询问Google

您搜索了: adósságinstrumentumot (匈牙利语 - 荷兰语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

匈牙利语

荷兰语

信息

匈牙利语

Az adósságinstrumentumot euróban kell denominálni( 13).

荷兰语

Denominatievaluta Het schuldbewijs moet luiden in euro( 13).

最后更新: 2012-03-19
使用频率: 3
质量:

匈牙利语

ELFOGADHATÓ PIACOK Az adósságinstrumentumot az Európai Parlament és a Tanács pénzügyi eszközök piacairól hozott

荷兰语

AANVAARDBARE MARKTENHet schuldbewijs moet zijn toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt zoals omschreven in Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten,10 of worden verhandeld op bepaalde niet-gereguleerde, door de ECB aangewezen markten.11 Nietgereguleerde markten worden door het Eurosysteem getoetst aan drie beginselen: veiligheid, transparantie en toegankelijkheid.12,13 13

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Ez az eszköztípus szintén magában foglal néhány nem forgalomképes adósságinstrumentumot , így a nem forgalomképes ( lakossági ) letéti jegyeket .

荷兰语

Zie ook TARGET .

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A Kormányzótanács bizonyos helyzetekben dönthet úgy, hogy elfogad fedezetként egy vagy több euroövezeten kívüli G10-ország központi kormányzata által kibocsátott forgalomképes, saját valutában denominált adósságinstrumentumot.

荷兰语

Binnen het correspondentenmodel is de grensoverschrijdende relatie er een tussen de nationale centrale banken, die voor elkaar als bewaarnemer optreden.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Amennyiben egy ügyfél olyan adósságinstrumentumot kíván felhasználni, amely benne van ugyan az itt meghatározott kategóriában, de nem került rá az 2005. július 1-jétől érvényes fedezetlistára, útmutatást kell kérnie nemzeti központi bankjától (NKB), hogy milyen eljárással lehet feltenni a kérdéses instrumentumot a listára.

荷兰语

Indien een tegenpartij schuldinstrumenten die tot de hierboven omschreven categorie behoren maar die nog niet zijn opgenomen in de lijst van beleenbare activa die op 1 juli 2005 in werking treedt, als onderpand wenst te gebruiken, dan dient zij contact op te nemen met haar nationale centrale bank voor aanwijzingen over de procedures voor mogelijke opname van deze schuldinstrumenten in de lijst.

最后更新: 2017-04-28
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

az első csoportba tartozó eszközökre vonatkozó azon követelmény enyhítése, amely szerint minden, egy adott hitelintézet által kibocsátott adósságinstrumentum kapjon „kibocsátás” (issue) vagy „program” (programme) minősítést (egy hitelminősítő intézettől); a „kibocsátói” (issuer) minősítés a jövőben elegendő lesz; és

荷兰语

de verruiming van het voor in Lijst 2 opgenomen activa geldende criterium dat vereist dat elk door een kredietinstelling uitgegeven schuldinstrument een “uitgifte”- of “programma”-beoordeling toegekend dient te krijgen (door een kredietbeoordelingsinstantie); een “emittent”-beoordeling is voldoende; en

最后更新: 2017-04-28
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Az adósságfinanszírozás piaci feltételek mellett történik, illetve tartalmaz az adósságinstrumentum olyan támogatási elemet, amelyet létező program alapján engedélyeztek? Kérjük, részletezze:

荷兰语

Is de vordering verstrekt tegen marktvoorwaarden of bevat het schuldinstrument een steunelement dat is goedgekeurd op grond van een bestaande regeling? Specificeer:

最后更新: 2014-11-17
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

i. az opció lehívási ára minden lehívás időpontjában hozzávetőleg megegyezik az alap-adósságinstrumentum amortizált bekerülési értékével vagy az alap-biztosítási szerződés könyv szerinti értékével; vagy

荷兰语

de uitoefenprijs van de optie op iedere uitoefendatum ongeveer gelijk is aan de geamortiseerde kostprijs van de als basiscontract fungerende schuld of de boekwaarde van het als basiscontract fungerende verzekeringscontract; of

最后更新: 2014-11-12
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Annak felmérését, hogy a vételi (call) vagy eladási (put) opció szorosan kapcsolódik-e az alap-adósságszerződéshez, az előtt kell elvégezni, hogy az átváltoztatható adósságinstrumentum tőkeeleme – az IAS 32 standarddal összhangban – elkülönítésre kerülne.

荷兰语

De beoordeling van de al dan niet nauwe verbondenheid van de call- of putoptie met de als basiscontract fungerende schuld wordt uitgevoerd voordat het eigenvermogenselement in overeenstemming met IAS 32 van een converteerbaar schuldbewijs wordt afgescheiden.

最后更新: 2014-11-12
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

(2) A következő pénzügyi formák nem tekinthetők "adósságinstrumentumnak" a Szerződés 104. cikke szerint: az közszektortól megszerzett értékpapírok, ha azok rendeltetése az alábbiak piaci feltételeknek megfelelő átalakítása forgalomképes, határozott futamidejű értékpapírokká:

荷兰语

2. Als schuldbewijzen in de zin van artikel 104 van het Verdrag worden niet beschouwd waardepapieren die van de overheidssector zijn verkregen ter omzetting in verhandelbare en marktconforme waardepapieren met een vaste vervaldatum:

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

匈牙利语

(2) Az átruházható adósságinstrumentum formájában fennálló kötelezettségeknél az EKB az (1) bekezdés iii. pontjának rendelkezéseivel szemben alternatívaként előírhatja, az egyik intézménynek a másik intézménnyel szemben fennálló kötelezettségei levonását teljes mértékben vagy részben annak az intézménynek a kötelező tartalékalapjából, amely intézménnyel szemben ezek a kötelezettségek fennállnak.

