Google'a Sor

Şunu aradınız:: jimmoniterjaw (Maltaca - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Maltaca

İngilizce

Bilgi

Maltaca

L-awtoritajiet tad-dwana għandhom jimmoniterjaw l-użu ta' l-awtorizzazzjoni ta' l-esportatur approvat.

İngilizce

The customs authorities shall monitor the use of the authorization by the approved exporter.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Fl-implimentazzjoni tal-qafas il-ġdid, is-sorveljanti bankarji ser jimmoniterjaw l-effetti proċikliċi potenzjali tar-regolament il-ġdid u jevalwaw jekk ikunx hemm bżonn ta' miżuri ta' rimedju.

İngilizce

In implementing the new framework, banking supervisors will monitor the potential pro-cyclical effects of the new regulation and asses whether remedial measures are needed.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

F'kull Stat Membru ser ikun hemm entità indipendenti (l-"NEB Ferrovija"), li ser tiżgura li l-passiġġieri tal-ferrovija jgawdu bis-sħiħ id-drittijiet mogħtija skont ir-Regolament, jimmoniterjaw li l-impriżi tal-ferrovija, il-maniġers tal-istazzjonijiet u l-bejjiegħa tal-biljetti jkunu komformi mad-dispożizzjonijiet u l-penalitajiet applikabbli tiegħu fejn xieraq.

İngilizce

In each Member State there will be an independent body (the "NEB Rail"), which will ensure that rail travelers fully enjoy the rights provided under the Regulation, monitoring the compliance of railway undertakings, station managers and ticket vendors with its provisions, applying penalties, where appropriate.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Maltaca

Esperti tal-ECHO qed isegwu mill-qrib l-iżviluppi fil-qagħda umanitarja u qed jimmoniterjaw l-użu tal-fondi tal-Kummissjoni għall-għajnuna lill-milqutin.

İngilizce

ECHO experts closely follow the developments in the humanitarian situation and monitor the use of the Commission's relief funds.

Son Güncelleme: 2017-04-26
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

L-Istati Membri jridu jirrikjedu lill-awtoritajiet kompetenti tagħhom biex jimmoniterjaw il-konformita ta’ l-istituzzjonijiet u l-persuni suġġetti għad-Direttiva.

İngilizce

The Member States must require their competent authorities to monitor compliance by all the institutions and persons subject to the Directive.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Sabiex jiġi żgurat li n-netwerks tal-elettriku tagħna jkunu adattati għas-seklu 21, neħtieġu programm ta’ riċerka u ta’ dimostrazzjoni li jkun integrat tajjeb ħafna: riċerka biex jiġu żviluppati teknoloġiji ġodda biex jimmoniterjaw, jikkontrollaw u joperaw in-netwerks kemm f’kundizzjonijiet normali kif ukoll ta’ emerġenza u biex jiġu żviluppati strateġiji mill-aqwa u diżinji tas-suq li jipprovdu lill-atturi b’inċentivi tajba biex jikkontribwixxu għall-effiċjenza u għall-kost-effiċjenza globali tal-katina tal-provvista tal-elettriku; mhux iktar minn 20 proġett ta’ dimostrazzjoni fuq skala kbira li jivvalidaw is-soluzzjonijiet u jagħtu valur lill-benefiċċji tas-sistema reali tagħhom, qabel ma jxerrduhom ’il barra mal-Ewropa.

İngilizce

To ensure that our electricity networks are fit for the 21st Century, we need a strongly integrated research and demonstration programme: research to develop new technologies to monitor, control and operate networks in normal and emergency conditions and develop optimal strategies and market designs to provide all actors with the right incentives to contribute to the overall efficiency and cost-effectiveness of the electricity supply chain; up to 20 large-scale demonstration projects at real life scale to validate solutions and value their real system benefits, before rolling them out across Europe.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

L-Istati Membri għandhom jirrikjedu li l-awtoritajiet kompetenti effettivament jimmoniterjaw il-konformità mal-ħtiġijiet ta’ din id-Direttiva ta’ l-istituzzjonijiet u l-persuni kollha koperti b'din id-Direttiva.

İngilizce

Member States shall require the competent authorities to effectively monitor compliance with the requirements of this Directive by all the institutions and persons covered by this Directive.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Sakemm ma jagħżlux tassazzjoni fl-Istat Membru tad-destinazzjoni, operaturi għandhom jimmoniterjaw id-dħul tagħhom f’kull Stat Membru, filwaqt li jżommu kont tal-limiti kollha applikabbli, sabiex ikunu jafu l-post ta’ tassazzjoni tal-provvisti li jagħmlu.

İngilizce

Unless they opt for taxation in the Member State of destination, operators have to monitor their turnover in each Member State, keeping track of the different thresholds applicable, to know the place of taxation of the supplies they make.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

L-iskambju ta’ informazzjoni jista’ wkoll jiffaċilita l‑implimentazzjoni ta’ kartell billi jippermetti lill-kumpaniji jimmoniterjaw jekk il‑parteċipanti jkunux qed jikkonformaw mat-termini miftehmin.

İngilizce

Information exchange may also facilitate the implementation of a cartel by enabling companies to monitor whether the participants comply with the agreed terms.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

l-allokazzjoni tar-riservi u l-iffissar tal-prezzijiet interni: l-assiguraturi jibqgħu jistgħu jiġbru u jużaw l-istejtus tal-ġeneru għall-valutazzjoni interna tar-riskji, notevolment biex ifasslu dispożizzjonijiet tekniċi skont ir-regoli tas-solvenza fil-qasam tal-assigurazzjoni u biex jimmoniterjaw il-kompożizzjoni tal-portafoll tagħhom mill-perspettiva aggregata rigward l-iffissar tal-prezzijiet.

