询问Google

您搜索了: trgovinski (捷克语 - 丹麦语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

捷克语

丹麦语

信息

捷克语

491110 | - Trgovinski reklamni material, katalogi in podobno |

丹麦语

491110 | - Reklametryksager, varekataloger |

最后更新: 2010-09-06
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

trgovinski predstavniki, dostavno osebje, skupine za popravila in vzdrževanje).

丹麦语

försäljningsombud, leveranspersonal, reparatörer och underhållspersonal).

最后更新: 2010-09-21
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

Izjavljam, da so podatki v tej trgovinski fakturi popolni in resnični."

丹麦语

Jag försäkrar att uppgifterna i denna faktura är fullständiga och korrekta."

最后更新: 2010-09-05
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT
警告:包含不可见的HTML格式

捷克语

Ob morebitnem pristopu Srbije k Svetovni trgovinski organizaciji (STO) velja naslednje:

丹麦语

Hvis Serbien tiltræder Verdenshandelsorganisationen (WTO) gælder følgende:

最后更新: 2010-09-06
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

Ta sporazum ne preprečuje ohranjanja ali uvajanja carinskih unij, območij proste trgovine ali ureditev obmejne trgovine, razen če spreminjajo trgovinski režim, predviden v tem sporazumu.

丹麦语

Detta avtal skall inte hindra upprätthållandet eller upprättandet av tullunioner, frihandelsområden eller ordningar för gränshandel, förutsatt att dessa inte ändrar de handelsordningar som fastställs i detta avtal.

最后更新: 2010-09-24
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

- osnovni trgovinski režimi in statistični postopek, ki se uporabljajo, so posebni trgovinski sistem, običajni uvoz in uvoz za aktivno oplemenitenje pa sta vključena.

丹麦语

- Den handelsordning och de statistiska förfaranden som skall användas är principen om specialhandel, och såväl normal import som import för aktiv förädling skall ingå.

最后更新: 2010-09-21
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

Ta sporazum ne preprečuje ohranjanja ali uvajanja carinskih unij, območij proste trgovine ali ureditev obmejne trgovine, razen če spreminjajo trgovinski režim, predviden v tem sporazumu.

丹麦语

Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsehandelsordninger, for så vidt som de ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

最后更新: 2010-09-05
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

Kar zadeva trgovinski sektor, so bila velika podjetja že izvzeta iz upravičenosti do pomoči, razen po pravilu de minimis, v smislu Odloka 4607/01.

丹麦语

Vad gäller handelssektorn var enligt beslut 4607/01 stora företag redan uteslutna från stöd, förutom stöd av mindre betydelse.

最后更新: 2010-09-26
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

(3) V skladu s tem ciljem in na temelju načela enotne skupne trgovinske politike bi bilo torej treba vzpostaviti sistem upravljanja s količinskimi kvotami, v skladu s smernicami, ki jih je določilo Sodišče Evropskih skupnosti.

丹麦语

(3) I enlighet med denna målsättning bör därför ett system för förvaltningen av kvantitativa kvoter fastställas på grundval av principen om en enhetlig gemensam handelspolitik enligt de riktlinjer som givits av Europeiska gemenskapernas domstol.

最后更新: 2010-09-27
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

(4) Obstajati bi morala možnost izbire med več metodami delitve, glede na kriterije, kakršni so stanje na trgu Skupnosti, vrsta zadevnega izdelka, posebnosti držav dobaviteljic in mednarodne obveznosti Skupnosti, še posebej tiste, s katerimi se države Skupnosti zavezujejo, da bodo omogočale tradicionalne trgovinske tokove.

丹麦语

(4) Det bör finnas möjligheter att välja mellan olika fördelningsmetoder beroende på kriterier som till exempel situationen på gemenskapsmarknaden, vilken sorts produkt det rör sig om, särskilda utmärkande egenskaper för leverantörsländerna samt gemenskapens internationella skyldigheter, särskilt de som rör hänsynstagande till traditionella handelsmönster.

最后更新: 2010-09-27
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

Če delitev kvot upošteva tradicionalne trgovinske tokove, je del kvote rezerviran za tradicionalne uvoznike ali izvoznike, drugi del pa je prihranjen za druge uvoznike in izvoznike.

丹麦语

När fördelningen av kvoter tar hänsyn till traditionella handelsmönster ska en del av kvoten reserveras för etablerade importörer eller exportörer medan återstoden ska reserveras för andra importörer eller exportörer.

最后更新: 2010-09-27
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

3286/94 [1] vsakemu podjetju Skupnosti zagotavlja procesna sredstva za zahtevo, da Komisija preišče trgovinske ovire, ki jih je sprejela ali jih ohranja tretja država, kadar navedene ovire vplivajo na trg navedene tretje države in imajo škodljive učinke na podjetje Skupnosti.

丹麦语

(1) Nõukogu määrusega (EÜ) nr 3286/94 [1] on kõikidele ühenduse ettevõtetele ette nähtud menetlusvahendid selleks, et nõuda, et komisjon uuriks kolmandate riikide tekitatud või säilitatud kaubandustakistusi, kui need takistused mõjutavad kõnealuse kolmanda riigi turgu ning kahjustavad ühenduse ettevõtete kaubandustegevust.

最后更新: 2010-09-27
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

3286/94 je Skupnost sklenila številne dvostranske sporazume, ki vsebujejo materialna pravila trgovanja med Skupnostjo in tretjimi državami, ki bistveno presegajo pravila Svetovne trgovinske organizacije (STO).

