询问Google

您搜索了: начальствующих (俄语 - 捷克语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

俄语

捷克语

信息

俄语

За ними шел Гошаия и половина начальствующих в Иудее,

捷克语

A za těmi šel Hosaiáš a polovice knížat Judských,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте,

捷克语

Za krále i za všecky v moci postavené, abychom tichý a pokojný život vedli ve vší zbožnosti a šlechetnosti.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

Иудеев и начальствующих по сто пятидесяти человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов.

捷克语

Přesto Židé a knížat půl druhého sta osob, a kteříž přicházeli k nám z národů okolních, jídali u stolu mého.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

И я отделил из начальствующих над священниками двенадцать человек : Шеревию,Хашавию и с ними десять из братьев их;

捷克语

Oddělil jsem pak přednějších kněží dvanácte: Serebiáše, Chasabiáše, a s nimi z bratří jejich deset.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

И спросил Его некто из начальствующих: Учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

捷克语

I otázalo se ho jedno kníže, řka: Mistře dobrý, co čině, život věčný obdržím?

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил двабольших хора для шествия, и один из них шел по правой стороне стены к Навозным воротам.

捷克语

Za tím rozkázal jsem vstoupiti knížatům Judským na zed, a postavil jsem dva houfy veliké oslavujících, z nichž jedni šli na pravo, od horní strany zdi k bráně hnojné.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

а кто не придет чрез три дня, на все имение того, по определению начальствующих истарейшин, будет положено заклятие, и сам он будет отлучен от общества переселенцев.

捷克语

Kdo by pak koli nepřišel ve třech dnech, podlé rady knížat a starších, aby všecken statek svůj propadl, a sám odloučen byl od shromáždění přestěhovaných.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

И пошел Иорам с военачальниками своими, и все колесницы с ним; и встав ночью, поразил Идумеян, которые окружили его, и начальствующих над колесницами.

捷克语

Pročež přitáhl Jehoram s knížaty svými, i se všemi vozy svými, a vstav v noci porazil Idumejské, kteříž jej byli obklíčili, i hejtmany vozů jeho.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословнуюперепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано:

捷克语

Protož dal mi to Bůh můj v srdce mé, že jsem shromáždil přednější, a knížata i lid, aby byli vyčteni podlé pořádku rodů. I nalezl jsem knihu o rodu těch, kteříž se byli prvé přestěhovali, a našel jsem v ní napsáno:

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении.

捷克语

Předložení, kteříž dobře spravují, dvojí cti hodni jmíni buďte, zvláště ti, kteříž pracují v slovu Božím a v učení.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее,

捷克语

Nebo vrchnosti nejsou k strachu dobře činícím, ale zle činícím. Protož chceš-li se nebáti vrchnosti, čiň dobře, a budeš míti chválu od ní.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

Павел сказал: я не знал, братия, что он первосвященник;ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь.

捷克语

I řekl Pavel: Nevědělť jsem, bratří, byť nejvyšším knězem byl; psánoť jest zajisté: Knížeti lidu svého nebudeš zlořečiti.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

а вы не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий – как служащий.

捷克语

Ale vy ne tak. Nýbrž kdož větší jest mezi vámi, budiž jako nejmenší, a kdož vůdce jest, budiž jako sloužící.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, послать их вАнтиохию с Павлом и Варнавою, именно : Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих между братиями,

捷克语

Tehdy vidělo se apoštolům a starším se vší církví, aby vyvolili z sebe muže a poslali je do Antiochie s Pavlem a Barnabášem: Judu, kterýž sloul Barsabáš, a Sílu, muže znamenité mezi bratřími,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

И начальствующий, который среди них, впотьмах поднимет ношу на плечо и выйдет. Стену проломают, чтобы отправить его через нее; он закроет лице свое, так что не увидит глазами земли сей.

捷克语

A kníže, kteréž jest u prostřed nich, na rameni ponese po tmě a vyjde. Zed prokopají, aby jej vyvedli skrze ni; tvář svou zakryje, tak že nebude viděti okem svým země.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

сын человеческий! скажи начальствующему в Тире: так говорит Господь Бог: за то, что вознеслось сердце твое и ты говоришь: „я бог, восседаю на седалище божием, в сердце морей", и будучи человеком, а не Богом, ставишь ум твой наравне с умом Божиим, –

捷克语

Synu člověčí, rci vývodovi Tyrskému: Takto praví Panovník Hospodin: Proto že se vyvyšuje srdce tvé, a říkáš: Bůh silný jsem, na stolici Boží sedím u prostřed moře, ješto jsi člověk a ne Bůh silný, ačkoli sobě přivlastňuješ srdce podobné srdci Božímu,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

俄语

Скажи им: так говорит Господь Бог: это – предвещание для начальствующего в Иерусалиме и для всего дома Израилева, который находится там.

捷克语

Rciž jim: Takto praví Panovník Hospodin: Na kníže v Jeruzalémě vztahuje se břímě toto a na všecken dům Izraelský, kteříž jsou u prostřed něho.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

Вот, начальствующие у Израиля, каждый по мере сил своих, были у тебя, чтобы проливать кровь.

捷克语

Aj, knížata Izraelská jeden každý vší silou na to se vydali, aby krev v tobě prolévali.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

И князья его по усердию давали в дар народу, священникам и левитам: Хелкия и Захария и Иехиил, начальствующие в доме Божием, дали священникам для жертвы пасхальной две тысячи шестьсот овец, агнцев икозлов и триста волов;

捷克语

Knížata jeho také k lidu, kněžím i Levítům štědře se ukázali: Helkiáš, Zachariáš a Jechiel, přední v domě Božím, dali kněžím k obětem velikonočním dva tisíce a šest set bravů a skotů tři sta.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

俄语

По окончании сего, подошли ко мне начальствующие и сказали: народИзраилев и священники и левиты не отделились от народов иноплеменных с мерзостями их, отХананеев, Хеттеев, Ферезеев, Иевусеев, Аммонитян, Моавитян, Египтян и Аморреев,

捷克语

A když se to vykonalo, přistoupili ke mně knížata, řkouce: Neoddělil se lid Izraelský, ani kněží a Levítové od národů zemí, ale činí podlé ohavností Kananejských, Hetejských, Ferezejských, Jebuzejských, Ammonitských, Moábských, Egyptských a Amorejských.

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認