询问Google

您搜索了: alatukihakemuksiin (芬兰语 - 瑞典语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

芬兰语

瑞典语

信息

芬兰语

pinta-alatukihakemuksiin mahdollisesti tehtäviä muutoksia ja vapautusta velvollisuudesta tehdä pinta-alatukihakemus;

瑞典语

de eventuella ändringar som får göras i ansökningarna om arealstöd samt befrielse från kravet på att inlämna ansökan om arealstöd,

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

k) pinta-alatukihakemuksiin mahdollisesti tehtävät muutokset ja vapautus pinta-alatukihakemuksen tekemisvaatimuksesta;

瑞典语

k) alla de ändringar som får göras i stödansökningarna och undantag från kravet att lämna in en stödansökan,

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

3. Jäsenvaltio voi päättää, että pinta-alatukihakemukseen on sisällyttävä ainoastaan muutokset suhteessa edellisenä vuonna jätettyihin pinta-alatukihakemuksiin.

瑞典语

3. Medlemsstaten får besluta att en ansökan om arealstöd endast behöver omfatta ändringar i förhållande till den ansökan om arealstöd som inlämnades för föregående år.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Mainitun asetuksen 54 artiklan 2 kohdan soveltamiseksi maa, jolla viljeltiin monivuotisia kasveja vuotta 2003 koskeville pinta-alatukihakemuksille säädettynä määräpäivänä, katsotaan tukikelpoisiksi hehtaareiksi mainitun asetuksen 53 artiklassa tarkoitettujen kesannointioikeuksien käyttöä varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 1782/2003 51 artiklan soveltamista.

瑞典语

Utan att det påverkar artikel 51 i förordning (EG) nr 1782/2003 och vid tillämpning av artikel 54.2 i samma förordning skall sådan mark som det datum som föreskrivs för arealersättningsansökningarna för 2003 var odlad med fleråriga grödor betraktas som hektar som berättigar till användning av arealuttagsrättigheter enligt artikel 53 i den förordningen.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 3
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Unionin jäseninä 1 päivänä tammikuuta 2004 olleiden jäsenvaltioiden on varmistettava, että vuoden 2003 pinta-alatukihakemuksille asetettuna määräpäivänä pysyvänä laitumena ollut maa pidetään pysyvänä laitumena määritellyn ajan.

瑞典语

De medlemsstater som var medlemmar i unionen den 1 januari 2004 ska säkerställa att mark som var permanent betesmark vid det datum som anges i ansökningarna om arealstöd för 2003 förblir permanent betesmark inom fastställda gränser.

最后更新: 2014-11-17
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

Kiistanalaisessa säännöksessä,ts. asetuksessa 3887/92 olevassa 9 artiklan 2kohdassa,onannettu poikkeus virheellisistä pinta-alatukihakemuksista johtuvien seuraamusten soveltamista koskevaan periaatteeseen.

瑞典语

Ett undantag till principen om tillämpningen av sanktioner vid fel i arealstödsblanketternafinns i den omtvistade bestämmelsen,dvs. artikel 9.2 i förordning 3887/92.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

芬兰语

"4. Pinta-alatukihakemuksiin voidaan tehdä tiettyjä muutoksia, jos ne toimitetaan toimivaltaisille viranomaisille asetuksessa (EY) N:o 1251/1999 tai tämän mukaisesti säädettyihin kylvöajankohtiin mennessä."

瑞典语

%quot%4. Vissa ändringar får göras i ansökan om arealstöd under förutsättning att de berörda myndigheterna mottagit dem senast vid den tidpunkt som fastställs för sådd enligt, eller i överensstämmelse med, förordning (EG) nr 1251/1999.%quot%

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名
警告:包含不可见的HTML格式

芬兰语

(1) Yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 603/95 kuivarehualan yhteisen markkinajärjestelyn soveltamiseksi 6 päivänä huhtikuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 785/95(3), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 676/1999(4), 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa säädetään, että kuivattuina rehuina pidetään neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1765/92(5) liitteessä I olevassa I kohdassa tarkoitettuja vihreänä korjattuja kokonaisia tuleentumattomia viljakasveja, joita on viljelty aloilla, joita ei ole ilmoitettu kyseisessä asetuksessa säädettyä peltokasvien tukea varten tehdyssä pinta-alatukihakemuksessa siksi, että vältettäisiin kaksinkertaisen tuen maksaminen tietyltä viljelylohkolta.

瑞典语

(1) I artikel 2.1 a tredje strecksatsen i kommissionens förordning (EG) nr 785/95 av den 6 april 1995 om tillämpningsföreskrifter för förordning (EG) nr 603/95 om den gemensamma marknaden för torkat foder(3), senast ändrad genom förordning (EG) nr 676/1999(4), anges att beteckningen%quot%torkat foder%quot% avser hela växter som skördats gröna och med omogna korn av de spannmålssorter som avses i punkt 1 i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 1765/92(5), och som har odlats på arealer som inte tagits med i ansökan om arealstöd med avseende på det stöd för jordbruksgrödor som avses i nämnda förordning. Avsikten med detta är att undvika dubbel utbetalning av stöd för ett och samma jordbruksskifte.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

(15) Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 34 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on vahvistettava tilatukijärjestelmän tukihakemusten jättämiselle määräpäivä, joka ei saa olla myöhäisempi kuin kunkin vuoden 15 päivä toukokuuta. Koska kaikkiin pinta-alatukihakemuksiin sovelletaan yhtenäishakemusmenettelyä, kyseistä sääntöä olisi sovellettava kaikkiin muihinkin pinta-alaan liittyviin tukihakemuksiin. Suomen ja Ruotsin olisi erityisten ilmasto-olojensa vuoksi sallittava vahvistaa kyseisen säännöksen toisen alakohdan perusteella myöhäisempi määräpäivä, joka ei kuitenkaan saisi olla myöhäisempi kuin 15 päivä kesäkuuta. Lisäksi vastaisuudessa olisi myönnettävä saman oikeusperustan nojalla tapauskohtaisia poikkeuksia silloin kun se on tarpeen jonkin vuoden ilmasto-olosuhteiden vuoksi.

瑞典语

(15) Enligt artikel 34.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 är den 15 maj det senaste datum som medlemsstaterna får fastställa för inlämnande av stödansökningar inom ramen för systemet med samlat gårdsstöd. Eftersom alla arealrelaterade stödansökningar måste lämnas som samlad ansökan, bör denna regel också tillämpas på alla andra arealrelaterade stödansökningar. I enlighet med andra stycket i samma bestämmelse bör Finland och Sverige på grund av sina särskilda klimatförhållanden tillåtas fastställa ett senare datum, men senast den 15 juni. På samma rättsliga grund bör det vara tillåtet med undantag i enskilda fall, om detta under något visst år blir nödvändigt på grund av klimatförhållandena.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

(20) Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 43 artiklan 2 kohdassa säädetään, että viitekauden koko rehuala olisi sisällytettävä tukioikeuksien kokonaismäärään. Jotta kansallisten hallintoviranomaisten olisi helpompi määritellä rehualan hehtaarimäärä, niille olisi annettava mahdollisuus ottaa huomioon ennen tilatukijärjestelmän käyttöönottamista pinta-alatukihakemuksessa ilmoitettu rehuala, samalla kun viljelijällä on edelleen mahdollisuus osoittaa, että hänen viitekauden rehualansa oli pienempi.

瑞典语

(20) Enligt artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1782/2003 skall all grovfoderareal under referensperioden ingå i beräkningen av stödrättigheter. För att underlätta de nationella förvaltningarnas arbete med att fastställa antalet hektar grovfoderareal bör de få möjlighet att beakta de grovfoderarealer som deklarerats i ansökan om arealstöd före införandet av det samlade gårdsstödet, på samma gång som jordbrukaren får möjlighet att bevisa att grovfoderarealen var lägre under referensperioden.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

(3) Asetuksen (EY) N:o 245/2001 7 artiklassa asetetaan kuiduntuotantoon tarkoitettujen pellavan-ja hampunvarsien jalostustuen maksamisen edellytykseksi erityisesti se, että kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan tai hampun viljelylohkoista on esitetty tiettyjä yhteisön tukijärjestelmiä koskevan yhdennetyn hallinto-ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 23 päivänä joulukuuta 1992 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 3887/92 [6] 4 artiklassa tarkoitettu pinta-alatukihakemus kyseiseksi markkinointivuodeksi. Koska pinta-alatukihakemukset on korvattu yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto-ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 796/2004 [7] II osan II osaston I luvussa tarkoitetulla yhtenäishakemuksella, josta säädetään yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003, on tarpeen muuttaa asetuksen (EY) N:o 245/2001 7 artikla vastaavasti.

瑞典语

(3) Enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 245/2001 kan stöd för beredning av linstrån och hampstrån till fibrer endast beviljas på villkor att de skiften som odlas med lin-och hampsorter för användning vid fiberframställning, för det berörda regleringsåret, har deklarerats inom ramen för ansökan om arealstöd i enlighet med artikel 4 i kommissionens förordning (EEG) nr 3887/92 av den 23 december 1992 om fastställande av tillämpningsföreskrifter för det integrerade administrations-och kontrollsystemet för vissa av gemenskapens stödsystem [6]. Eftersom ansökningarna om arealstöd har ersatts av en samlad ansökan enligt avdelning II kapitel I i rådets förordning (EG) nr 796/2004 om närmare föreskrifter för tillämpningen av de tvärvillkor, den modulering och det integrerade administrations-och kontrollsystem som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare [7], måste artikel 7 i förordning (EG) nr 245/2001 ändras.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

(3) Moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi ja tukihakemusten jättämistä koskevien säännösten yhdenmukaistamiseksi olisi säädettävä, että asetuksen (EY) N:o 43/2003 54 artiklalla vahvistettujen pinta-alatukihakemuksia koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen tapaan jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset määrittävät myös viinin vanhentamistukihakemusten jättämisen määräajat.

瑞典语

(3) För att få en fungerande administration och enhetliga bestämmelser för inlämnandet av ansökningar om stöd bör det vara de behöriga myndigheterna i medlemsstaten som fastställer under vilken period som ansökningarna om stöd för lagring av vin får lämnas in, i likhet med vad som sägs i artikel 54 i förordning (EG) nr 43/2003 beträffande ansökningar om arealstöd.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

(34) Vähennyksistä ja poissulkemisista säädettäessä olisi otettava huomioon niiden eri tukijärjestelmien ominaisuudet, joihin yhdennettyä järjestelmää sovelletaan. Pinta-alatukihakemuksissa sääntöjenvastaisuudet koskevat tavallisesti pinta-alan osia ja jonkin lohkon osalta liikaa ilmoitettu ala voi korvautua liian pieneksi ilmoitetulla alalla saman viljelykasviryhmän muilla lohkoilla. Eläintukihakemuksissa sääntöjenvastaisuudesta seuraa, että asianomainen eläin ei ole enää tukikelpoinen. Sellaisten pinta-alatukihakemusten osalta, joissa havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, olisi säädettävä, että tukihakemuksia mukautetaan tietyn sallitun poikkeaman rajoissa ja että vähennyksiä sovelletaan vasta kun kyseinen sallittu poikkeama ylittyy. Eläintukihakemusten osalta olisi säädettävä, että vähennyksiä ryhdytään soveltamaan silloin kun ensimmäisen eläimen osalta havaitaan sääntöjenvastaisuuksia, mutta vähennyksen tasosta riippumatta seuraamusten olisi oltava lievempiä, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan enintään kolmen eläimen osalta. Kaikissa muissa tapauksissa seuraamuksen ankaruuden olisi riiputtava niiden eläinten lukumäärän prosenttiosuudesta, joiden osalta sääntöjenvastaisuuksia havaitaan.