İngilizce

reserving and internal pricing: insurers remain able to collect and use gender status for internal risk assessment, notably to calculate technical provisions in line with insurance solvency rules and to monitor their portfolio mix from an aggregate pricing perspective.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Kull sena l-Kummissjoni u l-Kunsill Ewopew se jimmoniterjaw il-progress fil-livell tal-Istati Membri u f'dak tal-UE.

İngilizce

The Commission and the European Council will monitor progress every year in Member States and at EU level.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Din il-metodoloġija hija bbażata fuq approċċ proattiv bl-użu ta’ esperti nazzjonali, li jimmoniterjaw l-iżviluppi tal-istandardizzazzjoni Ewropea tad-difiża u jagħmlu rakkomandazzjonijiet biex jiġu indirizzati kwistjonijiet speċifiċi hekk kif iqumu.

İngilizce

This methodology is based on a proactive approach using national experts, who monitor developments in European defence standardisation and make recommendations to tackle specific issues as they arise.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

5.1 Il-KESE jinnota li l-Artikolu 33(2) tal-UN CRPD jobbliga lill-Istati Msieħba jaħtru jew iwaqqfu fi ħdanhom qafas li jinkludi mekkaniżmu indipendenti wieħed jew aktar biex “jippromovu, jipproteġu u jimmoniterjaw” l-implimentazzjoni tal-Konvenzjoni.

İngilizce

5.1 The EESC notes that Article 33(2) of the UN CRPD obliges State Parties to designate or establish within the State Party, a framework, including one or more independent mechanisms, to "promote, protect and monitor" the implementation of the Convention.

Son Güncelleme: 2017-04-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com
Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Maltaca

Il-korpi kompetenti huma rrakkomandati biex jikkunsidraw l-implimentazzjoni ta'skemi amministrattivi ambjentali, bħal EMAS jew ISO 14001, meta jistmaw applikazzjonijiet u jimmoniterjaw qbil mal-kriterji ma' dan l-Anness.

İngilizce

The competent bodies are recommended to take into account the implementation of recognised environmental management schemes, such as EMAS or ISO 14001, when assessing applications and monitoring compliance with the criteria in this Annex.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Il-Kummissjoni għalhekk tħeġġeġ l-awtoritajiet kompetenti tar-Rwanda biex ikomplu l-isforzi tagħhom biex jindirizzaw il-kwistjonijiet tas-sikurezza u se jkomplu jimmoniterjaw mill-qrib is-sitwazzjoni tas-sikurezza fl-avjazzjoni fir-Rwanda biex jassiguraw li kwalunkwe tħassib li għad baqa’ dwar is-sikurezza jiġi indirizzat b’mod effettiv.

İngilizce

The Commission therefore encourages the competent authorities of Rwanda to continue their efforts in addressing the safety issues and will continue to closely monitor the aviation safety situation in Rwanda to ensure that any remaining safety concern is effectively addressed.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Huwa rakkomandat li l-korpi/organi kompetenti jieħdu akkont ta’ l-implimentazzjoni ta’ skemi rikonoxxuti ta’ l-amministrazzjoni ta’ l-ambjent, bħall-EMAS jew l-ISO14001, meta qed jagħmlu stima ta’ l-applikazzjonijiet u jimmoniterjaw il-ħarsien tal-kriterji (Nota:

İngilizce

The competent bodies are recommended to take into account the implementation of recognised environmental management schemes, such as EMAS or ISO14001, when assessing applications and monitoring compliance with the criteria (Note:

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Barra minn dan il-Partijiet Kontraenti għandhom jimmoniterjaw il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-programmi konġunti billi jistabbilixxu valutazzjonijiet perjodiċi ta' progress.

İngilizce

In addition the Contracting Parties shall monitor the progress made in the implementation of the joint action programmes by establishing periodical progress reviews.

Son Güncelleme: 2014-11-14
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

Barra minn dan il-Partijiet Kontraenti għandhom jimmoniterjaw il-progress li jkun sar fl-implimentazzjoni tal-programmi konġunti billi jistabbilixxu valutazzjonijiet perjodiċi ta' progress.

İngilizce

In addition the Contracting Parties shall monitor the progress made in the implementation of the joint action programmes by establishing periodical progress reviews.

Son Güncelleme: 2014-10-23
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

billi, b'mod partikolari, Stati Membri jridu jkunu permessi li jkollhom għad-dispożizzjoni tagħom, fuq talba, statistiċi annwali sabiex jiġu permessi li jimmoniterjaw livell ta' tniġġis f'wiċċ l-ilma;

İngilizce

whereas, in particular, Member States should be enabled to have at their diosposal, on request, annual statistics so as to allow them to monitor pollution levels in surface water;

Son Güncelleme: 2014-10-19
Kullanım Sıklığı: 2
Kalite:

Referans: Translated.com

Maltaca

I l - Kummissjoni qed issegwi n - n o n d i s - ponibbilta' t ad - dokumenti meħtieġa mal-Isvezjaul-Irlanda.L-awtoritajiet Irlandiżirkuprawl-ammonttar-Riżorsi Proprji Tradizzjonali involuti u i m pe n - jaw ruħhom sabiex jimmoniterjaw m i l l - q r i bi d - d i s p o n i b bi l t à ta' dokumenti kkonċernati sabiex ma jippermettu x li din i l - p ro b l e ma terġa' sseħħ.

İngilizce

The Commission is following up the non-availability of the necessary documents with Sweden and Ireland. The Irish authorities haverecoveredthe amount of Traditional Own Resourcesinvolvedand they have undertakento closely monitor the availability of documents concerned in orderto prevent anyrecurrence ofthe problem.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Referans: Translated.com

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam