询问Google

您搜索了: færdselsulykkerne (丹麦语 - 芬兰语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

丹麦语

芬兰语

信息

丹麦语

I denne forbindelse vil jeg gerne henlede Deres opmærksomhed på et specifikt aspekt af færdselsulykkerne, nemlig de ulykker, der forårsages af eller implicerer tunge køretøjer.

芬兰语

Tässä yhteydessä haluan kiinnittää huomionne tiettyyn tieliikenneonnettomuuksien osa-alueeseen: onnettomuuksiin, jotka on aiheuttanut raskaan liikenteen ajoneuvo tai joissa sellainen on ollut yhtenä osapuolena.

最后更新: 2012-03-23
使用频率: 2
质量:

丹麦语

Ved at stille sit tillægsspørgsmål har hr. Camisón Asencio faktisk allerede foretaget den tragiske opgørelse over færdselsulykkerne i Fællesskabet: Menneskeliv, men også mange tilskadekomne, 1.600.000 tilskadekomne.

芬兰语

Esittäessään lisäkysymystään arvoisa parlamentin jäsen kuvaili jo yhteisön traagista tieliikenneonnettomuustilannetta: ihmishenkiä, mutta myös 1 600 000 loukkaantunutta.

最后更新: 2012-03-23
使用频率: 2
质量:

丹麦语

Syv fremtrædende faktorer — iskæmiske hjertesygdomme, unipolære depressive lidelser, cerebrovaskulære sygdomme, alkoholrelaterede lidelser, kroniske lungelidelser, lungekræft og kvæstelser ved færdselsulykker — tegner sig for 34 % af DALY i regionen.

芬兰语

Seitsemän tärkeintä syytä – iskeeminen sydäntauti, unipolaarinen masennus, aivo- ja verisuonitauti, alkoholin aiheuttamat terveyshaitat, krooninen hengitystiesairaus, keuhkosyöpä ja tieliikenneonnettomuudet – vastaavat 34 prosentista sairastavuusvakioiduista elinvuosista Euroopan alueella.

最后更新: 2014-10-19
使用频率: 1
质量:

丹麦语

112003, punkt 1.4.32 Rådets resolution om forholdet mellem brug af ulovlig narkotika og af medicin og færdselsulykker — Bull. 112003, punkt 1.4.33

芬兰语

Neuvoston päätöslauselma huumausainealan yh­teyshenkilöiden lähettämisestä Albaniaan - tiedote

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

14.Rådets beslutning 93/704/EF af 30.november 1993 om oprettelse af en EF-databank vedrørende færdselsulykker (EFT L 329 af30.12.1993,s.63).

芬兰语

14.Tieliikenneonnettomuuksia koskevan yhteisön tietokannan perustamisesta 30.marraskuuta 1993 tehty neuvoston päätös93/704/EY (EYVL L 329,30.12.1993,s.63).

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Antallet af færdselsulykker skal nedbringes. (Foto: Belga)

芬兰语

Schengenin sopimus ci saa johtaa hallitsemattomaan tilanteeseen Eu:n sisärajoilla.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Baldarelli (PSE). - (IT) Hr. formand, hr. kommissær, ef ter min mening er det alarmerende oplysninger, at 1 ud af 80 bliver ofre for færdselsulykker, og at udgifterne hertil svarer til 1 % af EU's BNP.

芬兰语

Baldarelli (PSE). - (IT) Arvoisa puheenjohtaja, arvoisa komissaari, mielestäni esitetyt luvut ovat hälyttäviä: yksi ihminen 80: stä joutuu liikenneonnettomuuteen, ja onnettomuuksista aiheutuvat kulut nousevat yhteen prosenttiin Euroopan unionin BKT: sta.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Beretning fra Kommissionen om fremskridt med projekterne og fremtidsperspektiver CARE: EF-databank vedrørende Færdselsulykker Rådets beslutning af 30. november 1993 (93/704/EC)

芬兰语

- Elly PLOOIJ-VAN GORSEL tutkimusta, teknologista kehittämistä ja energia-asioita käsittelevän valiokunnan puolesta (*)

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Beretning fra Kommissionen om fremskridt med projekterne og fremtidsperspektiver CARE: EF-databank vedrørende Færdselsulykker Rådets beslutning af 30. november 1993 (93/704/EC) 26.05.1997-21 sider

芬兰语

PE DOC A4-129/97 Mietintö sovittelukomitean hyväksymä yhteinen ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi painelaitteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä (C4-130/97 - 462ICOD)) Parlamentin sovittelukomitea valtuuskunta Esittelijä: Roger BARTON 15.04.1997-9 s. ISBN 92-78-20081-6 AY-CO-97-131-FI-A Mikrofilmi

