询问Google

您搜索了: ympäristönsuojelullisten (芬兰语 - 斯洛伐克语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

芬兰语

斯洛伐克语

信息

芬兰语

Ympäristönsuojelullisten tavoitteiden yhdistäminen maatalouspolitiikkaan alkoi 1980luvulla. Siitä lähtien YMP on keskittynyt yhä enemmän kestävän maatalouden edistämiseen.

斯洛伐克语

S integrovaním ekologických cieľov do poľnoho spo-dárskej politiky sa začalo v 80-tych rokoch minulého storočia.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

• tekemällä ympäristöverotuksen uudistamista koskevan selvityksen vastineena ympäristönsuojelullisten, taloudellisten/verotuksellisten ja sosiaalisten tavoitteiden pitkän aikavälin kestävälle yhteensovittamiselle, ja

斯洛伐克语

• realizácie analýzy reformy environmentálnej dane ako odpovede na dlhodobé trvalo udržateľné zlúčenie environmentálnych, ekonomických/daňových a sociálnych cieľov;

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

c) vähintään 10 metrin levyiset lohkot, jotka sijaitsevat pysyvien vesiuomien ja järvien varrella edellyttäen, että niitä erityisesti valvotaan tavalla, jonka tarkoituksena on varmistaa ympäristönsuojelullisten tavoitteiden täyttyminen.

斯洛伐克语

c) parcely aspoň 10 m široké pozdĺž stálych vodných tokov alebo jazier a podliehajú špeciálnym kontrolám, ktoré majú za cieľ najmä zabezpečenie súladu s environmentálnymi cieľmi.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

-Vapautus oli sidottu tiukasti ympäristönsuojelullisten tavoitteiden toteuttamiseen, kuten voidaan päätellä Italian hallituksen antamista täytäntöönpanosäännöksistä sekä sopimuksista, jotka Eurallumina -niminen yritys on tehnyt Sardinian alueen ja ympäristöministeriön kanssa.

斯洛伐克语

-dotknuté oslobodenie je úzko spojené s realizáciou cieľov ochrany životného prostredia, tak ako to vyplýva z vykonávacích predpisov vydaných talianskou vládou a z dohôd, ktoré spoločnosť Eurallumina uzatvorila s regiónom Sardínia a s ministerstvom životného prostredia,

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Niiden on perustuttava yhteisön markkinoilla saatavilla oleviin tuotteisiin, joilla on paras ympäristönsuojelullinen taso niiden koko elinkaaren aikana, ja niiden on vastattava ohjeellisesti ympäristönsuojelullisesti parhaiten suoriutuvaa 10–20:tä prosenttia markkinoilla saatavilla olevista tuotteista ajankohtana, jolloin ne hyväksytään.

斯洛伐克语

sú založené na najlepších produktoch dostupných na trhu Spoločenstva z hľadiska environmentálnych vlastností počas životného cyklu, pričom orientačne zodpovedajú 10-20 % produktov dostupných na trhu Spoločenstva z hľadiska environmentálnych vlastností v čase ich prijatia;

最后更新: 2014-11-10
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

määrällinen arvio yleisestä ympäristönsuojelullisesta tasosta, joka myöntämisperusteilla odotetaan kokonaisuudessaan katsottuna saavutettavan markkinoilla olevaan keskimääräiseen tuotteeseen verrattuna;

斯洛伐克语

kvantitatívne vyjadrenie celkových environmentálnych vlastností, ktorých dosiahnutie sa od všetkých kritérií celkovo očakáva, v porovnaní s priemernými produktami na trhu;

最后更新: 2014-11-10
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

määrällinen arvio yleisestä ympäristönsuojelullisesta tasosta, joka tarkistetuilla myöntämisperusteilla odotetaan kokonaisuudessaan katsottuna saavutettavan markkinoilla oleviin keskimääräisiin tuotteisiin verrattuna;

斯洛伐克语

kvantitatívne vyjadrenie celkových environmentálnych vlastností, ktorých dosiahnutie sa od všetkých kritérií celkovo očakáva, v porovnaní s priemernými produktami na trhu;

最后更新: 2014-11-10
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

”ympäristönsuojelullisella tasolla” valmistajan saavuttamia tuloksia niiden tuotteen ominaispiirteiden hallinnassa, jotka aiheuttavat ympäristövaikutuksia;

斯洛伐克语

„environmentálne vlastnosti“ sú výsledok riadenia tých vlastností produktu zo strany výrobcu, ktoré majú environmentálny vplyv;

最后更新: 2014-11-10
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

EIP-ryhmä den ympäristönsuojelullisia rakenneosia silloin, kun hankkeen yleistavoite ei suoraan liity ympäristöön mutta jolla kuitenkin on myönteinen vaikutus ympäristön tilaan.

斯洛伐克语

Skupina EIB ným prostredím, ale i tak má pozitívny environmentálny vplyv.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Joka vuosi järjestetään kolme hakukierrosta yrityksille, joilla on ympäristönsuojelullisesti tärkeitä investointihankkeita.

斯洛伐克语

Každý rok sa pre podniky s investičnými projektmi uverejňujú 3 výzvy na vyjadrenie záujmu.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Kuluttajien kasvava kiinnostus ruoan tuotantomenetelmiä kohtaan sekä ympäristönsuojelulliset näkökohdat ovat edistäneet luomutuotannon nopeaa kasvua.

斯洛伐克语

Zvýšené vedomie spotrebiteľa o metódach výroby potravín a environmentálnych otázkach prispelo k rýchlemu rozvoju ekologickej poľnohospodárskej výroby.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Lisäksi viljelijöiden on noudatettava ympäristönsuojelullisia sekä elintarviketurvallisuuteen ja eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia.Viljelijät, jotka eivät noudata näitä sääntöjä, joutuvat tyytymään leikattuihin tukiin (periaatetta kutsutaan nimellä ”täydentävät ehdot”).

斯洛伐克语

Podľa nového systému sa poľnohospodárom budú naďalej vyplácať priame príjmové platby, aby sa zachovala stabilita príjmu, avšak prepojenie na produkciu je odstránené.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Lonxanet pyrkii muuttamaan niitä riittämättömiä sosiaalisia, taloudellisia ja ympäristönsuojelullisia olosuhteita, joissa perinteiset kalastusyhteisöt toimivat.

斯洛伐克语

Lonxanet mení nevhodné sociálne, ekonomické a environmentálne podmienky, v ktorých pracujú tradičné rybárske komunity.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Maatalouden merkitys maaseutualueiden elinkeinoelämälle on ehkä vähentynyt, mutta sillä on silti yhä tärkeä osuus maaseutualueiden taloudellisessa kasvussa ja ympäristönsuojelullisesti kestävässä kehityksessä.

斯洛伐克语

Hoci poľnohospodárstvo môže byť pre ekonomiku vidieckych oblastí menej dôležité než v minulosti, ešte stále významne prispieva k ekonomickému rozvoju a udržateľnosti životného prostredia.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Markkinalähtöiset välineet tunnustetaan yhä laajenevassa määrin mahdollisesti kustannuksia säästäviksi välineiksi, ja ympäristöverotuksen uudistuksen tarkoituksena on sovittaa yhteen ympäristönsuojelulliset, verotukselliset ja sosiaaliset tavoitteet.

斯洛伐克语

Nástroje založené na trhu sa čoraz viac uznávajú ako nástroje potenciálne šetriace náklady a cieľom reformy environmentálnej dane je zladiť environmentálne, daňové a sociálne ciele.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Näillä osaamisen ja teknologian aloilla tutkimusta on vahvistettava, jotta voidaan vastata Euroopan yhteiskunnallisiin, taloudellisiin, kansanterveydellisiin, ympäristönsuojelullisiin ja teollisiin haasteisiin.

斯洛伐克语

Európska vesmírna politika sa dotkne aj prepojení medzi civilnými vesmírnymi zložkami a ich možnej súčinnosti alebo využitia v oblasti bezpečnosti.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Pariisin huippukokous vaatii ympäristönsuojelullisia toimia.Tuloksena on Euroopan komission ympäristö- ja kuluttajasuojan pääosaston perustaminen vuonna 1973 sekä ensimmäinen Euroopan ympäristötoimintaohjelma.

斯洛伐克语

1973 vedie k založeniu útvaru na ochranu životného prostredia a spotrebiteľov v rámci Európskej Komisie a k spusteniu prvého európskeho Akčného programu na ochranu životného prostredia.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Seuraavista numerotiedoista saa yleiskuvan liikennepolitiikan taloudellisista, sosiaalisista ja ympäristönsuojelullisista vaikutuksista.

斯洛伐克语

Nižšie opísané skutočnosti a údaje uvádzame s cieľom poskytnúť prehľad o ekonomických, sociálnych a environmentálnych rozmeroch dopravnej politiky.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

• EU:lla on ympäristönsuojelullisesti kestävä ja tehokas maataloussektori, joka käyttää turvallisia, puhtaita ja ympäristöystävällisiä tuotantomenetelmiä tuottaakseen laadukkaita elintarvikkeita, jotka vastaavat kuluttajien odotuksia.

斯洛伐克语

• Má udržateľný, efektívny poľnohospodársky sektor, ktorý využíva bezpečné a ekologické výrobné metódy, čím zabezpečuje výrobu kvalitných výrobkov spĺňajúcich požiadavky spotrebiteľov;

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

(10) Parannetun suunnittelun ansiosta aikaan saatujen ympäristöhyötyjen maksimoimiseksi voi olla tarpeen tiedottaa kuluttajille energiaa käyttävien tuotteiden ympäristönsuojeluun liittyvistä ominaisuuksista ja ympäristönsuojelullisesta tasosta sekä antaa heille neuvoja tuotteen käyttämiseksi ympäristöä säästävällä tavalla.

斯洛伐克语

(10) S cieľom maximalizovať environmentálne prínosy vyplývajúce zo zlepšeného projektovania môže byť potrebné informovať spotrebiteľov o environmentálnej charakteristike a vlastnostiach výrobkov využívajúcich energiu a upovedomiť ich o tom, ako výrobky používať spôsobom, ktorý je ohľaduplný voči životnému prostrediu.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認