Şunu aradınız:: kastoria (Slovakça - İngilizce)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Slovakça

İngilizce

Bilgi

Slovakça

celá samospráva kastoria;

İngilizce

the entire municipality of kastoria;

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

rovnocenný výraz: kastoria

İngilizce

equivalent term: kastoria

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

rovnocenné pomenovanie: regional wine of kastoria

İngilizce

equivalent term: regional wine of kastoria

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

pomoc týkajúca sa okresov kastoria a evia

İngilizce

aid concerning the kastoria and evia prefectures

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

pestovanie na brehoch jazera kastoria je druhoradé.

İngilizce

of secondary importance is cultivation on the banks of lake kastoria.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

pomoc týkajúca sa okresov kastoria a evia [2]– c 23/2004

İngilizce

aid concerning the kastoria and evia prefectures [2]— c 23/04

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

odrody pestované v prefektúre kastoria patria do druhuphaseolus coccineus (multiflorus).

İngilizce

the varieties grown in the prefecture of kastoria belong to the species phaseolus coccineus (multiflorus).

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

podnebie pestovateľskej zóny je kontinentálne s chladnými letami vďaka nadmorskej výške a blízkosti vody z jazera kastoria a rieky aliakmonas.

İngilizce

the climate of the cultivation zone is continental with cool summers owing to its altitude and proximity to the waters of lake kastoria and the river aliakmonas.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

pomoc tÝkajÚca sa okresov kastoria a evia, na ktorÚ sa vzŤahovalo prvÉ rozhodnutie o zaČatÍ konania

İngilizce

aid to the prefectures of kastoria and evia, addressed when the first procedure was opened

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

30. jún 2003 v prípade výnosu č. 69836/b1461 (okresy kastoria a evia);

İngilizce

30 june 2003 for decision no 69836/b1461 (kastoria and evia prefectures);

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

jednou z týchto oblastí je prefektúra kastoria, kde ideálna pôda, ideálne podnebie a výborné pestovateľské techniky vytvárajú súčinnosť pri tvorbe odrôd a plodiny, ktorá si získava trhy.

İngilizce

one of these is the prefecture of kastoria, where ideal soil, ideal climate and excellent cultivation techniques cooperate in the creation of varieties and a product that wins the markets.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

pestovanie fazule v prefektúre kastoria sa nachádza na brehoch rieky aliakmonas a jej prítokoch a v oblastiach, kde prebehlo spájanie pozemkov, čo umožnilo zorganizovanie závlahových systémov zaručujúcich dodávku dostatočnej vody potrebnej na pestovanie.

İngilizce

bean cultivation in the prefecture of kastoria is located on the banks of the river aliakmonas and its tributaries, and in areas where land consolidation has occurred that have organised irrigation networks guaranteeing supply of the abundant water that cultivation requires.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

o schémach štátnej pomoci, ktoré grécko zaviedlo vo forme reštrukturalizácie dlhov v okresoch kastoria, evia, florina, kilkis, rodopy, evros, xanthi a dodekanézy, ako aj na ostrovoch lesbos, samos a chios

İngilizce

regarding state aid schemes implemented by greece in the kastoria, evia, florina, kilkis, rodopi, evros, xanthi and dodecanese prefectures, and the islands of lesbos, samos and chios (debt restructuring)

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

pokiaľ ide o dodržiavanie bodov 177, 227 a 228 Ôsmej správy o politike hospodárskej súťaže, usmernení z roku 1994 a usmernení z roku 1997, grécke orgány dodali vo svojom liste z 18. augusta 2005 rovnaké vysvetlenia ako vysvetlenia dodané na odôvodnenie poskytnutia pomoci v okresoch kastoria a evia [argumenty gréckych orgánov vysvetlené v odôvodnení 57 písm. a) až f) sú už uvedené v odôvodnení 56 písm. a) až e)].

İngilizce

regarding compliance with the provisions of points 177, 227 and 228 of the eighth report on competition policy and the 1994, 1997 and 1999 guidelines, the explanations offered by the greek authorities in their letter of 18 august 2005 are identical to those put forward to justify the granting of aid in the prefectures of kastoria and evia (the arguments of the greek authorities detailed in recital 57(a) to (f) are the same as those set out in recital 56(a) to (e)).

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

vo výnose č. 69836/b1461 z 30. septembra 1993 sa ustanovuje konverzia splatných alebo nesplatných pohľadávok k 30. júnu 1993 vyplývajúcich z pôžičiek každého druhu (prevádzkový kapitál a investície) v drachmách alebo devízach, priznaných priemyselným a remeselným podnikom, ktoré sú usadené a pôsobia v okresoch kastoria a evia, bez ohľadu na ich hlavné sídlo, ako aj z bankových záruk v drachmách alebo devízach získaných na úkor uvedených podnikov, na novú pôžičku splatnú do desiatich rokov na základe fixných polročných splátok istiny a úrokov alebo na základe polročných splátok rovnakej sumy a úrokov vypočítaných podľa sadzby uplatňovanej v danej chvíli na reštrukturalizáciu dlhov (sadzba uplatňovaná na pôžičku je sadzbou používanou v prípade štátnych pokladničných poukážok za dvanásť mesiacov pri emisii predchádzajúcej začiatku každého obdobia na výpočet úrokov z pôžičky, zvýšenou o dve jednotky, s bonifikáciou o 10 percentuálnych bodov počas prvých piatich rokov na ťarchu účtu podľa zákona č. 128/75 [12]).

İngilizce

ministerial decision no 69836/b1461 of 30 september 1993 provides for the conversion of total debts, whether due or not, at 30 june 1993 resulting from loans of all types (for working capital and fixed capital) in drachma or foreign currencies granted to industrial and craft firms established and operating, irrespective of the location of their registered headquarters, in the kastoria and evia prefectures, as well as from bank guarantees in drachma or foreign currencies issued on behalf of the said firms, into a new loan repayable over 10 years in equal six-monthly total payments (principal plus interest) or in equal six-monthly principal payments (simple amortisation) with interest calculated every six months at the rate applied for the restructuring at the time (the rate applicable to the new loan is the rate applied for the latest 12-month treasury bonds issued prior to the start of each interest-calculation period in respect of the loan, increased by two percentage points, with a reduction of ten percentage points during the first five years charged against the account set up pursuant to law no 128/75 [12].

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

počas skúmania informácií zaslaných gréckymi orgánmi listom zo 4. augusta 2003 sa ukázalo, že uvedená pomoc sa netýkala iba okresov kastoria a evia, ale aj okresov florina a kilkis.

İngilizce

during the examination of the information submitted by the greek authorities in their letter of 4 august 2003, it was found that, in addition to the kastoria and evia prefectures, the aid in question also concerned the florina and kilkis prefectures.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

dodané údaje v prípade pomoci poskytnutej podľa výnosu č. 69836/b1461 (okresy kastoria a evia) sa vzťahujú na obdobie 1993 – 1998 a v prípade pomoci poskytnutej podľa výnosu č. 66336/b/398/14-9-1993 (okresy florina a kilkis) na obdobie 1993 – 2001.

İngilizce

the data provided in respect of aid measures granted under ministerial decision no 69836/b1461 (kastoria and evia prefectures) relate to the period 1993-1998 and in respect of that granted under ministerial decision no 66336/b/398/14-9-1993 (florina and kilkis prefectures) relate to the period 1993-2001.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

komisia sa domnieva, že toto vysvetlenie neumožňuje usudzovať, že nebola poskytnutá pomoc podnikom v ťažkostiach, pretože ako tvrdia grécke orgány, aj keď sa o oprávnenosti na reštrukturalizáciu rozhodlo hneď po preskúmaní životaschopnosti, samotné preskúmanie sa zameriavalo na perspektívy životaschopnosti príjemcov hneď po uskutočnení reštrukturalizácie, čo znamená, že uchádzači-príjemcovia mohli byť v ťažkostiach v čase skúmania, ale boli schválení, aby využili výhody schémy, pretože skúmajúca inštitúcia predpokladala možnosti návratu k životaschopnosti po reštrukturalizácii dlhu (komisia mimochodom zdôraznila túto skutočnosť v bode 23 rozhodnutia o začatí konania podľa článku 108 ods. 2 zmluvy, keďže v preambule výnosu č. 2045909/7931/0025 sa spomínala potreba podporiť podniky okresov kastoria a evia čeliace problémom s likviditou).

İngilizce

the commission considers that this explanation does not enable it to exclude the possibility that aid was granted to firms in difficulty, because even if the decision regarding eligibility for restructuring was made immediately after the viability study had been carried out as the greek authorities claim, the study itself focused on the viability prospects of the beneficiaries post-restructuring. this implies that it is possible that applicants could have been in difficulty at the time of the study but may nevertheless have been admitted to the scheme because the institution carrying out the study predicted a potential return to viability after debt restructuring (the commission had also highlighted this evidence in point 23 of its decision to initiate the procedure provided for in article 108(2) of the treaty because reference was made in the preamble to ministerial decision no 2045909/7931/0025 to the need to support firms experiencing cash-flow problems in the prefectures of kastoria and evia).

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

po doručení informácií, podľa ktorých bola údajne v roku 1993 a v nasledujúcich rokoch poskytnutá pomoc podnikom okresov kastoria a evia v rámci opätovného prerokovania dlhov, listom z 27. mája 2003 komisia požiadala grécke orgány, aby jej zaslali do štyroch týždňov znenie právneho základu tejto operácie, ako aj každú informáciu potrebnú na preskúmanie z hľadiska článkov 87 a 88 zmluvy o es [3].

İngilizce

having received information indicating that aid had been granted in 1993 and over the subsequent years to firms in the kastoria and evia prefectures in the context of debt re-negotiation, the commission asked the greek authorities in a letter dated 27 may 2003 to submit within four weeks the text of the legal basis for this operation, together with any other information necessary for an examination under articles 87 and 88 of the ec treaty [3].

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Slovakça

schémy pomoci vo forme reštrukturalizácie pôžičiek, ktoré grécko neoprávnene zaviedlo v rozpore s článkom 108 ods. 3 zmluvy o fungovaní európskej únie v okresoch kastoria, evia, florina, kilkis, rodopy, evros, xanthi a dodekanézy, ako aj na ostrovoch lesbos, samos a chios, sú nezlučiteľné s vnútorným trhom. Článok 2

İngilizce

the aid schemes in the form of debt restructuring unlawfully implemented by greece in breach of article 108(3) of the treaty of the functioning of the european union in the prefectures of kastoria, evia, florina, kilkis, rodopi, evros, xanthi and the dodecanese, and the islands of lesbos, samos and chios are incompatible with the internal market.

Son Güncelleme: 2014-11-21
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam