您搜索了: skatteförluster (瑞典语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

瑞典语

英语

信息

瑞典语

inga skatteförluster eller överföringar av skatteinkomster skall uppstå mellan medlemsstaterna.

英语

no tax losses or transfers between member states;

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

瑞典语

bara i spanien resulterade spridningen av smuggelprodukterna i skatteförluster enligt nedan:

英语

in spain alone, the spread of contraband tobacco products resulted in the loss of the following amounts of tax revenue.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

瑞典语

inga skatteförluster eller överföringar av skatteinkomster skall uppstå mellan medlems-staterna.

英语

no tax losses or transfers between member states;

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

瑞典语

för stora skatteinbetalningar, skatteförluster som förts till tidigar år och uppskjutna skattefordringar som inte är beroende av framtida lönsamhet

英语

tax overpayments, tax loss carry backs and deferred tax assets that do not rely on future profitability

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

瑞典语

detta bör hjälpa medlemsstaterna att förhindra skattefusk och skatteförluster inom vissa sektorer och för vissa typer av transaktioner.

英语

this should assist member states in countering tax evasion and losses in identified sectors and on certain types of transactions.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

瑞典语

en sådan ram skulle också förhindra skatteförluster på grund av arbitragehandel över gränserna, undvikande av skatt och skatteflykt.

英语

such a framework would also prevent tax losses as a result of crossborder arbitrage, avoidance or evasion.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

瑞典语

ledamöter i europaparlamentet kan fortfarande inte begripa hur regeringarna frivilligt kan acceptera skatteförluster i miljardklassen på grund av det nuvarande systemet .

英语

members of the european parliament have never been able to understand why governments are prepared to go on tolerating the leakage of billions of euros in tax revenue under the current system.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 2
质量:

瑞典语

globaliseringen framtvingar en snabbare och friare handel utan byråkratiska hinder, det bör emellertid ske utan allvarliga skatteförluster och utan att man öppnar nya

英语

although i agree with the diagnosis thus arrived at, i cannot endorse the proposals made. that is why i ex­pressed a minority opinion, and i ask au honourable members to read that opinion, which appears on pages 207 to 210 of the report.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

瑞典语

Även om det inte är känt exakt hur stora skatteförluster detta medför, anses det allmänt att de uppgår till flera miljarder euro.

英语

although the precise dimensions of the revenue losses incurred are unknown they are generally accepted to be in the billions of euro.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

瑞典语

bestämmelserna var nödvändiga på grund av den allt större risken för skatteflykt och skatteundandragande över nationsgränserna som leder till stora skatteförluster för medlemsstaterna.

英语

the need for such rules arose out of the ever increasing risk posed by tax evasion and fraud beyond national boundaries, which led to significant losses of revenue for member states.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 2
质量:

瑞典语

tillväxtmöjligheterna inom e-handeln är dock exponentiella och kan innebära betydande skatteförluster i ett senare skede om inga bestämmelser antas i frågan.

英语

however, the potential for growth in e-commerce is exponential and this could give rise to serious tax losses at a later stage if the position is not regularised.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

瑞典语

globaliseringen framtvingar en snabbare och friare handel utan byråkratiska hinder , det bör emellertid ske utan allvarliga skatteförluster och utan att man öppnar nya områden för den organiserade brottsligheten .

英语

globalization means more rapid trade, free of bureaucratic red tape; this must be achieved without any serious losses of revenue or opening up new opportunities for organized crime.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 4
质量:

瑞典语

innevarande års skatteförluster som förts till tidigare år, vilket ger upphov till en fordran på en nationell regering, ett delstatligt självstyrelseorgan eller en lokal skattemyndighet.

英语

current year tax losses of the institution carried back to previous years that give rise to a claim on, or a receivable from, a central government, regional government or local tax authority.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

瑞典语

de globala skatteförluster som bedrägerierna orsakar uppgår till mellan 200 och 250 miljarder euro, vilket motsvarar 2 % av eu:s bnp.

英语

overall fraud-related fiscal losses amount to 200 to 250 billion euros, equivalent to 2% of the eu's gdp.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 2
质量:

瑞典语

den åtgärd för vilken en avvikelse behövs är avsedd att motverka skatteförluster genom manipulerande med beskattningsunderlaget för leveranser av varor, tillhandahållanden av tjänster och gemenskapsinterna förvärv som omfattas av mervärdesskatt där en av parterna har begränsad avdragsrätt.

英语

the measure requiring a derogation is intended to counter tax losses arising from the manipulation of the taxable amount of supplies of goods, services and intra-community acquisitions subject to vat where one of the parties does not have a right to full deduction.

最后更新: 2014-11-06
使用频率: 1
质量:

瑞典语

det kan därför vara berättigat att anse ett bristfälligt fullgörande av rapporteringsskyldigheter vid gränsöverskridande transaktioner som en anledning att betrakta den ekonomiska aktören som solidariskt betalningsansvarig för skatteförluster i en medlemsstat som i avsaknad av relevanta uppgifter inte har några möjligheter att vidta åtgärder mot bedrägeri.

英语

therefore, it can be justified to consider the noncompliance with the reporting obligation in relation with cross-border transactions as a reason to hold the operator jointly and severally liable for tax losses occurred in the member state that had no possibility to take action against fraud in the absence of the relevant information.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

瑞典语

b) innevarande års skatteförluster som förts till tidigare år, vilket ger upphov till en fordran på en nationell regering, ett regionalt styrelseorgan eller en lokal skattemyndighet,

英语

(b) current year tax losses of the institution carried back to previous years that give rise to a claim on, or a receivable from, a central government, regional government or local tax authority;

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

瑞典语

den ökade tillverkningen av förfalskningar i industriell skala ökar också risken för betydande skatteförluster för staten i både produktions- och konsumtionsländer, eftersom varumärkesförfalskarna nästan uteslutande är verksamma inom den dolda ekonomin.

英语

the growth in industrialised production of fakes also increases the risk of serious tax losses to governments in both producing and consumer countries as counterfeiters operate almost entirely in the black economy.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

瑞典语

Även om det vore sant att riskkapitalmarknaden drabbats särskilt hårt av restriktionen i fråga om utnyttjande av skatteförluster och detta därmed motiverade en särbehandling av denna marknad, anser inte kommissionen att detta resonemang berättigar den åtskillnad som tyskland infört mellan skattebetalare eftersom endast delar av riskkapitalsektorn undantas från förbudet för förlustutjämning framåt.

英语

even if it were true that the venture capital market were particularly affected by the restriction on exploitation of tax losses and thus justified special treatment, the commission finds that the distinction drawn up by germany between taxpayers is not justified by this reasoning since only part of the venture capital sector is exempted from the prohibition on loss carry forward.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

瑞典语

denna bredare skattebas innebär att medlemsstaterna inte ska behöva oroa sig för hållbarheten i sina skattesystem när det gäller budgetkonsolidering (dvs. den bredare skattebasen minskar risken för skatteförluster).

英语

this broader tax base means that member states should not have to worry about the sustainability of their tax systems in the context of budget consolidation (i.e. the broader tax base reduces the risk of fiscal losses).

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認