询问Google

您搜索了: vertailututkimuksia (芬兰语 - 希腊语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

芬兰语

希腊语

信息

芬兰语

Tutkimuksista viisi oli vertailututkimuksia:

希腊语

Πέντε από τις µελέτες αυτές ήταν συγκριτικές:

最后更新: 2012-04-12
使用频率: 2
质量:

芬兰语

Ne ovat olleet valtaosin vertailututkimuksia mutta osin myös tapaustutkimuksia.

希腊语

της εκpiαίδευσης,

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Riittävän hyviä vertailututkimuksia valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tehty.

希腊语

Δεν υπάρχουν επαρκείς και καλά ελεγχόμενες μελέτες σε έγκυες γυναίκες.

最后更新: 2012-04-12
使用频率: 2
质量:

芬兰语

Riittävän hyviä vertailututkimuksia valmisteen käytöstä raskaana olevilla naisilla ei ole tehty.

希腊语

∆εν υπάρχουν επαρκείς και καλά ελεγχόµενες µελέτες σε έγκυες γυναίκες.

最后更新: 2012-04-12
使用频率: 2
质量:

芬兰语

MAAKOHTAISTEN TOIMENPITEIDENKÄSIKIRJA asianmukaisesti suunniteltuja vertailututkimuksia ei ole, parhaita käytäntöjä ei ole voitu määritellä.

希腊语

Elvik, R. & Vaa, T. (Eds.) (2004) Εγχειρίδιο ±έτρων οδική™ ασφάλεια™, Pergamon, Amsterdam. Page 18

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

芬兰语

on tarpeen tulevaisuudessa sallia itseliimautuvien etikettien käyttö,olisi täydennettävä vertailututkimuksia koskevia säännöksiä,

希腊语

"Τα Κράτη Μέλη ορίζουν ότι η περιγραφή των γενεαλογικών συνθετικών που τυχόν απαιτείται χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική, αν τούτο ζητηθεί από το δημιουργό."

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

芬兰语

Vastausta vaille jäävät vielä monet kysymykset,jotka koskevat yritystutkimusten suunnittelua,työnantajien sekä työntekijöiden yhteisten tietojenkokoamista ja varsinkin kansainvälisiä vertailututkimuksia.

希腊语

Αυτοαπασχόληση, μέλη μέλη εξετάζονται εξετάζονται τόσο τόσο από από θεωρητικής θεωρητικής όσο όσο και και από από οικογενειακών οικογενειακών επιχειρήσεων επιχειρήσεων

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Kokouksessa tarkasteltiin muun muassa sääntely - järjestelmän laajuutta, EMEAn hallinnointia ja sääntelytoiminnan hallintaa, sääntelyjärjestelmän rakennetta sekä sääntelytoiminnan suoritusindikaattoreita ja vertailututkimuksia.

希腊语

Οι επικεφαλής των εθνικών αρµοδίων αρχών που δεν είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου προσκλήθηκαν να παραστούν στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου της 2ας Ιουνίου 1999 για µια προκαταρκτική συζήτηση σχετικά µε ένα ευρύ φάσµα θεµάτων, συµπεριλαµβανοµένου του πεδίου εφαρµογής του ρυθµιστικού συστήµατος, της διοίκησης του EMEA και της διαχείρισης ρυθµιστικών θεµάτων, της δοµής του ρυθµιστικού συστήµατος, καθώς και των δεικτών ρυθµιστικής απόδοσης και της συγκριτικής αξιολόγησης της απόδοσης.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:此对齐可能有误。
如果您觉得是这样,请将其删除。

芬兰语

19 Kahden suositellun mobilisaatiomenetelmän välillä (filgrastiimi yksinään tai yhdessä myelosuppressiivisen kemoterapian kanssa) ei samalla potilasaineistolla ole suoritettu prospektiivisia, satunnaistettuja vertailututkimuksia.

希腊语

Δεν υπάρχουν προοπτικές τυχαιοποιημένες συγκρίσεις των δύο συνιστώμενων μεθόδων κινητοποίησης (μονοθεραπεία με φιλγραστίμη ή σε συνδυασμό με μυελοκατασταλτική χημειοθεραπεία) στον ίδιο πληθυσμό ασθενών.

最后更新: 2012-04-12
使用频率: 6
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Mobilisaatio Kahden suositellun mobilisaatiomenetelmän välillä (filgrastiimi ainoana lääkkeenä tai yhdessä myelosuppressiivisen solunsalpaajahoidon kanssa) ei ole suoritettu prospektiivisia, satunnaistettuja vertailututkimuksia samalla potilasaineistolla.

希腊语

Κινητοποίηση Δεν υπάρχουν αναμενόμενα τυχαιοποιημένα συγκριτικά στοιχεία των δύο συνιστώμενων μεθόδων κινητοποίησης (η φιλγραστίμη από μόνη της ή σε συνδυασμό με μυελοκατασταλτική χημειοθεραπεία) εντός του ίδιου πληθυσμού ασθενών.

最后更新: 2012-04-12
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

kansalliset laboratoriot, jotka 3 artiklan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset tai elimet nimittävät ja jotka osallistuvat tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvien epäpuhtauksien yhteisön laajuisiin vertailututkimuksiin, on akkreditoitu liitteessä VI tarkoitettujen vertailumenetelmien osalta EN/ISO 17025 -standardin mukaisesti vuoteen 2010 mennessä.

希腊语

ότι τα εθνικά εργαστήρια, όταν ορίζονται από τις ενδεδειγμένες αρμόδιες αρχές ή φορείς σύμφωνα με το άρθρο 3, τα οποία λαμβάνουν μέρος σε συγκρίσεις, για ολόκληρη την Κοινότητα, ρύπων που διέπονται από την παρούσα οδηγία, είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με το πρότυπο EN/ISO 17025 έως το 2010 για τις μεθόδους αναφοράς που αναφέρονται στο παράρτημα VI.

最后更新: 2014-11-16
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Joissakin EU-maissa toteutetuissa alustavissa vertailututkimuksissa on todettu huomattavia eroja manuaalisten PM2,5-näytteenottolaitteiden antamien tulosten välillä (vaihtelu jopa ±30 %).

希腊语

Προκαταρκτικές συγκριτικές μελέτες που εκτελέστηκαν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδειξαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των αποτελεσμάτων των χειροκίνητων δειγματοληπτών PM2,5, με απόκλιση έως ± 30 %.

最后更新: 2014-11-15
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

3.7 Eurooppalaisen vertailevan taajamatutkimuksen laitoksen EURICURin {European Institute for Comparative Urban Research) vuonna 1993 tekemässä vertailututkimuksessa vapaa-ajan toimintojen ja matkailun panoksesta taajama-alueiden elvyttämiseen korostettiin kaupunkimatkailun kasvua ja kulttuurimatkailun merkitystä.

希腊语

Η ικανότητα μιας πόλης να διατηρεί τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της τουριστικής ανάπτυξης.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Ensimmäiset tiedot yhteisön ja muista kansallisista ja kansainvälisistä t & k-ohjelmista tehtävästä vertailututkimuksesta osoittavat, että komission hallinnolliset kustannukset ovat verrannollisia kansallisten ohjelmien halvimman pään kustannuksiin.

希腊语

Οι πρώτες ενδείξεις που προκύπτουν από μια συγκριτική μελέτη του κόστους διαχείρισης κοινοτικών και άλλων εθνικών και διεθνών προγραμμάτων ETA αποδεικνύουν ότι το κόστος διαχείρισης της Επιτροπής είναι χαμηλότερο από σχεδόν όλα τα άλλα διεθνή προγράμματα και ευθυγραμμίζεται με το χαμηλότερο εύρος για τα εθνικά προγράμματα.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

芬兰语

On yhdistettävä eri alojen toisiaan täydentävä asiantuntemus, kun käsitellään monitieteisiä ongelmia, toteutettava vertailututkimuksia Euroopan tasolla ja yhdistettävä EU:n ensisijaiset toimet ja intressit erilaisiin pk-yritysten toimintaympäristöihin tietoyhteiskunnasta maatalouteen ja ympäristöön jne.

希腊语

2) η αξιοποίηση του δυναμικού των περιφερειών με τη δικτύωση των ικανοτήτων τους όσον αφορά την έρευνα, την καινοτομία, και τη μεταφορά της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς κοινής εργασίας·

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Parlamentti kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita soveltamaan yhdistettyä lämmön- ja sähköntuotantoa sekä edistämään jäännöslämmön käyttöä. Komission tulisi ottaa huomioon kaikki ympäristönäkökohdat eri energialähteitä koske vissa vertailututkimuksissa.

希腊语

Πιο καθαρά καύσιμα και πιο φυλικά προς το περιβάλλον οχήματα συμβάλλουν στην καλύτερη ποιότητα της ατμόσφαιρας, τόνισε, εξ ονόματος του ΕΛΚ η κα Ria OOMEN-RUIJTEN ( NL).

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Poikkitieteellisiä lähestymistapoja hyödyntävät ja sekä määrällistä että laadullista tietoakäyttävät vertailututkimukset ovat samoin –etenkin yritystasolla – tutkimusaiheita, joihinon kiinnitettävä melkoisesti lisää huomiota.

希腊语

EUR-OP και και σε σε ποσοτικές ποσοτικές όσο όσο και και ποιοτικές ποιοτικές πλη¬ πλη¬

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Vertailututkimuksissa tehtiin kolmc merkittävää havaintoa.

希腊语

Από τις συγκριτικές αυτές μελέτες αντλήθηκαν τρία βασικά μηνύματα.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Vertailututkimuksissa tehtiin kolme merkittävää havaintoa.

希腊语

Από τις συγκριτικές αυτές μελέτες αντλήθηκαν τρία βασικά μηνύματα.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Vectibixin tehoa tutkittiin satunnaistetussa vertailututkimuksessa (463 potilasta) ja avoimissa yhden hoitoryhmän tutkimuksissa (384 potilasta) metastasoituneen kolorektaalisyövän (mCRC) hoidossa sen jälkeen, kun tauti oli edennyt aikaisemman solunsalpaajahoidon aikana tai sen päätyttyä.

希腊语

Η αποτελεσματικότητα του Vectibix σε ασθενείς με μεταστατικό ορθοκολικό καρκίνο (mCRC) που είχαν εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία μελετήθηκαν σε μία τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή (463 ασθενείς) και σε δοκιμές ανοικτού σχεδιασμού και ενός σκέλους (384 ασθενείς).

最后更新: 2012-04-12
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認