Google'a Sor

Şunu aradınız:: ulaşılmasını (Türkçe - Lehçe)

İnsan katkıları

Profesyonel çevirmenler, işletmeler, web sayfaları ve erişimin serbest olduğu çeviri havuzlarından.

Çeviri ekle

Türkçe

Lehçe

Bilgi

Türkçe

Sektörel ve çevreci politikaların daha iyi uygulanması, hedeflere ulaşılmasını ve iş dünyası için düzenleme istikrarını sağlayacaktır.

Lehçe

Skuteczniejsze wdrażanie polityki środowiskowej i polityk sektorowych pomoże w osiągnięciu celów i zapewni stabilność wymagań prawnych względem przedsiębiorców.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

Değerlendirme kriterleri, karşılanacak gereklilik ve koşulları tanımlar ve bu nedenle değerlendirme sonucuna ulaşılmasını sağlayan bir (nitel/nicel) temel sağlar.

Lehçe

Trwajce obecnie dyskusje na temat kształcenia i doskonalenia zawodowego dotycz tego, w jakim zakresie tego rodzaju ocena powinna staćsi powszechn praktyk i czy spełnia ona swe zadania.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

Çek Cumhuriyeti’ndeki 2005-06 eylem planı da benzer bir yönde ilerleyerek somut hedefler ile bunlara ulaşılmasını sağlayacak faaliyetleri belirlemekte ve her bir bakanın sorumlulukları ile her alan için başarılı olmanın şartları ve göstergelerini saptamaktadır.

Lehçe

W Belgii organy do spraw zdrowia publicznego społeczności francuskiej i regionu Walonii powołały grupę ekspertów w celu opracowania „wspólnego planu profilaktyki, udzielania pomocy i opieki dla osób uzależnionych od narkotyków”.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

EPG (İngilizce: "Electronic Program Guide", Türkçe: "Elektronik Program Rehberi"), televizyon programlarına, radyo programlarına ve yazılı basına dijital yolla ulaşılmasını sağlamaktadır.

Lehçe

Electronic Program Guide (EPG) – elektroniczny przewodnik po programach nadawany w formie tekstu, dostępny dla odbiorców sygnału telewizji cyfrowej (naziemnej, kablowej i satelitarnej).

Son Güncelleme: 2016-03-03
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Uyarı: Görünmez HTML biçimlendirmesi içeriyor

Türkçe

) uyarınca 2015’te iyi duruma ulaşılmasının başlıca şartı, tüm

Lehçe

), dokłada się do

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

1.Üye Devletler, istihdam politikalarıyoluyla, Üye Devletlerin ve Birlik’inekonomi politikalarının Madde III-71’in 2. paragrafına göre kabul edilen genişana hat-larıile tutarlıbiçimde, Madde III-97’de belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunurlar.

Lehçe

1.W przypadku nagłego kryzysu w bilansie płatniczym i jeżeli akt w rozumieniu artykułu III-95 ustęp 2 nie zostaje niezwłocznie przyjęty, Państwo Członkowskie objęte derogacjąmoże podjąć, w charakterze środków zapobiegawczych, niezbędne środkiochronne.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

2.1. paragrafta belirtilen hedeflere ulaşılmasına yardımcıolunmasıiçin gereken Üye Devletlerin yasalarının ve tüzüğün uyumlulaştırılmasıhariç tedbirler, Avrupayasalarıveya çerçeve yasalarıtarafından belirlenir.

Lehçe

wspieranie i uzupełnianie ich działań. Unia w pełni szanuje odpowiedzialność Państw Członkowskich za treśćnauczania i organizacjęsystemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową i językową.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

2.Birlik, üçüncü ülkelerle ve yetkili uluslararasıörgütlerle, Madde III-193’teanılan hedeflere ulaşılmasına yardımcıolacak tüm anlaşmalarıakdedebilir.

Lehçe

Komisja przedstawia zalecenia Radzie Ministrów, która upoważnia jądo rozpoczęcia koniecznych rokowań.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

3.Birlik, Anayasa’nın diğer hükümleri kapsamında izlediği politikalar ve faaliyetleriyle 1. paragrafta belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunur.

Lehçe

1.Przy określaniu i realizacji wszystkich polityk i działań Unii zapewnia sięwysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

3.Birlik, ikincillik ilkesi kapsamında, Birlik’in münhasır yetkisi dahilindebulunmayan alanlarda, yalnızca öngörülen faaliyetin hedeflerine Üye Devletler tarafından, merkezi düzeyde veya bölgesel ve yerel düzeyde ulaşılamaması, ancak bunun yerine, önerilen faaliyetin boyutu veya etkileri nedeniyle Birlik düzeyinde ulaşılmasının dahaiyi olmasıkoşuluyla ve yalnızca bu noktaya kadar hareket edebilir.

Lehçe

3.Zgodnie z zasadąpomocniczości, w dziedzinach, które nie należądo jejwyłącznej kompetencji, Unia podejmuje działania tylko wówczas i tylko w takim zakresie,w jakim cele zamierzonego działania nie mogązostaćosiągnięte w sposób wystarczającyprzez Państwa Członkowskie na poziomie centralnym, regionalnym i lokalnym, natomiast z uwagi na rozmiary lub skutki proponowanych działańmożliwe jest lepsze ichosiągnięcie na poziomie Unii.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

4.Avrupa yasalarıveya çerçeve yasaları, ortak güvenlik konularının yerinegetirilmesi için aşağıdaki tedbirleri oluşturarak, bu Maddede belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunur: a)insan kökenli organlar ve maddelerin, kan ve kan türevlerinin kalitesi vegüvenliği konularında yüksek standartlar getiren tedbirler; söz konusutedbirler herhangi bir Üye Ülkenin daha sıkıkoruyucu tedbirleri sürdürmesini ya da bu tedbirleri uygulamasınıengellemez; b)doğrudan hedefleri halk sağlığının korunmasıolan veterinerlik ve bitkisağlığıalanlarındaki tedbirler;

Lehçe

1.Zadaniem Europolu jest wspieranie i wzmacnianie działańorganów policyjnych i innych wyspecjalizowanych organów ścigania Państw Członkowskich oraz ichwspółpracy w zapobieganiu i zwalczaniu poważnej przestępczości dotykającej dwa lubwięcej Państw Członkowskich, terroryzmu oraz form przestępczości naruszających wspólne interesy objęte polityką Unii.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

4.Birlik, üçüncü ülkelerle ve yetkili uluslararasıörgütlerle, Madde III-193’tebelirtilen hedeflere ulaşılmasına yardımcıolacak tüm anlaşmalarıakdedebilir.

Lehçe

2.Unia może zawieraćz państwami trzecimi i kompetentnymi organizacjami międzynarodowymi umowy, które przyczyniająsiędo realizacji celów określonych w artykule III-193.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

Bağışıklık tepkisi zayıflamış olan kişilere sürekli yapılan aşı ve ekstra doz teklifleri de daha yüksek bağışıklık düzeylerine ulaşılmasına yardımcı olabilir.

Lehçe

Wielokrotne oferowanie szczepionek i dodatkowych dawek osobom o zmniejszonej reakcji immunologicznej może również być pomocne w osiągnięciu większych efektów szczepień.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

Birleşmiş Milletler, dünyadaki uyuşturucu sorunu hakkındaki 1998 BM Genel Kurulu Özel Oturumu (UNGASS) sırasında karar verilen hedeflere ulaşılmasında ve tedbirlerin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirmektedir.

Lehçe

Ta koncepcja znajduje odzwierciedlenie w rosnącym przekonaniu, że w debacie politycznej trzeba uwzględnić głosy społeczeństwa obywatelskiego. Z myślą o tym celu niedawno podjęto kilka działań w ramach europejskich dyskusji o narkotykach.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

Birleşmiş Milletler’in bu yılki Narkotik Uyuşturucu Komisyonu (CND) oturumu, 1998 yılındaki UNGASS sırasında belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılmasında kaydedilen ilerlemeye ilişkin 10 yıllık bir değerlendirmeyi sunmuştur.

Lehçe

Wprowadzenie szczytu” ustalono nowy program dla społeczności międzynarodowej i przyjęto trzy kluczowe dokumenty (

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

Birlik politikalarının ve faaliyetlerinin oluşturulmasıve gerçekleştirilmesi ile iç pazarın uygulamaya konması, söz konusu hedefleri göz önünde bulundurur ve bu hedeflere ulaşılmasına katkıdabulunur.

Lehçe

Parlament Europejski może wezwać Komisję do opracowania sprawozdańw sprawieposzczególnych problemów dotyczących warunków społecznych.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

Bu Maddede belirtilen hedeflere ulaşılmasına katkıda bulunmak amacıyla, a)Avrupa yasalarıveya çerçeve yasaları, Üye Devletlerin yasalarının vetüzüğünün herhangi bir şekilde uyumlulaştırılması dışında, teşvik edicitedbirler alır.

Lehçe

Ustawyeuropejskie lub europejskie ustawy ramowe mogąustanowićszczególne środki przeznaczone na wsparcie działańpodjętych w Państwach Członkowskich, służących osiągnięciucelów określonych w ustępie 1, z wyłączeniem jakiejkolwiek harmonizacji przepisów ustawowych i wykonawczych Państw Członkowskich.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

Bunun yanı sıra, geri dönüşümün daha da geliştirilmesi ve atıkların kaynak olarak giderek daha fazla kullanımıyla bu öngörüler, Önleme ve Geri Dönüşüm Konulu Stratejide belirtildiği gibi, uzun vadede bir geri dönüşüm toplumuna dönüşme hedefine ulaşılmasına doğru bir ilerlemeye işaret etmektedir.

Lehçe

Innym punktem styczności między polityką w zakresie gospodarki odpadami i polityką dotyczącą zmian klimatycznych jest zużycie energii (powodujące emisję gazów cieplarnianych) podczas odbioru, utylizacji i produkcyjnym wykorzystaniu odpadów.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

Dolayısıyla, AB Düzenli Depolama Direktifi, metan geri kazanımı ve biyolojik olarak çözünebilir kentsel atığın düzenli depolama alanları dışına yönlendirilmesi gibi yollarla, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik AB hedeflerine ulaşılmasına yardımcı olabilecektir. Atık

Lehçe

W 2005 r. emisje gazów cieplarnianych pochodzących z gospodarki odpadami stanowiły około 2% całkowitej emisji w Unii Europejskiej.

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Türkçe

Etkililik amaçlara ulaşılma derecesi ve amaçlanan ve gerçekleşen sonuç arasındaki ilişki

Lehçe

Skuteczność w jakim stopniu cele zostały osiągnięte oraz stosunek pomiędzy efektem spodziewanym a rzeczywistym

Son Güncelleme: 2014-02-06
Kullanım Sıklığı: 1
Kalite:

Daha iyi çeviri için
4,401,923,520 insan katkısından yararlanın

Kullanıcılar yardım istiyor:Deneyiminizi iyileştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Bu siteyi ziyaret etmeye devam ederek çerezleri kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Daha fazla bilgi edinin. Tamam