询问Google

您搜索了: progressaient (法语 - 拉脱维亚语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

法语

拉脱维亚语

信息

法语

En général, les valeurs biologiques de la protéinurie ne progressaient pas.

拉脱维亚语

Parasti, veicot laboratorisku proteinūrijas novērošanu, progresēšanu nekonstatēja.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

法语

La Commission a présenté son rapport en 2007 et a conclu que les connaissances sur le rôle joué par les phosphates issus des détergents étaient insuffisantes mais progressaient rapidement2.

拉脱维亚语

Komisija 2007. gadā sagatavoja ziņojumu, kurā secināts, ka trūkst zināšanu par mazgāšanas līdzekļu fosfātu ietekmi uz eitrofikāciju, bet šo zināšanu apjoms strauji paplašinās2.

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

法语

La Commission a présenté son rapport en 2007 et a conclu que les connaissances sur le rôle joué par les phosphates présents dans les détergents étaient encore incomplètes mais progressaient rapidement1.

拉脱维亚语

Komisija 2007. gadā nāca klajā ar ziņojumu, kurā secināts, ka zināšanas par mazgāšanas līdzekļu fosfātu ietekmi uz eitrofikāciju nav pilnīgas, taču šo zināšanu līmenis strauji pieaug1.

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

法语

Les autorités françaises ont également précisé que les charges opérationnelles de FT progressaient moins vite que le chiffre d'affaires, ce qui signifiait que sa profitabilité augmentait.

拉脱维亚语

Francijas varasiestādes precizēja arīdzan to, ka FT operatīvās izmaksas pieauga lēnāk nekā apgrozījums, un tas nozīmē, ka pieauga ienesīgums.

最后更新: 2014-11-05
使用频率: 3
质量:

法语

En 2010 et 2011, leurs populations ont stagné, alors que les régions urbaines progressaient d'environ 0,5 % sur la même période.

拉脱维亚语

2010. un 2011. gadā iedzīvotāju skaits palika nemainīgs, bet pilsētās beidzamo gadu laikā tas palielinājās par 0,5 %.

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

法语

Pourtant, les importations ont augmenté de 15 % en 2003, alors que les ventes des producteurs communautaires dans la Communauté ne progressaient que de 5,1 %.

拉脱维亚语

Tomēr imports 2003. gadā palielinājās par 15 %, bet Kopienas ražotāju veiktā pārdošana Kopienā palielinājās tikai par 5,1 %.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

法语

Les négociations avec les pays d’Amérique centrale progressaient d’une manière satisfaisante jusqu’à ce qu'une crise politique éclate au Honduras.

拉脱维亚语

Sarunas ar Centrālameriku virzījās labi līdz brīdim, kad Hondurasu skāra politiskā krīze.

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

法语

Dans les deux études cliniques (étude B2222 et étude intergroupe S0033), la dose quotidienne de Glivec a été augmentée à 800 mg chez les patients qui progressaient aux plus faibles doses de 400 mg ou 600 mg par jour.

拉脱维亚语

Divos klīniskajos pētījumos (B2222 pētījumā un S0033 starpgrupu pētījumā) Glivec dienas deva tika palielināta līdz 800 mg pacientiem, kam bija vērojama progresēšana, lietojot mazākas (400 mg vai 600 mg) dienas devas.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 5
质量:

法语

Vu l'absence de bénéfices du pôle télévision, les liquidités dont Schneider avait besoin pour que SLT puisse poursuivre ses activités dans le domaine de la technologie laser, qui progressaient beaucoup plus lentement que prévu, commencèrent à manquer.

拉脱维亚语

Tā kā televizoru nozare nedeva peļņu, Schneider AG trūka līdzekļu, kas bija vajadzīgi SLT, lai turpinātu darbu lāzera tehnoloģijas izstrādē, kas virzījās uz priekšu būtiski lēnāk, nekā sākotnēji tika sagaidīts.

