询问Google

您搜索了: retentissants (法语 - 捷克语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

法语

捷克语

信息

法语

Car l`Éternel ravage Babylone, Il en fait cesser les cris retentissants; Les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux, Dont le bruit tumultueux se fait entendre.

捷克语

Nebo Hospodin popléní Babylon, a vyhladí z něho hřmot veliký, byť pak zvučela vlnobití jejich jako vody mnohé, vydáván byl hluk hlasu jejich,

最后更新: 2012-05-05
使用频率: 1
质量:

法语

Bip retentissant

捷克语

Pípání po dobu 15 sekund

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

法语

Bip retentissant pendant 15 secondes

捷克语

Pípání po dobu 15 vteřin

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

法语

L'UE garantit et défend les droits des passagers avec succès, ce qui constitue l'une des réalisations les plus retentissantes de sa politique des transports.

捷克语

Úspěch Evropy při zajišťování a dodržování práv cestujících je jedním ze zásadních výsledků dopravní politiky EU.

最后更新: 2017-04-25
使用频率: 1
质量:

法语

«La Suède est un leader mondial en matière d’innovation: ABBA, Volvo, Ikea ou les boulettes de viande, tous sont nés en Suède et ont connu un succès retentissant en Europe.

捷克语

„Švédsko je světovou jedničkou při podpoře inovací: pocházejí odtud takové celoevropské hity jako ABBA, Volvo, Ikea či masové kuličky.

最后更新: 2017-04-25
使用频率: 1
质量:

法语

5.1 Les critiques émises à l'encontre du Pacte ont eu un écho retentissant lorsqu'à la suite de la situation conjoncturelle délicate des années 2002-2003, le Pacte a été soumis à une série de pressions qui ont mis en évidence la nécessité d'une révision.

捷克语

5.1 Kritika namířená k paktu měla širokou odezvu, když následkem ožehavého stavu konjunktury v letech 2002-2003 byl pakt podroben celé řadě tlaků, které byly důkazem potřeby přistoupit k jeho reformě.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

法语

3.2.6 Cette situation a déjà entrainé un certain nombre de faillites retentissantes.

捷克语

3.2.6 Tato situace již přivedla určitý počet tiskáren k bankrotu.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

法语

Le changement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation d’énergie est largement considéré comme l’échec le plus retentissant du marché que le monde ait connu6 et comme une menace importante pour l’économie mondiale.

捷克语

Změny klimatu způsobené emisemi skleníkových plynů, jež vznikají v souvislosti s výrobou a využitím energie, jsou obecně považovány za „nejrozsáhlejší selhání trhu s největšími dopady v historii“6 a za významnou hrozbu pro světové hospodářství.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

法语

3.3.4 La surcapacité et le surinvestissement ont déjà entraîné un certain nombre de faillites retentissantes.

捷克语

3.3.4 Nadměrná kapacita a nadměrné investice již přivedly určitý počet tiskáren k bankrotu.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 2
质量:

法语

La protection juridique des droits des individus est, certes, un sujet très important et des changements d’ordre social et culturel pourraient intervenir à la faveur de quelques affaires retentissantes.

捷克语

Právní ochrana práv jednotlivců je samozřejmě důležitá a případy přitahující pozornost mohou časem přispět ke společenským a kulturním změnám.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

法语

La nouvelle génération d'instruments financiers s'appuiera sur le succès retentissant de l'instrument de financement avec partage des risques8 (IFPR) mis en œuvre au titre du septième programme-cadre, ainsi que sur d'autres mécanismes mis en place au niveau de l'UE.

捷克语

Nová generace finančních nástrojů bude vycházet z pozoruhodného úspěchu finančního nástroje pro sdílení rizik8 sedmého rámcového programu a z jiných systémů na úrovni EU.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

法语

La mise en place de bourses d'étude, de programmes de formation auprès d'entreprises évoluant dans ce secteur, de visites des sites de lancement, la diffusion de matériel de vulgarisation et enfin l'organisation de conférences destinées aux jeunes pourraient constituer, de l'avis de la CCMI, des bonnes méthodes pour éveiller l'intérêt et la curiosité des jeunes pour un monde qui a connu dans le passé un succès retentissant grâce à de sensationnels événements médiatiques liés à la conquête spatiale.