瑞典语

(34) När avdrag och avstängning bestäms bör de särskilda inslagen i de stödordningar som omfattas av det integrerade systemet beaktas. Oegentligheter i arealstödsansökningar avser normalt delar av arealer och ett överdeklarerat skifte kan uppvägas av för lågt deklarerade skiften inom samma odlingsgrupp. Beträffande ansökningar om djurbidrag leder oegentligheter till att djuret inte blir stödberättigande. För oegentligheter som uppdagas i arealstödsansökningar bör det inom en viss toleransmarginal fastställas att dessa bara skall justeras och att avdrag bara skall tillämpas när denna marginal överskridits. För ansökningar om djurbidrag bör avdrag tillämpas från och med det första djuret för vilket oegentligheter konstateras men oberoende av nivån på avdraget, bör påföljden bli lindrigare när oegentligheter konstateras för högst tre djur. I alla andra fall bör påföljdens stränghet bero av andelen djur för vilka oegentligheter konstateras.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

(5) Olisi annettava pinta-alatukihakemuksen sisältöä koskevia säännöksiä. Tehokkaan valvonnan varmistamiseksi pinta-alatukihakemuksessa olisi ilmoitettava pinta-alojen kaikenlainen käyttö. Silloin kun jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön pinta-alaan liittyviä yhteisön tukijärjestelmiä varten muita hallinto-ja valvontajärjestelmiä, jotka ovat yhteensopivia yhdennetyn järjestelmän kanssa asetuksen (ETY) N:o 3508/92 9 a artiklan mukaisesti, niille olisi kuitenkin annettava mahdollisuus poiketa kyseisestä vaatimuksesta.

瑞典语

(5) Det bör införas bestämmelser om innehållet i arealstödsansökningar. För effektiva kontroller bör varje form av arealanvändning anges i arealstödsansökan. Medlemsstaterna bör emellertid få möjlighet av medge undantag från detta krav, om de har infört administrations-och kontrollsystem för andra arealrelaterade stödordningar inom gemenskapen, som överensstämmer med det integrerade systemet i enlighet med artikel 9a i förordning (EEG) nr 3508/92.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

(58) Pinta-alatukihakemuksissa sääntöjenvastaisuudet tavallisesti liittyvät osaan pinta-alasta. Jonkin lohkon osalta liikaa ilmoitettu ala voidaan sen vuoksi korvata liian pieneksi ilmoitetulla alalla saman viljelykasviryhmän muilla lohkoilla. Olisi säädettävä, että tukihakemuksia mukautetaan tietyn sallitun poikkeaman rajoissa vain tosiasiallisesti määritettyyn alaan ja että vähennyksiä sovelletaan vasta kun kyseinen sallittu poikkeama ylittyy.

瑞典语

(58) Oegentligheter i arealstödsansökningar avser normalt delar av arealer. För högt deklarerade skiften kan därför uppvägas av för lågt deklarerade skiften inom samma odlingsgrupp. Det bör fastställas att man inom en viss toleransmarginal bara behöver justera arealstödsansökningar med hänsyn till den faktiska arealen, och att stödet bara skall minskas om marginalen överskrids.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

(7) Pinta-alatukihakemusta, joka jätetään ainoastaan ilmoituksena monivuotisista laitumista, ei ole välttämätöntä jättää toimivaltaisille viranomaisille samassa pinta-alatukihakemuksille yleisesti säädetyssä määräajassa erityisesti, koska monivuotisia laitumia koskevaa valvontaohjelmaa ei ole toteutettava samassa aikataulussa kuin peltokasvialojen valvontaa. Jäsenvaltioiden olisi tämän vuoksi voitava säätää tällaisten pinta-alatukihakemusten jättämiselle määräpäivä, joka on myöhäisempi kuin asetuksen (ETY) N:o 3508/92 6 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettu määräpäivä. Jäsenvaltion vahvistama päivämäärä ei kuitenkaan voisi olla myöhäisempi kuin 1 päivä heinäkuuta.

瑞典语

(7) En arealstödsansökan som endast lämnats in för att deklarera permanent betesmark behöver inte nödvändigtvis lämnas in till de behöriga myndigheterna inom samma tidsfrist som en arealstödsansökan i allmänhet, särskilt som förvaltningen av kontrollprogrammet för permanent betesmark inte behöver följa samma tidsschema som kontrollen av arealer med jordbruksgrödor. Medlemsstaterna bör ha möjlighet att införa bestämmelser om en senare tidsfrist för sådana arealstödsansökningar än den som gäller enligt artikel 6.2 i förordning (EEG) nr 3508/92. Medlemsstaterna bör dock inte fastställa ett datum som är senare än den 1 juli.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

(8) Viljelijöiden olisi voitava muuttaa pinta-alatukihakemuksiaan tukijärjestelmästä tiettyjen peltokasvien viljelijöille 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1251/1999(7), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1038/2001(8), mukaiseen viimeiseen kylvöpäivään asti sillä edellytyksellä, että kaikkia asiaankuuluvia alakohtaisten sääntöjen erityisedellytyksiä noudatetaan eikä toimivaltainen viranomainen ole vielä ilmoittanut viljelijälle tukihakemuksessa olevista virheistä eikä paikalla tehtävästä tarkastuksesta, jossa havaitaan virheitä muutoksen kohteena olevassa osassa.

瑞典语

(8) Jordbrukare bör ha rätt att ändra sina arealstödsansökningar fram till det senaste datumet för sådd enligt rådets förordning (EG) nr 1251/1999 av den 17 maj 1999 om upprättande av ett stödsystem för producenter av jordbruksgrödor(7), senast ändrad genom förordning (EG) nr 1038/2001(8), under förutsättning att alla särskilda krav i de sektoriella bestämmelserna följs och att den behöriga myndigheten ännu inte har informerat jordbrukaren om fel som finns i stödsansökan eller underrättat denne om en kontroll på plats vid vilken fel uppdagas i den del som berörs av ändringen.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

-asetuksen (ETY) N:o 1765/92 liitteessä I olevassa I kohdassa tarkoitetut vihreänä korjatut kokonaiset tuleentumattomat viljakasvit, joita on viljelty aloilla, joita ei ole ilmoitettu kyseisessä asetuksessa säädettyä peltokasvien tukea varten tehdyssä pinta-alatukihakemuksessa ja

瑞典语

-hela växter som skördats gröna och med omogna korn av de spannmålssorter, som avses i punkt 1 i bilaga I i förordning (EEG) nr 1765/92, och som har odlats på arealer som inte tagits med i ansökan om arealstöd med avseende på det stöd för jordbruksgrödor som avses i denna förordning,

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

-jotka ovat viljelleet viljoja aloilla, joita ei ole ilmoitettu asetuksessa (ETY) N:o 1765/92 säädettyä peltokasvien tukea varten tehdyssä pinta-alatukihakemuksessa ja

瑞典语

-som har odlat spannmål på arealer som inte tagits med i ansökan om arealstöd med avseende på det stöd för jordbruksgrödor som avses i förordning (EEG) nr 1765/92 och

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

芬兰语

1. Asetuksen (ETY) N:o 3508/92 4 artiklassa tarkoitettua tunnistejärjestelmää sovelletaan viljelylohkoihin. Jäsenvaltiot voivat säätää muun yksikön kuin viljelylohkon, esimerkiksi maarekisteripalstan tai viljelysaarekkeen, käyttämisestä. Tässä tapauksessa jäsenvaltioiden on varmistettava, että viljelylohkot tunnistetaan luotettavasti ja vaadittava, että pinta-alatukihakemuksiin liitetään toimivaltaisten viranomaisten määrittelemiä tietoja tai asiakirjoja, jotka mahdollistavat kunkin viljelylohkon paikallistamisen ja mittaamisen.

瑞典语

1. Det identifieringssystem som avses i artikel 4 i förordning (EEG) nr 3508/92 skall utformas så att de enskilda jordbruksskiftena kan identifieras. Medlemsstaterna får fastställa att en annan enhet än jordbruksskifte används, t.ex. ett skifte som redovisas i fastighetsregistret eller en sammanhängande odlingsenhet. I sådana fall skall medlemsstaterna säkerställa att jordbruksskiftena identifieras på ett tillförlitligt sätt och särskilt kräva att arealstödsansökningar förses med de uppgifter eller åtföljs av de handlingar som den behöriga myndigheten fastställer och som gör det möjligt att lokalisera och mäta upp varje enskilt jordbruksskifte.

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 2
质量:

参考: 匿名

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認