丹麦语

(3) Alates määruse (EÜ) nr 3286/94 jõustamisest on ühendus sõlminud mitmeid ühenduse ja kolmandate riikide vahelisi kahepoolseid lepinguid, mis sisaldavad Maailma Kaubandusorganisatsiooni (WTO) eeskirjadest märkimisväärselt kaugemale minevaid olulisi kaubanduseeskirju.

最后更新: 2010-09-27
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

3286/94 o določitvi postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO)

丹麦语

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3286/94, millega kehtestatakse ühenduse meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate ühenduse õiguste kasutamine

最后更新: 2010-09-27
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

3286/94 o določitvi postopkov Skupnosti na področju skupne trgovinske politike za zagotovitev izvrševanja pravic Skupnosti po mednarodnih pravilih trgovanja, zlasti tistih, ki so dogovorjena v okviru Svetovne trgovinske organizacije (STO)

丹麦语

veebruar 2008 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 3286/94, millega kehtestatakse ühenduse meetmed ühise kaubanduspoliitika vallas, et tagada rahvusvahelistest kaubanduseeskirjadest, eeskätt Maailma Kaubandusorganisatsiooni egiidi all kehtestatud eeskirjadest tulenevate ühenduse õiguste kasutamine

最后更新: 2010-09-27
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

3286/94 pritožba podjetja Skupnosti dopustna samo, če je domnevna trgovinska ovira predmet pravice do ukrepanja, dogovorjene v okviru mednarodnih pravil trgovanja, določenih v mnogostranskem ali večstranskem trgovinskem sporazumu.

丹麦语

(2) Vastavalt määruse (EÜ) nr 3286/94 artikli 4 lõikele 1 on ühenduse ettevõtte esitatud kaebus vastuvõetav üksnes juhul, kui väidetav kaubandustakistus on mitme- või mõnepoolsete kaubanduslepingutega sätestatud rahvusvaheliste kaubanduseeskirjades kehtestatud hagemisõiguse objekt.

最后更新: 2010-09-27
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

(13) Kar zadeva pomoč za naložbe, znašata osnovni intenzivnosti pomoči 13 % oziroma 6 %, kakor določa navedeni odlok za majhna oziroma srednje velika podjetja v obrtnem, turističnem in trgovinskem sektorju (v trgovini na debelo in na drobno), sistematsko preseženi s celo vrsto povišanj.

丹麦语

(13) Vad gäller investeringsstödet har de grundläggande stödnivåer på 13 % och 6 % (för små respektive medelstora företag inom sektorerna för hantverk, turism samt detalj- och grosshandel) som anges i beslutet systematiskt överskridits genom en rad ökningar av stöden.

最后更新: 2010-09-26
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

(23) Po preverjanju Odloka 4607/2001 se je ugotovilo, da nova merila, ki so bila sprejeta za dodeljevanje pomoči v obrtnem, trgovinskem, turističnem in storitvenem sektorju, ki jih določa Zakon 4/97 (tudi v obliki posojil s subvencioniranimi obrestmi, kakor je določeno z Zakonom 9/91), očitno niso v skladu z odločbo Komisije o odobritvi, zdelo pa se je tudi, da niso v skladu z novimi predpisi in novimi smernicami za to področje in sicer zaradi spodaj navedenih razlogov.

丹麦语

(23) Vid en granskning av beslut 4607/2001 framgick att de nya kriterier som genom det beslutet har införts för beviljande av stöd inom hantverks-, handels-, turism- och tjänstesektorerna med stöd av lag 4/97 (även i form av lån med räntesubventioner enligt lag 9/91) sannolikt inte överensstämde med kommissionens beslut om godkännande och de föreföll inte heller följa nya förordningar och andra regler på området.

最后更新: 2010-09-26
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

(24) Na začetku so italijanski organi v okviru tega postopka z dopisom A/32982 sporočili, da na lahko podlagi Odloka 4607/2001 srednje velika ter velika podjetja v trgovinskem in turističnem sektorju dobijo pomoč v obliki posojila s subvencioniranimi obrestmi za upravičene naložbe od 1 do 3 milijonov EUR.

丹麦语

(24) I början av detta förfarande meddelade de italienska myndigheterna, genom skrivelse A/32982, att såväl medelstora som stora företag inom handels- och turismsektorn på grundval av beslut 4607/2001 kunde komma i fråga för stöd i form av lån med räntesubventioner för stödberättigande investeringar på mellan 1 och 3 miljoner euro.

最后更新: 2010-09-26
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

(25) Iz tabel, ki jih vsebuje Odlok 4607/2001, izhaja, da je lahko osnovna intenzivnost za velika podjetja v turističnem sektorju v višini 6 %, kar se lahko poviša celo do 22,5 % (povečanje se odobri po pravilu de minimis), in da znaša predvidena intenzivnost pomoči od 6 % do 20 % za velika podjetja v trgovinskem sektorju.

丹麦语

(25) Av tabellerna i beslut 4607/2001 framgår att stora företag inom turismsektorn kan beviljas en grundläggande stödnivå på 6 %, vilken eventuellt kan ökas upp till 22,5 % (ökning med stöd av regeln om stöd av mindre betydelse) och att stödnivåer på mellan 6 och 20 % gäller för stora företag inom turismsektorn.

最后更新: 2010-09-26
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認