捷克语

Zavedení stipendií, vzdělávacích programů v podnicích činných v příslušném sektoru, návštěv raketových základen, rozšiřování osvětových materiálů a organizování konferencí pro mládež by mohl být podle mínění CCMI správným postupem při šíření zájmu a zvídavosti u mladých lidí o svět, který se v minulosti těšil mimořádnému zájmu díky senzačním mediálním akcím u příležitosti dobytí vesmíru.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

法语

4.9.2 Si les entreprises semblent prendre de la distance par rapport aux stock options qui ont conduit à des conflits d’intérêts et à des scandales retentissants, la pratique consistant à attribuer des "golden parachutes" et d’autres rétributions à des CEO qui ont pourtant failli à améliorer les performances de leur entreprise (en termes de compétitivité et d’emplois) est choquante aux yeux de l’opinion publique.

捷克语

4.9.2 Ačkoli se zdá, že se podniky distancují od akciových opcí (stock options), které vedly ke konfliktům zájmů a zvučným skandálům, praxe spočívající v udělování „zlatých padáků“ a dalších odměn generálním ředitelům, kterým se přitom nepodařilo zlepšit výkonnost jejich podniku (pokud jde o konkurenceschopnost a zaměstnanost), je pro veřejnost šokující.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

法语

L'UEM est un succès retentissant.

捷克语

HMU je jednoznačným úspěchem.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

法语

Les enseignements tirés de récentes affaires de fraude retentissantes ont convaincu la Commission de la nécessité d’élargir le recours à la coopération administrative pour éviter que des entreprises peu scrupuleuses manipulent les règles.

捷克语

Ponaučení, které vyplynulo z nedávných velkých případů podvodů, přesvědčilo Komisi, že je nezbytné širší využití administrativní spolupráce pro zamezení manipulace s pravidly ze strany bezzásadových podniků.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

法语

La semaine dernière, 17 anciens officiers de l'armée chilienne ont été arrêtés pour deux des plus retentissants crimes commis à l'époque d'Augusto Pinochet : l'assassinat de Víctor Jara, un musicien et sympathisant communiste chilien, et l'immolation par le feu de deux activistes.

捷克语

Minulý týden bylo zatčeno celkem 17 bývalých důstojníků chilské armády za dva známé zločiny spáchané za vlády Augusta Pinocheta: brutální vraždu Víctora Jary, chilského hudebníka a komunistického přívržence, a zapálení dvou aktivistů.

最后更新: 2016-02-24
使用频率: 1
质量:

法语

5.1 Les critiques émises à l'encontre du Pacte ont eu un écho retentissant lorsqu'à la suite de la situation conjoncturelle délicate des années 2002-2003, le Pacte a été soumis à une série de pressions qui ont mis en évidence la nécessité d'une révision.

捷克语

5.1 Kritika namířená k paktu měla širokou odezvu, když následkem ožehavého stavu konjunktury v letech 2002-2003 byl pakt podroben celé řadě tlaků, které byly důkazem potřeby přistoupit k jeho reformě.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

法语

Les lumières et messages enregistrés retentissant des haut-parleurs ont semblé intimider les manifestants.

捷克语

Světla a nahraná zpráva burácející z amplionů mnoho demonstrantů vystrašily.

最后更新: 2014-10-20
使用频率: 1
质量:

法语

L'exemple le plus retentissant de ces derniers temps est probablement l'action coordonnée contre des pédophiles brésiliens, durant laquelle Google a transmis au gouvernement brésilien les informations qu'il avait récoltées sur la page publique appelé Orkut, permettant ainsi une identification.

捷克语

Nejznámějším příkladem z poslední doby byla asi koordinovaná akce proti brazilským pedofilům, během které poskytl Google brazilské vládě informace, jež umožnily identifikaci pedofilů z komunitních stránek Orkut, zřizovaných jeho prostřednictvím.

最后更新: 2014-10-20
使用频率: 1
质量:

法语

En dépit de ces circonstances tragiques, Izzat Ghazzawi a continué de rechercher le dialogue culturel et politique avec le peuple israélien.Il a publié, avec l’écrivain israélien Abraham B.Yehoshua et le photographe OlivieroToscani, un livre qui a connu un succès retentissant sur les rapports entre les Palestiniens et les Israéliens.Izzat Ghazzawi est décédé le 4 avril 2003.

捷克语

Navzdory těmto tragickým okolnostem Izzat Ghazzawi nadále usiloval o kulturní a politický dialog s izraelským národem.Spolu s izraelským spisovatelem Abrahamem B. Yehoshuou a fotografem Olivierem Toscanim vydal knihu o vztazích mezi Palestinci a Izraelci, která se setkala s obrovským úspěchem.Izzat Ghazzawi zemřel 4. dubna 2003.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認