您搜索了: linjakonferenssijärjestelmää (芬兰语 - 爱沙尼亚语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

芬兰语

爱沙尼亚语

信息

芬兰语

3.8 etsk ymmärtää, että kuvatun kaltaisiin toimenpiteisiin saattaa kulua aikaa. niinpä komitea ehdottaa, että asetus n:o 4056/86 kumotaan antamalla uusi, tässä tapauksessa komission asetus. näin ollen jäisi aikaa sopia kansainvälisesti uudesta linjakonferenssien menettelysäännöt korvaavasta järjestelmästä ja ryhtyä eri lainkäyttöalueiden keskinäisiin koordinaatiotoimiin, jotka koskevat linjakonferenssijärjestelmän korvaamista sääntelyn alalla. uudessa asetuksessa tulisi säätää tiukoin ehdoin ryhmäpoikkeuksesta, joka on yhdenmukainen alan eu-oikeuden suuntaviivojen kanssa (esim. taca-oikeustapaus ja muut oikeustapaukset).

爱沙尼亚语

3.8 emsk on teadlik faktist, et kõnealune toiming võib võtta aega. seega soovitab emsk asendada määruse (emÜ) nr 4056/86 seniks uue komisjoni määrusega, kuni rahvusvahelisel tasandil lepitakse kokku teine süsteem, millega asendada liinilaevanduskonverentside toimimisjuhend, ja kuni reguleerimisalas toimub liinilaevanduskonverentsi süsteemi asendamist puudutav erinevate jurisdiktsioonide vaheline kooskõlastamine. uus määrus peaks sisaldama grupierandit rangetel tingimustel, mis on kooskõlas eli õiguse spetsiifiliste põhimõtetega (näit. taca kohtuasi ja muud kohtuasjad).

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

1.9 tämän lisäksi linjakonferenssien menettelysäännöt, joka on perustavaa laatua oleva kansainvälinen kehittyneiden maiden ja kehitysmaiden välistä linjaliikennettä sääntelevä väline, ja linjakonferenssijärjestelmä, joka on perustava kansainvälinen järjestelmä linjaliikenteen koordinoimista varten, on kirjattu useisiin eu:n hyväksymiin oikeusvälineisiin. niistä mainittakoon seuraavat:

爱沙尼亚语

1.9 nüüdseks on liinilaevanduskonverentside toimimisjuhend leidnud heakskiitu mitmes eli poolt vastuvõetud õigusaktis kui põhiline arenenud riikide ja arengumaade vahelist liinilaevandust reguleeriv rahvusvaheline õigusakt ning liinilaevanduskonverentsi süsteem on leidnud tunnustust kui põhiline rahvusvaheline süsteem liinilaevade tegevuse koordineerimiseks.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

5.5 mikäli asetus n:o 4056/86 kumotaan siten, ettei sitä korvata uudella, ryhmäpoikkeuksesta säätävällä asetuksella, vaaditaan jättiläismäisiä ponnistuksia uusien sopimusten neuvottelemiseksi ja vanhojen neuvottelemiseksi uudelleen unionin ulkopuolisten maiden kanssa. sen lisäksi tarvitaan eu:ssa laajoja lainsäädäntätoimia yhteisön säännöstön muuttamiseksi (kyseeseen tulevat asetus n:o 954/79, asetus n:o 4055/86 ja asetus n:o 4058/86). tämän lisäksi eu:n jäsenvaltioiden pitää irtautua linjakonferenssien menettelysäännöistä. etsk kehottaa komissiota käsittelemään kaikkia näitä oikeudellisia ongelmia ennen kuin se tarkastelee vaihtoehtoja linjakonferenssijärjestelmälle ja nykyään voimassa olevan ryhmäpoikkeuksen lakkauttamista.

爱沙尼亚语

5.5 kui määrus (emÜ) nr 4056/86 tühistatakse ilma, et see asendataks uue grupierandit lubava määrusega, on selleks vaja juriidilist heraklese vägitegu, mis seisneb läbirääkimistes, kokkulepete ümbervaatamistes paljude kolmandate riikidega ning ulatuslikus eli seadusandlikus töös, et muuta acquis communautaire'i (st määrust (emÜ) nr 954/79, määrust (emÜ) nr 4055/86, määrust (emÜ) nr 4058/86). veelgi enam, eli liikmesriigid peavad siis loobuma liinilaevanduskonverentside toimimisjuhendist. emsk soovitab komisjonil tungivalt enne liinilaevanduskonverentsidele alternatiivsete süsteemide uurimist ja praeguse grupierandi hülgamist tegelda kõnealuste õiguslike probleemidega.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

3.2 etsk huomauttaa, että vaikka komissio viittaa linjakonferenssien kansainväliseen asemaan sekä yhdysvalloissa ja australiassa voimassa oleviin säädöspuitteisiin, se ei puutu asian juridisiin ulottuvuuksiin. neljätoista eu:n jäsenvaltiota ja norja ovat allekirjoittaneet linjakonferenssien menettelysäännöt tai liittyneet niiden osapuoleksi: mikäli asetus n:o 4056/86 kumotaan, niiden pitää irtautua menettelysäännöistä. on syytä panna merkille, että linjakonferenssien menettelysääntöjen 50 artiklassa säädetään, että sen määräyksistä irtautuminen tulee voimaan aikaisintaan yhden vuoden kuluttua siitä, kun menettelysääntöjen tallettajaosapuoli on vastaanottanut asiaa koskevan ilmoituksen. myös asetus n:o 954/79 olisi kumottava. maailman kauppajärjestölle jätetyt "tarjoukset" olisi muutettava kyseisen toimenpiteen vuoksi. valkoisessa kirjassa ei käsitellä sopimusoikeudellisia ongelmia, jotka syntyisivät, jos linjakonferenssijärjestelmästä mahdollisesti luovuttaisiin. eu:n olisi neuvoteltava ukrainan ja venäjän kanssa tekemänsä kahdenväliset sopimukset uudelleen.

爱沙尼亚语

3.2 emsk märgib, et komisjon küll viitab liinilaevanduskonverentside rahvusvahelisele positsioonile ja õiguslikule raamistikule usas ning austraalias, ent ei käsitle selle õiguslikke tagajärgi. liinilaevanduskonverentside toimimisjuhendi on allkirjastanud või sellega ühinenud 14 eli liikmesriiki ja norra ning kui määrus (emÜ) nr 4056/86 tühistatakse, tuleb neil ka toimimisjuhendist loobuda. vastavalt liinilaevanduskonverentside toimimisjuhendi artiklile 50 jõustub selle sätete tühistamine alles üks aasta või enam pärast tühistamise otsuse saamist. määrus (emÜ) nr 954/79 tuleb kehtetuks tunnistada ning wtole tehtavaid "pakkumisi" tuleks samuti vastavalt muuta. valges raamatus ei käsitleta lepinguõiguse probleeme liinilaevanduskonverentside süsteemi võimaliku kaotamise korral. el peab lisaks alustama uusi läbirääkimisi lepingute üle ukraina ja venemaaga.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

芬兰语

3.6 etsk:n näkemys on, että vaikka linjakonferenssien menettelysäännöissä onkin puutteita ja vaikka niiden vanhentumista on havaittavissa, kyseinen säännöstö (ja sen periaatteena oleva linjakonferenssijärjestelmä) on kulmakivenä vuonna 1986 annettujen neljän merenkulkuasetuksen paketissa, joka muodosti ey:n yhteisen merenkulkupolitiikan ensimmäisen vaiheen. kolme näistä neljästä asetuksesta perustuu mainittuihin menettelysääntöihin ja sisältää nimenomaisen viittauksen niihin. kyseessä ovat asetukset n:o 4055/86, n:o 4056/86 ja n:o 4058/86 [14]. asetuspaketti oli tulosta vuosia kestäneistä kärsivällisistä neuvotteluista, ja sen avulla päästiin tarkoin punnittuun tasapainotilaan, joka vaati jäsenvaltioilta myönnytyksiä. ennen kuin asetuksen n:o 4056/86 kumoamiseen ryhdytään olisi myös asetusta n:o 4055/86 ja asetusta n:o 4058/86 muutettava.

爱沙尼亚语

3.6 emsk jääb seisukohale, et vaatamata puudustele ja aegumisele jääb liinilaevanduskonverentside toimimisjuhend (ja sellega seotud konverentsisüsteem) 1986. aasta neljast merendusmäärusest koosneva paketi nurgakiviks, mis moodustavad el-i ühise laevanduspoliitika i etapi. kõnealusest neljast määrusest kolm põhinevad toimimisjuhendil ja sisaldavad sellele otseseid viiteid, need on: määrus (emÜ) nr 4055/86, määrus (emÜ) nr 4056/86 ja määrus (emÜ) nr 4058/86. [14] kõnealune määruste pakett oli keeruliste mitmeaastaste läbirääkimiste tulemus, mis lõi liikmesriikide vahele vastastikuste järeleandmiste hapra tasakaalu. enne määruse (emÜ) nr 4056/86 tühistamist tuleb muuta määrusi (emÜ) nr 4055/86 ja (emÜ) nr 4058/86.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

5.8 etsk:n näkemyksen mukaan asetus n:o 4056/86 tulisi kumota ja korvata uudella, komission asetuksella, jossa säädettäisiin linjaliikennettä koskevasta ryhmäpoikkeuksesta. uuden järjestelmän tulisi noudattaa tarkasti euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön ja komission päätösten (esim. taca-oikeustapaus) muodostamia suuntaviivoja. linjakonferenssijärjestelmä tulisi säilyttää myös eu-varustamoiden kilpailukyvyn puolustamiseksi maailmanlaajuisesti. vaikka "allianssit" ja muuntyyppiset yhteistyösopimukset saattavat olla tarkoituksenmukaisia suurille varustamoille, ovat linjakonferenssit edelleen tarpeellisia pienille ja keskikokoisille varustamoille markkinaosuuksien pitämiseen eritoten kehitysmaiden kanssa yhteisillä laivareiteillä. ryhmäpoikkeuksen poistamisella voi olla kilpailun kannalta haitallisia vaikutuksia kyseisille pienille varustamoille, kun suurten varustamojen hallitseva asema korostuu.

爱沙尼亚语

5.8 emsk jääb arvamuse juurde, et määrus (emÜ) nr 4056/86 tuleks tühistada ja asendada komisjoni uue määrusega, mis peaks võimaldama grupierandit. uus eeskiri peaks rangelt järgima standardeid, mis on loodud vastavalt euroopa esimese astme kohtu ja komisjoni praktikale (näit. taca juhtum). laevanduskonverentsisüsteem tuleks säilitada ka selleks, et kaitsta ühenduse laevaomanike konkurentsivõimelisust kogu maailmas. kui suuremate lastivedajate jaoks võivad olla sobivad liidud ja muud koostöökokkulepped, siis väikesed ja keskmise suurusega lastivedajad vajavad oma turuosa säilitamiseks laevanduskonverentse, seda eriti kauplemisel arengumaadega. erandi kaotamisel võivad olla väikeste lastivedajate jaoks konkurentsivõimelisust piiravad tagajärjed, suurendades veelgi suurte lastivedajate domineerivat positsiooni.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

芬兰语

3.4 miksi linjakonferenssijärjestelmä pitäisi lakkauttaa, jos konferenssit kykenevät harjoittamaan toimintoja, jotka eivät rajoita kilpailua? valkoisessa kirjassa ei pohdita tätä vaihtoehtoa. sellaiset toiminnot kuin lastin tai tulojen jakaminen jäsenten kesken ja kuljetusaikataulujen lähtöjen tai satamassa käyntien yhteensovittaminen mahdollisesti täyttävät mainitut neljä lisäarviointiperustetta. hiljattain julkaisemassaan keskusteluasiakirjassa [13] alankomaiden ja saksan hallitukset selvittelevät mahdollisia yhteistoiminnan muotoja sekä kyseeseen tulevia oikeusvälineitä. tämä aloite tulisi ottaa huomioon. lisäksi eräät muutkin elaa:n ehdottamista sekä saksalais-alankomaalaisessa keskusteluasiakirjassa mainituista toimista saattavat olla neljän lisäarviointiperusteen mukaisia. niinpä askarruttava seikka ei niinkään ole nykyisten ryhmäpoikkeusten poistaminen vaan eu:n mahdollinen yksipuolinen linjakonferenssijärjestelmän lakkauttamista tarkoittava toimenpide, joka toteutettaisiin kuulematta muiden teollistuneiden (oecd-)maiden tai kehitysmaiden mielipidettä.

爱沙尼亚语

3.4 miks tuleks laevanduskonverentsisüsteem hüljata, kui laevanduskonverents võib tegutseda ka konkurentsi piiramata? kõnealust alternatiivi valges raamatus ei käsitleta. sellised tegevused nagu veoste või tulude määramine, ajakavade või sõitude koordineerimine võivad vastata nelja kumulatiivse tingimuse nõuetele. hollandi ja saksa valitsused uurivad hiljuti avaldatud aruteludokumendis [13] võimalikke koostöövorme ja sobivaid õigusakte. kõnealuse algatusega tuleks arvestada. lisaks võivad ka mõned muud elaa ning saksa ja taani aruteludokumendis esitatud tegevused olla nelja kumulatiivse tingimusega kooskõlas. seega ei valmista muret mitte olemasoleva grupierandi kaotamine, vaid liinilaevanduskonverentsi süsteemi ühepoolne hülgamine eli poolt, ilma et selles osas oleks konsulteeritud teiste suurte tööstusriikidega (oecd) või arengumaadega.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

3.7 koska linjakonferenssijärjestelmää ollaan parhaillaan tarkistamassa muilla lainkäyttöalueilla, olisi eu:n järkevämpää yksipuolisen toiminnan asemasta pyrkiä yhteydenpitoon kyseisten lainkäyttöalueiden kanssa, jotta voitaisiin ottaa käyttöön uusi kansainvälinen, kaikkialla maailmassa yhdenmukainen järjestelmä. muussa tapauksessa käy niin, että eu — ilman neuvotteluja ja koordinointitoimia — lakkauttaa järjestelmän, jota yhdysvallat ja australia ovat lähentyneet. asia voitaisiin ottaa esille myös kansainvälisessä kilpailuviranomaisverkossa (international competition network, icn), jota komissio oli perustamassa vuonna 2001. icn on yksi merkittävimmistä foorumeista, joilla käydään monenvälisiä keskusteluja kansainvälisestä kilpailupolitiikasta. kuvatun kaltainen lakkauttamisoperaatio olisi hyvin vahingollinen ja seurauksiltaan raskas eurooppalaisille toimijoille, jotka unionin ulkopuolisten (lähinnä aasian) maiden yritysten ankarasta kilpailusta huolimatta on arvostettu huippusijoille maailmanlaajuisessa merenkulkuyritysten vertailussa (listan neljä ensimmäistä sijaa ovat eurooppalaisten yritysten hallussa). edellä mainituista syistä on perusteltua keskustella icn:n puitteissa asetuksen n:o 4056/86 tarkistamisesta.

爱沙尼亚语

3.7 kuna laevanduskonverentside süsteem on praegu läbivaatamisel mujal, oleks eli seisukohalt ühepoolse tegutsemise asemel mõistlikum ühineda kõnealuste jurisdiktsioonidega, pidades silmas uue, ülemaailmselt rakendatava rahvusvahelise eeskirja vastuvõtmist. vastaselt juhul tühistab el oma süsteemi lihtsalt ilma konsulteerimata ja koordineerimata, samal ajal kui usa ja austraalia on eeskujuks võtnud just kõnealuse süsteemi. kõnealuse küsimuse võib tõstatada ka rahvusvahelises konkurentsivõrgustikus (icn), mille asutajaliige on komisjon alates 2001. aastast. icn kujutab endast multilateraalsel tasandil aset leidvat rahvusvahelise konkurentsipoliitika juhtivat arutelufoorumit. kõnealune tühistamine võib kahjustada ja karistada euroopa lastivedajaid, kes hoolimata tihedast konkurentsist eli väliste (peamiselt aasia) ettevõtetega, on maailma merendusettevõtete paremusjärjestuse eesotsas (nimekirja neli esimest ettevõtet on euroopa ettevõtted). Ülaltoodud põhjustel tuleks arutada määruse (emÜ) n 4056/86 muutmist icn tasandil.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

-eurooppasopimukset (joista useimmat menettivät merkityksensä unionin laajentuessa vuonna 2004) sisältävät vakiolausekkeen, jossa viitataan linjaliikenteen menettelysääntöjen periaatteisiin ja linjakonferenssijärjestelmään linjaliikenteen perussuuntaviivoina.

爱沙尼亚语

-euroopa lepingutes (millest enamus on muutunud pärast 2004. aasta laienemist üleliigseteks) sätestati standardklausel, mis viitab liinilaevanduskonverentside toimimisjuhendi põhimõtetele ja liinilaevanduskonverentsidele kui liinilaevanduses järgitavatele põhikriteeriumidele.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

1.8 useimmat oecd-maat tunnustavat linjakonferenssijärjestelmän, ja ne ovat myöntäneet asiassa jonkin muotoisen kilpailuoikeudellisen vapautuksen. yhdysvallat tunnustaa avoimen linjakonferenssijärjestelmän meriliikenteen säännösten muuttamisesta annetussa laissa (ocean shipping reform act, osra) [5] vuodelta 1999. australia on myöntänyt linjakonferensseille rajoitetun poikkeuksen meriliikennekäytäntöjä koskevalla lailla (australian trade practices act [part x]) vuodelta 1974, joka tarkistettiin vuonna 1999. lakia ollaan parhaillaan tarkistamassa uudelleen. myös kanada, japani ja kiina ovat tunnustaneet linjakonferenssijärjestelmän ja myöntävät kilpailuoikeudellisen vapautuksen tai poikkeuksia tietyin ehdoin.

爱沙尼亚语

1.8 enamik oecd liikmesriike tunnustab liinilaevanduskonverentside süsteemi ja on omistanud neile teatavat liiki monopolivastase immuniteedi. usa tunnustab avatud konverentsi süsteemi tuginedes 1999. aasta ookeanilaevanduse reformi seadusele (ocean shipping reform act). [5] austraalia kehtestab liinilaevanduskonverentsidele piiratud ulatuses erandeid oma 1974. aasta austraalia kaubandustavade seadusega (australian trade practices act) (x osa), mida muudeti 1999. aastal ning mis on momendil ümbervaatamisel. sarnaselt tunnustavad liinilaevanduskonverentsi süsteemi ka kanada, jaapan ja hiina ning omistavad sellele monopolivastase immuniteedi või teevad sellele teatud tingimustel erandeid.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