荷兰语

2. Wat betreft verplichtingen in de vorm van verhandelbare schuldinstrumenten mag de ECB, als alternatief voor het bepaalde in lid 1, onder iii), voorschrijven dat verplichtingen die door een instelling zijn verschuldigd aan een andere instelling geheel of gedeeltelijk in mindering kunnen worden gebracht op de grondslag voor de minimumreserves van de instelling waaraan deze verschuldigd zijn.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

ELSZÁMOLÁSI ELJÁRÁSOKAz adósságinstrumentumnak könyvelési tétel formájában átruházhatónak kell lennie.

荷兰语

PROCEDURES VOOR HET AFREKENEN VAN TRANSACTIESHet schuldbewijs dient giraal overdraagbaar te zijn.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Egy garancia akkor fogadható el, ha a garanciavállalóamaradéktalankifizeté-sig feltétlen és visszavonhatatlan garanciát vállalt valamennyi tőketörlesztési, kamatfizetési és egyéb fizetési kötelezettségre, amit a kibocsátó az adott adósságinstrumentummal kapcsolatban az értékpapír birtokosával szemben vállalt.

荷兰语

Garanties gegeven door belastingheffende overheidsinstanties dienen op eerste aanvraag opeisbaar te zijn dan wel op andere wijze te voorzien in prompte en stipte betaling indien de tegenpartij in gebreke blijft. De verplichtingen van de garant uit hoofde van de garantie dienen ten minste van gelijk kwaliteits(rating-)niveau (pari passu) te zijn als alle overige ongedekte verplichtingen van de garant.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A KIBOCSÁTÁS HELYEAz adósságinstrumentumokat az EGT-n belül olyan központi bankban vagy olyan központi értéktárban kell letétbe helyezni/nyilvántartásba venni (kibocsátani), amely megfelel az EKB minimáliselőírásainak.7 ha egy forgalomképes adósságinstrumentumot olyan nem pénzügyi vállalat 8 bocsát ki, amelyet nem minősített egy elfogadott külső hitelminősítő intézet (ECAI), a kibocsátás helyének az euroövezeten belül kell lennie.

荷兰语

8 schap zonder rating van een geaccepteerde externe kredietbeoordelingsinstelling (EKBI), moet de emissie in het eurogebied plaatsvinden.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Az I–Iv. kategóriába sorolt valamennyi forgalomképes, inverz változó kamatozású adósságinstrumentum esetén alkalmazott haircut azonos, és a 8. táblázatban van feltüntetve.

荷兰语

1) In het algemeen wordt de liquiditeitscategorie bepaald door de classificatie van de emittent.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Az EKB ugyancsak figyelemmel kíséri az EU központi bankjainak olyan másodlagos piacon történő adósságinstrumentum-vásárlásait, amely instrumentumokat a belföldi állami szektor, más tagállamok állami szektora, valamint közösségi intézmények és testületek bocsátottak ki.

荷兰语

De ECB houdt ook toezicht op de door de centrale banken van de EU op de secundaire markt verrichte aankopen van schuldbewijzen uitgegeven door de binnenlandse overheidssector of door de overheidssector van andere lidstaten.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Az I.–Iv. kategóriába soroltelfogadható,forgalomképes,fixkama-tozású, illetve nem kamatozó adósságinstrumentumra alkalmazott haircut a 7. táblázatban leírtak szerint az adósságinstrumentum hátralévőfutamidejeésakamatszelvényszerkezete szerint különbözik.45

荷兰语

Deze risicobeheersingsmaatregelen zijn voor het gehele eurogebied globaal geharmoniseerd 44en moeten garanderen dat de voorwaarden voor alle soorten beleenbare activa in het gehele eurogebied consistent, transparant en niet-discrimi-natoir zijn.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

A nemzetközi vagy nemzetek feletti intéz-ményekbejegyzettszékhelyüktőlfüggetlenülalkalmas kibocsátók/garanciavállalók. ha egy forgalomképes adósságinstrumentumot olyan nem pénzügyi társaság bocsát ki, amelyet nem minősítettkülsőhitelminősítőintézet(ECAI),a kibocsátó/garanciavállaló bejegyzett székhelyének az euroövezeten belül kell lennie.

荷兰语

Internationale of supranationale instellingen komen ongeacht hun plaats van vestiging in aanmerking als emittent/garant. Indien een verhandelbaar schuldbewijs is uitgegeven door een niet-financiële vennootschap zonder rating van een externe kredietbeoordelingsinstelling, moet de emittent/garant in het eurogebied gevestigd zijn.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Csak nagyon kevés piacképes adósságinstrumentum veszíti el az elfogadható státuszt,és szűnik meg idővel.

荷兰语

Een zeer klein aantal verhandelbare schuldinstrumenten zal niet langer als onderpandkunnen worden gebruikt en mettertijd worden afgeschaft.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

匈牙利语

Az adósságinstrumentum piaci vagy elméleti árába az addig felhalmozott kamatot is be kell számítani.

荷兰语

Vaste rente en waardering aan de hand van een door de nationale centrale bank toegewezen uitstaand bedrag

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認