询问Google

您搜索了: promuoveranno (意大利语 - 芬兰语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

意大利语

芬兰语

信息

意大利语

Si promuoveranno in particolare:

芬兰语

Yhteistyön tavoitteena on:

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Entrambi i nuovi PECA dovrebbero entrare in vigore entro settembre e promuoveranno il commercio di una

芬兰语

Molempien PECA-sopimusten tulisi astua voimaan syyskuuhun mennessä,

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

I "buoni per l'innovazione" promuoveranno la partecipazione dei giovani imprenditori.

芬兰语

Innovaatiosetelijärjestelmä edistää nuorten yrittäjien osallistumista.

最后更新: 2014-11-09
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

意大利语

Nel contesto della composizione dei conflitti armati, gli Stati membri promuoveranno ove opportuno:

芬兰语

Osana aseellisten konfliktien ratkaisemista jäsenvaltiot edistävät tarvittaessa

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Le misure intese alla preservazione della biodiversità agricola contemplate dal trattato internazionale promuoveranno gli obiettivi della convenzione.

芬兰语

Kansainväliseen sopimukseen kuuluvilla toimenpiteillä varmistetaan maatalouden biologisen monimuotoisuuden säilyminen ja näin osaltaan edistetään yleissopimuksen tavoitteiden saavuttamista.

最后更新: 2014-11-15
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Susciteranno consapevolezza dell’ individualità di ciascuna nazione e promuoveranno il riconoscimento del patrimonio culturale nazionale.

芬兰语

Toimilla lisätään tietoisuutta kunkin kansan yksilöllisyydestä ja kannustetaan kansallisen kulttuuriperinnön tunnustamiseen.

最后更新: 2012-03-21
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

意大利语

Sistemi sempre più decentrati permetteranno ai governi di essere maggiormente a contatto dei cittadini e promuoveranno la responsabilità democratica.

芬兰语

Molemminpuoliseksi hyödyksi ja lasten hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävään yhteistyöhön kuuluu kokemusten vaihto ja milloin mahdollista hyvien käytäntöjen omaksuminen.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Rispecchiando la strategia di Lisbona, le politiche degli Stati membri promuoveranno in misura equilibrata le seguenti finalità:

芬兰语

Lissabonin strategian mukaisesti ja ottaen huomioon yhteiset sosiaaliset tavoitteet jäsenvaltioiden politiikassa on edistettävä tasapainoisella tavalla

最后更新: 2014-11-14
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

I futuri Stati membri promuoveranno un approfondimento dell' integrazione, oppure tale processo finirà per arrestarsi?

芬兰语

Tukevatko uudet jäsenvaltiot yhdentymisen jatkamista, vai pysähtyykö yhdentyminen tyystin?

最后更新: 2012-03-21
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

意大利语

15 loro effettuati e ne promuoveranno l' utilizzo presso le amministrazioni pubbliche alle quali offrono servizi di pagamento .

芬兰语

Keskuspankit siirtyvät jo varhain käyttämään SEPA-tilisiirtoa omassa maksuliikenteessään ja edistävät tämän maksuvälineen käyttöä myös julkishallinnossa silloin , kun ne toimivat maksupalvelujen tuottajina julkishallinnolle .

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Esse elimineranno gli ostacoli alla comunicazione e alla cooperazionc interculturali e promuoveranno la consapevolezza dell'interdipendenza fra popoli di diverse culture.

芬兰语

Osapuolet poistavat esteet kulttuurien välisen yhteydenpidon ja yhteistyön tieltä ja lisäävät tietoisuutta eri kulttuureissa elävien kansojen keskinäisestä riippuvuudesta.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Le regioni che lavoreranno su questo tema promuoveranno lo scambio di buone pratiche a favore della diversificazione economica delle regioni a vocazione rurale.