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Beretning fra Kommissionen om fremskridt med projekterne og fremtidsperspektiver CARE: EF­databank vedrørende Færdselsulykker Rådets beslutning af 30. november 1993 (93/704/EC) 26.05.1997 ­21 sider ISBN 92­78­19852­8 CB­CO­97­230­DA­C

芬兰语

PE DOC A4-115/97 Mietintö Ehdotus neuvoston direktiiviksi todistustaakasta sukupuoleen perustuvissa syrjintätapauksissa (KOM(96) 340 - C4-539/96 - 96/196(SYN)) Naisten oikeuksien valiokunta Esittelijä: Fiorella GHILARDOTTI 25.03.1997-42 s. ISBN 92-78-18830-1 AY-CO-97-106-FI-A Mikrofilmi

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Det Europæiske Råd bifalder vedta gelsen af resolutionen om familiens betydning i forebyggelsen af unges narkotikamisbrug, resolutionen om udstationering i Albanien af forbindelsesofficerer, der er sagkyndige på narkotikaområdet, resolutionen om forholdet mellem brug af ulovlig narkotika og af medicin og færdselsulykker og afgørelsen om kontrolforanstaltninger og strafferetlige foranstaltninger med hen syn til de nye former for syntetisk narkotika.

芬兰语

Se panee myös tyytyväisenä merkille edistyksen poliisiyh­teistyön tiivistämisessä useiden kolmansien maiden kanssa, jotka ovat Euroopan unionille strategisesti mer­kittäviä järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan alalla.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Dette bør blandt andet ske ved målrettede foranstaltninger og kampagner, der sigter på de persongrupper, der i særlig høj grad er involveret i færdselsulykker. ker.

芬兰语

Parlamentti hyväksyi intermodaalisuutta ja intermodaalisia tavarakuljetuksia koskevan mietinnön pienin muutoksin.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Dræbte ved færdselsulykker pr. mio. indbygger eurostat

芬兰语

Liikennekuolemat miljoonaa asukasta kohti

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

En sådan undersøgelse af sammenhængen mellem færdselsulykker og alkohol kunne gennemføres i forbindelse med programmet om ulykker, programmet vedrørende oplysning om folkesundhed eller et forskningsprogram.

芬兰语

Tutkimus alkoholin käytön ja liikenneonnettomuuksien yhteydestä voitaisiin tehdä tapaturmia ja loukkaantumisia tai kansanterveystiedotusta koskevan ohjelman rinnalla tai erillisenä tutkimusohjelmana.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Endnu et initiativ, som Kommissionen støtter, er analyse af, hvordan omkostninger ved færdselsulykker indgår i afgiftsberegnin­gen for transportbrug.

芬兰语

Komissio tukee myös aloitetta, joka kos­kee sen analysoimista, miten tieonnettomuuk­sien kustannukset otetaan huomioon liiken­teen hinnoittelussa.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Forebyggelse af færdselsulykker, hvor tunge godskøretøjer er impliceret{1)

芬兰语

Kuorma-auto-onnettomuuksien torjunta(1)

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Færdselsulykker, hvor tunge godskøretøjer er involveret, kan få ekstremt alvorlige konsekvenser.

芬兰语

Onnettomuuksilla, joissa on mukana raskaita tavarankuljetusajoneuvoja, voi olla erittäin vakavia seurauksia.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Færdselsulykker, hvor tunge godskøretøjer er involveret, svækker endvidere offentlighedens accept af godstransport og erhvervets anseelse generelt.

芬兰语

Myös kuljettajat voivat hyödyntää asiantuntemustaan ongelmien ratkaisussa ja osallistua viranomaisten toimintaan tieverkon, liikennemerkkien ja opasteiden, yleisölle suunnatun tiedotuksen ja nuorten liikennekasvatuksen parantamiseksi.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

H.T.M. Peerbooms faldt som følge af en færdselsulykke den 10. december 1996 i koma.

芬兰语

Tällä välin Peerbooms oli herännyt koomasta.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

丹麦语

Hver 80. af os vil omkomme i en færdeisulykke, hver tredje af os vil komme på hospitalet på grund af en færdselsulykke, den hyppigste dødsårsag blandt unge er færdselsulykker.

芬兰语

Jarzembowski (PPE). - (DE) Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, herra komissaari, näen, että saavuitte onnellisesti perille, ja olemme siitä iloisia.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認