwydd Hapus , if it was allowed under Standing Orders

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Yr oedd y dystiolaeth o arolwg Sgiliau Dyfodol Cymru a'r ymchwil ar ben blwydd Chwarae Teg yn dangos bod 26 y cant o'r menywod a arolygwyd yn dweud mai diffyg argaeledd gofal plant oedd y rhwystr pennaf iddynt rhag mynd i weithio

İngilizce

Evidence from the Future Skills Wales survey and the anniversary research of Chwarae Teg revealed that 26 per cent of women surveyed cited the lack of childcare availability as the main barrier to them taking employment

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ar ben blwydd y Cynulliad , mae'n briodol ein bod yn trafod pwnc sydd nid yn unig yn bwysig i ni ond sydd yn rhoi Cymru yn ei chyd-destun rhyngwladol am ein bod yn delio â materion rhyngwladol a byd-eang y mae'n rhaid inni chwarae rhan o bwys ynddynt

İngilizce

On the Assembly's anniversary , it is appropriate that we discuss a subject that is not only important to us but that puts Wales in its international setting because we are dealing with international and global issues in which we must play a significant part

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Jonathan Morgan : O gofio y bydd y brifddinas yn dathlu dau ben-blwydd arbennig o bwysig y flwyddyn nesaf -- canmlwyddiant ei gwneud yn ddinas a hanner canmlwyddiant ers iddi gael ei gwneud yn brifddinas -- pa drafodaethau a gawsoch gyda chynrychiolwyr Arriva am y pwysau posibl a fydd ar y llinellau trên yn sgîl pobl yn dod i'r brifddinas i gymryd rhan yn y dathliadau lu a gynllunnir ?

İngilizce

Jonathan Morgan : Given that the capital city will celebrate two particularly important anniversaries next year -- the hundredth anniversary of its being made a city and the fiftieth of its being made a capital city -- what discussions have you had with Arriva representatives about the potential pressure that will be put on train lines from people coming to the capital city to take part in the many celebrations that are planned ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Wrth anfon fy nghydymdeimlad at deulu a ffrindiau Ashley Burnett , atgoffaf Aelodau'r Cynulliad y bydd dydd Llun yn ben-blwydd marwolaeth Gareth Gould , a oedd yn ddisgybl yn Ysgol Sirol Coed-y-Lan ym Mhontypridd

İngilizce

In sending my condolences to the family and friends of Ashley Burnett , I remind Assembly Members that Monday will be the anniversary of the death of Gareth Gould , who was a pupil at Coed-y-Lan County School in Pontypridd

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Dafydd Wigley : A yw'r Prif Ysgrifennydd yn cytuno mai plant ag anabledd difrifol a'u rhieni neu eu gofalwyr yw un o'r grwpiau mwyaf difreintiedig ? A yw'n fodlon ymuno â mi wrth longyfarch Ty Hafan ar ei ben-blwydd cyntaf heddiw ac ar ei gamp aruthrol a'i gyfraniad at gynorthwyo'r grŵp hwn ? A hynny'n gefndir , a fyddai'n cytuno y dylid cael arian cyhoeddus ar gyfer o leiaf rhan o'r £1 miliwn y flwyddyn y mae'n costio i redeg Ty Hafan a Thy Gobaith , sydd yn gwasanaethu rhan o gymuned gogledd Cymru ? Er fy mod yn croesawu'r £250 ,000 a dderbyniodd Ty Hafan eleni , nid oes ceiniog yn y gyllideb i'w helpu'r flwyddyn nesaf

İngilizce

Dafydd Wigley : Does the First Secretary agree that severely disabled children and their parents or carers are one of the most disadvantaged groups ? Would he join me in congratulating Ty Hafan on its first birthday today and on its tremendous achievement and contribution to help this group ? Against this background , would he agree that there should be public funding for at least part of the £1 million a year that it costs to run Ty Hafan and Ty Gobaith , which serves part of the north Wales community ? Although I welcome the £250 ,000 that Ty Hafan has received this year , there is not a penny in the budget to help it next year

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Rosemary Butler : Mae eich ymrwymiad personol i leihau digartrefedd yn hysbys iawn yn y Cynulliad , ond a ymunwch â mi i longyfarch Newport Action for the Single Homeless ar ei ben-blwydd yn un ar hugain eleni ? A rannwch bryderon y cyfarwyddwr ynghylch y diffyg cyllid yn ôl pob tebyg i fynd i'r afael â salwch meddwl ymysg pobl ddigartref ?

İngilizce

Rosemary Butler : Your personal commitment to reducing homelessness is well known in the Assembly , but will you join me in congratulating Newport Action for the Single Homeless on reaching its twenty-first anniversary this year ? Do you share the concerns of the director about the apparent lack of funding to tackle mental illness among homeless people ?

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

Ar ben-blwydd cofnodi 27 ,000 o geisiadau , dim ond 32 a dalwyd yn llawn ac yr oedd 1 ,500 o'r glowyr wedi marw , llawer ohonynt yn y Rhondda , gan na fu cyn lowyr yn un o flaenoriaethau Llafur Newydd

İngilizce

On the anniversary of 27 ,000 claims having been made , only 32 had been settled in full and 1 ,500 miners had died , many of them in Rhondda , because ex-miners had not been a New Labour priority

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam