Google'a Sor

Şunu aradınız:: nenosaukta (Letonca - İtalyanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Letonca

İtalyanca

Bilgi

Letonca

(nenosaukta)

İtalyanca

(Senza nome)

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

Nenosaukta tēja

İtalyanca

Tè senza nome

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

Nenosaukta tēma

İtalyanca

Tema senza nome

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

nenosaukta lekcija

İtalyanca

lezione senza nome

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

Nenosaukta kolona

İtalyanca

Colonna senza nome

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

Nenosaukta tēma

İtalyanca

Tema senza nome

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

nenosaukta krāsu shēma

İtalyanca

Schema colori senza titolo

Son Güncelleme: 2011-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

ĶV neiesniedza pamatotākus pierādījumus un piezīmes par šo aspektu attiecībā uz tiešo maksājumu piegādātājiem un nolēma atbildē aprobežoties tikai ar vienu vārdā nenosauktu projektu no 40 projektiem, kurus īstenoja izlasē iekļautie eksportētāji, kas sadarbojās.

İtalyanca

Il governo della RPC non ha fornito ulteriori riscontri concreti né osservazioni su questo aspetto dei pagamenti diretti ai fornitori e ha deciso di limitare la sua risposta solo a un progetto non definito sui 40 progetti realizzati dagli esportatori che hanno collaborato inclusi nel campione.

Son Güncelleme: 2014-11-18
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

Ja tiek izmantotas šajā regulā nenosauktas metodes un nav noteikti precizitātes lielumi, jāveic iekšējā apstiprināšana.

İtalyanca

Se si utilizzano metodi non previsti dal presente regolamento e se non sono state stabilite le misure della precisione è necessario procedere ad una validazione all'interno del laboratorio.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

Tekstilaudumi, kas piesūcināti vai pārklāti, izmantojot agrāk nenosauktus paņēmienus; apgleznoti linaudekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti, izņemot ex 100. kategorijas izstrādājumus

İtalyanca

Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri o per sfondi di studi, escluse quelle della categoria ex 100

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

Tekstilaudumi, kas piesūcināti vai pārklāti ar agrāk nenosauktiem paņēmieniem; apgleznoti linaudekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti, izņemot 100. kategorijas drānas

İtalyanca

Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, diversi da quelli della categoria 100

Son Güncelleme: 2014-11-16
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

Otrkārt, Austrijas iestādes procedūras beigu daļā norādīja uz kādas Vācijas tiesas spriedumu, kas apstiprināja BaFin lēmumu aizliegt kādas Vācijas bankas akciju pārdošanu kādam vārdā nenosauktam Ukrainas koncernam [43].

İtalyanca

In secondo luogo, le autorità austriache, in una fase molto avanzata della procedura, facevano riferimento ad una sentenza di tribunale che confermava una decisione di BaFin che vietava la vendita di azioni di una banca tedesca ad un gruppo ucraino non identificato [43].

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

Izmeklēšanas gaitā netika saņemta nekāda informācija, kas norādītu, ka Konsorcijs nav nopietns uzņēmums, līdz kādā vēlīnā izmeklēšanas posmā Austrijas iestādes vērsa Komisijas uzmanību uz kādu Vācijas lietu, kur Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (turpmāk – “BaFin”) nebija ļāvusi pārdot akcijas kādā Vācijas bankā kādam vārdā nenosauktam Ukrainas koncernam, ņemot vērā šaubas sakarā ar līdzekļu neskaidro izcelsmi – tādu novērtējumu apstiprināja kāda Vācijas administratīvā tiesa [4].

İtalyanca

Informazioni negative sulla serietà del consorzio sono pervenute solo in una fase tardiva dell’indagine, quando le autorità austriache hanno evidenziato alla Commissione un caso tedesco in cui l’autorità federale per il controllo dei servizi finanziari (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, di seguito «BaFin») aveva interdetto la cessione di quote di una banca tedesca ad un gruppo ucraino non precisato per via di dubbi relativi all’origine non chiara dei fondi, valutazione successivamente confermata da un tribunale amministrativo tedesco [4].

Son Güncelleme: 2014-11-13
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

Tekstilaudumi, kas piesūcināti vai pārklāti, izmantojot agrāk nenosauktus paņēmienus; apgleznoti linaudekli teātru dekorācijām, mākslas studiju prospekti, izņemot 100. kategorijas drānas

İtalyanca

Altri tessuti impregnati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, diversi da quelli della categoria 100

Son Güncelleme: 2014-11-11
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

Tas atsaucās uz noteikumu par deleģējuma saņēmēja ekonomiskās situācijas nepasliktināšanu [50], paredzēto sabiedrisko pakalpojumu saistību apjomu, finansiālo kompensāciju neesamību uzņēmumiem, kas konkurē ar kopīgajiem deleģējuma saņēmējiem, OTC rīcības brīvību noteikt izņēmumus īpašajiem noteikumiem, kas minēti uzaicinājumā uz konkursu (RPAO), un specifikācijai, pienākumu izmantot kuģus, kuri nodoti ekspluatācijā pēc 1987. gada 1. janvāra, pārmērīga apjoma noteikšanu jūras pārvadājumu sabiedriskajiem pakalpojumiem, pamatpakalpojumu un papildpakalpojumu sadalījuma neesamību un RPAO interpretāciju par piedāvājuma iesniegšanu, iekļaujot nenosauktus kuģus.

İtalyanca

Evoca in tal senso la clausola volta a non degradare le condizioni economiche del concessionario [50], l'entità degli obblighi di servizio pubblico imposti, l'assenza di compensazione finanziaria per le compagnie concorrenti dei concessionari, la discrezionalità dell'OTC in materia di deroghe al regolamento specifico del bando di gara (RPAO) e al capitolato d'oneri, l'obbligo di utilizzare navi entrate in servizio dopo il 1o gennaio 1987, il dimensionamento eccessivo del servizio pubblico dei collegamenti marittimi, l'assenza di ripartizione tra servizio di base e servizio complementare e l'interpretazione del RPAO sulla presentazione di un'offerta con navi senza nome.

Son Güncelleme: 2014-11-08
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

Komisija prasīja Francijas iestādēm nosūtīt tai visu vajadzīgo informāciju par šiem atbalsta pasākumiem, ieskaitot nenosauktos un nepaziņotos pasākumus, kas pašlaik varētu būt spēkā, lai Komisija varētu novērtēt to saderību jo īpaši ar reklāmas un veicināšanas jomā piemērojamajiem negatīvajiem un pozitīvajiem kritērijiem un ar maksimālo atļaujamo atbalsta apjomu.

İtalyanca

La Commissione ha ingiunto alle autorità francesi di inviarle le informazioni necessarie concernenti tali dispositivi di aiuto, compresi quelli non menzionati e non notificati che potevano essere tuttora in vigore, per consentirle di valutarne la compatibilità in particolare con i criteri negativi e positivi applicabili in materia di promozione e di pubblicità e con il massimale di aiuto autorizzato.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Letonca

2004. gada 14. decembra vēstulē, kas tika saņemta 2004. gada 16. decembrī, tā saņēma "Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG" un "I.B. Rathscheck Söhne KG Moselschiefer-Bergwerke und Theis-Böger GmbH" ("Rathscheck und Theis-Börger") apsvērumus, un 2004. gada 7. decembra vēstulē, kas tika saņemta 2004. gada 13. decembrī, tika saņemts trešās personas, kura vēlējās palikt nenosaukta, viedoklis.

İtalyanca

La Commissione ha successivamente ricevuto, con lettera del 14 dicembre 2004, protocollata il 16 dicembre, le osservazioni di Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG, I.B. Rathscheck Söhne KG Moselschiefer-Bergwerke e di Theis-Böger GmbH (in appresso "Rathscheck e Theis-Böger") e, con lettera del 7 dicembre 2004, protocollata il 13 dicembre, le osservazioni di un terzo concorrente che desidera rimanere anonimo.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Letonca

Importētie produkti, kurus ražo cits, šīs regulas operatīvajā daļā īpaši nenosaukts uzņēmums, t. sk. uzņēmumi, kas ir saistīti ar īpaši nosauktajiem uzņēmumiem, nevar gūt labumu, izmantojot šīs likmes, jo uz tiem attiecas maksājuma likme, kuru piemēro "visiem uzņēmumiem".

İtalyanca

Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Letonca

Līdz sīki izstrādātu noteikumu pieņemšanai attiecībā uz pielikumos īpaši nenosauktajām sugām, dalībvalstis var noteikt vai turpināt piemērot papildu valsts noteikumus attiecībā uz šādu sugu dzīvnieku pārvadāšanu.

İtalyanca

In attesa dell'adozione di disposizioni dettagliate per le specie non esplicitamente menzionate negli allegati, gli Stati membri possono stabilire o mantenere in vigore norme nazionali supplementari applicabili al trasporto degli animali di tali specie.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Letonca

3.1.4 Komiteja piekrīt Komisijas izvirzītajiem mērķiem, tomēr uzskata, ka Komisijas uzskaitīto atšķirību (vēl nenosauktās tiks minētas šajā dokumentā) starp atsevišķiem tirgiem daudzums un veidi liek nojaust, ka īsā laikā būs ļoti grūti sasniegt pilnīgu integrāciju.

İtalyanca

3.1.4 Il Comitato è d'accordo sulle finalità che la Commissione si propone; tuttavia considera che le differenze tra i vari mercati enumerate dalla Commissione (e altre che verranno messe in luce nel presente documento) sono tante e tali da far presumere che un'integrazione totale sarà ben difficile da raggiungere nel breve termine.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Anonim

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam