Şunu aradınız:: ymgartrefu (Galce - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Galce

İngilizce

Bilgi

Galce

meddyliodd fod hyn yn arwydd da, a phenderfynodd ymgartrefu yno.

İngilizce

the germans were only the first of many conquerors.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Galce

bydd hynny'n bwysig er mwyn osgoi tensiynau wrth i fwy o geiswyr lloches ymgartrefu yng nghymru

İngilizce

that will be important in order to avoid tensions as more asylum seekers are resettled in wales

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

byddwn hefyd am weld y gymraeg yn codi ei phroffil o fewn y gymuned amlieithog sydd bellach wedi ymgartrefu yn y sir.

İngilizce

we also want to see the profile of the welsh language raised within the polyglot community which has settled in the county.

Son Güncelleme: 2007-10-24
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

golyga hynny , yn anochel , fod yr ardal hon yn denu rhai o aelodau mwyaf diamddiffyn cymdeithas i ymgartrefu yno

İngilizce

that , inevitably , means that some of the most vulnerable members of society are drawn to this area to settle

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

bydd angen cymorth ychwanegol ar y rheini a gaiff benderfyniad cadarnhaol i aros yn y du er mwyn iddynt ymgartrefu'n llwyddiannus

İngilizce

those who receive a positive decision to remain in the uk will need extra support to settle successfully

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

teimlaf mai yn abertawe y dylai'r cynulliad fod wedi ymgartrefu oherwydd byddai wedi bod yn symbol i fath newydd o wleidyddiaeth ddatganoledig

İngilizce

i felt that the home of the assembly should have been in swansea because it could have been the symbol of a new kind of devolved politics

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae cwmnïau o lawer gwlad wedi ymgartrefu yng nghymru ac wedi dod yn hyrwyddwyr ar gyfer cymru , fel y gwelais yn ddiweddar mewn sawl rhan o'r byd

İngilizce

companies from many countries have found a home in wales and have become advocates for wales , as i found recently in several parts of the world

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

owen john thomas : mae cyngor celfyddydau cymru newydd ymgartrefu ar ôl cyfnod hir o ad-drefnu a llwyddo i adennill cefnogaeth y sector celfyddydol

İngilizce

owen john thomas : the arts council of wales is just hitting its stride after a lengthy period of reorganisation and has successfully regained the support of the arts sector

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae gochelgarwch yn wraig sydd heb ymgartrefu yng nghymru i bob golwg , neu os ydyw , mae wedi llacio'i chorsed a gadael iddi'i hun fynd

İngilizce

prudence is a lady who appears not to have taken up residence in wales , or if she has , she has loosened her corsets and let it all hang out

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae hefyd yn dangos gallu'r llywodraeth i ymateb i bryderon ynghylch cynaliadwyedd cymunedau gwledig drwy gynorthwyo pobl leol i ymgartrefu yn yr ardal lle y maent yn gweithio neu lle y'u magwyd

İngilizce

it also demonstrates the ability of the government to respond to concerns about the sustainability of rural communities by assisting local people to establish a home in the area where they work or were brought up

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

at hyn , mae'n rhaid inni gofio unrhyw bwysau ar gymunedau lleol a'r angen i gynorthwyo ceiswyr lloches yn yr ardaloedd y byddant yn ymgartrefu ynddynt yn y pen draw os cânt ganiatâd i aros

İngilizce

furthermore , we must be mindful of any pressures on local communities and the need to support asylum seekers in the areas in which they finally settle if they are granted leave to remain

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

codwyd y gobeithion hyn eto yn y ddadl ar 4 ebrill , pan ddisgrifiodd rhodri senario dau opsiwn a ragwelai'r cynulliad cenedlaethol yn ymgartrefu yn neuadd y ddinas a thy crucywel yn cael ei drosglwyddo i ddwylo'r awdurdod lleol

İngilizce

these hopes were raised again in the debate on 4 april , when rhodri described a two-option scenario that envisaged housing the national assembly in the city hall and delivering crickhowell house into the hands of the local authority

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

yr oll mae hynny yn ei wneud yw mynd â phobl allan o'r farchnad dai , y bobl ifanc hynny yr ydym ni am eu gweld yn ymgartrefu ac yn magu teulu yn y gymru wledig , fel y byddent wedi ei wneud flynyddoedd yn ôl

İngilizce

all that does is take people out of the housing market , the young people whom we want to see settling down and raising families in rural wales , as they would have done years ago

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

cymerasom gamau radical i ail-wampio'r ffordd yr ydym yn llunio perthynas gyda'r cymunedau mwyaf difreintiedig yng nghymru , lle mae afiechyd a thlodi yn ymgartrefu

İngilizce

we moved radically to reshape the way in which we engage with the most disadvantaged communities in wales , where ill-health and poverty reside

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae'r ffatri bwer ge yn gobeithio cyflenwi gwres ac ynni i gwmnïau sy'n ymgartrefu yn y parc ynni ond , yn anffodus , mae'r ysbyty yn rhy bell i ffwrdd

İngilizce

the ge power plant hopes to supply heat and energy to companies locating to the energy park but , unfortunately , the hospital is too far away

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae'r ymagwedd honno wedi bod yn niweidiol iawn ac mae wedi caniatáu i'r rhai sy'n dymuno ymgartrefu yn y wlad hon gredu nad oes unrhyw ddyletswydd arnynt i integreiddio na hyd yn oed ildio a derbyn gwerthoedd y wlad newydd

İngilizce

that approach has been hugely damaging and it has allowed those who wish to settle in this country to believe that they are under no obligation to integrate or even to make concessions to the host community

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae presenoldeb llywodraeth y cynulliad ym mrwsel bellach wedi aeddfedu y tu hwnt i'r cyfnod ymgartrefu cyntaf , rhywbeth y llwyddasom i'w wneud drwy gyd-leoli presenoldeb llywodraeth cynulliad cymru ar lawr uchaf y ty a agorwyd gan neil kinnock a mi tua 18 mis yn ôl

İngilizce

the assembly government presence in brussels has now matured past the initial settling-in phase , which we achieved by co-locating the welsh assembly government presence on the top floor of the house that neil kinnock and i opened around 18 months ago

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

nid dim ond cwmni opera a'r saith neu wyth o weithgareddau eraill a fydd yn cael cartref y tu mewn i'r ganolfan newydd hon yr ydym yn eu trafod , ond agweddau eraill hefyd na fyddant yn ymgartrefu yn y ganolfan , fel byd y theatr a byd y nofelau

İngilizce

we are not only discussing the opera company and the other seven or eight activities that will be accomodated in the centre , but also other aspects that will not be housed in the centre , such as the world of theatre and the world of novels

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

mae'r ganolfan yn derbyn ymholiadau pellach oddi wrth sefydliadau sy'n dymuno ymgartrefu yno , felly mae'n addo'n dda i'r ganolfan

İngilizce

the centre is receiving further inquiries from institutions wishing to locate there , therefore things are looking promising for the centre

Son Güncelleme: 2009-11-19
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Galce

parhau i ddosbarthu a chynhyrchu taflenni hyrwyddo drwy’r arwerthwyr tai a phecynnau cynhwysfawr i ddarpar fewnfudwyr er mwyn eu haddysgu am natur ieithyddol a diwylliannol cymunedau gogledd a de orllewin cymru a phowys drwy godi ymwybyddiaeth pobl o’r sefyllfa ieithyddol yr ardal y maent yn ymgartrefu iddo.

İngilizce

continue to distribute and produce promotional leaflets through estate agents and comprehensive packs for prospective immigrants to educate them about the linguistic and cultural nature of communities in north and south west wales and powys by raising people's awareness of the linguistics of the areas they are moving to.

Son Güncelleme: 2006-10-31
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam