Google'a Sor

Şunu aradınız:: aanstellers (Hollandaca - Fransızca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Fransızca

Bilgi

Hollandaca

de aanstellers

Fransızca

les commettants

Son Güncelleme: 2014-12-15
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

Mijnheer de Voorzitter, tot de rapporteur en de Raad wil ik zeggen: sluit nu een compromis, stelletje aanstellers!

Fransızca

Monsieur le Président, je dirais aux deux rapporteurs et au Conseil de ministres: soyez conciliants.

Son Güncelleme: 2012-03-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

Elke organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk, op de wijze waarop aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door hun aangestelden.

Fransızca

Chaque organisation est tenue des dommages causés par le volontaire à des tiers dans l'exercice d'activités volontaires, de la même manière que les commettants sont tenus des dommages causés par leurs préposés.

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

Elke organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk, op de wijze waarop aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door hun aangestelden.

Fransızca

Chaque organisation est tenue des dommages causés par le volontaire à des tiers dans l'exercice d'activités volontaires, de la même manière que les commettants sont tenus des dommages causés par leurs préposés.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

De gemeente is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de politieambtenaren van de gemeentepolitie in de functies waarin de Staat of de gemeente hen heeft aangewend, net zoals de aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door toedoen van hun aangestelden.

Fransızca

La commune est responsable des dommages causés par les fonctionnaires de police communale dans les fonctions où l'Etat ou la commune les ont légalement employés, comme le commettant pour ses préposés.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

Openbare rechtspersonen zijn aansprakelijk voor de schade die hun personeelsleden aan derden berokkenen bij de uitoefening van hun dienst, op de wijze waarop aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door hun aangestelden, en dit ook wanneer de toestand van deze personeelsleden statutair is geregeld of zij gehandeld hebben in de uitoefening van de openbare macht.

Fransızca

Les personnes publiques sont responsables du dommage causé à des tiers par les membres de leur personnel dans l'exercice de leurs fonctions, de la même manière que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés, et ce aussi bien lorsque la situation de ces membres du personnel est réglée statutairement que lorsqu'ils agissent dans l'exercice de la puissance publique.

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

De bijzondere veldwachters die geslaagd zijn voor een officieel jachtexamen mogen de stand van houtduiven, wilde konijnen, vossen en verwilderde katten ten behoeve van het natuurbeheer met het geweer reguleren op het jachtterrein van hun aanstellers.";

Fransızca

Les gardes champêtres particuliers qui ont réussi un examen de chasse officiel peuvent réguler au fusil la population des pigeons ramiers, des lapins sauvages, des renards et des chats harets sur le terrain de chasse de leurs commettants, au profit de la gestion de la nature.";

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

Openbare rechtspersonen zijn aansprakelijk voor de schade die hun personeelsleden aan derden berokkenen bij de uitoefening van hun dienst, op de wijze waarop aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door hun aangestelden, en dit ook wanneer de toestand van deze personeelsleden statutair is geregeld of zij gehandeld hebben in de uitoefening van de openbare macht.

Fransızca

Les personnes publiques sont responsables du dommage causé à des tiers par les membres de leur personnel dans l'exercice de leurs fonctions, de la même manière que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés, et ce aussi bien lorsque la situation de ces membres du personnel est réglée statutairement que lorsqu'ils agissent dans l'exercice de la puissance publique.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

Haarder (ELDR). — (DA) Mijnheer de Voorzitter, tot de rapporteur en de Raad wil ik zeggen: sluit nu een compromis, stelletje aanstellers! Het is nu of nooit!

Fransızca

Haarder (ELDR). — (DA) Monsieur le Président, je dirais aux deux rapporteurs et au Conseil de ministres: soyez conciliants.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

3° de aanstellingsakte, in tweevoud, ondertekend door de aansteller(s) en de kandidaat;

Fransızca

3° l'acte de désignation, en deux exemplaires, signé par le(s) commettant(s) et le candidat;

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

5° een verklaring op eer waarin de kandidaat verklaart dat er geen bloed- of aanverwantschap bestaat tot in de derde graad met de aansteller(s) en met de jachtrechthouders op het gebied waarop hij beëdigd wenst te worden;

Fransızca

5° une déclaration sur l'honneur par laquelle le candidat affirme ne pas avoir de lien de parenté ou d'alliance jusqu'au troisième degré avec le(s) commettant(s) et avec les détenteurs du droit de chasse sur le territoire sur lequel il souhaite être commissionné;

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

6° wanneer het te bewaken gebied een jachtterrein is en de regelgeving de aansteller oplegt om een jachtplan in te dienen, het bewijs van indiening van dit plan.

Fransızca

6° lorsque le territoire sous sa garde est un terrain de chasse et que la réglementation impose au commettant l'introduction d'un plan de chasse, la preuve de l'introduction de pareil plan.

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

9° niet jagen op noch (mede)jachtrechthouder zijn op het gebied waarop hij wenst aangesteld te worden en geen bloed- of aanverwant zijn tot in de derde graad met zijn aansteller en met de jachtrechthouders die op dit gebied jagen;

Fransızca

9° ne pas pratiquer la chasse, ni être (co)détenteur du droit de chasse sur le territoire pour lequel il souhaite être commissionné et ne pas être un parent ou allié jusqu'au troisième degré du commettant et des détenteurs du droit de chasse qui chassent sur ce territoire;

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

De bijzondere veldwachter mag door zijn aansteller in het bezit worden gesteld van een lang vuurwapen ontworpen voor de jacht zoals bedoeld in de Wapenwet.

Fransızca

Le commettant peut autoriser le garde champêtre particulier à détenir une arme à feu longue conçue pour la chasse telle que déterminée par la loi sur les armes.

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

Wanneer het slachtoffer van een dergelijk ongeval een uitzendkracht is, kan de aangestelde van de gebruiker, zoals in B.4 is gesteld, zich niet op een dergelijke immuniteit beroepen vermits zijn aansteller niet de werkgever van die werknemer is in de zin van artikel 46, § 1, van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Fransızca

Lorsque la victime d'un tel accident est un intérimaire, le préposé de l'utilisateur ne peut, comme il est dit en B.4, invoquer une telle immunité puisque son commettant n'est pas l'employeur de ce travailleur au sens de l'article 46, § 1er, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

De bijzondere veldwachters die vóór 1 juli 1992 zijn aangesteld om de stand van houtduiven, wilde konijnen, vossen en verwilderde katten ten behoeve van het natuurbeheer met het geweer te reguleren op het jachtterrein van hun aanstellers, mogen deze regulering blijven voortzetten zolang zij in dienst blijven op het jachtterrein van hun huidige aanstellers.";

Fransızca

Les gardes champêtres particuliers qui ont été désignés avant le 1er juillet 1992 pour réguler au fusil la population des pigeons ramiers, des lapins sauvages, des renards et des chats harets sur le terrain de chasse de leurs commettants au profit de la gestion de la nature, peuvent continuer cette régulation tant qu'ils restent en service auprès de leurs commettants actuels.";

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

« De gemeente of desgevallend, de meergemeentezone is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door de politieambtenaren van de lokale politie in de functies waarin de Staat, de gemeente of de meergemeentezone hen heeft aangewend, net zoals de aanstellers aansprakelijk zijn voor de schade aangericht door toedoen van hun aangestelden.

Fransızca

« La commune ou, le cas échéant, la zone pluricommunale est responsable du dommage causé par les fonctionnaires de police de la police locale dans les fonctions auxquelles l'Etat, la commune ou la zone pluricommunale les a employés, comme les commettants sont responsables du dommage causé par le fait de leurs préposés.

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

Anderzijds, moet worden opgemerkt, met betrekking tot de bezorgdheid van de wetgever om de werkelijke betaling van de boeten te vergemakkelijken en de aansteller ertoe aan te zetten zijn aangestelden te verbieden inbreuken inzake douane te begaan, dat artikel 265 van de A.W.D.A. de aansteller burgerlijk aansprakelijk maakt voor de boeten en kosten waartoe zijn aangestelden werden veroordeeld.

Fransızca

D'autre part, en ce qui concerne le souci du législateur de faciliter le paiement effectif des amendes et d'inciter le commettant à interdire à ses préposés de commettre des infractions douanières, il y a lieu de relever que l'article 265 de la L.G.D.A. rend le commettant civilement responsable des amendes et frais auxquels ses préposés sont condamnés.

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

De in artikel 265, § 1, gevestigde aansprakelijkheid is, zoals het Hof van Cassatie heeft vastgesteld, van strafrechtelijke aard en is algemeen in die zin dat ze zich uitstrekt tot de daden van eenieder die, al dan niet bezoldigd, de in dat artikel genoemde persoon, hierna genoemd « de aansteller », bijstaat in zijn activiteit of bedrijf of hem daarin vervangt op voorwaarde dat die inbreuken verband houden met de beroepsbezigheid van de aansteller.

Fransızca

La responsabilité établie dans l'article 265, § 1er, est, comme le constate la Cour de cassation, de nature pénale et elle est générale en ce sens qu'elle s'étend aux faits de tous ceux, salariés ou non, qui assistent ou suppléent dans son activité ou entreprise la personne désignée dans cet article, dénommée ci-après « le commettant », pour autant que ces infractions soient relatives à la profession du commettant.

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Hollandaca

De wetgever wou daarbij de aansteller verantwoordelijk stellen die, naar zijn oordeel, als eerste voordeel zou halen uit de fraude waarvan hij zou beweren dat hij er niet op de hoogte van was.

Fransızca

Le législateur entendait à cet effet rendre responsable le commettant qui, à son estime, serait le premier à profiter de la fraude qu'il dirait avoir ignorée.

Son Güncelleme: 2012-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Eric-

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam