询问Google

您搜索了: presentationssätt (瑞典语 - 法语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

瑞典语

法语

信息

瑞典语

f) presentationssätt.

法语

f) le mode de présentation du sucre.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 4
质量:

瑞典语

Bearbetad vikt (landade kvantiteter, indelade enligt art och presentationssätt).

法语

poids transformé (quantités débarquées par espèce et présentation),

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

瑞典语

De definitioner som fastställts i tidigare gemenskapsförordningar om förpackning av och presentationssätt för ägg för försäljning behöver preciseras.

法语

considérant que les définitions prévues par les précédents règlements communautaires relatives à l'emballage et au mode de présentation des oeufs en vue de la vente doivent être plus précisément circonscrites;

最后更新: 2014-10-18
使用频率: 2
质量:

瑞典语

Den högsta vattenhalten i fodret skall ligga mellan 11 och 14 % och får variera beroende på produktens presentationssätt.

法语

la teneur maximale en humidité doit se situer entre 11 et 14 %; elle peut varier en fonction du mode de présentation du produit;

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

瑞典语

a) Den högsta vattenhalten i fodret skall ligga mellan 11 och 14 % och får variera beroende på produktens presentationssätt.

法语

a) la teneur maximale en humidité doit se situer entre 11 et 14 %; elle peut varier en fonction du mode de présentation du produit;

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 4
质量:

瑞典语

Den gällande lagstiftningen innehåller inga tydliga regler för dessa presentationssätt, särskilt sådana som lanseras för användning på förpackningars framsida, vilket medför ett behov av förtydligande.

法语

Le statut juridique de ce type de présentations – notamment de celles dont l’usage à l’avant de l’emballage est encouragé – ne ressort pas clairement de la législation actuelle, et il est nécessaire de le préciser.

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

瑞典语

I punkt 1 avses med varuprov varje artikel som representerar ett varuslag och vars presentationssätt och kvantitet när det gäller varor av det slaget eller den kvaliteten utesluter dess användning för något annat ändamål än att erhålla beställningar.

法语

AU SENS DU PARAGRAPHE 1 , ON ENTEND PAR " ECHANTILLON DE MARCHANDISES " LES ARTICLES REPRESENTATIFS D'UNE CATEGORIE DE MARCHANDISES DONT LE MODE DE PRESENTATION ET LA QUANTITE POUR UNE MEME ESPECE OU QUALITE DE MARCHANDISE LES REND INUTILISABLES A D'AUTRES FINS QUE LA PROSPECTION .

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 3
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

瑞典语

De definitioner som fastställts i tidigare gemenskapsförordningar om förpackning av och presentationssätt för ägg för försäljning behöver preciseras. Det har visat sig vara nödvändigt att fastställa skyddsföreskrifter för deltaljhandelsförsäljningen av ägg utan särskild förpackning.

法语

considérant que les définitions prévues par les précédents règlements communautaires relatives à l'emballage et au mode de présentation des oeufs en vue de la vente doivent être plus précisément circonscrites; qu'il est devenu indispensable de prévoir les garanties nécessaires pour la vente au détail d'oeufs sans emballage spécial;

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 4
质量:

瑞典语

Presentationssätt: Alla tre kulturhuvudstäderna hade evenemang med konstnärer av europeisk betydelse, även om det övervägande presentationssättet för den europeiska dimensionen var partnerskap med städer i andra länder.

法语

Mécanisme de mise en œuvre: les trois CEC ont inclus des manifestations faisant intervenir des artistes d’envergure européenne mais ce sont les partenariats établis avec des villes d’autres pays qui ont été le principal dispositif conférant la dimension européenne.

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

瑞典语

3. I punkt 1 avses med varuprov varje artikel som representerar ett varuslag och vars presentationssätt och kvantitet när det gäller varor av det slaget eller den kvaliteten utesluter dess användning för något annat ändamål än att erhålla beställningar.

法语

3. AU SENS DU PARAGRAPHE 1, ON ENTEND PAR " ECHANTILLON DE MARCHANDISES " LES ARTICLES REPRESENTATIFS D'UNE CATEGORIE DE MARCHANDISES DONT LE MODE DE PRESENTATION ET LA QUANTITE POUR UNE MEME ESPECE OU QUALITE DE MARCHANDISE LES REND INUTILISABLES A D'AUTRES FINS QUE LA PROSPECTION.CHAPITRE II

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

瑞典语

Man undersökte alternativen inga EU-åtgärder, frivilliga åtgärder och lagstiftande åtgärder i fråga om att förbjuda sådana presentationssätt, sätta ramar för frivilliga åtgärder eller föreskriva att informationen ska vara obligatorisk.

法语

Parmi les options évaluées figurent l’absence d’action, une démarche volontaire et des mesures législatives à déterminer entre l’interdiction d’une telle présentation, l’encadrement d’une démarche volontaire et l’imposition de la mention de ces informations.

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

瑞典语

I utvärderingen av 2009 års kulturhuvudstäder sägs det avslutningsvis att kulturhuvudstädernas kulturprogram blir ”europeiska” genom att man tar med aktiviteter vars innehåll, presentationssätt, publik eller deltagare är europeiska i sitt väsen.

法语

Le post-scriptum de l’évaluation de l’action CEC 2009 donnait à penser que les programmes culturels des CEC acquièrent une dimension «européenne» grâce à l’inclusion d’activités dont le contenu, le mécanisme de mise en œuvre, les publics ou les participants sont essentiellement européens.

最后更新: 2017-04-08
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

瑞典语

I artikel 18.2 i direktiv 2000/13/EG finns en uttömmande förteckning över de fall då icke-harmoniserade nationella bestämmelser som reglerar märkning av och presentationssätt för bestämda livsmedel eller livsmedel i allmänhet kan accepteras.

法语

Les cas dans lesquels des dispositions nationales non harmonisées réglant l’étiquetage et la présentation de certaines denrées alimentaires ou des denrées alimentaires en général peuvent être acceptées sont limitativement énumérés à l’article 18, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE.

最后更新: 2014-11-15
使用频率: 4
质量:

参考: 匿名

瑞典语

Vad beträffar sötpotatis är det nödvändigt att skilja den sötpotatis som är avsedd som livsmedel från andra produkter. Presentationssätt och förpackning måste fastställas för den sötpotatis som är avsedd för ovannämnda användningsområde och som omfattas av KN-nummer 0714 20 10 samtidigt som de produkter som inte uppfyller de villkor för presentationssätt och förpackning som sålunda fastställts skall hänföras till KN-nummer 0714 20 90.

法语

considérant que, en ce qui concerne les patates douces, il faut différencier celles destinées à l'alimentation humaine des autres produits; qu'il y a lieu de définir le mode de présentation et de conditionnement des patates douces destinées à l'utilisation susmentionnée et qui relèvent du code NC 0714 20 10 et de considérer que relèvent du code NC 0714 20 90 les produits qui ne remplissent pas les conditions de présentation et de conditionnement ainsi définies;

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 4
质量:

参考: 匿名

瑞典语

(3) Det bör för övrigt specificeras att körsbärstomater (inbegripet cocktailtomater) utgör en fjärde handelstyp utöver de tre (runda tomater, ovala eller avlånga tomater och bifftomater) som hittills använts och man bör ange de olika presentationssätt som godtas vid saluföring av tomater.

法语

(3) Il est par ailleurs opportun de spécifier que les tomates "cerises" (y inclus les tomates "cocktail") forment un quatrième type commercial différent des trois (tomates rondes, tomates allongées et tomates à côtes) qui étaient distingués jusqu'alors ainsi que de détailler les différents modes de présentation acceptables sur le marché pour les tomates.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

瑞典语

I denna förordning fastställs gemenskapens handelsnormer för vissa typer av och presentationssätt för fjäderfäkött av följande arter i enlighet med artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2777/75:

法语

Le présent règlement fixe les normes de commercialisation communautaire de certains types et de certaines présentations de viande de volaille des espèces mentionnées ci-après, visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2777/75:

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 4
质量:

参考: 匿名

瑞典语

I denna förordning fastställs gemenskapens handelsnormer för vissa typer av och presentationssätt för fjäderfäkött av följande arter i enlighet med artikel 1.1 i förordning (EEG) nr 2777/75:

法语

Le présent règlement fixe les normes de commercialisation communautaire de certains types et de certaines présentations de viande de volaille des espèces mentionnées ci-après, visées à l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2777/75:

最后更新: 2014-10-17
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

瑞典语

Jag har förstått, att kommissionen via kommissionsledamot Bangemann under alla omständigheter kommer att vidta en åtgärd i anknytning till direktiv 79/112/EEG om märkning och presentationssätt för livsmedel, som kommer att med föra att majs och soja skall uppfylla samma märkningskrav som kraven i förordning 97/258 om nya livsmedel eller Novel Food-förordningen, som den typiskt nog kallas. Jag har också förstått, att kommissionsledamot Fischler arbetar på ett förslag om novel food.

法语

Or, j'ai souvent l'impression qu'on oublie ce citoyen européen et, dans cette affaire, nous avons pu constater que la Commission européenne avait, une fois de plus, procédé avec beaucoup de précipitation, sans faire référence à cette transparence que nous souhaitons tous, transparence absolument indispensable lorsqu'il s'agit effectivement d'un problème aussi essentiel que celui de la sécurité alimentaire.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

瑞典语

Jag har förstått, att kommissionen via kommissionsledamot Bangemann under alla omständigheter kommer att vidta en åtgärd i anknytning till direktiv 79 / 112 / EEG om märkning och presentationssätt för livsmedel , som kommer att medföra att majs och soja skall uppfylla samma märkningskrav som kraven i förordning 97 / 258 om nya livsmedel eller Novel Food -förordningen, som den typiskt nog kallas.

法语

Si je comprends bien, la Commission, en la personne du commissaire Bangemann, veut adopter envers et contre tout une disposition liée à la directive 79/ 112/ CEE sur l' étiquetage et la présentation des aliments, disposition qui impliquera que le maïs et le soja, dans la mesure où ils sont utilisés comme aliments, devront satisfaire, en matière d' étiquetage, aux exigences du règlement 97/ 258 relatif aux nouveaux aliments( règlement qui porte aussi le nom éloquent de « Novel Food »).

最后更新: 2012-03-21
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

瑞典语

(3) Det bör för övrigt specificeras att körsbärstomater (inbegripet cocktailtomater) utgör en fjärde handelstyp utöver de tre (runda tomater, ovala eller avlånga tomater och bifftomater) som hittills använts och man bör ange de olika presentationssätt som godtas vid saluföring av tomater. Utvecklingen av marknaden för färska tomater är beroende av produktens smakegenskaper, vilka särskilt i detaljhandelsledet kan variera mycket. Det bör därför överlåtas åt branschen att på partierna ange minimi-eller maximiuppgifter om viktiga mognadskriterier, så att konsumenterna kan välja den produkt som har de organoleptiska kvalitetsegenskaper som passar dem bäst.

法语

(3) Il est par ailleurs opportun de spécifier que les tomates "cerises" (y inclus les tomates "cocktail") forment un quatrième type commercial différent des trois (tomates rondes, tomates allongées et tomates à côtes) qui étaient distingués jusqu'alors ainsi que de détailler les différents modes de présentation acceptables sur le marché pour les tomates. Par ailleurs, l'évolution du marché de la tomate fraîche dépend de la qualité gustative de ce produit, laquelle, notamment au stade de la vente au détail, se caractérise par une grande variabilité. Il convient de laisser la possibilité à la filière de faire figurer sur les colis des indications minimales ou maximales portant sur des critères essentiels de maturité, cela dans l'objectif de permettre au consommateur d'effectuer un choix basé sur les critères de qualité organoleptique lui convenant le mieux.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認