Google'a Sor

Şunu aradınız:: благосостояния (Rusça - Letonca)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Rusça

Letonca

Bilgi

Rusça

В настоящий момент, когда уровень инфляции является низким и стабильным, менее зажиточные слои населения лучше защищены от снижения их благосостояния и покупательной способности.

Letonca

Euro zonas finanšu tirgus lielais apmērs ļauj paredzēt lielāku kapitāla daļu investīcijām un investoriem sadalīt riskus plašākā mērogā. Pilsoņiem ir par 90% samazinātas naudas pārsūtīšanas izmaksas uz citu euro zonas valsti.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Rusça

• С момента подписания Римского договора в 1957 году основной интерес Европейского Союза был направлен на экономическое и социальное развитие с целью обеспеченияздоровья, благосостояния и гарантированного будущего для жителей Европы.

Letonca

• Kop‰ Romas L¥guma parakst¥‰anas 1957. gadÇ Eiropas Savien¥bas pamatmïr˙is ir ilgtspïj¥gsekonomikas un sociÇlais progress, lai Eiropas iedz¥votÇjiem varïtu nodro‰inÇt vesel¥basaprpi, labklÇj¥bu un daudzsolo‰u nÇkotni. ·Ç mïr˙a sasnieg‰anai vitÇli svar¥ga bija cie‰Çka integrÇcija daudzÇs politikas jomÇs.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Rusça

Наша работа основана на убеждении, что образование и обучение могут внести значительный вклад в повышение благосостояния, создание устойчивого роста и привлечение к участию в жизни общества всех категорий населения стран с развивающейся экономикой.

Letonca

Mūsu darbs balstās uz pārliecību, ka izglītība un apmācība var ievērojami veicināt pieaugošu labklājību, radīt ilgstpējīgu izaugsmi un sekmēt sociālo iekļaušanos attīstītā ekonomikā.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Rusça

Хотяконкуренция с нашими соседямии предприятиями по ту сторону Атлантического океана усилилась, я полагаю, что наша экономическая стабильность и устойчивость, а также прочная нормативно-правовая база, созданная ЭВС, позволят нам сохранить и приумножить наше благосостояние».

Letonca

Kaut arī konkurence no kaimiņu puses un viņpus Atlantijas okeānam ir lielāka, es ticu, kamūsu ekonomikas stabilitāte un izturība, kā arī stingrā EMS sistēma palīdzēs mums turēties uz šī veiksmīgā ceļa.”

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Rusça

Создание европейского валютного союза и переход на евро являются краеугольными камнями на пути кболее тесной интеграции, которая даст импульс социальному единству и увеличению благосостояния, какдля стран-кандидатов, так и для всех стран зоны евро.

Letonca

EMS un eiro ir pakÇpieni ce∫Ç uz cie‰Çku integrÇciju, kas pie‰˙irs vïl vairÇk sinerÆijas sociÇlajÇ vienot¥bÇ un labklÇj¥bÇ gan jaunajÇm dal¥bvalst¥m, gan visai eirozonai.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Rusça

собрав их и других подобных ремесленников, сказал:друзья! вы знаете, что от этого ремесла зависит благосостояние наше;

Letonca

Sasaucis tos un citus, kas strādāja to pašu amatu, sacīja: Vīri, jūs zināt, ka no šī darba mums ir ieguvums;

Son Güncelleme: 2012-05-05
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam