Şunu aradınız:: trzymiesięcznym (Lehçe - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Lehçe

İngilizce

Bilgi

Lehçe

w 18- miesi cznym badaniu u pacjentów z rozpoznaniem epizodu manii lub epizodu mieszanego, u których osi gni to stabilizacj po leczeniu skojarzonym olanzapin i lekiem stabilizuj cym nastrój (lit lub walproinian), nie stwierdzono statystycznie istotnej przewagi długotrwałego stosowania olanzapiny z litem albo olanzapiny z walproinianem nad stosowaniem litu lub walproinianu w monoterapii, bior c pod uwag opó nianie nawrotów choroby afektywnej dwubiegunowej, zdefiniowanych zgodnie z kryteriami objawowymi (diagnostycznymi).

İngilizce

12 in an 18-month co-therapy study in manic or mixed episode patients stabilised with olanzapine plus a mood stabiliser (lithium or valproate), long-term olanzapine co-therapy with lithium or valproate was not statistically significantly superior to lithium or valproate alone in delaying bipolar recurrence, defined according to syndromic (diagnostic) criteria.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 8
Kalite:

Lehçe

z kolei sformu∏owanie „w Êrednim okresie » wynika z powszechnego przekonania, ˝e niemo˝liwe jest precyzyjne kszta∏towanie sytuacji cenowej czy stopy inflacji w krótkim-- kilkutygodniowym, a nawet kilkumiesi ´ cznym-- horyzoncie czasowym.

İngilizce

finally, the term « over the medium term » reflects the consensus that monetary policy cannot fine-tune developments in prices or inflation over short horizons of a few weeks or months.

Son Güncelleme: 2012-03-20
Kullanım Sıklığı: 3
Kalite:

Lehçe

w trzymiesi cznym badaniu u pacjentów z cukrzyc typu 1 i typu 2 wykazano, e preparat novomix 30 dawał tak sam kontrol poziomu hemoglobiny glikowanej jak dwufazowa insulina ludzka 30.

İngilizce

in a 3 month trial in patients with type 1 and type 2 diabetes novomix 30 showed equal control of glycosylated haemoglobin compared to treatment with biphasic human insulin 30.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Lehçe

w ł cznym st eniu raloksyfenu i jego glukuronianów we krwi, zwi zek macierzysty stanowi zaledwie 1%.

İngilizce

raloxifene comprises less than 1% of the combined concentrations of raloxifene and the glucuronide metabolites.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Lehçe

w 12- miesię cznym badaniu dotyczą zapobiegania nawrotom u pacjentów z rozpoznaniem cym epizodu manii, u których osią to remisję olanzapinie, i których nastę dobrano losowo do

İngilizce

in a 12-month recurrence prevention study in manic episode patients who achieved remission on olanzapine and were then randomised to olanzapine or placebo, olanzapine demonstrated statistically significant superiority over placebo on the primary endpoint of bipolar recurrence.

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Lehçe

w innym 12- miesi cznym badaniu dotycz cym zapobiegania nawrotom u pacjentów z rozpoznaniem epizodu manii, u których osi gni to remisj po terapii skojarzonej olanzapin i litem, i których nast pnie zrandomizowano do grupy leczonej olanzapin lub litem w monoterapii, nie wykazano statystycznie istotnej ni szo ci olanzapiny w stosunku do litu w głównym punkcie ko cowym badania, jakim był nawrót choroby afektywnej dwubiegunowej (olanzapina 30, 0%, lit 38, 3%; p = 0, 055).

İngilizce

in a second 12-month recurrence prevention study in manic episode patients who achieved remission with a combination of olanzapine and lithium and were then randomised to olanzapine or lithium alone, olanzapine was statistically non-inferior to lithium on the primary endpoint of bipolar recurrence (olanzapine 30.0%, lithium 38.3%; p = 0.055).

Son Güncelleme: 2012-04-12
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Lehçe

w 18- miesię cznym badaniu u pacjentów z rozpoznaniem epizodu manii lub epizodu mieszanego, u których osią to stabilizację leczeniu skojarzonym olanzapiną lekiem stabilizują nastrój (lit

İngilizce

in an 18-month co-therapy study in manic or mixed episode patients stabilised with olanzapine plus a mood stabiliser (lithium or valproate), long-term olanzapine co-therapy with lithium or valproate was not statistically significantly superior to lithium or valproate alone in delaying bipolar recurrence, defined according to syndromic (diagnostic) criteria.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

w 12- miesi cznym badaniu dotycz cym zapobiegania nawrotom u pacjentów z rozpoznaniem epizodu manii, u których osi gni to remisj po olanzapinie, i których nast pnie zrandomizowano do grup otrzymuj cych placebo lub olanzapin, wykazano statystycznie istotn przewag olanzapiny nad placebo w głównym punkcie ko cowym badania jakim był nawrót choroby dwubiegunowej.

İngilizce

in a 12-month recurrence prevention study in manic episode patients who achieved remission on olanzapine and were then randomised to olanzapine or placebo, olanzapine demonstrated statistically significant superiority over placebo on the primary endpoint of bipolar recurrence.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Bu hizalama yanlış olabilir..
Böyle düşünüyorsanız lütfen silin.

Lehçe

zatrudnienie odgrywa w ramach strategii istotną rolę zarówno gospodarczą, jak i społeczną, ponieważ jedynie przez zatrudnienie większej liczby osób nasze społeczeństwa będą w stanie stawić czoło zmianom demografi cznym.

İngilizce

employment plays both an essential economic and social role in the strategy because it is only by getting more people into work that we can ensure that our societies cope with demographic change.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

wzùr uk1zabezpieczenia: napis dvla w stylu znaku wodnego powtarza siシ w rzシdach przez caıッ dıugoリア prawa jazdy (efekt najlepiej widoczny pod リwiatıo); papier prawa jazdy ma nadruk driving licence w rùザnych rozmiarach na caıej stronie.wzùr uk2zabezpieczenia: napis dvla w stylu znaku wodnego powtarza siシ w rzシdach przez caıッ dıugoリア prawa jazdy (efekt najlepiej widoczny pod リwiatıo); czシリア prawa jazdy dokumentu charakteryzuje siシ falistymi wzorami zmieniajッcych siシ jasnorùザowych i ciemnorùザowych fal; w polu w gùrnym lewym rogu dokumentu, zawierajッcym litery gb i tıumacze-nie ¶prawo jazdy• na jシzyki rùザnych paホstw czıonkowskich, tıumaczenia zawarte sッ we wzorze spirogra«cznym; w prawym dolnym rogu pola znajduje siシ pole z okreリlonymi czterema rogami, wewnッtrz ktùrego w powtarzajッcych siシ liniach znajdujッ siシ sıowa driver and vehicle licensing centre; pola this is your driver number oraz issue no znajdujッ siシ nad wspomnianym polem i majッ podobny wzùr.wzùr uk3zabezpieczenia: napis dvla w stylu znaku wodnego powtarza siシ w rzシdach przez caıッ dıugoリア prawa jazdy (efekt najlepiej widoczny pod リwiatıo); w niザszej czシリci odpowiednika litery dvla oddzielone odstシpami rùwnymi jednemu znakowi pomiシdzy kaザdym dvla tworzッ falujッce linie w リrodkowej czシリci.od marca 1994 r. na niザszej czシリci odpowiednika z falowanymi liniami utworzonymi z liter dvla wytıoczone sッ podo-bizny samochodu, po lewej stronie zwrùconego w prawo, a po prawej zwrùconego w lewo.

İngilizce

model uk1.security features: a watermark styled ‘dvla’ is repeated in rows throughout the length of the licence (most clearly visible when held up to light); the actual licence paper has ‘driving licence’ in small capitals imprinted on it throughout in variable size.model uk2.security features: a watermark styled ‘dvla’ is repeated in rows throughout the length of the licence (most clearly visible when held up to light); the ‘licence’ part of the document is characterised by a wavy pattern of alternating light and dark pink waves; in the box at the top left hand corner of the document containing the gb and the translations of ‘driving licence’ in the language of the various member states, the translations are within a spirographic pattern; at the lower right of the box referred to above is a box with the four corners defined, within which are the words‘driver and vehicle licensing centre’in small capitals from continuous lines throughout; the‘this is your driver number’and ‘issue no’boxes above this just-mentioned box have a similar pattern.model uk3.security features: a watermark styled ‘dvla’ is repeated in rows throughout the length of the licence (best seen when held up to light); on the lower part of the counterpart portion, the letters ‘dvla’ in capitals, separated by a space equivalent to one character between each set of‘dvla’, forming wavy lines in the middle half.after march 1994, the lower part of the counterpart portion, throughout the area to the right and left of the central part with the wavy lines made up of the letters ‘dvla’ has embossed impressions of a saloon car, on the left side facing right and on the right side facing left.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

unia europejska stoi również przed dużym wyzwaniem demo-grafi cznym.

İngilizce

e eu also faces a huge demographic challenge.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

jeśli stwierdziłeś, że wpisany ciąg jest właściwy, naciśnij przycisk ok i wyszukiwanie zaawansowane się rozpocznie, a jego wyniki zostaną wyświetlone w polach "moje wyszukiwanie" głównego okna. pole tekstowe zapisz wyszukiwanie jako posłuży do nazwania tego zaawansowanego zapytania na liście "moje wyszukiwanie". jeśli chcesz zmodyfikować wybór po wykonaniu zaawansowanego wyszukiwania, kliknij prawym przyciskiem pozycję w widoku "moje wyszukiwanie" i wybierz opcję w podręcznym menu.

İngilizce

in the date & time section, which reflects the time of taking the photograph, you can change all values. from the date combo-box a calender opens, and the time setting spin-box can also be written by directly typing the time. the dating is copied to the exif'date and time 'field. if you need to change a number of images for their creating time & date, there is a more comfortable method available (requiring the kipi-plugins). this latter option can be found under image adjust time & date.... select the images to be changed in the main view and call the plugin.

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Lehçe

na pytanie wiedeńskiego sądu co do tego, pod jakimi warunkami nazwa „bud” może być chroniona, na mocy tej umowy dwustronnej, w¬odniesieniu do piwa produkowanego w¬republice czeskiej, trybunał wskazał, że nazwa „bud” może stanowić proste i¬pośrednie oznaczenie pochodzenia geogra—czne-go, czyli nazwę, w¬przypadku której nie istnieje bezpośredni związek między określoną jakością, renomą lub inną właściwością produktu a¬specy—cznym pochodzeniem geogra—cznym i¬która to nazwa nie musi ponadto odpowiadać nazwie geogra—cznej danego miejsca, aczkolwiek musi ona być co najmniej zdatna do informowania konsumenta, że oznaczony za jej pomocą produkt pochodzi z¬określonego miejsca, regionu lub kraju.

İngilizce

a number of cases relate simultaneously to the exercise of a number of freedoms, as a result of which it is more appropriate for the relevant decisions to be presented on the basis of the particular freedom concerned rather than on a judg-ment-by-judgment basis.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

› mogッ one wystッpiア o zapoznanie siシ z miesiシcznym reje-strem w sekretariacie centralnym cen/cenelec, ktùry jest rozprowadzany do wszystkich krajowych jednostek normali-zacyjnych (wymienionych w zaıッczniku 2 do niniejszej bro-szury), w celu znalezienia informacji przekazanej w sprawie nowych prac wpisanych do krajowych programùw normali-zacyjnych.

İngilizce

› they can contact the national standardisation bodies, mem-bers of cen or cenelec, in order to obtain the texts of drafts entered in the national standards programmes.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

the role of the eurosystem in payment and clearing systems w biuletynie miesi ´ cznym ebc z kwietnia 2002 r. 100

İngilizce

minimum safety and efficiency standards and recommendations are therefore warranted to guide stakeholders in payment 11

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

oczywiste jest także, że członkostwo rosji zaburzyłoby równowagę w unii europejskiej, zarówno pod względem politycznym, jak i geo-gra cznym – taka sytuacja jest nie do przyjęcia.

İngilizce

it is clear that russian membership would create unacceptable imbalances in the european union, both politically and geographically.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

aby pokazać, że w szwecji istnieje wiele firm prowadzonych przez kobiety, wyboru dokonano w oparciu różne kryteria, takie jak: sektor działalności przedsiębiorstwa, jego wielkość, czas istnienia, liczba zatrudnionych pracowników oraz prowadzenie działalności na dużym obszarze geograficznym. cznym.

İngilizce

to reflect the wide scope of women’s businesses, the criteria for chosing the ambassadors included their line of business, the size and age of their business, the number of employees and a good geographical spread.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

scottish borders to niepowtarzalny pod względem geogra-cznym, administracyjnym i kulturowym obszar w obrębie szkocji z przepięknymi krajobrazami. rozciąga się od anglii po główne skupiska miejskie centralnej szkocji.

İngilizce

the scottish borders is a geographically, administratively and culturally unique area within scotland covering a high-quality landscape stretching from england to the main urban settlements in the centre of scotland.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

poszczególne przedmioty powinny stać się jedynie furtkami, przez które jest wprowadzana do mózgu stosowna wiedza ze specyfi cznym językiem i często odmiennym sposobem myślenia, zależnym od dyscypliny.

İngilizce

individual subjects should only be gates through which appropriate knowledge with specific and frequently diverse way of thinking, depending on the discipline, enters the brain.

Son Güncelleme: 2018-02-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Lehçe

0 8 p r z y j ę t on n o w e p od e j ązane z usta w i cznym do sk on ale niem zawo do wym ście zwię ono na nauce przez ca w s z y s t k i c h n a u c z y ci eli. o piera si łe ż y ci e

İngilizce

from september 2008 the school of art, the school of music and the drama centre is merged into a college of arts.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Benzerlik derecesi düşük bazı insan çevirileri gizlendi.
Benzerlik derecesi düşük olan sonuçları göster.

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam