询问Google

您搜索了: one day we may come to where you live (英语 - 威尔士语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

英语

威尔士语

信息

英语

You cannot help where you live

威尔士语

Ni allwch wneud dim ynghylch lle'r ydych yn byw

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

This is where inequality sets in , as your chance of survival varies according to where you live

威尔士语

Dyma lle y daw anghydraddoldeb i'r golwg , oherwydd bydd eich siawns o oroesi yn amrywio yn ôl y man lle'r ydych yn byw

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

This is where you live. KDE will use the defaults for this country or region.

威尔士语

Dyma lle y trigwch. Defnyddia KDE rhagosodion y wlad yma.

最后更新: 2011-10-23
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

Speaking from personal experience , it depends on where you live and how affordable that childcare is

威尔士语

A siarad o brofiad personol , mae'n dibynnu ar ba le yr ydych yn byw a pha mor fforddiadwy yw'r gofal plant hwnnw

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

We know that ability is not related to where you are bor ; individuals have ability and we must support them wherever they are born

威尔士语

Gwyddom nad yw gallu yn gysylltiedig â'r lle y cawsoch eich gen ; unigolion sy'n meddu ar y gallu a rhaid inni eu cynorthwyo lle bynnag y cawsant eu geni

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

I hope that one day we can match some of the examples that you mentioned , particularly with the small trains

威尔士语

Gobeithio , rhyw ddydd , y gallwn gyfateb â rhai o'r enghreifftiau a grybwyllwyd gennych , yn enwedig gyda'r trenau bach

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

It would be long term and one day we will be good partners in the European Union

威尔士语

Byddai'n rhywbeth tymor hir ac un diwrnod byddwn yn bartneriaid da yn yr Undeb Ewropeaidd

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

My maths is not good enough to work out how many years it would take to get back to where you were when the Conservatives were in office

威尔士语

Nid yw fy symiau i yn ddigon da i gyfrifo faint o flynyddoedd a gymerai i ddychwelyd at y sefyllfa lle yr oeddech pan oedd y Ceidwadwyr mewn grym

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

We must do what is right and we must respect each other's point of view even though we may come to different conclusions

威尔士语

Rhaid inni wneud yr hyn sy'n gyfiawn a rhaid inni barchu barn ein gilydd hyd yn oed os deuwn i gasgliadau gwahanol

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

We need Consignia , or Royal Mail , to make money , so that it can invest in an all-Wales postal service that delivers post at a uniform price regardless of where you live

威尔士语

Mae angen arnom i Consignia , neu'r Post Brenhinol , wneud elw , fel y gall fuddsoddi mewn gwasanaeth post i Gymru gyfan a hwnnw'n dosbarthu post am yr un pris lle bynnag yr ydych yn byw

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

There was a time when you could go anywhere in the United Kingdom and have an idea as to where you were , simply by studying the architecture

威尔士语

Yr oedd adeg pan allech fynd i unrhyw le yn y Deyrnas Unedig a chael syniad o'ch lleoliad , drwy astudio'r bensaernïaeth

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

Ultimately the proposals may come to me , as Assembly Secretary for Education and Children , to determine

威尔士语

Yn y pen draw , gall y cynigion ddod ataf fi , fel Ysgrifennydd Addysg a Phlant y Cynulliad , i'w penderfynu

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

Income derived from a commercial or industrial activity, or from a liberal profession, is generally taxable in the country where you live.

威尔士语

Byddwch fel arfer yn talu trethi ar enillion o weithgarwch diwydiannol neu fasnachol neu broffesiynol yn y wlad rydych yn byw ynddi.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

Income derived from a commercial or industrial activity, or from a liberal profession, is generally taxable in the country where you live.

威尔士语

Os nad oes amodau wrth eich proffesiwn yn y wlad rydych am fynd i weithio ynddi, ni fydd angen cydnabod eich cymwysterau.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

If that proves inadequate to solve the problem of this dual housing market where you get low wages and high house prices , we may need to consider it again

威尔士语

Os na fydd hynny'n profi'n ddigonol i ddatrys problem y farchnad dai ddeuol hon lle y ceir cyflogau isel a phrisiau tai uchel , efallai y bydd yn rhaid inni ei ystyried eto

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

The Inland Revenue -- believe it or not -- knows where you live and can easily accommodate the collection of a locally based tax

威尔士语

Mae Cyllid y Wlad -- credwch neu beidio -- yn gwybod lle'r ydych yn byw a byddai'n hawdd iddo ddarparu ar gyfer casglu treth leol

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

We may argue that on some days we work 10 to 12 hours , but we do not have to be here physically to do so

威尔士语

Gallem ddadlau ein bod ninnau , ambell ddiwrnod , yn gweithio rhwng 10 a 12 awr , ond nid oes yn rhaid inni fod yma'n gorfforol i wneud hynny

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

We have seen the Dinas bypass -- forgive me Dafydd , I cannot remember whether it is called the Dinas bypass , but I know that it is in your constituency , near where you live

威尔士语

Gwelsom ffordd osgoi Dinas -- maddeuwch imi , Dafydd , ni allaf gofio ai ffordd osgoi Dinas yw ei henw , ond gwn ei bod yn eich etholaeth chi , yn agos at eich cartref

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

You have come to the position where you must redistribute money that has not been spent because the original formula was based on the number of businesses , not on the local authorities ' needs at the time

威尔士语

Daethoch i'r sefyllfa lle y mae'n rhaid ichi ailddosbarthu arian na chafodd ei wario oherwydd y seiliwyd y fformwla wreiddiol ar nifer y busnesau , nid ar anghenion yr awdurdodau lleol ar y pryd

最后更新: 2009-11-19
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

英语

European elections As far as elections to the European Parliament are concerned, you lose the right to vote in your EU country of origin if you choose to vote in the EU country where you live.

威尔士语

Etholiadau Ewropeaidd O safbwynt yr etholiadau i'r Senedd Ewropeaidd, byddwch yn colli'ch hawl i bleidleisio yn eich gwlad eich hun os byddwch yn dewis pleldleisio yn y wlad y byddwch wedi symud iddi.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

参考: Translated.com

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認