1.10 kun tarkastellaan viimeaikaisia linjaliikennettä koskevia sääntelytoimia, havaitaan, että useimmat kehittyneet maat (mm. yhdysvallat, australia, kanada, japani) ovat lähentyneet eu:n noudattamaa järjestelmää ja antaneet linjakonferenssijärjestelmää koskevia säännöksiä, jotka ovat samankaltaisia kuin eu:n antamat. markkinoilla on tapahtunut merkittävää kehitystä: 1980-luvulta alkaen on riippumattomien linjaliikenteen harjoittajien (linjakonferenssien ulkopuolisten toimijoiden) osuus markkinoista tärkeimmillä euroopan ja muun maailman välisillä laivareiteillä kasvanut linjakonferenssien kustannuksella. tämä voidaan osoittaa reittikohtaisin analyysein, mutta yleisesti ottaen voidaan todeta reittien pysyneen reaalisen kilpailun piirissä. on myös kehittynyt muita linjakonferensseihin liittyviä menettelyitä. esimerkkinä mainittakoon se, että konferensseihin kuuluvat linjaliikenteen harjoittajat tarjoavat laivaajille kuljetuspalveluja perusteena sopimukset, joiden mukaan laivaaja sitoutuu antamaan tietyn ajan kuluessa kyseisen varustamon kuljetettavaksi tietyn rahtimäärän niin, että rahtimaksuista sovitaan yksittäisesti.

爱沙尼亚语

1.10 viimase aja õigusalased arengud kõnealuses valdkonnas osutavad, et enamik arenenud riike (usa, austraalia, kanada, jaapan) on lähenenud eli süsteemile ja korraldanud liinilaevanduskonverentsi süsteemi sarnastel tingimustel nagu see kehtib elis. olulised on turul toimunud arengud: alates 1980ndatest aastatest on sõltumatud liinilaevade operaatorid (süsteemivälised ettevõtted) suurendanud oma turuosa laevanduskonverentside arvelt peamistel euroopasse viivatel ja euroopast väljuvatel laevateedel. seda võib tõestada tehingupõhises analüüsis, kuid üldiselt kehtis liinidel jätkuvalt avatud konkurents. laevanduskonverentside raames on esile kerkinud muud praktikad, nt pakuvad konverentsiliikmed oma teenuseid, sõlmides lastisaatjaga teeninduslepingu, kusjuures lastisaatja nõustub vedama kindla ajavahemiku jooksul teatud hulga veoseid vedajaga individuaalselt kokkulepitud hindade alusel.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

3.5 edellä esitetyn perusteella on ilmeistä, että vaikka ryhmäpoikkeuksen poistamista voitaisiinkin ajatella, linjakonferenssijärjestelmän lakkauttaminen toisi mukanaan suuren joukon oikeudellisia ongelmia, jotka pitää ratkaista ensisijaisesti. eu:n uusi järjestelmä on myös saatettava yhdenmukaiseksi kansainvälisten sääntelypuitteiden kanssa. eu:n yksipuolinen toiminta asiassa ei tule kyseeseen, koska linjakonferenssijärjestelmä on maailmanlaajuinen. valkoisessa kirjassa ei kyllin tarkkaan analysoida asian kansainvälisiä vaikutuksia sääntelyä ajatellen (toisin sanoen eu:n ja sen jäsenvaltioiden kansainvälisiä sitoumuksia) eikä linjakonferenssien lakkauttamisen aiheuttamia sopimusoikeudellisia ongelmia.

爱沙尼亚语

3.5 eeltoodu põhjal on selge, et samas kui grupierandist loobumine on täiesti mõeldav, kaasneb liinilaevanduskonverentsidest loobumisega hulk õiguslikke probleeme, mis tuleks eelnevalt lahendada. lisaks tuleb saavutada eli uue režiimi ühilduvus rahvusvahelise regulatiivse raamistikuga. eli ühepoolne meede oleks mõeldamatu, sest liinilaevanduskonverentsid on kogu maailmas levinud süsteem. valges raamatus ei analüüsita piisavalt rahvusvahelisi tagajärgi, mis liinilaevanduskonverentside kaotamine toob kaasa seadusandluse tasandil (st eli ja liikmesriikide rahvusvahelised kohustused) ega lepinguõigusega seotud probleeme.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認