询问Google

您搜索了: privatfinansierede (丹麦语 - 捷克语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

丹麦语

捷克语

信息

丹麦语

Privatfinansierede bygge- og anlægsarbejder

捷克语

Stavební práce financované ze soukromých prostředků

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Privatfinansierede supplerende pensionsbidrag (ca. 5 procentpoint mere)

捷克语

Dodatečně financované příspěvky(asi o 5 procentních bodů více)

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Skematiseret illustration af de teoretiske tal mht. reproduktion, længere arbejdsliv og privatfinansierede pensioner

捷克语

Stylizované vyobrazení vývoje teoretických mír náhrad, delšího aktivního věku a soukromého zajišťování důchodů

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Højere priser vil således uundgåeligt have en negativ effekt på opbygningen af de privatfinansierede pensionsordninger, som ellers er meget påkrævede.

捷克语

Vyšší ceny budou mít nevyhnutelně nepříznivý dopad i na zakládání programů penzijních připojištění financovaných ze soukromých prostředků, které tak nutně potřebujeme.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

丹麦语

En løsningsmodel består i at anspore til længere arbejdsliv, hvilket i nogle medlemsstater kan ledsages af en styrkelse af privatfinansierede pensionsordninger.

捷克语

V některých členských státech je pak toto řešení provázeno posílením penzijních programů financovaných ze soukromých zdrojů.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen: Foranstaltningen gennemføres i tidsrummet 2002-2003 for i alt 36300000 EUR, fraregnet den privatfinansierede del.

捷克语

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory: Opatření proběhne v období let 2002 – 2003 za celkovou částku 36300000 EUR bez podílu ze soukromého sektoru

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

丹麦语

Der er behov for nye former for partnerskaber mellem forskere på offentligt finansierede universiteter og forskere i privatfinansierede virksomheder for at sikre løbende bidrag til en pulje af viden igennem hele forsknings- og innovationsprocessen.

捷克语

Nezbytné jsou nové formy partnerství mezi výzkumnými pracovníky na vysokých školách financovaných z veřejných zdrojů a výzkumnými pracovníky působícími v soukromě financovaných společnostech s cílem zajistit trvalé sdružování poznatků vrámci výzkumného a inovačního procesu.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller Den samlede støtte til virksomheden _BAR_ Støtteordning _BAR_ Årlig samlet støtte _BAR_ 5275000 EUR, fraregnet den privatfinansierede del.

捷克语

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku _BAR_ Režim podpory _BAR_ Celková roční částka _BAR_ 5275000,00 EUR, vyjma podílu ze soukromých prostředků.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

Dette forbud omfatter også hindringer for, at statsborgere i en medlemsstat, bosat på en medlemsstats område, opretter agenturer, filialer eller datterselskaber.« den ansvarlige for projektet ledelsesopgaven, når hverken den ordregivende myndighed eller andre offentlige enheder kan varetage denne, 5) fremgangsmåden ved tildeling af kontrolopgaver til eksterne personer og 6) ordningen for privatfinansierede bygge- og anlægsarbejder.

捷克语

hodnoty Společenství; 4) zadávání stavebního dozoru a dohledu projektantovi, pokud stavební dozor a dohled nemůže zajistit ani zadavatel, ani jiný veřejný orgán; 5) způsob zadávání kolaudačních prací třetím osobám; 6) systém udělování koncesí na stavební práce hrazené ze soukromých zdrojů.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

Risikofordeling: Den aftale mellem parternei en offentlig-privatfinansie-ringsaftale eller koncession, som definerer de parter eller den part, der er ansvarlig for at mindske muligheden for, at en bestemt uønsket begivenhed indtræffer, bære de finansielle eller andre konsekvenser, hvis den indtræffer, og begrænse effekten af den.

捷克语

Střet zájmů: Situace, v níž jistá osoba nebo organizace zastává dvě funkce, jejichž cíle a zájmy si vzájemně odporují.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

Kilde: Skematiseret illustration af beregninger foretaget af ISG (lovsikrede pensioner indbefatter også de privatfinansierede dele) på basis af ISG’s rapport fra 2006 om teoretiske reproduktionstal.

捷克语

Zdroj: Stylizovaná ilustrace prognóz ISG (statutární penze zahrnují rovněž kapitálově krytá pásma), vycházející ze zprávy ISG 2006 o teoretických mírách náhrad.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

G — Privatfinansierede bygge- og anlægsarbejder cippet ved anvendelsen af denne ordning, som indebærer to fordele for initiativtageren i forhold til de øvrige konkurrenter, også selv om initiativtagerens oprindelige forslag var ringere end konkurrenternes, idet initiativtageren automatisk deltager i proceduren og får fortrinsbehandling ved udvælgelsen.

捷克语

zacházení, neboť přiznává developerovi dvě výhody ve vztahu k dalším soutěžitelům, i když jeho původní nabídka by byla méně vhodná, protože se účastní řízení automaticky a má přednost volby.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

Desuden oplever den privatfinansierede, offentligt støttede frivillige pensionskasse Riester en stærkt stigende søgning med omkring 10,8 millioner medlemmer ved udgangen af 2007 (13) (mod 5,5 millioner ultimo 2005).

捷克语

Kromě toho se dramaticky zvýšil zájem o dobrovolné penzijní pojištění Riester, penzijní schéma financované z privátních fondů s veřejnou podporou, kterého na konci roku 200713 využívalo přibližně 10,8 milionu občanů (ve srovnání s asi 5,5 milionu na konci roku 2005).

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

De planlagte årlige udgifter i henhold til ordningen eller Den samlede støtte til virksomheden -Støtteordning -Årlig samlet støtte -5275000 EUR, fraregnet den privatfinansierede del. Beløbet omfatter også den del, der vedrører ordningen i forordning (EØF) nr. 69/2001 -

捷克语

Roční výdaje plánované v rámci režimu podpory nebo celková částka jednotlivé podpory poskytnuté podniku -Režim podpory -Celková roční částka -5275000,00 EUR, vyjma podílu ze soukromých prostředků. V této částce je zahrnut rovněž podíl týkající se režimu, který je upraven nařízením (ES) č. 69/2001 -

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

丹麦语

4.5 De europæiske genforsikrere, der konkurrerer på verdensmarkedet, frygter, at de vil stå betydeligt svagere end deres konkurrenter uden for Europa, hvor egenkapitalkravene er mindre strenge. Man kunne nemt forestille sig, at en stor del af genforsikringsvirksomheden flyttede til genforsikringscentre uden for Europa, f.eks. Bermuda og USA. Et tab af genforsikringskapacitet ville føre til en betydelig svækkelse af Europa som finanscenter. De for høje krav ville uvægerligt føre til en nedsættelse af genforsikringskapaciteten og/eller til højere genforsikringspriser. Det kan ikke undgås, at de højere genforsikringspriser vil give de primære forsikrere øgede produktomkostninger, hvilket vil kunne mærkes af forbrugerne. Højere priser vil således uundgåeligt have en negativ effekt på opbygningen af de privatfinansierede pensionsordninger, som ellers er meget påkrævede.4.6 Denne udvikling bidrager efter EØSU's mening ikke til at fremme EU's indre marked. Navnlig de nye medlemsstater har interesse i et velfungerende indre marked for genforsikring og ville blive ramt særlig hårdt af ugunstige ændringer i udbudsstrukturen for genforsikring.

捷克语

4.4 Zatímco primární pojištění mezi pojistitelem a klientem má stále národní charakter, zajištění bylo vždy záležitostí mezinárodní, a to především kvůli potřebě mezinárodního rozložení rizika. Je tudíž nebytné vytvořit pole působnosti mezi poskytovateli v rámci Unie a mezinárodní konkurencí v USA, na Bermudách a ve Švýcarsku.4.5 Obavy evropských zajistitelů působících celosvětově spočívají v tom, že budou vážně znevýhodněni ve srovnání s jejich konkurenty mimo Evropu, kde jsou kapitálové požadavky mnohem nižší. Většina zajišťovacího podnikání by se mohla přesunout do mimoevropských zajišťovacích center jako jsou Bermudy nebo USA. Jakákoli změna v počtu zajišťoven by značně oslabila postavení Evropy jako finančního centra. Přehnané požadavky by nevyhnutelně snížily zajišťovací kapacitu a/nebo by způsobily, že by bylo zajištění mnohem dražší. Takové zvýšení cen za zajištění se nevyhnutelně odrazí v nákladech produktů primárních pojistitelů a sníží také množství spotřebitelů. Vyšší ceny budou mít nevyhnutelně nepříznivý dopad i na zakládání programů penzijních připojištění financovaných ze soukromých prostředků, které tak nutně potřebujeme.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認