最后更新: 2014-11-04
使用频率: 1
质量:

法语

considérant que bon nombre des principaux pays exportateurs de fourrures ont prouvé qu'ils progressaient suffisamment sur la voie de l'abolition des pièges à mâchoires et dans la mise au point de méthodes de piégeage sans cruauté sur leur territoire;

拉脱维亚语

tā kā daudzas lielākās kažokādu eksportētājas valstis ir pierādījušas, ka tajās notiek pietiekama attīstība attiecībā uz kāju slazdu izmantošanas atcelšanu un humānu slazdošanas metožu izstrādi;

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 4
质量:

参考: 匿名

法语

Pour que nous puissions nous concentrer sur les questions prioritaires, nous avons retir, au cours des deux dernires annes, 90 propositions lgislatives qui ne progressaient pas, nous avons abrog 32 actes obsoltes et recens 103 domaines pouvant faire l'objet d'une simplification rglementaire.

拉脱维亚语

Lai mēs varētu koncentrēties uz prioritāriem jautājumiem, mēs pēdējo divu gadu laikā esam atsaukui 90 ierosinātus tiesību aktus, kuri nevirzījās uz prieku likumdoanas procesā, mēs esam atcēlui 32 novecojuus tiesību aktus un esam apzinājui 103 jomas, kurās jāveic regulējuma vienkāroana.

最后更新: 2017-04-25
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

法语

Les rapports publiés en 2007 ainsi que la Feuille de route pour les sources d’énergie renouvelables3 ont signalé que les États membres ne progressaient que lentement et qu’il était probable que l’UE, dans son ensemble, n’atteindrait pas son objectif de 2010.

拉脱维亚语

2007. gadā sagatavotajos ziņojumos, kā arī Atjaunojamo energoresursu ceļvedī3 uzsvērta dalībvalstu lēnā virzība uz mērķu sasniegšanu un iespēja, ka ES kopumā nespēs sasniegt 2010. gadam noteikto mērķi.

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

法语

(199) Tandis que le volume des ventes réalisées par l’industrie communautaire sur le marché libre augmentait de 80 % sur la période considérée, les ventes destinées au marché captif progressaient, pour leur part, de 89 %.

拉脱维亚语

(199) Attiecīgajā periodā Kopienas ražošanas nozares pārdošanas apjoms brīvajā tirgū pieauga par 80 %, bet pārdošana ierobežotajā tirgū pieauga par 89 %.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

法语

(378) La Commission remarque notamment qu'en 2001, alors que les importations progressaient considérablement, le volume des ventes des producteurs communautaires dans la Communauté a chuté de 13 % et la rentabilité s'est rapidement dégradée.

拉脱维亚语

(378) Jo īpaši Komisija atzīmē, ka, kamēr 2001. gadā imports pieauga, Kopienas ražotāju pārdošanas apjomi Kopienā samazinājās par 13 % un rentabilitāte strauji kritās.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

法语

La production par salarié a crû de 16 %, alors que les coûts salariaux par travailleur ne progressaient que de 4 % (moins que le taux d'inflation de l'Union européenne, de 6,4 % en moyenne au cours de la période considérée).

拉脱维亚语

Ražošanas apjoms uz darbinieku pieauga par 16 %, lai gan darbaspēka izmaksas uz darbinieku pieauga tikai par 4 % (zem ES vidējā inflācijas līmeņa 6,4 % pārskata laika posmā).

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

法语

Les rapports affirmaient que ces deux pays progressaient de manière satisfaisante et étaient en bonne voie pour achever l’alignement législatif qui leur avait été demandé. Toutefois, des efforts soutenus étaient encore nécessaires pour renforcer leurs capacités administratives et judiciaires, en vue de garantir une application correcte de l’acquis communautaire.

拉脱维亚语

Abās valstīs vērojams labs progress, un tās atrodas uz pareizā ceļa, lai pabeigtu prasīto likumdošanas atbilstību, taču ievērojami pūliņi jāvelta pietiekamas administratīvās un tiesu kapacitātes attīstīšanai, lai nodrošinātu pienācīgu acquis communautaire ieviešanu.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

法语

Ainsi, uneétude dela Banque mondialeréalisée en 2007indiquait enconclu-sionqueseuls8des62±paysendéveloppement(soit13±%) examinés disposaient d’unestratégie«développée dans une large mesure»30, bien qu’elle considérât que tousles pays progressaient danscette direction.L’étudea±notamment permis de constater que: a) danslaplupartdespays,lesstratégiescontinuaient à±n’êtreliées au budget que de manièreténue; b) beaucoup de pays persistaient à±mettre en œuvre plusieurs stratégiesà±moyenterme,susceptibles d’entraîner d’importants chevauchements d’activités et d’hypothéquerles progrès enregistrés au niveau d’autres volets dela stratégie de développement; c) beaucoup de pays ont défini des objectifs et des priorités adaptés à±leurs besoins spécifiques, mais doivent préciser davantagela manière dont ces objectifsseront atteints.

拉脱维亚语

Tāpēc 2007. gadā Pasaules Bankassagatavotajā pārskatātikaseci-nāts, katikai astoņās no 62 pārbaudītajāmjaunattīstības val-stīm(13 %) bija “vispārīgiizstrādāta stratēģija”30,lai gan tajā bija pausts uzskats, ka visas valstis sekmīgi virzās uz stratēģi-jasformulēšanu. Konkrēti, pārskatā bija minēts, ka a) vairākumāvalstustratēģijasjoprojām bijavājisasaistītas ar budžetu; b) daudzasvalstisjoprojāmīstenojavairākasvidējatermiņa stratēģijas,kasreizēmvarradīt pasākumu dublēšanos un apdraudētsekmescituattīstībasstratēģijaskomponentu ieviešanā; c) daudzas valstisirformulējušas šo valstu vajadzībām atbilstošus mērķus un prioritātes, taču tām ir skaidrāk jāizklāsta, kātās paredzsasniegtizvirzītos mērķus.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

法语

(147) Les autorités françaises soutiennent que lors de la prise de décision d'investir, FT n'était pas une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices. En effet, le chiffre d'affaires de l'Entreprise était en croissance régulière (augmentation de 10% entre le premier semestre 2001 et le premier semestre 2002), sa marge brute d'autofinancement était élevée et progressait plus rapidement que son chiffre d'affaires. Cela étant, les autorités françaises ont fait état de la structure financière déséquilibrée de l'Entreprise au 30 juin 2002 et ont précisé que les pertes étaient essentiellement imputables aux provisions et amortissements exceptionnels liés à des dépréciations d'actifs acquis préalablement au retournement complètement imprévisible des marchés. Les autorités françaises ont également précisé que les charges opérationnelles de FT progressaient moins vite que le chiffre d'affaires, ce qui signifiait que sa profitabilité augmentait. Par ailleurs, le résultat et le cash flow opérationnels étaient en augmentation (plus 15% pour le cash flow par rapport au premier semestre 2001). Les autorités françaises précisent que les très bonnes perspectives de performances de FT ont encore été améliorées par le plan TOP. Ces performances ont été confirmées lors de la publication des comptes 2002, qui ont montré la dynamique vertueuse engagée dans l'Entreprise par les nouveaux dirigeants.