芬兰语

Kansallisten ja alueellisten erityispiirteiden mukaan työssä voidaan hyödyntää monia aktiivisia ja ehkäiseviä lähestymistapoja.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

In questo modo si manterrà viva la fiducia del pubblico nella sostenibilità dei conti e si promuoveranno la ripresa economica e la crescita nel lungo periodo.

芬兰语

Näin voidaan ylläpitää suuren yleisön luottamusta julkisen talouden kestävyyteen ja edistää talouden elpymistä ja pitkän aikavälin kasvua.

最后更新: 2012-03-19
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

意大利语

Il Consiglio e i singoli Stati membri promuoveranno attivamente il dialogo con il mondo islamico e continueranno a perseguire la via del dialogo tra civiltà e comunità religiose.

芬兰语

Neuvosto ja myös yksittäiset jäsenvaltiot edistävät aktiivisesti vuoropuhelua islamilaisen maailman kanssa ja kulkevat edelleen tätä kulttuurien ja uskonnollisten yhteisöjen välisen vuoropuhelun tietä.

最后更新: 2012-03-21
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

意大利语

Le reti di comitati etici locali consentiranno lo scambio dipareri sui requisiti minimi e promuoveranno le buone pratiche nella valutazione dei progetti di ricerca che comportano una dimensione etica.

芬兰语

Paikallisten eettisten komiteoiden verkon välityksellä voidaan vaihtaa näkemyksiä vähimmäisnormeista, ja verkonavulla voitaisiin edistää parhaita toimintatapoja eettisensisällön omaavien tutkimushankkeiden arvioinnissa.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

I partnerpromuoveranno lo sviluppo di iniziative da parte delle ONG e della società civile, adotteranno unalegislazione in materia e promuoveranno partenariati tra Stati e ONG in modo duraturo esistematico.

芬兰语

I työpöytähyväksyi lokakuussa 2000 peruskirjan kansalaisjärjestöjen ja hallitusten kumppanuudesta alueella.Kumppanit edistävät kansalaisjärjestöjen ja kansalaisaloitteiden kehittämistä, hyväksyvät sitäkoskevaa lainsäädäntöä ja edistävät valtion ja kansalaisjärjestöjen kumppanuuksia kestävältä jasystemaattiselta pohjalta.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Il Consiglio europeo ha confermato gli orientamenti concordati dal Consiglio eha discusso le priorità che irappresentanti del l U E egli Stati membri del G20 appartenenti al l U E promuoveranno al vertice di Seul.

芬兰语

Eurooppaneuvosto vahvisti neuvoston hyväksymät linjaukset ja keskusteli painopisteistä, joita EU:n ja G20-ryhmään kuuluvien EU:n jäsenvaltioiden edustajat aikovat edistää Soulin huippukokouksessa.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Spero che a Siviglia si promuoveranno politiche di immigrazione e asilo rispettose dei diritti umani e delle libertà fondamentali e che verrà assicurata la parità di trattamento per gli immigrati.

芬兰语

Toivon, että Sevillassa edistetään perusoikeuksia ja-vapauksia kunnioittavia maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkoja ja varmistetaan maahanmuuttajien yhtäläinen kohtelu.

最后更新: 2012-03-21
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

意大利语

Si promuoveranno le attività a sostegno della standardizzazione e dell'interoperabilità, nonché le attività pre-normative e in materia di sicurezza.

芬兰语

Lisäksi edistetään standardointia, yhteentoimivuutta ja turvallisuutta tukevia ja sääntelyä edeltäviä toimia.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

意大利语

Promuoveranno la data di base EURES CV come strumento per offrire ai datori di lavoro l'accesso ad un pool di persone desiderose di lavorare all'estero.

芬兰语

Verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit kehittävät osaltaan Euresverkoston ansioluettelojen tietokantaa välineeksi, jonka avulla työnantajat pääsevät varantoon, jossa on tiedot ulkomailla työskentelystä kiinnostuneista työntekijöistä.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認