询问Google

您搜索了: čí (捷克语 - 波兰语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

捷克语

波兰语

信息

捷克语

čí

波兰语

czyj

最后更新: 2009-07-01
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

捷克语

Čísla z na čí ce l k

波兰语

Dane pod a ją łą cz ną liczbę

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

捷克语

Čí je to zelené auto přede mnou? No tak, jeďte!

波兰语

Czyje jest to zielone auto przede mną?

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

捷克语

Vstupní kritéria prvního ro es ně) za m čí cí ho u za no y y

波兰语

ia dotyczą h miejsc na studi iu na jednego st oraz formy st ud na pi er kandydat ó studiów we

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

捷克语

(V některých případech se jedná o dva čí více typů údajného nesprávného úředního postupu.)

波兰语

(W niektórych sprawach zarzuty dotyczą dwóch lub więcej rodzajów niewłaściwego administrowania)

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

捷克语

Pokud dítě není dítětem žadatele, je třeba přiložit soudní rozhodnutí nebo jiný dokument, který dokazuje, v čí péči je.

波兰语

Jeśli dziecko nie jest dzieckiem osoby składającej wniosek, należy dołączyć kopię orzeczenia sądowego lub inny dokument określający, kto sprawuje opiekę nad dzieckiem.

最后更新: 2014-11-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

捷克语

- Komise rozhoduje v rámci dohadovací procedury s příslušnými orgány členského státu, na čí vrub půjdou finanční důsledky.

波兰语

- Komisja, po konsultacji z odpowiednimi władzami Państwa Członkowskiego decyduje, kto poniesie konsekwencje finansowe.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 6
质量:

参考: 匿名

捷克语

- h a y m d v o do P ru p ce o K čí ta čo vá o P krimi na l it s ro ri s mu eT související penězajiné ným zlo či ne

波兰语

Wprowadzenie w życie projektu EPOc III+ poprawi łatwość obsługi oprogramowania i pozwoli usprawnić procesy przetwarzania danych zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Pramen:; Statistická publikace Stálé konference ministrů školství čí:;129 aúdaje Federálního statistic úřadu 1995.

波兰语

Źródło: Materiały statystyczne Konferencji Ministerów Eduka­cji i Kultury, nr 129; Państwowe Biuro Statystyczne, 1995.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Ustanovení článku 34 námořního zákonu práce [29] odkazují v tomto ohledu na „profesní národní dohodu nebo rozšířené odvětvové dohody [pro stanovení] nezávisle na skutečné délce práce jednoho čí více období pro výpočet minimální zaručené mzdy nezávisle odměňovaných námořníků“.

波兰语

W tej kwestii art. 34 Morskiego kodeksu pracy [29] odsyła do „krajowego porozumienia branżowego lub rozszerzonych porozumień branżowych [w celu ustalenia] – niezależnie od czasu trwania efektywnej pracy – okresu lub okresów czasu do celów obliczenia minimalnej płacy marynarzy wynagradzanych proporcjonalnie do udziału”.

最后更新: 2014-11-17
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

1.23 Nicméně Haagská úmluva ani "Bruselské nařízení II" nestanovují ustanovení pro právo týkající se rozvodu. Nařízení omezuje svou oblast působnosti na rozvod, rozluku nebo prohlášení manželství za neplatné, aniž by se zabývalo důvody čí důsledky rozpadu manželství. Tyto otázky jsou v působnosti použitelného vnitrostátního práva.

波兰语

1.23 Jednak ani konwencja haska ani cytowane II rozporządzenie brukselskie nie zwierają zapisów dotyczących prawa stosowanego w sprawach rozwodowych, a rozporządzenie ogranicza swój zakres obowiązywania do rozwodu, separacji i unieważnienia w ich ścisłym znaczeniu, i nie ma zastosowania do przyczyn ani następstw rozwiązania małżeństwa; kwestie te odsyła się do właściwego prawa krajowego.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 6
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

捷克语

Dispozice, které např. stipulují, že "povolení musí umožnit tomu, co danou službu nabízí, přístup k výkonu aktivity této služby, čí ji vykonávat, na celém národním území" (článek 10, odstavec 4), nebo ty, které se týkají zavedení "jediné přepážky", u nichž ten, který danou službu nabízí, musí být schopen vykonat všechny administrativní záležitosti spojené s přístupem k poskytování svých služeb (článek 6), jsou protiústavní v zemích uspořádaných do federací.

波兰语

Takie uregulowania jak to, że "udzielane pozwolenie musi zezwalać wykonawcy usług na podjęcie czy wykonywanie działalności usługowej na całym suwerennym terytorium danego Państwa Członkowskiego" (art. 10 ust. 4), czy też ustanawianie pojedynczych punktów kontaktowych, które zajmować się będą wszelkimi procedurami i formalnościami niezbędnymi dla podjęcia działalności usługowej (art. 6), są przykładowo sprzeczne z podstawami konstytucyjnymi państw o ustroju federalnym.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

捷克语

Systém přerozdělování případů nyní zajišťuje, že k postoupení případu může být dán podnět ještě před podáním oznámení u orgánu jakéhokoli členského státu, a tím umožňuje spojujícím se společnostem, aby co nejdříve zjistily, do čí pravomoci bude nakonec spadat kontrola nad jejich transakcí.

波兰语

System ponownego przydziału spraw przewiduje obecnie, iż odesłanie sprawy może być również dokonywane przed formalnym zgłoszeniem w jakiejkolwiek jurysdykcji Państwa Członkowskiego/Wspólnoty, dając tym samym łączącym się przedsiębiorstwom możliwość ostatecznego ustalenia na jak najwcześniejszym etapie organu właściwego do badania ich transakcji.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Roční množství uvolněného plynu bude mít významný dopad na likviditu na velkoobchodním trhu s plynem v Dánsku a usnadní konkurentům, kteří na těchto trzích působí čí chtějí působit, aby nabízeli dodávky dvojí energie (zemní plyn/elektřina) v soutěži se společností DONG.