拉脱维亚语

(147) Francijas varasiestādes uzsver, ka laikā, kad tika pieņemts lēmums veikt investīcijas, FT nebija uzņēmums grūtībās vadlīniju nozīmē. Būtībā Uzņēmuma apgrozījums pastāvīgi pieauga (pieaugums par 10% no 2001. gada pirmā pusgada līdz 2002. gada pirmajam pusgadam), tā naudas plūsma bija palielinājusies un progresēja straujāk nekā tā apgrozījums. Ņemot to vērā, Francijas varasiestādes atsaucās uz Uzņēmuma nelīdzsvaroto finansiālo struktūru 2002. gada 30. jūnijā un precizēja, ka zaudējumi bija galvenokārt attiecināmi uz ārkārtas pirkumiem un amortizācijas pasākumiem, kas saistīti ar aktīvu vērtības samazinājumiem, kuri tika iegādāti pirms pilnīgi neparedzami notikušajām tirgu izmaiņām. Francijas varasiestādes precizēja arīdzan to, ka FT operatīvās izmaksas pieauga lēnāk nekā apgrozījums, un tas nozīmē, ka pieauga ienesīgums. Cita starpā operatīvie rezultāti un cash flow uzrādīja pieaugumu (15% pieaugums attiecībā uz cash flow salīdzinājumā ar 2001. gada pirmo pusgadu). Francijas varasiestādes precizē, ka FT darbības ļoti labās perspektīvas vēl paaugstināja TOP plāns. Šie veikumi tika apstiprināti 2002. gada rēķinu publikācijā, kas uzrādīja auglīgo dinamiku, ko Uzņēmumā bija uzsākuši jaunie vadītāji;

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

法语

(199) Tandis que le volume des ventes réalisées par l’industrie communautaire sur le marché libre augmentait de 80% sur la période considérée, les ventes destinées au marché captif progressaient, pour leur part, de 89%. C’est surtout à partir de 2001 que l’industrie communautaire a vu ses ventes augmenter sur le marché captif, alors que sa situation sur le marché libre restait pratiquement inchangée. Cette évolution coïncide avec une nette intensification des importations en provenance de l’Inde sur le marché libre, ce qui implique que l’industrie communautaire a fait usage de sa faculté à passer d’un marché à l’autre, du moins dans une certaine mesure, pour éviter la concurrence directe des importations à bas prix faisant l’objet de subventions.

拉脱维亚语

(199) Attiecīgajā periodā Kopienas ražošanas nozares pārdošanas apjoms brīvajā tirgū pieauga par 80%, bet pārdošana ierobežotajā tirgū pieauga par 89%. Īpaši kopš 2001. gada ir novērojama Kopienas ražošanas nozares ierobežotā tirgus palielināšanās, kamēr tās situācija brīvajā tirgū palikusi praktiski nemainīga. Tas sakrīt ar lielo Indijas importa pieaugumu brīvajā tirgū, kas norāda, ka Kopienas ražošanas nozare izmantoja tās izvēli vismaz zināmā mērā nomainīt tirgus, lai izvairītos no tiešas konkurences ar attiecīgā produkta subsidēto importu par zemām cenām.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

法语

(92) Certains indicateurs ont fait état d'une évolution favorable: ainsi, au cours de la période considérée, la production a augmenté de 4% et les capacités de production ont progressé de 8%, tandis que les stocks diminuaient de 12%. Les ventes dans la Communauté ont augmenté de 3%, entraînant une hausse de 2% de la part de marché. La production par salarié a crû de 16%, alors que les coûts salariaux par travailleur ne progressaient que de 4% (moins que le taux d'inflation de l'Union européenne, de 6,4% en moyenne au cours de la période considérée).

拉脱维亚语

(92) Dažiem rādītājiem bija vērojams pozitīvs pieaugums. Pārskata laika posmā ražošanas apjomi palielinājās par 4% un ražošanas jauda par 8%, bet krājumi samazinājās par 12%. Kopienas noiets palielinājās par 3%, palielinot tirgus daļu par 2%. Ražošanas apjoms uz darbinieku pieauga par 16%, lai gan darbaspēka izmaksas uz darbinieku pieauga tikai par 4% (zem ES vidējā inflācijas līmeņa 6,4% pārskata laika posmā).

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認