询问Google

您搜索了: maksejõuetusmenetlused (爱沙尼亚语 - 意大利语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

爱沙尼亚语

意大利语

信息

爱沙尼亚语

TEISESED MAKSEJÕUETUSMENETLUSED

意大利语

Procedure secondarie di insolvenza

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

Artikli 2 punktis a osutatud maksejõuetusmenetlused

意大利语

Procedure di insolvenza di cui all’articolo 2, lettera a)

最后更新: 2014-11-10
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

(13) Mõne Herlitzi kontserni tütarettevõtja suhtes on toimunud eraldi maksejõuetusmenetlused.

意大利语

(13) Per alcune società figlie facenti parte del gruppo si svolsero procedure d’insolvenza distinte.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

2002. aasta märtsis algatati eraldi maksejõuetusmenetlused Schneider AG ja tema kahe tütarettevõtte suhtes.

意大利语

Nel marzo 2002 sono state avviate distinte procedure fallimentari nei confronti di Schneider AG e delle sue due controllate.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

Maksejõuetusmenetlused, mille suhtes käesolevat määrust kohaldatakse, on loetletud käesoleva määruse lisades.

意大利语

Le procedure di insolvenza cui si applica il presente regolamento sono elencate negli allegati.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

(19) Teisesed maksejõuetusmenetlused võivad lisaks kohalike huvide kaitsmisele täita erinevaid eesmärke.

意大利语

(19) Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell'interesse locale.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

Käesoleva määruse reguleerimisalasse ei kuulu kindlustusseltside, krediidiasutuste, kolmandate isikute vara või väärtpabereid haldavate investeerimisettevõtjate ning ühisinvesteerimisettevõtjatega seotud maksejõuetusmenetlused.

意大利语

Le procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, le imprese d'investimento che detengono fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi d'investimento collettivo dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

Litsentsid, asjaõigused, maksejõuetusmenetlused ja täitemeetmed kantakse toimikutesse, mille amet on ühenduse kaubamärgi taotluste kohta sisse seadnud".

意大利语

Le licenze, i diritti reali, le procedure d’insolvenza e i provvedimenti d’esecuzione forzata vengono annotati nei fascicoli tenuti dall’Ufficio in ordine alla domanda di marchio comunitario."

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

爱沙尼亚语

(1) Määruses (EÜ) nr 1346/2000 on loetletud liikmesriikide õiguse kohased maksejõuetusmenetlused ja likvideerijad.

意大利语

(1) il regolamento (CE) n. 1346/2000 elenca le denominazioni delle procedure e dei curatori nella legislazione nazionale dei vari Stati membri.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

(4) on soovitav, et liikmesriikide õigusaktide eesmärk oleks võimalikult vähendada süsteemi häireid, mida põhjustavad kõnealuses süsteemis osaleja vastu algatatud maksejõuetusmenetlused;

意大利语

(4) considerando che conviene che la normativa degli Stati membri sia tesa a ridurre il più possibile turbative al sistema derivanti dalla procedura d'insolvenza nei confronti di uno dei partecipanti a tale sistema;

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

Komisjon viitab oma teatisele EÜ asutamislepingu artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta garantiidena antava riigiabi suhtes, mille punktis 2.1.3 on märgitud: „Komisjon loeb garantii kujul antud abiks ka soodsamad rahastamistingimused ettevõtjatele, kelle õiguslik vorm välistab pankroti- või muud maksejõuetusmenetlused või tagab selgesõnalise riigigarantii või kahjumi katmise riigi poolt.”

意大利语

La Commissione fa riferimento alla sua comunicazione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, nella quale al punto 2.1.3 si dichiara: «la Commissione considera come aiuti di Stato concessi in forma di garanzia anche le condizioni di finanziamento preferenziali ottenute da imprese il cui regime giuridico escluda il fallimento o altre procedure concorsuali oppure preveda esplicitamente la concessione di garanzie statali o il ripianamento delle perdite da parte dello Stato».

最后更新: 2014-11-13
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

(7) 1968. aasta Brüsseli konventsiooni kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades [3] (muudetud selle konventsiooniga ühinemist käsitlevate konventsioonidega) [4] reguleerimisalasse ei kuulu maksejõuetute äriühingute või teiste juriidiliste isikute likvideerimismenetlustega seotud maksejõuetusmenetlused, kohtumenetlused, kohtuvälised kokkulepped ja muud sellised menetlused.

意大利语

(7) Le procedure di insolvenza relative ai fallimenti, ai concordati e ad altre procedure affini sono escluse dal campo di applicazione della convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(3), modificata dalle convenzioni di adesione alla medesima(4).

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

Maksejõuetusmenetlused -- null-tunni reegel Väärtpaberite kinnipidamisõigus Maksesüsteemide järelevalve Maksesüsteemid -- üldine CON / 1998/9 , CON / 1998/3 , CON / 1996/4 CON / 1995/12 CON / 2003/15 , CON / 1998/3 , CON / 1996/10 , CON / 1996/4 CON / 2003/15 , CON / 2003/14 , CON / 2002/1 , CON / 1998/9 , CON / 1998/3 , CON / 1997/4

意大利语

Procedure di insolvenza -- Regola dell' ora zero Privilegi su titoli Vigilanza sui sistemi di pagamento Sistemi di pagamento -- generalità CON / 1998/9 , CON / 1998/3 , CON / 1996/4 CON / 1995/12 CON / 2003/15 , CON / 1998/3 , CON / 1996/10 , CON / 1996/4 CON / 2003/15 , CON / 2003/14 , CON / 2002/1 , CON / 1998/9 , CON / 1998/3 , CON / 1997/4

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

"4. Lõikeid 1 ja 3 kohaldatakse mutatis mutandis ühenduse kaubamärgi taotluste suhtes. Litsentsid, asjaõigused, maksejõuetusmenetlused ja täitemeetmed kantakse toimikutesse, mille amet on ühenduse kaubamärgi taotluste kohta sisse seadnud".

意大利语

"4. I paragrafi 1 e 3 si applicano, mutatis mutandis, alle domande di marchi comunitari. Le licenze, i diritti reali, le procedure d’insolvenza e i provvedimenti d’esecuzione forzata vengono annotati nei fascicoli tenuti dall’Ufficio in ordine alla domanda di marchio comunitario."

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

爱沙尼亚语

(13) Mõne Herlitzi kontserni tütarettevõtja suhtes on toimunud eraldi maksejõuetusmenetlused. Diplomat, HKV ja Susy Separate esitasid 12. aprillil 2002. aastal pankrotiavalduse ning hiljem kõnealused äriühingud likvideeriti. Likvideerimise käigus rahuldati saadud tulu arvelt kõigi nende võlausaldajate nõuetest võrdne protsent. Ükski võlausaldaja ei loobunud ühestki nõudest nende äriühingute või FOPi vastu. FOPi maksejõuetust välditi Herlitz PBS AG-le antud päästmisabilaenuga.

意大利语

(13) Per alcune società figlie facenti parte del gruppo si svolsero procedure d’insolvenza distinte. Il 12 aprile 2002 la Diplomat, la HKV e la Susy chiesero la dichiarazione di fallimento e furono poi liquidate. Nel corso della liquidazione, tutti i creditori ricevettero, dalla massa fallimentare, la medesima percentuale dei loro crediti. Nessuno dei creditori rinunciò ai propri crediti nei confronti di tali imprese e della FOP. L’insolvenza della FOP fu evitata mediante un prestito di salvataggio concessole dalla Herlitz PBS AG.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

(19) Teisesed maksejõuetusmenetlused võivad lisaks kohalike huvide kaitsmisele täita erinevaid eesmärke. Võib esineda juhtumeid, mil võlgniku vara ühtse tervikuna käsitlemine on liiga raske või asjaomaste õigussüsteemide erinevused on nii suured, et võivad põhjustada raskusi selle riigi, kus menetlus on algatatud, seaduste rakendamisel teistes riikides, kus võlgniku vara asub. Seetõttu võib põhimaksejõuetusmenetluse likvideerija taotleda teisese menetluse algatamist, kui seda on vaja vara tõhusaks käsitlemiseks.

意大利语

(19) Le procedure secondarie di insolvenza possono avere diversi scopi, oltre a quello della tutela dell'interesse locale. Può accadere ad esempio che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che possono sorgere difficoltà per l'estendersi degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per questo motivo il curatore della procedura principale può chiedere l'apertura di una procedura secondaria quando ciò sia necessario per una gestione efficace dell'attivo.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

(9) Käesolevat määrust tuleks kohaldada kõigi maksejõuetusmenetluste suhtes olenemata sellest, kas võlgnik on füüsiline või juriidiline isik. Maksejõuetusmenetlused, mille suhtes käesolevat määrust kohaldatakse, on loetletud käesoleva määruse lisades. Käesoleva määruse reguleerimisalasse ei kuulu kindlustusseltside, krediidiasutuste, kolmandate isikute vara või väärtpabereid haldavate investeerimisettevõtjate ning ühisinvesteerimisettevõtjatega seotud maksejõuetusmenetlused. Need ettevõtjad ei kuulu käesoleva määruse reguleerimisalasse, kuna nende suhtes kohaldatakse erikorda ning siseriiklikel järelevalveasutustel on teatavates aspektides erakordselt suured sekkumisvolitused.

意大利语

(9) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi alle procedure di insolvenza, chiunque sia il debitore, persona fisica o giuridica, commerciante o non commerciante. Le procedure di insolvenza cui si applica il presente regolamento sono elencate negli allegati. Le procedure di insolvenza che riguardano le imprese assicuratrici e gli enti creditizi, le imprese d'investimento che detengono fondi o valori mobiliari di terzi e gli organismi d'investimento collettivo dovrebbero essere escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento. Tali imprese non dovrebbero essere contemplate nel regolamento poiché ad esse si applica un regime particolare e le autorità nazionali hanno, in alcuni casi, poteri di intervento estremamente ampi.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

爱沙尼亚语

Schneider AG on Saksamaa elektrooniliste tarbekaupade tootja. Tema mitmekesist tootesortimenti, millesse kuulusid raadiovastuvõtjad, personaalarvutid ja pleierid, vähendati seoses ümberkorraldustega 1993. aastal nii, et sortiment piirdus üksnes värviteleritega. 1990ndate aastate alguses alustas äriühing ka ambitsioonikat lasertehnoloogia arendust, mis nõudis väga suuri investeeringuid, kuid andis ainult potentsiaalset kasumit. Ajavahemikul 2000—2002 grupeeriti need kaks peamist äritegevuse valdkonda ümber kaheks täisomanduses olevaks Schneider AG tütarettevõtteks: Schneider Electronics AG ja Schneider Laser Technologies AG. 2002. aasta märtsis algatati eraldi maksejõuetusmenetlused Schneider AG ja tema kahe tütarettevõtte suhtes.

意大利语

Schneider AG è un fabbricante tedesco di prodotti elettronici di massa. La sua gamma diversificata di prodotti comprendenti radio, PC e giradischi nel corso di una ristrutturazione nel 1993 è stata ridotta unicamente alla televisione a colori. A partire dai primi anni '90, la società ha anche avviato un ambizioso programma di sviluppo tecnologico nel settore dei laser, che ha richiesto ingenti investimenti, ma ha prodotto soltanto un profitto potenziale. Dal 2000 al 2002 i due principali campi di attività sono stati raggruppati in due controllate al 100% di Schneider AG: Schneider Electronics AG e Schneider Laser Technologies AG. Nel marzo 2002 sono state avviate distinte procedure fallimentari nei confronti di Schneider AG e delle sue due controllate.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認