波兰语

Roczna ilość gazu, który ma zostać uwolniony, będzie miała istotny wpływ na płynność na duńskim rynku sprzedaży hurtowej gazu i ułatwi konkurentom działającym lub pragnącym działać na tych rynkach możliwość oferowania dostaw podwójnego paliwa gazu ziemnego/energii elektrycznej w konkurencji z DONG.

最后更新: 2014-10-20
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

Otaž se: "V čí ruce je panství nade všemi věcmi a kdo ochraňuje, zatímco proti Němu žádné ochrany není, odpovězte, víte-li?"

波兰语

Powiedz: "Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad każdą rzeczą? I kto roztacza opiekę, a opieki nie potrzebuje - jeśli wiecie?"

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

捷克语

Rci: „V čí ruce jest panství nade všemi věcmi a jenž chrání, sám nemaje třeba ochrany — víte-li?“

波兰语

Powiedz: "Kto ma w swoim ręku władzę królewską nad każdą rzeczą? I kto roztacza opiekę, a opieki nie potrzebuje - jeśli wiecie?"

最后更新: 2014-07-03
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

捷克语

Nejprve se zabývá otázkou, jaký právní rámec je vhodný, na čí otázky a potřeby by se platforma měla zaměřit, kdo se účastní, jaké základní dovednosti jsou zapotřebí, jaká jsou pravidla platformy.

波兰语

Określono w nim, jakie są odpowiednie ramy prawne, czyje kwestie i potrzeby znajdują się w centrum uwagi platformy, kto w niej uczestniczy, jakie są podstawowe wymagane umiejętności i zasady uczestnictwa.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

捷克语

15 Poskytuje-li provozovatel služby spojené s vybudováním nebo modernizací, protihodnota, kterou provozovatel obdrží čí má obdržet, se uznává v reálné hodnotě.

波兰语

15 Če upravljavec opravi storitve gradnje ali posodobitve, prejeto nadomestilo ali terjatev nadomestila upravljavec pripozna po njegovi pošteni vrednosti.

最后更新: 2010-09-03
使用频率: 1
质量:

参考: MatteoT

捷克语

2.29 dává na zvážení, že v této souvislosti již mohou vyplynout problémy právní příslušnosti tam, kde naplňování směrnice na regionální a místní úrovni předpokládá nové struktury, jednotný správní postup nebo komplexní spolupráci. Dispozice, které např. stipulují, že "povolení musí umožnit tomu, co danou službu nabízí, přístup k výkonu aktivity této služby, čí ji vykonávat, na celém národním území" (článek 10, odstavec 4), nebo ty, které se týkají zavedení "jediné přepážky", u nichž ten, který danou službu nabízí, musí být schopen vykonat všechny administrativní záležitosti spojené s přístupem k poskytování svých služeb (článek 6), jsou protiústavní v zemích uspořádaných do federací. Výbor připomíná, že v souladu s ústavní smlouvou je Unie povinována respektovat národní identitu svých členských zemí, inherentní ke svým základním politickým a ústavním strukturám.;

波兰语

2.29 wskazuje, że w tej dziedzinie problemy kompetencyjne mogą początkowo pojawić się w tych przypadkach, gdy wdrażanie dyrektywy na szczeblu regionalnym i lokalnym będzie wymagać nowych struktur, jednolitej procedury administracyjnej lub współpracy między tymi strukturami. Takie uregulowania jak to, że%quot%udzielane pozwolenie musi zezwalać wykonawcy usług na podjęcie czy wykonywanie działalności usługowej na całym suwerennym terytorium danego Państwa Członkowskiego%quot% (art. 10 ust. 4), czy też ustanawianie pojedynczych punktów kontaktowych, które zajmować się będą wszelkimi procedurami i formalnościami niezbędnymi dla podjęcia działalności usługowej (art. 6), są przykładowo sprzeczne z podstawami konstytucyjnymi państw o ustroju federalnym. Komitet przypomina, że zgodnie z Traktatem Konstytucyjnym Unia powinna respektować krajową tożsamość Państw Członkowskich, wyrażającą się w ich podstawowych strukturach politycznych i konstytucyjnych;

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 5
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

捷克语

6. Systém přerozdělování případů nyní zajišťuje, že k postoupení případu může být dán podnět ještě před podáním oznámení u orgánu jakéhokoli členského státu, a tím umožňuje spojujícím se společnostem, aby co nejdříve zjistily, do čí pravomoci bude nakonec spadat kontrola nad jejich transakcí. Takové postoupení před oznámením případu má výhodu snížení dodatečných nákladů, zejména co se týká časového zpoždění souvisejícího s postoupením případu až po jeho podání.

波兰语

6. System ponownego przydziału spraw przewiduje obecnie, iż odesłanie sprawy może być również dokonywane przed formalnym zgłoszeniem w jakiejkolwiek jurysdykcji Państwa Członkowskiego/Wspólnoty, dając tym samym łączącym się przedsiębiorstwom możliwość ostatecznego ustalenia na jak najwcześniejszym etapie organu właściwego do badania ich transakcji. Odsyłanie spraw przed ich zgłoszeniem ma tą zaletę, iż zmniejsza dodatkowe koszty, zwłaszcza w związku z upływem czasu, związane z odesłaniem sprawy po jej wszczęciu.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 5
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認