Şunu aradınız:: levensverzekeringsonderneming (Hollandaca - Maltaca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Hollandaca

Maltaca

Bilgi

Hollandaca

1. de bevoegde autoriteiten van de andere betrokken lidstaat worden geraadpleegd alvorens een vergunning wordt verleend aan een levensverzekeringsonderneming die:

Maltaca

1. l-awtoritajiet kompetenti ta'l-istati membri l-oħrajn involuti għandhom jiġu kkonsultati qabel l-għotja ta'awtorizzazzjoni lil impriża ta'l-assigurazzjoni fuq il-ħajja, li hija:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

2. de bevoegde autoriteit van een betrokken lidstaat die verantwoordelijk is voor het toezicht op kredietinstellingen of beleggingsondernemingen, moet worden geraadpleegd alvorens een vergunning wordt verleend aan een levensverzekeringsonderneming die:

Maltaca

2. l-awtorità kompetenti ta'stat membru involut, responsabbli għas-superviżjoni ta'istituzzjonijiet ta'kreditu jew ditti ta'investiment, għandhom ikunu konsultati qabel ma tingħata awtorizzazzjoni lill-impriża ta'assigurazzjoni fuq il-ħajja, li tkun:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

2. de bevoegde autoriteit van een betrokken lidstaat die verantwoordelijk is voor het toezicht op kredietinstellingen of beleggingsondernemingen, wordt geraadpleegd alvorens een vergunning wordt verleend aan een levensverzekeringsonderneming die:

Maltaca

2. l-awtorità kompetenti ta'stat membru involut li hu responsabbli għas-sorveljanza ta'istituzzjonijiet tal-kreditu jew ditti ta'l-investiment għandha tiġi kkonsultata qabel l-għotja ta'awtorizzazzjoni lil impriża ta’l-assigurazzjoni fuq il-ħajja, li hija:

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

(12) financiële instellingen waarop reeds communautaire regelgeving van toepassing is, dienen in de regel van het toepassingsgebied van deze richtlijn te worden uitgesloten. daar deze instellingen in sommige gevallen echter ook bedrijfspensioendiensten aanbieden, moet ervoor worden gezorgd dat deze richtlijn niet tot mededingingsverstoringen leidt. deze verstoringen kunnen worden vermeden door de prudentiële vereisten van deze richtlijn ook op de bedrijfspensioenactiviteiten van levensverzekeringsondernemingen toe te passen. de commissie moet zorgvuldig toezien op de situatie op de bedrijfspensioenmarkt en nagaan of het mogelijk is de facultatieve toepassing van deze richtlijn uit te breiden tot andere financiële instellingen waarop regelgeving van toepassing is.

Maltaca

(12) istituzzjonijiet finanzjarji li diġà jibbenefikaw minn qafas leġislattiv tal-komunità għandhom b’mod ġenerali jkunu esklużi mill-kamp ta'applikazzjoni ta'din id-direttiva. iżda, billi dawn l-istituzzjonijiet jistgħu wkoll f’xi każi, joffru servizzi ta'pensjoni okkupazzjonali, huwa importanti li jiġi assigurat li din id-direttiva ma twassalx għal tgħawwiġ fil-kompetizzjoni. dak it-tgħawwiġ jista'jiġi evitat bl-applikazzjoni tal-ħtiġiet ta'prudenza ta'din id-direttiva għan-negozju tal-pensjonijiet okkupazzjonali ta'kumpaniji ta'assigurazzjoni fuq il-ħajja. il-kummissjoni għandha wkoll tissorvelja sew is-sitwazzjoni fis-suq tal-pensjonijiet okkupazzjonali u tistma l-possibbiltà li testendi l-applikazzjoni mhux obbligatorja ta'din id-direttiva għal istituzzjonijiet regolati finanzjarji oħra.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

(2) ter vergemakkelijking van de toegang tot en de uitoefening van het levensverzekeringsbedrijf dienen bepaaldeverschillen die op het gebied van het toezicht bestaan tussen de nationale wetgevingen, te worden afgeschaft. ter verwezenlijking van dit doel dienen, onder waarborging van een passende bescherming van verzekerden en begunstigden in alle lidstaten, met name de bepalingen te worden gecoördineerd die betrekking hebben op de financiële garanties die van de levensverzekeringsondernemingen worden geëist.

Maltaca

(2) sabiex jiġi ffaċilitat il-bidu u l-insegwiment tan-negozju ta'l-assigurazzjoni fuq il-ħajja, huwa essenzjali li jiġu eliminati ċerti diverġenzi li jeżistu bejn leġislazzjoni nazzjonali ta'sorveljanza. sabiex tintlaħaq din il-mira u fl-istes ħin tiġi assigurata protezzjoni adegwata għal titolari ta'poloz u benefiċjarji fl-istati membri kollha, id-dispożizzjonijiet li jirrelataw għall-garanziji finanzjarji meħtieġa minn impriżi ta'l-assigurazzjoni fuq il-ħajja għandhom jiġu koordinati.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

(30) dikwijls kan het de bijdragende onderneming en niet de instelling zelf zijn die hetzij het biometrische risico dekt, hetzij een bepaald uitkeringsniveau of bepaalde beleggingsresultaten waarborgt. soms verschaft de instelling deze dekking of garanties echter zelf en blijven de verplichtingen van de bijdragende onderneming over het algemeen beperkt tot de betaling van de noodzakelijke bijdragen. onder deze omstandigheden zijn de aangeboden producten vergelijkbaar met die van levensverzekeringsondernemingen en moeten de desbetreffende instellingen ten minste hetzelfde aanvullende eigen vermogen aanhouden als levensverzekeringsondernemingen.

Maltaca

(30) f’ħafna każi, tista'tkun li l-impriża li tisponsorja u mhux l-istituzzjoni nnifisha li jew tkopri xi riskju bijometriku jew tiggarantixxi ċerti benefiċċji jew twettieq ta'investiment. iżda, f’xi każi, hija l-istituzzjoni nnifisha li tipprovdi dik il-kopertura jew tiggarantixxi u l-obbligazzjonijiet ta'dak li jisponsorja huma ġeneralment mitmuma bil-ħlas tal-kontribuzzjonijiet meħtieġa. f’dawn iċ-ċirkostanzi, il-prodotti offruti huma simili għal dawk ta'kumpaniji ta'assigurazzjoni fuq il-ħajja u l-istituzzjonijiet ikkonċernati għandhom iżommu ta'l-anqas l-istess fondi proprji addizzjonali bħall-kumpaniji ta'assigurazzjoni.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

(32) aan ondernemingen opgericht na de datums waarnaar wordt verwezen in artikel 18, lid 3, dient de gelijktijdige beoefening van het levensverzekerings-en het schadeverzekeringsbedrijf niet te worden toegestaan. wat betreft de bestaande ondernemingen die deze werkzaamheden op de op hen toepasselijke datums waarnaar in artikel 18, lid 3, wordt verwezen, gelijktijdig uitoefenen, moet de lidstaten de mogelijkheid worden geboden deze te machtigen daarmee voort te gaan, mits zij voor elk van hun bedrijvigheden een gescheiden beheer voeren, zulks ter bescherming van de belangen van, onderscheidenlijk, hen die een levensverzekering en hen die een schadeverzekering hebben afgesloten en opdat de minimale financiële verplichtingen ten laste van de ene werkzaamheid niet worden gedragen door de andere werkzaamheid. wat betreft deze bestaande ondernemingen die deze werkzaamheden gelijktijdig uitoefenen, moet de lidstaten ook de mogelijkheid worden geboden om van die op hun grondgebied gevestigde ondernemingen te eisen dat zij aan deze cumulatie van werkzaamheden een einde maken. voorts dienen de gespecialiseerde ondernemingen aan een bijzonder toezicht te worden onderworpen wanneer een schadeverzekeringsonderneming tot dezelfde financiële groep behoort als een levensverzekeringsonderneming.

Maltaca

(32) intrapriżi ffurmati wara d-dati msemmija fl-artikolu 18(3) m’għandhomx ikunu awtorizzati isegwu attivitajiet ta'assigurazzjoni fuq il-ħajja u mhux ta'assigurazzjoni fuq il-ħajja simultanjament. l-istati membri għandhom jitħallew jippermettu lill-intrapriżi li, fid-dati rilevanti msemmija fl-artikolu 18(3), segwew dawn l-attivitajiet simultanjament sabiex jibqgħu jagħmlu dan sakemm tiġi adottata amministrazzjoni separata għal kull waħda mill-attivitajiet tagħhom, sabiex l-interessi rispettivi tat-titolari ta'poloz fuq il-ħajja u ta'titolari ta'poloz mhux fuq il-ħajja jiġu salvagwardati u l-obbligi minimi finanzjarji fir-rigward ta'waħda mill-attivitajiet ma jkunux ir-responsabbiltà ta'l-attività l-oħra. l-istati membri għandhom jingħataw l-għażla li jeħtieġu lil dawk l-intrapriżi eżistenti stabbiliti fit-territorju tagħhom li jsegwu assigurazzjoni fuq il-ħajja u assigurazzjoni mhux fuq il-ħajja simultanjament sabiex iġibu din il-prattika fit-tmiem. barra minn hekk, intrapriżi speċjalizzati għandhom ikunu soġġetti għal sorveljanza speċjali meta intrapriża mhux fuq il-ħajja tappartjeni għall-istess grupp finanzjarju bħala intrapriża fuq il-ħajja.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

(9) overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel dienen de lidstaten volledig verantwoordelijk te blijven voor de organisatie van hun pensioenstelsels en voor de besluitvorming inzake de rol van elke der drie pensioenpijlers in de individuele lidstaten. in de context van de tweede pensioenpijler moeten zij ook volledig verantwoordelijk blijven voor de rol en de functies van de verschillende instellingen die bedrijfspensioenen uitkeren, zoals pensioenfondsen voor een bedrijfstak, ondernemingspensioenfondsen en levensverzekeringsondernemingen. dit recht wordt door deze richtlijn niet ter discussie gesteld.

Maltaca

(9) skond il-prinċipju ts-sussidjarjetà, l-istati membri għandhom iżommu responsabbiltà sħiħa għall-organizzazzjoni tas-sistemi tagħhom tal-pensjoni kif ukoll għad-deċiżjonijiet dwar ir-rwol li kull waħda minn dawn it-tlett "kolonni" tas-sistema ta'irtirar fi stati membri individwali. fil-kuntest ta-tieni kolonna, għandhom iżommu responsabbiltà sħiħa għall-irwol u l-funzjonijiet ta'l-istituzzjonijiet varji li jipprovdu benefiċċji għal irtirar okkupazzjonali, bħal fondi ta'pensjonijiet ma'firxa wiesgħa ta'l-industrija, fondi ta'pensjonijiet ta'kumpaniji u kumpaniji ta'assigurazzjoni fuq il-ħajja. din id-direttiva mhix intiża sabiex titfa'xi dubji fuq din il-prerogattiva.

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

b) de lijfrenteverzekering;c) de aanvullende verzekeringen welke door de levensverzekeringsondernemingen worden gesloten, namelijk inzonderheid de verzekering tegen lichamelijk letsel, met inbegrip van arbeidsongeschiktheid, de verzekering bij overlijden ten gevolge van een ongeval, de verzekering tegen invaliditeit ten gevolge van ongeval of ziekte, voorzover deze verschillende verzekeringen een aanvulling vormen op een levensverzekering;

Maltaca

(b) "fergħa" għandha tfisser aġenzija jew fergħa ta'intrapriża ta'l-assigurazzjoni;kwlaunkwe preżenza permanenti ta'intrapriża fit-territorju ta'stat membru għandha tiġi trattata bl-istess mod bħal aġenzija jew fergħa, anke jekk dik il-preżenza ma tieħux il-forma ta'fergħa jew aġenzija, imma tikkonsisti biss f’uffiċċju amministrat mill-persunal proprju ta'intrpariża jew minn persuna li hija indipendenti imma għandha awtorità permanenti biex taġixxi għall-intrapriża kif kienet taġixxi l-aġenzija;

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

iv) een verzekeringsonderneming als omschreven in artikel 1, onder a), van richtlijn 92/49/eeg van de raad van 18 juni 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe verzekeringsbedrijf, met uitzondering van de levensverzekeringsbranche(11), en een levensverzekeringsonderneming als omschreven in artikel 1, onder a), van richtlijn 92/96/eeg van de raad van 10 november 1992 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende het directe levensverzekeringsbedrijf(12);

Maltaca

(iv) impriża ta'l-assigurazzjoni kif definita fl-artiklu 1(a) tad-direttiva tal-kunsill 92/49/kee tat-18 ta'Ġunju 1992 dwar il-kordinazzjoni tal-liġijiet, regolamenti, u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar l-assigurazzjoni diretta oltre dik fuq il-ħajja [11] u impriża ta'l-assigurazzjoni fuq il-ħajja kif definita fl-artiklu 1(a) tad-direttiva tal-kunsill 92/96/kee ta'l-10 ta'novembru 1992 dwar il-kordinazzjoni tal-liġijiet, regolamenti u dispożizzjonijiet amministrattivi dwar l-assigurazzjoni diretta fuq il-ħajja [12];

Son Güncelleme: 2008-03-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Hollandaca

iv ) een verzekeringsonderneming als omschreven in artikel 1 , onder a ) , van richtlijn 92/49 / eeg van de raad27 en een levensverzekeringsonderneming als omschreven in artikel 1 , onder a ) , van richtlijn 2002/83 / eg van het europees parlement en de raad28 ;"

Maltaca

( iv ) impriża ta » l-assigurazzjoni kif ġiet iddefinita fil-punt ( a ) ta » l-artikolu 1 taddirettiva tal-kunsill 92/49 / kee27 u impriża ta » l-assigurazzjoni kif ġiet iddefinita filpunt ( a ) ta » l-artikolu 1 tad-direttiva 2002/83 / ke tal-parlament ewropew u talkunsill28 ;

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

iv) een verzekeringsonderneming als omschreven in artikel 1, onder a), van richtlijn 92/49/ eeg van de raad27 en een levensverzekeringsonderneming als omschreven in artikel 1, onder a), van richtlijn 2002/83/ eg van het europees parlement en de raad28;"

Maltaca

( iv) impriża ta » l-assigurazzjoni kif ġiet iddefinita fil-punt( a) ta » l-artikolu 1 taddirettiva tal-kunsill 92/49/ kee27 u impriża ta » l-assigurazzjoni kif ġiet iddefinita filpunt( a) ta » l-artikolu 1 tad-direttiva 2002/83/ ke tal-parlament ewropew u talkunsill28;

Son Güncelleme: 2012-03-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Hollandaca

iv) een verzekeringsonderneming als omschreven in artikel 1, onder a), van richtlijn 92/49/ eeg van de raad27 en een levensverzekeringsonderneming als omschreven in artikel 1, onder a), van richtlijn 2002/83/ eg van het europees parlement en de raad28;"

Maltaca

( iv) impriża ta » l-assigurazzjoni kif ġiet iddefinita fil-punt( a) ta » l-artikolu 1 taddirettiva tal-kunsill 92/49/ kee27 u impriża ta » l-assigurazzjoni kif ġiet iddefinita filpunt( a) ta » l-artikolu 1 tad-direttiva 2002/83/ ke tal-parlament ewropew u talkunsill28;

Son Güncelleme: 2012-03-20
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam