Şunu aradınız:: gyártókapacitások (Macarca - İtalyanca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Macarca

İtalyanca

Bilgi

Macarca

ezen felül az iparban meglévő gyártókapacitások nagymértékű mobilitása valószínűleg nem járulna hozzá a tisztességes versenyfeltételek helyreállításához a piacon.

İtalyanca

probabilmente, inoltre, l'alto livello di mobilità degli impianti di produzione nell'industria non contribuirebbe a ripristinare eque condizioni di concorrenza sul mercato.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

az uniós ágazat jelentős tartalékkapacitása miatt azonban a gyártás növelése a meglévő gyártókapacitások jobb kihasználásával is megvalósítható, amely minden bizonnyal jelentős további beruházások nélkül is megoldható.

İtalyanca

a causa della notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'unione, un aumento della produzione può tuttavia essere ottenuto mediante un migliore utilizzo delle capacità di produzione esistenti, il che dovrebbe essere realizzabile senza investimenti supplementari significativi.

Son Güncelleme: 2014-11-17
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a bizottság véleménye szerint következésképpen az építőipari felhasználású biztonsági üveg és többrétegű üveg formájában megjelenő feldolgozott üveg gyártókapacitására vonatkozó tényállás nem vehető figyelembe.

İtalyanca

secondo la commissione, per il calcolo del fattore concorrenza non si possono quindi considerare le situazioni della capacità produttiva di vetro lavorato in forma di vetro di sicurezza e vetro a pareti multiple per l’industria edile.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a nyers úsztatott üveget építőipari felhasználású biztonsági üveggé vagy többrétegű üveggé alakító egt-n belüli üzemek (évi) gyártási mennyiségére és (évi) maximális gyártókapacitására vonatkozóan a szükséges információk sem az eurostatnál vagy kutatóintézeteknél, sem az ágazati szövetségeknél nem állnak rendelkezésre.

İtalyanca

le informazioni necessarie sul volume produttivo (annuo) e la capacità massima di produzione (annua) nel see degli stabilimenti che si occupano della trasformazione del vetro float grezzo in vetro di sicurezza e vetro a pareti multiple per l’industria edile non sono a disposizione di eurostat, di istituti di ricerca né di associazioni di settore.

Son Güncelleme: 2014-11-04
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

ezen a területen, ami a technológiai célkitűzéseket illeti, olyan fejlett gyártókapacitás létrehozása a cél, amely magas szintű innovatív technikákat és berendezéseket feltételez és lehetővé teszi a de tomasónak, hogy a saját szervezetén belül végezzen k+f tevékenységet.

İtalyanca

in tale ambito, nelle scelte a livello tecnologico l’intento è costituire una struttura produttiva avanzata, che inglobi le tecniche e attrezzature più innovatrici e sia tale da consentire alla de tomaso di svolgere al proprio interno attività di ricerca e sviluppo.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

világos, hogy a beruházás megvalósítása után a de tomaso erőteljesen növelni fogja gyártókapacitását, tekintve, hogy jelenleg igen kis szériákat állít elő.

İtalyanca

È chiaro che in seguito all’investimento la de tomaso aumenterà enormemente la propria capacità produttiva, dato che i suoi livelli di produzione sono attualmente quanto mai bassi.

Son Güncelleme: 2014-11-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

(100) az ausztrál kormány vitatta a bizottság által az érintett termék vonatkozásában a közösségi iparág gyártókapacitásának felmérésére használt módszert.

İtalyanca

(100) il governo dell'australia ha contestato il metodo impiegato dalla commissione per valutare la capacità produttiva dell'industria comunitaria per il prodotto interessato.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

(101) az ausztrál kormány mindenesetre úgy ítélte meg, hogy a közösségi iparág gyártókapacitásának csökkenése nem egyeztethető össze a jelentős károkozás tényének megállapításával: először is azért, mert a csökkenés megakadályozta, hogy a közösségi iparág a vizsgált időszak során lezajlott jelentős piaci növekedésben (+ 27 %) részt vegyen; másodszor azért, mert a kapacitáscsökkenést az a tény idézte elő, hogy a termelést a vpsz-nél nyereségesebb termékekre helyezték át.

İtalyanca

(101) in ogni caso, il governo australiano ha considerato che la riduzione della capacità produttiva dell'industria comunitaria non fosse compatibile con una risultanza di pregiudizio grave, in primo luogo perché tale riduzione non ha permesso all'industria comunitaria di partecipare alla considerevole crescita del mercato (+ 27 %) durante il periodo considerato; ed in secondo luogo, perché la riduzione della capacità è stata motivata dal fatto che la fabbricazione è stata orientata verso prodotti più remunerativi rispetto agli fpf.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

(102) a gyártókapacitás felmérésének tekintetében hangsúlyozandó, hogy az érintett terméket ugyanazokon a gyártósorokon állítják elő, mint a termékcsalád egyéb termékeit.

İtalyanca

(102) riguardo alla valutazione della capacità produttiva, è opportuno sottolineare che il prodotto interessato è fabbricato nelle stesse linee di produzione di altri prodotti della stessa famiglia.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

(37) az oroszországi teljes an-gyártókapacitást körülbelül 8900000 tonnára, (a vi-re vonatkozó közösségi fogyasztás 1,6-szorosára) becsülik, amelyből az "exportorientált" gyártók (vagyis olyan gyártók, akik kikötői hozzáféréssel rendelkeznek) gyártókapacitása legalább 4500000 tonnára tehető.

İtalyanca

(37) la capacità totale di produzione di nitrato di ammonio in russia è stimata ammontare a 8900000 t (ossia 1,6 volte il consumo della comunità nel pi), all'interno della quale la capacità di produzione dei produttori orientati all'esportazione (ossia, in generale quelli che possono accedere a condizioni ragionevoli ad un porto) è stimata ammontare come minimo a 4500000 t.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Macarca

(45) a közösségi iparág racionalizálási törekvéseit illetően utalni kell arra, hogy jelentős beruházások történtek, amelyek nem voltak összefüggésben az érintett termék gyártókapacitásának bővítésével, és több üzemet bezártak az elmúlt időszakban, amelynek eredményeként csökkent a gyártókapacitás és az alkalmazottak száma.

İtalyanca

(45) per quanto riguarda le iniziative di razionalizzazione avviate dall'industria comunitaria, va sottolineato che sono stati effettuati investimenti cospicui, senza alcun rapporto con l'espansione della capacità produttiva del prodotto in esame, e che alcuni impianti sono stati recentemente chiusi, con un conseguente calo in termini di capacità di produzione e di occupazione.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

(50) több érdekelt fél megkérdőjelezte az ideiglenes rendelet megállapítását, miszerint a közösségi iparág súlyos kárt szenvedett, arra hivatkozva, hogy 1996 és a vi között néhány tényező kedvezően alakult (azaz a gyártókapacitás, a termelés, az értékesítés mennyisége, a termelékenység, a készletek és a bérek).

İtalyanca

(50) diverse parti interessate hanno contestato le conclusioni formulate nel regolamento provvisorio in base alle quali l'industria comunitaria avrebbe subito un grave pregiudizio, dato che taluni fattori (quali la capacità produttiva, la produzione, il volume delle vendite, la produttività, le scorte e i salari) hanno avuto, tra il 1996 e il periodo dell'inchiesta, una tendenza positiva.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

(54) egy koreai exportáló termelő azt állítja, hogy a közösségi iparág 1998–1999 közötti gyártókapacitás-növelése ellentétben áll azzal a ténnyel, hogy ugyanebben az időszakban a beruházásai korlátozottak maradtak.

İtalyanca

(54) un produttore esportatore coreano ha osservato che l'aumento della capacità produttiva dell'industria comunitaria avvenuto tra il 1998 e il 1999 è in contraddizione con il fatto che il livello degli investimenti sia rimasto stabile durante lo stesso periodo.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

(64) a közösségi piac kínálati és versenyhelyzetével kapcsolatban megjegyzendő, hogy a közösségi iparág jelenlegi gyártókapacitása a közösségi kereslet mintegy 50 %-át tudná kielégíteni.

İtalyanca

(64) per quanto riguarda l'offerta e la concorrenza sul mercato comunitario, va osservato che la capacità di produzione attuale dell'industria comunitaria potrebbe soddisfare circa il 50 % della domanda comunitaria.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a behozatal annak a ténynek a következménye, hogy az érintett országokból történő olcsó behozatal hatásainak következtében a szóban forgó gyártó képtelen volt előteremteni akkora befektethető összeget, amellyel a közösségben meglévő keresletet ellátni képes gyártókapacitást hozhatott volna létre.

İtalyanca

tali importazioni, infatti, sono una conseguenza del fatto che, a causa delle importazioni a basso prezzo dai paesi in questione, il produttore non ha potuto finanziare gli investimenti necessari per sviluppare una capacità produttiva sufficiente a soddisfare la domanda nella comunità.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a dömpingellenes intézkedések megszűnése esetén a közösségben folyó tkr gyártó tevékenységek átkerülhetnének japánba, és a japán gyártókapacitást könnyen ki lehetne bővíteni a közösségbe irányuló kivitel újraindítása érdekében.

İtalyanca

in caso di scadenza delle misure antidumping, la produzione di stc nella comunità potrebbe essere trasferita in giappone e la capacità produttiva in giappone potrebbe essere facilmente potenziata al fine di riprendere le esportazioni verso la comunità.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a helyzet az, hogy az iparágra vonatkozó gazdasági mutatók többségénél negatív változások figyelhetők meg: ezek a piaci részesedés, a gyártókapacitás, az értékesített mennyiség, az eladási árak, a készletek, a beruházások, a foglalkoztatás, az érintett országokból eredő dömpingelt behozatal jelentősen alacsonyabb árai.

İtalyanca

effettivamente, sono stati rilevati sviluppi negativi per la maggior parte degli indicatori congiunturali concernenti tale industria: quota di mercato, capacità produttiva, volume delle vendite, prezzi di vendita, scorte, investimenti, occupazione e notevole sottoquotazione dei prezzi ad opera delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a trips-egyez-mény e módosítása meg fogja könnyíteni a gyógyszeripai gyártókapacitásokkal nem rendelkező fejlődő országok hozzájutását a létfontosságú gyógyszerekhez.

İtalyanca

il 13 dicembre (3) la commissione ha proposto di modificare il regolamento sugli ostacoli al commercio (4); quest’operazione consentirà di offrire agli esportatori europei un migliore accesso ai mercati esteri e di promuovere la crescita e l’occupazione nella comunità.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

a vpsz gyártókapacitását tulajdonképpen a tényleges vpsz-gyártásnak az ugyanazokon a gyártósorokon előállított összes termék összes mennyiségéhez viszonyított aránya alapján határoztuk meg.

İtalyanca

dal punto di vista pratico, la valutazione della capacità produttiva di fpf è stata basata sul rapporto tra la produzione effettiva di fpf e la produzione complessiva di tutti i prodotti fabbricati sulle stesse linee di produzione.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Macarca

az ausztrál kormány úgy vélte, hogy a vpsz gyártókapacitást kizárólag a vizsgálat alá eső vpsz tényleges termelése alapján kellett volna értékelni.

İtalyanca

il governo australiano ha ritenuto che la capacità produttiva concernente gli fpf avrebbe dovuto essere valutata esclusivamente sulla produzione effettiva degli fpf coperti dall'inchiesta.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam