询问Google

您搜索了: vähimmäissilmäkokoja (芬兰语 - 英语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

芬兰语

英语

信息

芬兰语

Nieluverkkoon ei sovelleta liitteessä II vahvistettuja vähimmäissilmäkokoja koskevia säännöksiä.

英语

The provisions on minimum mesh sizes laid down in Annex II shall not apply to the flapper.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Tekniset toimenpiteet voivat koskea esimerkiksi vähimmäissilmäkokoja, kalojen vähimmäiskokoja, tietynlaisten alustyyppien käytön rajoittamista tietyn laisten kalalajien osalta tiettyinä vuodenaikoina ja tietyillä maantieteellisillä alueilla tai ajoverkkojen käytön rajoittamista.

英语

Technical measures can include minimum mesh sizes, minimum size of fish, restrictions on the use of certain types of vessels fishing for certain species during certain periods and in certain geographical areas, restrictions on the use of driftnets etc.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Kansainvälinen Itämeren kalastuskomissio (IBSFC) suositteli kesäkuussa 2003, että kilohailin suurinta sallittua saalista (TACia) alueilla III b, c ja d (EY:n vesialueet) lisättäisiin 310 000 tonnista 341 000 tonniin, hinattavien verkkojen, joissa ei ole pakoaukkoa, vähimmäissilmäkokoa turskanpyynnin yhteydessä pienennettäisiin 140 millimetristä 130 millimetriin 1 päivästä lokakuuta 2003 alkaen ja "BACOMA" -verkonperän valikointiristikon vähimmäissilmäkokoa pienennettäisiin 120 millimetristä 110 millimetriin.

英语

In June 2003 the International Baltic Sea Fishery Commission (IBSFC) recommended that the total allowable catch (TAC) for sprat in zone III b,c,d (EC waters) be increased from 310 000 tonnes to 341 000 tonnes, the minimum mesh size for towed nets without an exit window when fishing for cod be reduced from 140 to 130 mm from 1 October 2003, and the minimum mesh opening of the window in a "Top Window Codend Bacoma" be reduced from 120 mm to 110 mm.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

芬兰语

pyydyksiä koskevien rajoitusten osalta: vedettävien verkkojen vähimmäissilmäkokoa on tarkoitus kasvattaa (nykyisestä 40 millimetristä 50 millimetriin vuonna 2005, sitten 60 millimetriin ennen vuoden 2008 loppua) kuuden vuoden pituisen ajanjakson aikana ja kahdessa vaiheessa; samoin on tarkoitus yhdistää pyyntiponnistuksen rajoittaminen ja tekniset toimenpiteet;

英语

fishing gear restrictions: increasing minimum mesh size for towed nets in two stages over a period of six years (from 40 mm today to 50 mm in 2005 and 60 mm by the end of 2008); combining limits on fishing effort with technical measures.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

vähimmäissilmäkokojen soveltamisen tarkoituksena on nuorten kummeliturskien suojeleminen.

英语

proposed by the industries in the four Member States concerned.

最后更新: 2017-04-26
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Jotta poisheittäminen loppuisi asteittain, pyydysten valikoivuutta olisi parannettava kasvattamalla yleistä vähimmäissilmäkokoa pohjakalastuksessa säätäen kuitenkin poikkeuksista valikoivuusominaisuuksiltaan samanlaisten pyydysten sallimiseksi tällaisissa kalastuksissa, mukaan lukien valikointivälineet.

英语

In order to progressively eliminate discards the selectivity of the fishing gears should be improved by increasing the general minimum mesh size requirement for demersal fisheries but with derogations to allow the use of gears, including selection devices having the same selectivity in these fisheries.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Tätä säännöstä ei pidä käyttää kalastajien nykyisin käyttämien vähimmäissilmäkokojen suurentamiseksi ilman asianmukaisia perusteita.

英语

This regulation must not be used to increase the minimum mesh sizes currently used by fishermen without proper justification.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

芬兰语

Jos saaliit on pyydetty saman kalastusmatkan aikana käyttäen erilaisia, myös silmäkooltaan toisistaan poikkeavia verkkoja, eri maantieteellisiltä alueilta tai erilaisissa olosuhteissa (esimerkiksi eri aikaan) ja jos nämä erilaiset kalastusolosuhteet edellyttävät liitteen I ohjeellisten vähimmäissilmäkokojen muuttamista (vastaavin prosenttiosuuksin), prosenttiosuudet lasketaan erikseen saaliin kunkin eri olosuhteissa kalastetun osan osalta.

英语

If catches have been made during the same voyage using different nets with different mesh sizes, or in different regions, geographical areas or under additional different conditions (such as different periods of time), and if these different fishing conditions imply a change in the reference minimum mesh sizes (with corresponding percentages) as listed in Annex I, the percentages shall be calculated for each part of the catch taken under each different condition.

最后更新: 2017-02-27
使用频率: 2
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

Sen varmistamiseksi, että unioni täyttää GFCM-sopimuksen mukaiset velvoitteensa, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä siitä, miten niitä GFCM:n toimenpiteitä, jotka on jo saatettu osaksi unionin lainsäädäntöä, koskevat muutokset, joista on tullut unionia sitovia, saatetaan osaksi unionin lainsäädäntöä. Tämä koskee Mustallamerellä käytettävien verkkojen vähimmäissilmäkokoa koskevien tietojen toimittamista GFCM:n pääsihteerille, sallittujen alusten luettelon toimittamista GFCM:n pääsihteerille GFCM:n rekisteriä varten, satamavaltion toimenpiteitä, yhteistyötä, tiedottamista ja raportointia, GFCM-alueen maantieteellisten osa-alueiden taulukkoa, karttaa sekä maantieteellisiä koordinaatteja, satamavaltion suorittamia alustarkastuksia koskevia menettelyjä ja GFCM:n tilastotaulukoita.

英语

In order to ensure that the Union continues to fulfil its obligations under the GFCM Agreement, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of the implementation in Union law of amendments, which have become binding on the Union, to existing GFCM measures which have already been implemented in Union law, as regards the provision to the Executive Secretary of the GFCM of information on minimum mesh size in the Black Sea; the transmission to the Executive Secretary of the GFCM of the list of authorised vessels for the purpose of the GFCM Register; port state measures; cooperation, information and reporting; the table, map and geographic coordinates of the GFCM Geographical Sub-Areas; port state inspection procedures for vessels; and GFCM statistical matrices.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta varmistettaisiin yhtenäiset edellytykset tämän asetuksen säännösten täytäntöönpanemiseksi kalastusrajoitusalueilla harjoitettua kalastusta koskevan raportin muodon ja toimittamisen osalta, huonon sään vuoksi menetettyjen päivien siirtoa dolfiinikalastuksen kieltoajan aikana koskevan hakemuksen sekä päivien siirtoa koskevan raportin muodon ja toimittamisen osalta, dolfiinikalastusta koskevien tietojen keruun yhteydessä toimitettavan raportin muodon ja toimittamisen osalta, pohjakalakantoja hyödyntävään troolaustoimintaan Mustallamerellä käytettävien verkkojen vähimmäissilmäkokoa koskevien tietojen muodon ja toimittamisen osalta ja tilastotaulukoita koskevien tietojen muodon ja toimittamisen osalta sekä yhteistyön tekemiseksi ja tietojen vaihtamiseksi GFCM:n pääsihteerin kanssa.

英语

Implementing powers should be conferred on the Commission in order to ensure uniform conditions for the implementation of the provisions of this Regulation in respect of the format and transmission of: the report on the fishing activities carried out in fisheries restricted areas; applications for carrying over lost days due to bad weather in the closed season for dolphinfish fisheries and the report on such carrying over; the report in the context of collecting data on dolphinfish fisheries; information in respect of the use of minimum mesh size for nets used for trawling activities exploiting demersal stocks in the Black Sea; and data on statistical matrices, as well as in respect of cooperation and exchange of information with the Executive Secretary of the GFCM.

最后更新: 2014-11-21
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

芬兰语

Muutettava asetus: neuvoston asetus (EY) N:o 88/98 tietyistä Itämeren, Belttien ja Juutinrauman vesialueiden kalavarojen teknisistä säilyttämistoimenpitcistä - EYVL L 9, 15.1.1998 ja tiedote 121997, kohta 1.2.251 lisätään 310 000 tonnista 341 000 tonniin, turskanpyynnissä käytettävien hinattavien verkkojen, joissa ei ole pakoaukkoa, vähimmäissilmäkokoa muutetaan ja "Bacoma"-verkonperän valikointiristikon vähimmäissilmäkokoa pienennetään.

英语

Convention for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR): OJ L 252, 5.9.1981

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com
警告:包含不可见的HTML格式

芬兰语

Mietinnössä vaaditaan myös teknisiä muutoksia muun muassa verkon vähimmäissilmäkokoon.

英语

This report also requires technical changes: to the mesh size of nets.

最后更新: 2012-03-21
使用频率: 3
质量:

参考: Translated.com

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認